سیاستهای پولی – تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی – پرشین مقاله

سیاستهای پولی

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

این تحقیق دانشجویی تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مشتمل بر  ۲۱۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست مطالب

چکیده : ۲

فصل اول. ۴

ضرورت تحقیق.. ۴

(۱-۱) مقدمه. ۴

(۱-۲) اهمیت موضوع. ۷

(۱-۳) اهداف تحقیق: ۸

(۱-۴) فرضیات تحقیق.. ۸

(۱-۵) روش تحقیق.. ۸

آمار و اطلاعات… ۹

فصل دوم. ۱۰

مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم. ۱۰

اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال. ۱۰

مقدمه. ۱۱

(۲-۱) تعریف سیاست پولی.. ۱۱

(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان. ۱۲

(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی.. ۱۳

(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل.. ۱۴

(۲-۳-۲-) هدف رشد اقتصادی.. ۱۶

(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی.. ۱۶

(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک…. ۱۷

(۲-۴-۲) مکتب نئوکلاسیک…. ۱۹

(۲-۴-۳) مکتب کینزین.. ۲۱

(۲-۴-۴) مکتب پول‌گرایان. ۲۵

(۲-۴-۵) مکتب کلاسیک جدید. ۲۷

(۲-۴-۶) مکتب کینزی جدید. ۲۹

(۲-۴-۷) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید. ۳۱

(۲-۵) ابزارهای سیاست پولی.. ۳۳

(۲-۵-۱) ابزارهای کمی سیاست پولی.. ۳۳

الف) نرخ ذخیره قانونی.. ۳۳

ب) نرخ تنزیل مجدد. ۳۵

ج) عملیات بازار باز. ۳۶

(۲-۵-۲) ابزارهای کیفی سیاست پول. ۳۷

الف) سقف‌های کلی اعتبار. ۳۸

ب) کنترل های انتخابی اعتبار. ۳۹

ج) مقررات در مورد نرخ بهره ۴۰

د) ترغیب اخلاقی.. ۴۲

فصل سوم. ۴۴

سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده ،‌بخش کشاورزی.. ۴۴

مقدمه. ۴۴

(۳-۱) عملکرد ابزارهای سیاستهای پولی در ایران. ۴۵

.(۳ –۲ ) عرضه پول در ایران. ۴۹

(۳-۲-۱) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی : ۴۹

( ۳-۲-۱-۱) خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی.. ۵۰

(۳-۲-۱-۲) بدهی بانکها به بانک مرکزی.. ۵۲

(۳-۲-۱-۳) حساب سرمایه و سایر بدهیهای بانک مرکزی.. ۵۴

( ۳- ۲ – ۲ ) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثری پول : ۵۵

(۳-۳) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران. ۵۸

(۳-۳-۱) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۱۳۶۸-۱۳۷۲) ۵۹

(۴-۳-۲) عملکرد سیاست های پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه. ۶۶

(۳-۳-۴) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴) ۷۵

(۳-۳-۶) عملکرد سیاست‌های پولی ناظر بر نقدینگی در طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی   ۸۵

نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی.. ۹۰

(۳-۳-۷) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه. ۹۱

(۳-۳-۷) عملکرد سیاست های پولی ناظر بر بخش کشاورزی درطی برنامه سوم توسعه. ۹۲

(۳-۴-۱) عملکرد سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی  (۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۱۰۲

(۳-۴-۲) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴) ۱۱۱

(۳-۴-۳) سیاستهای اعتباری کشاورزی.. ۱۱۷

(۳-۴-۳-۱) سیاست های اعتباری کشاورزی که توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود. ۱۱۸

