سلامت روان – سلامت روانی دانشجویان ۳۰-۲۰ ساله علاقمند به موسیقی راک علاقمند به موسیقی پاپ – پرشین مقاله

سلامت روان

سلامت روان هنر در طول تاریخ وسیله ای برای سازگاری، انعطاف، خلاقیت، عشق ودوستی وآرامش مردم بوده است. در میان هنرها، موسیقی به دلیل داشتن انرژی، تحرک وجاذبه ذاتی، بسیار نافذ بوده وبه طرز فوق العاده ای بشر را به خود مشغول کرده است. در تمام زوایای زندگی در هر برنامه فرصت وفراغتی موسیقی به شکل حضور دارد وچاشنی برنامه ها ویا همراه آنهاست.

این تحقیق دانشجویی  سلامت روانی دانشجویان ۳۰-۲۰ ساله علاقمند به موسیقی راک علاقمند به موسیقی پاپ مشتمل بر  ۱۵۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول(مقدمه)

 • مقدمه………………………………………………………………………………………. ۳
 • موضوع تحقیق………………………………………………………………………… ۶
 • متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. ۶
 • بیان مسئله………………………………………………………………………………. ۶
 • فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………. ۶

۶-۱ هدف پژوهش…………………………………………………………………………….. ۷

۷-۱ ضرورت واهمیت پژوهش………………………………………………………….. ۸

۸-۱ تعاریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………. ۱۲

۹-۱ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم: گستره نظری پژوهش

 • مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱۵
 • دیدگاههای نظری وتاریخچه موضوع مورد پژوهش

– موسیقی چیست؟……………………………………………………………………………… ۱۶

– مختصری در مورد عناصر موسیقی………………………………………………….. ۱۸

– چرا موسیقی برای سلامتی مفید است؟………………………………………………. ۲۴

– موسیقی باعث می شود که ما بهتر احساس کنیم……………………………….. ۲۵

– موسیقی بخش های غیر قابل نفوذ را متأثر می کند…………………………….. ۲۵

– موسیقی به عنوان یک عنصر سلامتی ………………………………………………. ۲۷

– هیجانها، علم و موسیقی…………………………………………………………………… ۳۰

– تاریخ موسیقی راک………………………………………………………………………….. ۳۳

– مشخصه های موسیقی پاپ………………………………………………………………. ۴۵

– تاریخچه موسیقی پاپ……………………………………………………………………… ۵۱

– روانشناسی تم های موسیقی……………………………………………………………. ۵۶

– تعریف بهداشت روانی …………………………………………………………………….. ۶۰

– ماهیت وتشخیص بیماری روانی……………………………………………………….. ۷۲

– دیدگاهها ونظریه ها در بهداشت روانی……………………………………………… ۷۶

– پیشگیری  وروشهای تحقیق در بهداشت روانی………………………………….. ۷۹

– موسیقی واسترس……………………………………………………………………………. ۸۴

– موسیقی وسیستم ایمنی بدن…………………………………………………………….. ۸۶

– موسیقی وآرامش ورهایی………………………………………………………………… ۸۷

– نقش موسیقی در پرورش مهارت های فردی واجتماعی……………………… ۸۹

– تأثیر موسیقی بر مهارت های احساسی واجتماعی ……………………………. ۹۶

– موسیقی وتعبیر وتفسیر افراد از مسائل…………………………………………….. ۹۸

-تقویت تعامل اجتماعی……………………………………………………………………….. ۹۹

– تنظیم وضعیت روحی وخلق  و حد توسط موسیقی……………………………. ۱۰۰

– آیا موسیقی می تواند اثرات منفی داشته باشد؟…………………………………… ۱۰۱

-نقش موسیقی در رها کردن انرژی در روزشکاران……………………………… ۱۰۳

– تأثیر سازه های ضربه ای در ابتدای مسابقه ها…………………………………. ۱۰۸

-موسیقی، ریتم قلب را تغییر می دهد……………………………………………………. ۱۰۹

۳-۲ ادبیات (یا پیشینه پژوهش)…………………………………………………………. ۱۱۱

بررسی وضعیت روانی هنرجویان موسیقی و مقایسۀ آن با افراد عادی امیر قمرانی ، سمانه سادات جعفر طباطبایی ………………….. ۱۱۱

بررسی تاثیر موسیقی بر شدت درد مرحله اول زایمان در زنان نخست حامله بستری در یکی از زایشگاههای شهر ساری سال ۱۳۷۶ فریده رضائی ابهری، به راهنمایی : منصوریه یادآورنیکروش……….. ۱۱۳

