کارشناسی ارشد – پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد – پرشین مقاله

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد، ایمنی عبورومرور یکی ازاصول اساسی برنامه ریزی حمل ونقل است که با گسترش فن آوری وتوسعه شهرها، نیازبه توجه ودقت نظر بیشتری یافته است. درکشورهای توسعه یافته، همگام با توسعه سایر بخشها، موضوع ایمن سازی عبورومرورمورد توجه قرارگرفته و با انجام مطالعات واتخاذ تدابیرلازم، سعی شده است که حوادث رانندگی وپیامدهای ناشی ازآن تا حد امکان کاهش یابد. ولیکن متأسفانه دراکثرکشورهای در حال توسعه, تعداد ونرخ حوادث ترافیکی همواره سیرصعودی داشته است.

این تحقیق دانشجویی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  مشتمل بر  ۱۹۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله

فهرست

چکیده: ۹

مقدمه. ۱۱

بررسی متدولوژی آموزش ایمن یراه. ۱۱

بررسی متدولوژی آموزش ایمنی.. ۱۳

فصل ۱. ۱۶

کلیات.. ۱۶

فصل اول: مقدمه ومعرفی.. ۱۷

۱-۱-تعریف مساله واهمیت آن.. ۲۱

۱-۲- نتایج مهم پژوهش… ۲۳

۱-۳- فصل‌های پایان‌نامه. ۲۴

فصل ۲. ۲۴

اصول وپارامترهای تاثیرگذاربرایمنی جاده ها ۲۴

فصل دوم: اصول وپارامترهای تاثیرگذاربرایمنی جاده ها ۲۵

۲-۱- تصادفا تترافیکی درسامانه حمل‌ونقل جادهای ایران.. ۲۵

۲-۲- رابطه بین ایمنی وتحرک… ۲۶

۲-۳- عوامل ایجادتصادفات جادهای.. ۲۹

۲-۳-۱- عامل انسانی.. ۲۹

۲-۳-۱-۲- تخلفات رانندگی.. ۳۰

۲-۳-۱-۳- اختلالات روحی وروانی.. ۳۱

۲-۳-۱-۴- عوامل مخدر. ۳۱

۲-۳-۱-۶- معلولیت.. ۳۱

۲-۳-۱-۷- نامناسب بودن سیستم اعطای گواهینامه رانندگی.. ۳۱

۲-۳-۱-۸ – کمبودعوامل نظارت برنیروی انسانی.. ۳۱

۲-۳-۱-۹- عابرپیاده. ۳۱

۲-۳-۲- عامل راه. ۳۲

۲-۳-۲-۱- عوامل مربوط به طرح هندسی راه ونواقص فنی جاده. ۳۲

۲-۳-۲-۲- عوامل مربوط به علائم وابزارکنترلی جاده. ۳۵

۲-۳-۲-۳- سایرعواملموجوددرجاده. ۳۵

۲-۳-۳- عاملوسیلهنقلیه. ۳۶

۲-۳-۳-۲- نوعوسیلهنقلیه. ۳۷

۲-۳-۳-۳- استفادهنادرستازوسایلنقلیه. ۳۷

۲-۳-۴- عواملمحیطی.. ۳۷

۲-۳-۴-۲- عواملمحیطی–طبیعی.. ۳۸

۲-۳-۴-۳- عواملمحیطیانسانی.. ۳۹

فصل۳.. ۳۹

مروریبرمطالعاتپیشین.. ۳۹

فصلسوم: مروریبرمطالعاتپیشین.. ۴۰

۳-۱- آموزشایمنیراهتوسطتورهایتئاتری.. ۴۱

۳-۳- اعمالمقرراتبرکاهشتصادفاتجاده‌ایدربرخیکشورهایاروپایی.. ۵۳

سرعتغیرمجاز. ۵۴

عدماستفادهازکمربندایمنی.. ۵۴

عدماستفادهازکلاهایمنی.. ۵۴

استفادهازتلفنهمراهدرحینرانندگی: ۵۵

عدمرعایتفاصلهطولی: ۵۶