(۲-۵-۲) تعیین حد مجاز اعتباری برای بخش های مختلف اقتصادی.. ۱۲۱

(۳-۴-۳-۲) سیاستها و خط مشی های اعتباری بانک کشاورزی.. ۱۲۶

(۴-۵-۲-۱) سقف اعتبارات و دوره بازپرداخت… ۱۲۶

(۴-۵-۲-۲) وثیقه و تضمین.. ۱۲۷

(۳-۵-۱)موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران. ۱۳۱

ارزش افزوده ۱۳۲

تعریف ارزش افزوده ۱۳۳

تولید ناخالص داخلی.. ۱۳۴

(۳-۵-۲) بررسی روند ارزش افزده بخش کشاورزی طی دوره ۸۱-۱۳۳۸. ۱۳۴

(۳-۵-۳- مطالعه ارزش افزوده زیر بخشهای کشاورزی.. ۱۴۱

۳-۵-۴- بررسی روند ارزش افزوده زیر بخشهای کشاورزی در طی دوره ۸۰-۱۳۳۸. ۱۴۴

فصل چهارم. ۱۴۷

مروری بر مطالعات انجام شده ۱۴۷

در مورد سیاستهای پولی.. ۱۴۷

مقدمه. ۱۴۸

(۱-۴) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلائی.. ۱۴۸

(۴-۱-۱)  مطالعات ختائی.. ۱۵۲

(۴-۱-۲) کاربرد مدل میشیکین برای ایران ( نائینی ۱۳۷۴ ) ۱۶۵

الف -معرفی و کاربرد مدل میشیکین.. ۱۶۵

(۴-۲) سایر مطالعات انجام شده ۱۷۴

(۴-۲-۱) مطالعات مقدسی(۱۳۷۹) ۱۷۴

براورد و تحلیل اثرات کوتاه مدت متغیر های سیاسی.. ۱۷۵

معادلات تاثیر حجم نقدینگی.. ۱۷۵

معادلات تاثیر هزینه های دولت… ۱۷۶

معادلات تاثیر نرخ ارز. ۱۷۷

برآورد و تحلیل اثرات بلند مدت متغیرهای سیاستی.. ۱۷۸

معادلات تاثیر حجم نقدینگی.. ۱۷۹

معادلات تاثیر هزینه های دولت… ۱۸۰

معادلات تاثیر نرخ ارز. ۱۸۱

(۴-۲-۲) مطالعات نائینی(۱۳۷۴) ۱۸۳

مراوده بین تولید و تورم در ایران. ۱۸۳

معادله کوتاه مدت تولید وتورم. ۱۹۲

فصل پنجم. ۱۹۵

ارائه مدل ،‌برآورد و نتایج آن. ۱۹۵

مقدمه. ۱۹۶

۵-۱) تشریح مدل. ۱۹۶

(۵-۲) داده های آماری.. ۱۹۹

(۵-۳) آزمون ایستایی.. ۲۰۰

(۵-۴) برآورد مدل. ۲۰۲

(۵-۴)نتیجه گیری.. ۲۰۵

(۵-۴-۲) نتایج حاصل از برآوردرابطه کوتاه مدت متغیر حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش کشاورزی   ۲۰۶

(۵-۶) پیشنهادات… ۲۰۸

.

مقاله تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی  را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.  سیاستهای پولی

مقدمه

سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.

اهمیت موضوع

بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تأمین ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۲۳ درصد از اشتغال کشور ، ۳۳ درصد از صادرات غیرنفتی و ۸۰ درصد از نیاز غذایی کشور از ویژگیهای منحصر به فرد این بخش است که آنرا از سایر بخشهای اقتصادی متمایز می سازد. ] صادقی، ۱۳۷۸[ این بخش به رغم اعمال چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی و حتی اجرایی سیاستهای توسعه بخش ، همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده و در شرایط نامطلوب نیز شکوفایی و ظرفیتهای نوینی را عرضه کرده است.

اهداف تحقیق:

هدف پژوهش این است که تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (متغیر واقعی) را طی سالهای (۸۱-۱۳۳۸) با در نظر گرفتن اثرات خشکسالی و کمبود بارش و برف و نزولات جوی طی سالهای ۸۰-۱۳۷۷، تعیین و تبیین نماید. به عبارت دیگر هدف آن است که کارایی و اثر و شدت اثر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرد.

تعریف سیاست پولی

به منظور نیل به اهداف اقتصادی،‌کشورها با توجه به موقعیت های خاص اقتصادی سیاسی و اجتماعی و نیز بینش عقیدتی خود اقدام به اتخاذ برنامه های خاصی در چارچوب سیاست های اقتصادی می‌کنند. در ان ارتباط دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهایی به شمار می روند. ابزراهای دوگانه سیاست های مالی و پولی، اهرم هایی هستند که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف نهایی اقتصادی می توانند مورد استفاده قرار دهند.

سیاستهای پولی بانک مرکزی

اهداف سیاستهای اقتصاد کلان

اشتغال کامل، ثبات قیمتها، تعادل خارجی و نرخ مناسب رشد اقتصادی مفاهیم اقتصادی می باشند که از قبل با آنها آشنا هستیم. اینها عموماً به عنوان هدفهای سیاست اقتصادی کلان پذیرفته شده هستند. چون با حرتک در جهت دستیابی به این هدفهاست که به نظر می رسد رفاه اقتصادی در سطح ملی افزایش می یابد. یکی از مشکلات این است که اغلب نمی توان به طور همزمان به تمامی این هدفها دست یافت، حرکت در جهت نیل به یک هدف،‌غالباً به دور شدن از دیگری منجر می شود.

اهداف سیاستهای پولی

وقتی که صحبت از اهداف سیاستهای پولی می شود، عموماً به شش هدف اصلی اشاره می گردد.

این اهداف عبارتند از:

  1. اشتغال کامل
  2. رشد اقتصادی
  3. ثبات قیمتها
  4. ثبات نرخ بهره

سیاستهای پولی چیست

نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی

(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک همزمان با انتشار کتاب پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل، نوشته آدام اسمیت پایه‌گذار این مکتب و بنیانگذار علم اقتصاد درسال ۱۷۷۶ میلادی در انگلستان بنیان نهاده شد. مسئله اساسی و مهم در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی در بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک با استفاده از روش «اقتصاد کلان» مسئله رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دارند و در تحلیل ود بر نقش عرضه کل تولید اهمیت دادند.

سیاستهای پولی و اعتباری بانک

نتیجه گیری

(۴-۵-۱)نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیر های اسمی پول و ارزش افزوده بخش کشاورزی

۱- همانطور که از رابطه بلند مدت پیداست اعمال سیاست پولی در بلند مدت برسطح ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرنسبتا کم ، مثبت و معنی دار کذاشته است ، به عبارت دیگر سیاستهای پولی در بلند مدت با توجه به مطالعات انجام شده اثر تورمی نیز داشته و بر سطح ارزش افزوده بخش کشاورزی به مقدار اندکی اثر گذار بوده است .

پیشنهادات

با توجه به مطالب ذکر شده و یافته ها تحقیق و تحلیل روابط می توان به ارائه توصیه های ذیل پرداخت :

  • نتایج حاصله نشان می دهد که سیاستهای پولی تاثیر اندکی بر ارزش افزوده ( تولید ) بخش کشاورزی دارد . لذا می توان گفت آن دسته از سیاستهای پولی که تقاضای کل را تحت تاثیر قرار می دهند قادر به ایجاد رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای در این بخش نخواهند بود . آنچه امکان رشد در مناطق روستایی را افزایش می دهد ، سیاستهایی است که عرضه کل را در این مناطق مورد هدف قرار می دهد که از جمله می توان به افزایش بهره وری نیروی کار و بکار گیری فن آوری نوین در امر تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و در این زمینه لازم است تحقیقات گسترش یابد.

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.