بررسی تفاوتهای شخصیتی موسیقی دانان و غیرموسیقی دانان شهر تهران در برخی عوامل شخصیتی آزمون ۱۶PF درسال ۱۳۷۳-۷۴ فیض الله افتخاری: به راهنمای: مریم سیف نراقی………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

بررسی اثر موسیقی غیرفعال و حرکات خودانگیخته در مهارکردن پرخاشگری کودکان عقب مانده ذهنی – نویسنده: مریم سادات پور محمود…………………………… ۱۱۷

بررسی تاثیر آموزش موسیقی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی۸۳-۱۳۸۲ شهرستان نجف آباد سعید فخاری زاده : به راهنمایی : عزت الله نادری، استادمشاور: محمدرضا بهرنگی……………….. ۱۱۸

بررسی تاثیر موسیقی بر میزان دردها مزمن مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان سانترال شهر تهران (۱۳۷۶) علی یوسفی نژاد، به راهنمایی : روشن نژاد………… ۱۲۰

تاثیرات فیزیولوژیک و روانشناختی موسیقی کلاسیک و موسیقی پاپ بر دانش آموزان دختر دبیرستانی…………………………………………………………………………………. ۱۲۲

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 • جامعه آماری…………………………………………………………………………… ۱۴۹
 • نمونه آماری……………………………………………………………………………. ۱۴۹

۳-۳روش نمونه گیری…………………………………………………………………………. ۱۴۹

۴-۳ ابزار پژوهش……………………………………………………………………………….. ۱۵۰

۵-۳ روش اجرا…………………………………………………………………………………… ۱۵۳

۶-۳ روش تحقیق و تحلیل داده ها……………………………………………………….. ۱۵۴

فصل چهارم: داده های آماری

 • داده های آماری………………………………………………………………………. ۱۵۶

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 • بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………………. ۱۶۱
 • محدودیت ها……………………………………………………………………………. ۱۶۶

۳-۵   پیشنهادات…………………………………………………………………………………. ۱۶۷

۴-۵ منابع فارسی……………………………………………………………………………….. ۱۶۸

۶-۵ ضمایم………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

.

مقاله سلامت روانی دانشجویان ۳۰-۲۰ ساله علاقمند به موسیقی راک علاقمند به موسیقی پاپ از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله سلامت روانی دانشجویان ۳۰-۲۰ ساله علاقمند به موسیقی راک علاقمند به موسیقی پاپ را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

سلامت روان نقش بسزایی در افراد دارد وعوامل بسیاری در بهبود سلامت روان ویا کاهش آن دخیل هستند یکی از عوامل مهمی که امروزه بحث در مورد آن بسیار است موسیقی است. موسیقی انواع بسیاری دارد که هر شکل ونوع از آن علاقمندان خاص خود را دارد انواع موسیقی مانند پاپ، راک، رپ، کلاسیک و … هر کدام ریتم ومضامین خاص خود را دارد وافراد با توجه به روحیات خود به سمت یک یا چند نوع از انها گرایش پیدا می کنند.

مقدمه:

هنر در طول تاریخ وسیله ای برای سازگاری، انعطاف، خلاقیت، عشق ودوستی وآرامش مردم بوده است. در میان هنرها، موسیقی به دلیل داشتن انرژی، تحرک وجاذبه ذاتی، بسیار نافذ بوده وبه طرز فوق العاده ای بشر را به خود مشغول کرده است. در تمام زوایای زندگی در هر برنامه فرصت وفراغتی موسیقی به شکل حضور دارد وچاشنی برنامه ها ویا همراه آنهاست. سلامت روان

سلامت روان چیست

هدف پژوهش

 سلامت روان موسیقی در همه جا شنیده می شود در خانه ها، محل های کار، در ماشین ، بیمارستان ها، مدرسه ها، آموزشگاه ها ونیایشگاهها وهر حالی دیگر به گوش می رسد موسیقی در خانه شور ونشاط ، آرامش وادراک وفرصتهایی برای رفع خستگی به وجود می آورد موسیقی در مدرسه ها ودانشگاه ها به عنوان درس آموخته می شود که درک از محیط وزیبایی وکشف احساس و فکر را ارتقا می بخشد موسیقی در بیمارستان ها ومراکز درمانی شنیده می شود

ضرورت واهمیت پژوهش

این پرسش همواره مطرح بوده است که هرکس باید روزانه چه اندازه موسیقی گوش دهد این سوال کلی مانند این است که بپرسیم هر کس روزانه چه قدر غذا یا پروتئین وچربی مصرف کند یک پاسخ کلی وجود دارد که برای مثال افراد سالم روزانه صد گرم پروتئین نیاز دارند اما این پاسخ برای هر کس معنا وکاربرد دقیق ندارد ممکن است برای فردی پنجاه گرم پروتئین هم زیاد باشد وبرای فرد دیگر صد وپنجاه گرم هم کافی نباشد.

