انگیزش کاری – جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان شرکت فجر توسعه – پرشین مقاله

انگیزش کاری

انگیزش کاری مفهوم انگیزش از زمانهای خیلی دیر عنایت فلاسفه ، اندیشمندان و مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است.بیشتر نگرش ها به موضوع انگیزش بعد فلسفی داشته و الگوهای مشخص و فراگیری که مشکلات علمی مسئولان سازمانها را حل کند مطرح نشده است.از این رو مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند

چکیده :

با عنایت به اینکه هر گونه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مرهون برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی در سطح کشور می باشد و با توجه به اینکه هر گونه برنامه ریزی نیروی انسانی بدون توجه به عوامل اصلی محرک در جهت بالا بردن کارایی کارکنان هر سازمان اجتماعی امکان پذیر نمی باشد

این تحقیق دانشجویی جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان شرکت فجر توسعه مشتمل بر ۱۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده : ۲

فصل اول.. ۳

مقدمه و کلیات… ۳

مقدمه : ۴

۱-۱- بیان مسئله. ۷

۱-۲- چارچوب نظری.. ۱۰

۱-۲-۱- نظریه نظام اجتماعی پارسونز : ۱۲

۱-۳- فرضیات تحقیق.. ۱۳

۱-۴- اهداف مطالعاتی : ۱۴

۱-۵- اهمیت مطالعاتی : ۱۴

۱-۶- تعریف اصطلاحات : ۱۶

۱-۶-۱- انگیزش : ۱۶

۱-۶-۲- تقویت کاری : ۱۶

۱-۶-۳- مشارکت افراد در شغل (Job sharing) 17

۱-۶-۴- رفتار سازمانی (Organizational bebavior) : 17

۱-۶-۵- انگیزش کاری : ۱۷

۱-۶-۶- رویکرد انگیزشی : ۱۸

۱-۷-  حدود مطالعاتی : ۱۸

۱-۸- تاریخچه مطالعاتی : ۱۸

فصل دوم. ۲۰

مطالعه متون تحقیقاتی.. ۲۰

۲-۱- توانمند سازی : ۲۱

۲-۲- عوامل موثر بر انگیزش : ۲۲

۲-۳- روشهای انگیزش در سازمانها : ۲۴

۲-۴- حالت های روانی شغل : ۲۵

۲-۵- اختیار عمل : ۲۶

۲-۶- نظارت و کنترل : ۲۶

۲-۷- ارزشیابی ، پاداش : ۲۷

۲-۸- انتقاد و کنترل : ۲۸

۲-۹- ارتقای شغلی : ۲۹

۲-۱۰- مشارکت افراد : ۲۹

۲-۱۱- تطابق فرد و سازمان : ۳۰

۲-۱۲- هدفگذاری : ۳۲

۲-۱۳- پاداش ها : ۳۳

۲-۱۴- خصوصیات محیط کار توانمند : ۳۳

۲-۱۵- عزت نفس در محیط کار : ۳۴

۲-۱۶- ورود به سازمان : ۳۴

۲-۱۷- اهداف بهسازی و بهبود : ۳۵

۲-۱۸- محیط کار : ۳۹

۲-۱۹- انگیزش کاری و تطابق فرد با سازمان : ۴۳

۲-۲۰- روابط کارکنان و مدیران : ۴۴

۲-۲۱- انگیزش کاری و مشارکت در شغل : ۴۵

۲-۲۲- انگیزش در کار و طرح ریزی در کار : ۴۵

۲-۲۳- انگیزش کاری و انواع پاداشها : ۴۶

۲-۲۴- انگیزش کاری و شناور کردن ساعات کار : ۴۷

۲-۲۵- انگیزش کاری و اقدامات سازمانی : ۴۷

۲-۲۶- انگیزش کاری و نقش مدیر : ۴۸

۲-۲۷- انگیزش کاری و رضایت شغلی : ۴۸

۲-۲۸- عوامل باز دارنده انگیزش : ۵۰

فصل سوم. ۵۲

روش شناسی تحقیق.. ۵۲

۳-۱- تحقیق پیمایشی : ۵۳

۳-۲- شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه : ۵۴

۳-۳- جامعه آماری : ۵۵

۳-۴- سنجش اعتبار پرسشنامه : ۵۵

۳-۵- ابزار سازی : ۵۶

۳-۶- تنظیم پرسشنامه : ۵۸

فصل چهارم. ۶۰

ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۰

۴-۱- تحلیل جداول یک بعدی : ۶۱

۴-۲- تحلیل جداول دو بعدی : ۷۲

فصل پنجم. ۹۵

استنتاج.. ۹۵

۵-۱- نتیجه گیری : ۹۶

۵-۲- تنگناها و مشکلات تحقیق: ۹۸

۵-۳- پیشنهادات : ۹۹

منابع و مآخذ: ۱۰۱

ضمائم. ۱۰۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

مقاله جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان شرکت فجر توسعه از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله جامعه شناختی انگیزش کاری کارکنان شرکت فجر توسعه را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

با عنایت به اینکه هر گونه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مرهون برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی در سطح کشور می باشد و با توجه به اینکه هر گونه برنامه ریزی نیروی انسانی بدون توجه به عوامل اصلی محرک در جهت بالا بردن کارایی کارکنان هر سازمان اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و از آنجا که انگیزش کاری کارکنان هر سازمان در کارایی نیروی انسانی نقش به سزایی ایفا می کند ، لذا طرح پژوهشی که تهیه و تنظیم شده است

مقدمه :