اعمالمقرراتدرموردمصرفالکل: ۵۶

نقشپلیس: ۵۶

نقشجریمهدراعمالمقررات.. ۵۷

اولویت‌بندیاعمالمقرراتترافیکی: ۵۷

۳-۴- نقشوتبییننکاتمحوریآموزشموتورسیکلت‌رانانباهدفافزایشایمنی.. ۵۹

گردش(چرخش). ۶۰

موقعیتخطعبور. ۶۰

اشتراکمسیر. ۶۱

چگونگیمواجههباتقاطعها ۶۱

توقفسریع.. ۶۲

راندنموتورسیکلتدرشرایطبدآبوهوایی.. ۶۲

فصل۴.. ۶۳

بررسیروشهای.. ۶۳

آموزشقوانینورانندگی.. ۶۳

فصلچهارم: بررسیروشهایآموزشقوانینورانندگی.. ۶۴

۴-۱- بررسیاصولوروشهایآموزشترافیکوقوانیندرکشورآلمان.. ۶۴

۴-۱-۱- گواهینامهبرایهدایتوسائطنقلیهموتوری.. ۶۷

صدورمجوز. ۶۷

۴-۱-۲- طبقهبندیمجوزهایرانندگی (انواعگواهینامههایرانندگی) درآلمان.. ۷۰

۴-۱-۳-تمریناتوامتحانرانندگییکمتقاضیدریافتگواهینامه. ۷۱

۴-۱-۳- آشناییوآموزشضوابطومقرراتوقوانینعمومی.. ۷۱

۴-۲- روشهایآموزشرانندگیدرکشورآمریکا ۷۴

۴-۲-۱- انواعگواهینامهرانندگی.. ۷۴

۴-۴- روشهایآموزشرانندگیدرژاپن.. ۸۰

۴-۴-۱- عناوینبرنامههایآموزشی.. ۸۰

۴-۳-۲- تدابیرایمنیترافیکدرسطحکشورژاپن.. ۸۲

۴-۳-۳- آموزشایمنیرانندگیدرمؤسسهآموزشمرکزیژاپن.. ۸۳

۴-۳-۴- صدورگواهینامهدرژاپن.. ۸۷

صدورمجوزگواهینامهومسئولیتهایآن.. ۸۹

مدتاعتبارگواهینامه. ۹۰

گزارشمربوطبهتغییروضعیتمندرجاتگواهینامه. ۹۰

وظیفههمراهداشتنوارائهگواهینامهرانندگی.. ۹۰

۴-۴- روشهایآموزشرانندگیوکسبگواهینامهرانندگیدرایران.. ۹۱

۴-۴-۱- مراحلآموزشهنرجویاندرآموزشگاههایکشور. ۹۱

۴-۴-۲- آزمایشاترانندگی.. ۹۲

۴-۴-۳- منابعآموزشی.. ۹۲

آزمایشعملیرانندگیپایهدوم. ۹۳

آزمایشعملیرانندگیپایهیکم. ۹۳

۴-۴-۴- صدورگواهینامهرانندگی.. ۹۴

تبصره ۲ ماده ۲۲ آئیننامهراهنماییورانندگی : ۹۵

حدمقرردیدچشمبرایمتقاضیانگواهینامهبشرحزیراست : ۹۶

ماده ۲۴ آئیننامهراهنماییورانندگی : ۹۶

ماده ۲۵ آئیننامهراهنماییورانندگی : ۹۷

ماده ۲۷ آئیننامهراهنماییورانندگی : ۹۷

ماده ۲۸ آئیننامهراهنماییورانندگی : ۹۷

ماده ۲۹ آئیننامهراهنماییورانندگی : ۹۷

فصل۵. ۹۸

بررسیمتدولوژی.. ۹۸

آموزشایمنیراه. ۹۸

فصلپنجم: بررسیمتدولوژیآموزشایمنیراه. ۹۹

۵-۱- بررسیمتدولوژیآموزشایمنی.. ۹۹

۵-۱-۱- مفهومآموزشایمنیراه. ۱۰۰

۵-۱-۲- آموزشمستمراصولایمنیراه. ۱۰۲

۵-۱-۲-۱- آموزشمتخصصینومسؤلین.. ۱۰۵

۵-۱-۲-۱-۱- آموزشپرسنلنیرویانتظامی.. ۱۰۵

پرسنلواحدهایصدورگواهینامه. ۱۰۷

پرسنلستادیمعاونتراهنماییورانندگیدربخشپردازشاطلاعاتتصادفاتجاده‌ای.. ۱۰۷

معاونت‌هایراهنماییورانندگینیرویانتظامی.. ۱۰۸

۵-۱-۲-۱-۲- آموزشآموزشگاه‌هایتعلیمرانندگی.. ۱۱۰