تعریف سلامت روان در روانشناسی

موسیقی چیست؟

ای کاش فقط یک جواب ساده برای این سوال وجود داشت چندین راه ساده برای تعریف موسیقی وجود دارد در این مورد تعاریف متفاوت وگاهاً متناقض و گیج کننده ای در مورد اینکه  اصولا موسیقی چیست وچه چیزی باید باشد، وجود دارد البته، تلاش برای رفع این تناقض بیهوده است ما به جای تعریف موسیقی، شما را به بررسی عناصر موسیقی که در به وجود آوردن موقعیت بهتر سلامت موثر هستد دعوت می نماییم.

چرا موسیقی برای سلامت مفید است؟

همه ماعمیقاً به این مسئله واقف هستیم که موسیقی می تواند برای ما«خوب» باشد ما قبول داریم که موسیقی ای که مارا احاطه کرده است، اصولاً «چیز خوبی» است ولی، چرا وچگونه بر روی ماچنین اثری می گذارد؟ ما نمی توانیم در این مورد یک رابطه علمی ارایه دهیم به این معنی که هیچ کس نمی تواند تمام عناصری که باعث ایجاد یک اثر یا حتی یک عکس العمل می شود را مشخص نماید. سلامت روان

موسیقی به عنوان یک عنصر سلامتی

حتی اگر ما درمورد نحوه تبدیل صدا به موسیقی، اطلاعات کافی نداشته باشیم، می دانیم که موسیقی می تواند یک عنصر سلامتی باشد. در تمام تاریخ، ما می توانیم روایات زیادی را در مورد قدرت موسیقی در درمان، ببینیم.این داستانها از مردم قدیم شروع می شود وتاکنون نیز ادامه دارد استفاده از موسیقی در درمان بیماریهارا می توان در مصریهای قدیم، یونان باستان وقبایل خانه به دوش، یافت. سلامت روان

سلامت روان دانش آموزان

اطلاعات و روش ها

ما تحقیق خود را با یک پرسشنامه آغاز کردیم که به سادگی امکان شناسایی موسیقی مورد علاقه دانش آموزان را ممکن می ساخت. بر اساس داده هایی که از این پرسشنامه به دست آمد قطعه چهارفصل ویووالدی و ترانه سیماریک تارکان ( یکی از ستاره های موسیقی پاپ ترکیه ) معروف ترین ومورد توجه ترین آثار در میان آنها به شمار می آمد. در کنار آن که پرسشنامه را به عنوان پایه تحقیق قرار دادیم ، ۱۷ دانش آموزان دختر دبیرستانی را نیز که در زمینه موسیقی هیچ گونه آموزشی ندیده بودند و  نمی توانستند  ساز بزنند به عنوان نمونه انتخاب کردیم.

 بحث و نتیجه گیری

 سلامت روان ما ممکن است از خود سوال کنیم که دلیل وانگیزه من برای ارتباط با قدرت مرموز موسیقی چه می تواند باشد؟ این انگیزه می تواند ارتقای روحی ما باشد و ما دوست داشته باشیم در آن لحظه با کمک موسیقی شاد شویم و شادی کنیم و یا برعکس ، امکان دارد ما از چیزی رنج ببریم و دوست داشته باشیم از طریق موسیقی به خود آرامش دهیم.شاید مایل به یک تجربه روحی یا ارتباط با زیبایی بوده یا به دنبال رهایی و کسب انرژی و شادابی باشیم.

منابع

 • موسیقی و سلامتی / میتواچ . ام.لی/ مترجم: آذر عمرانی گرگری.
 • سلامتی از طریق ارتباط با موسیقی/ ماتیوکانتلو/ مترجم: آذر عمرانی گرگری.
 • کاربردهای موسیقی درمانی / دکتر علی زاده مهدی/ ۱۳۸۰.
 • موسیقی و ذهن / آنتونی استور / ترجمه غلامحسین معتمدی.

.

نظرات بسته شده است.