رسانه های جمعی – رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی – پرشین مقاله

رسانه های جمعی

رسانه های جمعی موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی است. اعتماد اجتماعی عبارت است از« حسن ظن فرد به سایر افرادونهادهای جامعه با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کردکه نتایج منفی به حداقل کاهش یافته و دستیابی به اهداف میسر گردد.» رویکردهای مختلفی به اعتماد وجود دارد که نیوتن و دالهی آنها را بطور کلی در دو گروه فردی و اجتماعی جمع کرده اند.رویکرد فردی شامل تمام نظریه هایی است.

این تحقیق دانشجویی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی مشتمل بر۲۳۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

کلیات پژوهش…. ۴

۱-۱طرح مساله: ۵

سوالات اساسی تحقیق : ۸

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۹

فرضیات تحقیق.. ۱۱

تعریف مفاهیم: ۱۱

متغیر وابسته تحقیق : ۱۲

متغیر های مستقل تحقیق: ۱۲

متغیر های زمینه ای تحقیق: ۱۴

چهارچوب تحلیلی تحقیق: ۱۵

فصل دوم: ۲۱

بخش اول: ۲۲

ادبیات تجربی تحقیق.. ۲۲

قسمت اول: ۲۲

پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور: ۲۲

قسمت دوم: ۳۳

پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. ۳۳

– اعتمادبه تلویزیون و عوامل موثر بر آن، علی اصغر پورمحمدی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹. ۳۳

بخش دوم: ۳۶

قسمت اول: ۳۶

ادبیات نظری تحقیق.. ۳۶

معنای لغوی اعتماد. ۳۶

تعریف اعتماد ومفاهیم نزدیک به آن: ۳۷

اهمیت اعتماد اجتماعی در کنش اجتماعی: ۴۰

قسمت دوم. ۴۳

دیدگاههای نظری مرتبط با تحقیق: ۴۳

قسمت سوم: ۴۷

سرمایه اجتماعی واعتماد اجتماعی: ۴۷

قسمت چهارم. ۵۰

انواع اعتماد: ۵۰

قسمت پنجم. ۵۵

نظریه های اعتماد اجتماعی.. ۵۵

اطلاعات و اعتماد: ۶۲

قسمت ششم. ۱۰۱

وسایل ارتباط جمعی.. ۱۰۱

قسمت هفتم. ۱۰۳

نظریه های مربوط به کارکرد رسانه های ارتباط جمعی: ۱۰۳

قسمت هشتم: ۱۱۰

انواع رسانه های ارتباط جمعی.. ۱۱۰

قسمت نهم: ۱۱۸

گونه ها و قالب های رسانه ای: ۱۱۸

قسمت دهم: ۱۲۲

اعتبار رسانه: ۱۲۲

قسمت یازدهم: ۱۲۵

کنترل و مدیریت رسانه های جمعی.. ۱۲۵

فصل سوم: ۱۳۳

قسمت اول: ۱۳۴

روش تحقیق: ۱۳۴

قسمت دوم: ۱۳۴

قسمت سوم: ۱۳۴

قسمت چهارم: ۱۳۴

قسمت پنجم: ۱۳۷

تعریف نظری و عملی مفاهیم تحقیق.. ۱۳۷

قسمت ششم: ۱۳۷

متغیر وابسته تحقیق.. ۱۳۷

بخش پنجم. ۱۵۱

۵- ۱- توصیف آماری یافته های پژوهش…. ۱۵۲

۵-۱-۱- توصیف متغیرهای زمینه ای تحقیق.. ۱۵۲

۵-۱-۲- توصیف متغیرهای مستقل تحقیق.. ۱۵۷

۵-۱-۳-  توصیف متغیرهای واسطه تحقیق.. ۱۷۲

۵ -۱-۲-  توصیف متغیر های وابسته تحقیق.. ۱۸۵

۵-۲- بررسی رابطه بین متغیر ها ۱۹۵

۵-۲-۱- بررسی رابطه بین متغیر های وابسته و مستقل تحقیق.. ۱۹۵

۱-۲- تحلیل واریانس اعتماد اجتماعی در بین بییندگان انواع برنامه های تلویزیون داخلی.. ۱۹۹

نتیجه گیری: ۲۰۲

۲-۲-  بررسی رابطه بین نوع برنامه تلویزیون های ماهواره با اعتماد اجتماعی.. ۲۰۶

۳-۲- بررسی رابطه بین مطالعه مطالب سیاسی،حوادث و گزارش اجتماعی با اعتماد اجتماعی.. ۲۱۰