۵-۱-۲-۱-۳- آموزشمدیرانومسئولین.. ۱۱۲

۵-۱-۲-۱-۴- آموزششرکت‌هایحملونقل.. ۱۱۳

۵-۱-۲-۱-۵- آموزشمتخصصینامدادرسانی.. ۱۱۶

۵-۱-۲-۱-۶- آموزشکارشناسانومتخصصینراهوحملونقل.. ۱۱۸

۵-۱-۲-۱-۷- آموزشمتخصصینکارخانجاتساختومونتاژخودرو. ۱۱۹

۵-۱-۲-۱-۸- آموزشمعلمینمدارس… ۱۱۹

۵-۱-۲-۱-۹- آموزشکارشناسانمراکزمعاینهفنیخودروها ۱۲۱

۵-۱-۲-۱-۱۰- آموزشوالدیندانش‌آموزان.. ۱۲۲

۵-۱-۲-۱-۱۱- آموزشراهدارخانه. ۱۲۲

۵-۱-۲-۲- آموزشاستفادهکنندگان.. ۱۲۴

۵-۱-۲-۲-۱- آموزشرانندگان.. ۱۲۴

آموزشرانندگانعادی.. ۱۲۴

آموزشرانندگانحرفه‌ای.. ۱۲۶

آموزشمراجعینبهدوایرراهنماییورانندگی.. ۱۲۹

آموزشمراجعینبهمراکزمعاینهفنیخودروها ۱۳۰

آموزشمتخلفینترافیکی.. ۱۳۰

آموزشرانندگانترانزیت.. ۱۳۱

آموزشرانندگانویژه. ۱۳۲

۵-۱-۲-۲-۲- آموزشکودکانودانش‌آموزان.. ۱۳۳

۵-۱-۲-۲-۳- آموزشمسافران.. ۱۳۵

۵-۱-۲-۲-۴- آموزشعمومیجامعه. ۱۳۷

۵-۲-   اعمالقوانینومقررات.. ۱۴۱

۵-۲-۱-تعیینعواملوپارامترهامؤثردرنحوهاجرایاعمالقوانینومقررات.. ۱۴۲

۵-۲-۲- اجرایقوانینراهنماییورانندگیونظارتبراجرایآنها ۱۴۴

فصل۶.. ۱۵۲

نتیجه‌گیریوپیشنهادات.. ۱۵۲

فصلششم: نتیجه‌گیریوپیشنهادات.. ۱۵۳

۶-۱- خلاصهونتیجه‌گیری.. ۱۵۳

آموزشپرسنلنیرویانتظامی.. ۱۵۷

آموزشآموزشگاه‌هایتعلیمرانندگی.. ۱۵۷

آموزشمدیرانومسئولین.. ۱۵۷

آموزششرکت‌هایحملونقل.. ۱۵۸

آموزشمتخصصینامدادرسانی.. ۱۵۸

آموزشکارشناسانومتخصصینراهوحملونقل.. ۱۵۸

آموزشمتخصصینکارخانجاتساختومونتاژخودرو. ۱۵۸

آموزشمعلمینمدارس… ۱۵۸

آموزشکارشناسانمراکزمعاینهفنیخودروها ۱۵۹

آموزشوالدیندانش‌آموزان.. ۱۵۹

آموزشراهدارخانه. ۱۵۹

آموزشرانندگان.. ۱۵۹

آموزشکودکانودانش‌آموزان.. ۱۵۹

آموزشمسافران.. ۱۵۹

۶-۲- پیشنهاداتبرایادامهتحقیق.. ۱۶۰

بخشاول: وضعیتعمومیمحیطترافیکیکشور. ۱۶۹

۱-۱: وسیلهنقلیه. ۱۶۹

۱-۲: انسان.. ۱۶۹

۱-۳: راه. ۱۷۰

۱-۴ مدیریتترافیک… ۱۷۰

۱-۵ خساراتعمومیناشیازترافیکدرکشور. ۱۷۰

۱-۶ چالشهایعمومیمحیطترافیکیکشور. ۱۷۱

بخشدوم. ۱۷۲

۲-۱ وضعیتتصادفاتکشورازنگاهآمار (۸۳-۸۷). ۱۷۲

۲-۲-۱ شاخصشدتتصادفات.. ۱۷۳

۲-۲-۲ شاخصنسبتتعدادتلفاتبهمجموعتعدادتلفاتومجروحین.. ۱۷۴

۲-۲-۳ شاخصریسکترافیک… ۱۷۵

بخشسوم : مقایسهباسایرکشور. ۱۷۸

مقایسهشدتتصادفات: ۱۷۹

بخشچهارم: مقایسهپیامدهایاقتصادی،اجتماعیوروانیتصادفاتجادهای.. ۱۸۱

۴-۱ پیامدهایاقتصادی.. ۱۸۱

۴-۲ پیامدهایتلفاتانسانی.. ۱۸۳

۴-۳ پیامدهایاجتماعیوروانی.. ۱۸۴

بخشپنجم: راههایبرونرفت.. ۱۸۵