مفهوم انگیزش از زمانهای خیلی دیر عنایت فلاسفه ، اندیشمندان و مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است.بیشتر نگرش ها به موضوع انگیزش بعد فلسفی داشته و الگوهای مشخص و فراگیری که مشکلات علمی مسئولان سازمانها را حل کند مطرح نشده است.از این رو مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند

بیان مسئله

در جامعه کنونی ما به نظر می رسد که انگیزش کاری کارکنان مورد غفلت مسئولین امر قرار گرفته است.یکی از رویکردهایی که در روانشناسی اجتماعی به آن توجه شده است ، رویکرد انگیزشی می باشد ، که به عوامل انگیزشی که رفتار انسان را هدایت می کند تمرکز دارد.در این مورد دیدگاههایی وجود دارد ، از جمله دیدگاههای فروید یا روانکاوانه درباره ماهیت انسان که اشاره دارد

چارچوب نظری

دیدگاههای متفاوتی در مکاتب مختلف در مورد انگیزش کاری مطرح می باشد.از جمله می توانیم به مکتب فرانکفورت اشاره کنیم که به موضوع های مختلفی از جمله تبادیل اجتماعی پاداش و پیامدهای متقابل و تکانه های نیرومند درونی اشاره کرده است. در مکتب پوزیتویسم کنت نظام تقسیم کار را بیان می کند

 نظریه نظام اجتماعی پارسونز :

تالکوت پارسونز می گوید : همه نظامهای کنشی دارای چهار تکلیف کارکردی می باشند. یک کارکرد مجموعه فعالیت هایی است که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای نظام انجام می گیرد.او معتقد است که چهار تکلیف برای نظامها و سازمانهای اجتماعی ضرورت دارند که عبارتند از :

اهداف مطالعاتی :

این تحقیق به بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی اشاره دارد که انگیزه بالا باعث پیشرفت بهتر سیستم کاری شده و موقعیت هایی برای فرد و سازمانی که در آن شاغل است ایجاد خواهد کرد.سعی ما بر آن است تا با یک پژوهش بررسی علمی و جامعه شناسانه به این موضوع نگاه کنیم تا بتوانیم عوامل اصلی انگیزش کاری وعدم انگیزه کافی برای کارکنان را مورد بررسی قرار داده تا شاید بتوانیم راه حلی برای بالا بردن انگیزش و پیشرفت سازمانی پیدا کنیم.

اهمیت مطالعاتی :

با توجه به اینکه ما در قشر خاصی به نام کارکنان و کارمندان صحبت می کنیم باید گفت که این افراد سرمایه ارزشمند جامعه و امیدهای همیشگی کشورند ، افراد پر انرژی و با روحیه بالا که در جامعه مسئولیتهایی را بر عهده خواهند داشت. لذا تقویت نیروهای آنها به سمت بهره وری بهتر و سازندگی بیشتر مستلزم برنامه ریزی بر اساس آگاهی و اطلاعات می باشد

انگیزش شغلی چیست

انگیزش :

امروزه اکثر افراد در تعریف انگیزش به عناصری توجه می کنند که آنها را به سوی هدفی سوق میدهد ، آنها از خواسته ها ، آرزوها ، کنش ها ، تمایلات و نیازها بحث می کنند تا برانگیختگی خود را توجه نمایند.از نظر روان شناسی اصطلاح انگیزش (Motivation) از ریشه لاتین Movare به معنای حرکت دادن و تحریک آمده است

تنظیم پرسشنامه :

پرسشنامه منبع اصلی اطلاعاتی است که پاسخ دهندگان به آن مراجعه می کنند و سرانجام تصمیم می گیرند که به سوالات آن پاسخ دهند یا خیر.در طرح پرسشنامه مذکور از ترفندهای زیر استفاده شده است :

۱- پرسشنامه را جذاب کرده ، برای این منظور سوالات را با فونت درشتری تایپ کرده ایم.صفحات پرسشنامه را کادر بندی کرده و شماره صفحات پرسشنامه را در سه صفحه مشخص کرده ایم.

تعریف انگیزش شغلی

نتیجه گیری :

انسان به عنوان بهترین و مهمترین عنصر اجتماعی در سازمان های اجتماعی مطرح می باشد و از طرفی گرامی ترین گوهر آفرینش و توانمندترین آن نیز می باشد ، به گونه ای که اگر انسان بر روی کرۀ خاک نباشد از هیچ یک از دستاوردهای اجتماعی انسانی بر روی کرۀ زمین خبری نمی باشد. با این حال این موجود نیازهای مختص به خود را دارا می باشد.

عوامل موثر بر انگیزش شغلی

تنگناها و مشکلات تحقیق:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انگیزش کاری کارکنان جهاددانشگاهی علم و صنعت تهران با توجه به شاخص هایی مثل جنسیت، وضعیت تاهل، پیشرفت کاری کارکنان، مشارکت گروهی و … می باشد ، تا براساس یافته های تحقیق به منظور بالابردن سطح انگیزش کاری کارکنان، عوامل موثر برانگیزش و عدم انگیزش کاری ارائه شود. برای بررسی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده و تهیه و جمع آوری پرسشنامه باید به کارکنان سازمان جهاددانشگاهی مراجعه می شود

منابع و مآخذ:

  • پیشه ور ، ا، ۱۳۸۲، روشهای تحقیق در ارتباطات ، تهران ، سیمای شرق.
  • تنهایی ، ح ا ۱۳۷۴، درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی ، انتشارات مرندیز،.
  • توسلی ، غ ع، ۱۳۷۵ ، جامعه شناسی کار و شغل ، تهران ، سمت.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.