نتیجه گیری.. ۲۱۲

۵-۲-۲- بررسی رابطه بین متغیر های مستقل و واسطه تحقیق.. ۲۱۲

۵-۲-۲-۱- بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون داخلی با متغیر های واسطه تحقیق.. ۲۱۲

۵-۲-۲-۲- بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه تلویزیون های ماهواره ای با متغیر های واسطه تحقیق.. ۲۱۶

۵-۲-۲-۳- بررسی رابطه بین میزان روزنامه خواندن با متغیر های واسطه تحقیق: ۲۱۹

۵-۲-۳- بررسی رابطه بین متغیر های وابسته با متغیرهای واسطه تحقیق: ۲۲۰

۵-۲-۴- بررسی همزمان رابطه متغیر های مستقل با انواع اعتماد اجتماعی.. ۲۲۲

فصل ششم. ۲۲۸

۶-۱- نتیجه گیری.. ۲۲۹

۶-۲- پیشنهادات… ۲۳۷

۶-۲-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۲۳۷

۶-۲-۲- پیشنهادات پژوهشی.. ۲۳۸

.

مقاله رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی را در زیر می توانید ببینید.

طرح مساله:

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی است. اعتماد اجتماعی عبارت است از« حسن ظن فرد به سایر افرادونهادهای جامعه با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهندکردکه نتایج منفی به حداقل کاهش یافته و دستیابی به اهداف میسر گردد.»رویکردهای مختلفی به اعتماد وجود دارد که نیوتن و دالهی آنها را بطور کلی در دو گروه فردی و اجتماعی جمع کرده اند.رویکرد فردی شامل تمام نظریه هایی است

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اعتماد یکی از مفاهیم  مهم حوزه جامعه شناسی نظم به حساب می آید این اهمیت در وهله نخست ریشه در جایگاه اعتماد در کنش اجتماعی دارد. نیکلاس لومان نظریه پرداز حوزه اعتماد از زاویه کنترل و پیش بینی کنش اجتماعی نگاه کارکردی به اعتماد دارد به ویژه در شرایط جامعه مدرن که توام با پیچیدگی و ریسک یا خطر پذیری است،در این شرایط اعتماد نقش مهمی در تعین و حفظ نظم اجتماعی بازی می کند. رسانه های جمعی

رسانه چیست

چهارچوب تحلیلی تحقیق:

اعتماداجتماعی عبارت است از حسن ظن فرد نسبت به سایر افراد جامعه و نهاد های موجود درآن،با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل کاهش یافته و دستیابی به اهداف میسرگردد.پدیده ایی اجتماعی است،به این ترتیب که هم نقش مهمی در کنش اجتماعی باز ی می کند و هم در جریان کنش اجتماعی شکل می گیرد.برای اعتماد اجتماعی سه نوع جداگانه تعریف کرده اند که در هر یک از آنها اعتماد، متوجه اعتماد شونده های متفاوتی است. رسانه های جمعی

کارکرد رسانه های جمعی

گونه ها و قالب های رسانه ای:

رسانه های جمعی واژه «گونه» در کاربرد معمولی به معنای انواع یا اقسام چیزهاست ودرامور فرهنگی برای نخستین با ر به نوعی نقاشی در قرن نوزدهم اطلاق می شد.اما هم اکنون درادبیات و نظریه فیلم به معنای یک نوع یا طبقه متمایز از، فراورده رواج عام یافته است.تاکید بر گونه به این معناست که برای آن بخش از ارزش اثر که از فرهنگ ناشی شده،اهمیت بیشتری قائل شویم تا بخشی که هنرمند صرفا از قواعد نوع خاصی از تولید متابعت می کند.

نظریه های مربوط به کارکرد رسانه های ارتباط جمعی:

«هارولد لاسول» اولین کسی است که موضوع کارکرد رسانه های ارتباط جمعی را مورد توجه قرار داده است.همچنین از لاسول به عنوان اولین نظریه پرداز ارتباطات انسانی نیز یاد می شود.در این نظریه او مدلی برای مطالعه ارتباطات انسانی ارائه کرده که کاملامبتنی بر ارتباطات جمعی است. توجه لاسول به ارتباطات جمعی ریشه در تحولات تاریخی نیمه اول قرن بیستم یعنی؛رشد وسایل ارتباط جمعی مانند روزنامه ها و رادیو از یک طرف،وقوع حوادث مهم تاریخی نظیر جنگ جهانی اول و دوم و نقش رسانه در این بین دارد.