۵-۱ : راهبرونرفتازاینمعضلاجتماعیدرجملهزیرخلاصهمیشود. ۱۸۵

” توسعهرفتارامنترافیکی”. ۱۸۵

آمادگیوپیشبینیبرایتوسعهرفتارامنترافیکی.. ۱۸۵

پیشگیریازوقوعرفتارهایپرخطرترافیکی.. ۱۸۵

مهاروکنترلرفتارهایپرخطرترافیکی.. ۱۸۶

مقابلهورسیدگیبهتصادفات.. ۱۸۷

عواملومؤلفههایپشتیبانینظام. ۱۸۷

۵-۲ :رویکردهاوراهبردها ۱۸۷

پیشفرضهاوواقعیتها ۱۸۷

۵-۲-۱ رویکردکلی.. ۱۸۸

۵-۲-۲ راهبردها ۱۸۹

۵-۲-۲-۱ راهبرداصلی.. ۱۸۹

۵-۲-۲-۲  راهبردهایپشتیبان.. ۱۹۰

راهبردهایتأمیننیرویانسانی.. ۱۹۰

راهبردهایآموزشوفرهنگسازی.. ۱۹۱

راهبردهایقوانینومقررات.. ۱۹۱

راهبردهایحوزهراهبری..۱۹۱

مقاله پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد را در زیر می توانید ببینید.

بررسی متدولوژی آموزش ایمنی راه

کارشناسی ارشد، دراین میان، انسان درنقش عابرپیاده، سرنشین ومأموراصلی اجرای قوانین ومقررات نقش بسیار ارزنده ای دارد. درعبورومرور، ایمنی اهمیت فراوانی داشته وبیشترین کوششها درزمینه حمل‌ونقل وترافیک بمنظورافزایش ایمنی وکاهش ضایعات وبخصوص تصادفات است. ازآنجا که انسان ضربه پذیرترین واحد ترافیک است، ضروری می باشد دربخش آموزش، تدوین قوانین، کنترل، تهیه وایجاد تجهیزات ایمنی به این موضوع توجه گردد.

بررسی متدولوژی آموزش ایمنی

کارشناسی ارشد، کاهش خسارت ناشی ازتصادفات وحوادث ترافیکی، نیازمند بررسی وتحلیل عوامل واصلاح برخی از مقررات موجود وهماهنگی بیش ازپیش ارگانهاست ودراین میان توجه به فرهنگ سازی وآموزش بعنوان راهکارکاهش حوادث راه وبهبود جریان تردد بسیارپراهمیت است، بطوریکه گروهی ازانسانها در حیطه ترافیک که ضربه پذیری آنان بیش ازدیگران نیزاست، یعنی گروه سنی کودکان ونوجوانان( دانش آموزان) اغلب به جهت شرایط سنی وآگاهی نداشتن ازتوجهات منطقی قوانین ومقررات تشخیص ندادن و محاسبه نکردن فاصله وسرعت دچارحادثه می شوند، که لزوم آموزش ترافیک را ازسطح مدارس، تشدید می نماید.

اصول و  پارامترهای تاثیرگذار بر ایمنی جاده ها

کارشناسی ارشد، اولین گام جهت ارتقای سطح ایمنی تردد، شناخت فاکتورهای تأثیرگذار برتصادفات جاده‌ای، آگاهی از زیر ساختهای ایمنی جاده‌، شناخت عوامل موثر در ایجاد خطاهای انسانی و بهره برداری و آگاهی از استانداردها و قوانین مربوط به هر یک از موارد فوق الذکر می‌باشد. مقوله ایمنی جاده ها یکی از مهم ترین مسائل در حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد که برای محقق شدن این مهم احتیاج به فناوری های هوشمند، تجربیات تخصصی، آشنایی با قوانین و آموزشهای ایمنی می‌باشد.

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

عامل انسانی

در فرهنگ ترافیک و تعاریف بین المللی” عامل انسانی”، راننده وسیله نقلیه و عابرین پیاده را شامل می شود و همواره این عامل نقش بسزایی را در وقوع تصادفات جاده ای به خوداختصاص داده است. همان طور که می دانیم اصلی ترین ارکان ایمنی ترافیک، راننده است، اوست که می تواند با نحوه عمل صحیح و منطقی خود اوضاع  و شرایط متغیر ترافیک را شناسایی و درک نماید، و تا حدود قابل توجهی از بروز سوانح و مشکلات ترافیک بکاهد.

عامل راه

به طورکلی سهم راه، در رابطه با افزایش ظرفیت ترافیک و ایمنی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اجرای طرح هندسی مدرن و تامین سطح سرویس کافی برای ترافیک، وضعیت ایمنی ترافیک راه ها را به میزان قابل قبول بهبود می بخشد. نصب به موقع چراغ و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی صحیح از عوامل مهمی هستند که به ایمنی ترافیک راه ها کمک شایان توجهی می کنند. احداث تونل و پل های جدید می تواند در این راستا از بروز مشکلات و تصادفات راه های کوهستانی و برف گیر بکاهد و ایجاد پارکینگ های جانبی راه و استراحتگاه ها در طول راه ها می تواند در رفع مشکلات، مؤثر باشد.

آزمایشات رانندگی

کارشناسی ارشد، آزمایشات آئین نامه راهنمایی ورانندگی به دوصورت کتبی وشفاهی درکلیه واحدهای راهنمایی ورانندگی انجام می شود.  شرط سنی برای شرکت درآزمون کتبی آئین نامه ۱۸ سال تمام می‌باشد.آزمایش آئین‌نامه راهنمایی ورانندگی درحال حاضربصورت غیرمکانیزه انجام می‌شود. ورقه سؤالات حاوی ۳۰ سؤال تستی سه جوابی می باشد که متقاضی درمدت ۱۵ دقیقه باید به سؤالات پاسخ دهد. متقاضیانی که درپاسخ نامه تا سه غلط داشته باشند قبول یا بیش ازآن مرد محسوب می‌شوند.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۷

منابع آموزشی

 کارشناسی ارشد، با گذشت بیش ازسی سال از زمان تصویب آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی متأسفانه منابع آموزشی متناسب با نیازهای جامعه تهیه وتدوین نشده است ومتقاضیان انواع گواهینامه‌های رانندگی برای شرکت درآزمون آئین نامه ازکتب آموزش مقررات راهنمایی ورانندگی که توسط اشخاص حقیقی تهیه می شود واکثراً فاقد مؤلفه های آموزشی مورد لزوم می باشداستفاده می نمایند. این کتب فاقد ارزشهای علمی وفنی درزمینه اطلاعات راهنمایی ورانندگی می باشند.

اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظارت براجرای آنها

انسان، وسیله نقلیه، جاده ومحیط آن اجزای اصلی تشکیل دهنده ترافیک می باشند و به منظور داشتن ترافیک ایمن، سریع، راحت واقتصادی باید تمام اجزای فوق بصورت یکنواخت وهماهنگ توسعه یابد و چنانچه یکی ازاجزای فوق الذکرمتناسب با سایراجزای تشکیل دهنده ترافیک رشد وتوسعه نیافته باشد مشکلات وعوارض ناشی ازحمل‌ونقل بسیار زیاد خواهد بود. یکی از دلایل اساسی بالا بودن تعداد تصادفات، کشته ها و مصدومین ناشی ازآن درکشورما، توسعه نیافتگی در بخش عامل انسانی و پایین بودن فرهنگ عبورومرور در بین مردم و رانندگان می‌باشد. به نحوی که با افزایش کیفیت و وسایل نقلیه وجاده‌ها که سرعت بیشتر را به دنبال دارد

دفترچه کارشناسی ارشد

آموزش پرسنل نیروی انتظامی

کارشناسی ارشد، با توجه به وظایف قانونی نیروی انتظامی در بخش راه‌های برون‌شهری کشور، لازم است کلیه عوامل اجرائی معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا مستقر در پاسگاه‌های برون‌شهری راهنمایی و رانندگی، پرسنل واحدهای صدور گواهینامه، پرسنل ستادی معاونت راهنمایی و رانندگی در بخش پردازش اطلاعات تصادفات جاده‌ای، معاونت‌های راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دوره آموزشی مربوطه را طی نمایند

نظرات بسته شده است.