رسانه های ارتباط جمعی

انواع رسانه های ارتباط جمعی

رسانه های جمعی با توجه به انواع مختلفی که دارند نتایج و آثار متفاوتی نیز بوجود می آورند.از همین رو در مطالعه آثار رسانه های جمعی باید به نوع رسانه و ویژگی های هر یک از آنها توجه کرد از همین رو در این بخش بطور جداگانه ویژگی دو رسانه تلویزیون و روزنامه بطور جداگانه تشریح شده است.ابتدا به معرفی تلویزیون می پردازیم وبرخی از ابعاد آن را توضیح می دهیم،سپس با معرفی  روزنامه ها ویژ گی های این دو رسانه مهم ارتباط جمعی را با یکدیگر مقایسه می کنیم.

کنترل و مدیریت رسانه های جمعی

یکی از عوامل مهم در بررسی نقش و اثرات رسانه ها توجه به نحوه مدیریت و کنترل آنها از سوی  نیروهای سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جامعه است.این نیروها بر محتوای رسانه ها اثر می گذارند. این امر به نوبه خود اثرات رسانه ها را معین و مشخص می سازد. در بحث از کنترل و مدیریت رسانه های جمعی سیبرت چهار نظریه مربوط به نظام های رسانه ای را از یکدیگر متمایزکرده است. رسانه های جمعی

تعریف رسانه مدرن

بررسی رابطه بین نوع برنامه تلویزیون های ماهواره با اعتماد اجتماعی

در تحقیق حاضر برمبنای این سوال که اغلب بیشترین زمان تماشای تلویزیون های ماهواره ای را  به کدام نوع از برنامه های سه گانه اختصاص می دهید مخاطبان تلویزیون های ماهواره ای در هفت طبقه گروه بندی شدند( جدول۵-۹). از بین این هفت گروه تحلیل واریانس اعتماد اجتماعی و نهادی بین چهار گروه  انجام گرفت دلیل انتخاب این چهار گروه داشتن فراوانی مناسب جهت انجام تحلیل واریانس بود

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه تلویزیون های ماهواره ای با متغیر های واسطه تحقیق

نتیجه آزمون همبستگی تماشای تلویزیون های ماهواره ای با متغیرهای واسطه تحقیق به شرح زیر است.

بین میزان تماشای برنامه تلویزیون های ماهواره ای با میزان عام گرایی پاسخگویان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد(r=-0256 sig=0/000)بنابر این فرضیه ما مبنی بر وجود رابطه بین میزان تماشای برنامه های تلویزیون های ماهواره ای با عام گرایی تایید شد. رسانه های جمعی

نتیجه گیری

امروزه تقریبا در هر مکانی می توان رسانه های جمعی  را در اشکال و انواع مختلف مشاهده کرد توسعه تکنولوژی ارتباطی قدرت نفوذ قابل توجهی به رسانه های جمعی بخشیده است.این نفوذ گسترده پیامدهایی را نیز برای بشر امروز در پی داشته است بگونه ای که همواره از رسانه های جمعی به عنوان عواملی تاثیر گذار در حوزه های مختلف سیاسی،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی یاد می شود.در این تحقیق با توجه به اهمیت و نقشی که رسانه ها در زندگی روزمره افراد دارند،رابطه بین استفاده از آنها با میزان اعتماد اجتماعی مخاطبانشان بررسی شده است.

پیشنهادات کاربردی

یافته های تحقیق بیانگر آن است که میزان اعتماد نهادی در بین پاسخگویان پایین است.پایین بودن اعتماد نهادی می تواندتاثیر منفی در میزان مشارکت شهروندان در حوزه های مختلف اجتماعی،سیاسی و اقتصادی داشته باشد.با توجه به اینکه اغلب نهاد های مطرح شده در این تحقیق نهاد های رسمی و دولتی هستند به نظر می رسد بی اعتمادی نهادی به گونه ای متوجه نظام حاکم است.از این رو پیشنهاد می شود

پیشنهادات پژوهشی

با توجه به اهمیت اعتماد در تعاملات اجتماعی و نیز پیچدگی مطالعه آن ضرورت دارد میزان اعتماد اجتماعی در انواع مختلف آن به شکل دقیق تری بررسی شود. با توجه به ابهامات موجود در بین یافته های پژوهش های انجام  گرفته در این حوزه ضرورت دارد که  در اعتبار و پایایی  سنجه های مربط به اعتماد اجتماعی بازنگری شودبر همین اساس پیشنهاد می شود بر مبنای ارزشها و هنجار های بومی  و نیز با توجه به نوع اعتماد سنجه های تازه ای تدوین و آزمون شوند.

.

 

نظرات بسته شده است.