بازار یابی – میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC – پرشین مقاله

بازار یابی

بازار یابی ، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس قرائن موجود تجربی و علمی، مدیران بازارایابی شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه مواد شوینده مستقر در تهران، تا چه میزان با مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه (IMC) آشنا بوده و تا چه میزان از تکنیکهای آن در طراحی استراتژی  بازاریابی  خود استفاده میکنند. ارتباطات بازاریابی  به مدیران یادآوری می کند که همه عناصر تبلیغات و ارتباطات باید به صورت یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شوند تا همانند صدای سازهای یک ارکستر سمفونیک که هدف مشخصی را دنبال می کند به گوش برسند

این تحقیق دانشجویی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC مشتمل بر۳۸۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بازار یابی

فهـرسـت

چکیده

مقدمه‌

فصل‌ اول‌: کلیات‌

۱-۱-‌ بیان مسئله‌ ‌  ۵

۲-۱ـ اهمیت تحقیق ۵

۳ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق ‌ ۱

۴ـ۱ـ فرضیه‌های‌ تحقیق‌ ۱۱

۵ـ۱ـ جامعه‌ آماری‌ ۱۱

۶ـ۱ـ روش‌ تحقیق‌ ۱۵

۷ـ۱ـ تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌) ۱۶

۸ـ۱ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ ۱۶

۹ـ۱ـ موانع‌ تحقیق‌ ۱۷

۱۰-۱-پیشینه تحقیق  ۱۷

۱۱-۱- مبانی نظری ۱۸

۱-۱۱-۱- نظریه جریان دو مرحله ای۱۸

۲-۱۱-۱-  نظریه استحکام۱۸

۳-۱۱-۱- نظریه استفاده- رضایتمندی۱۸

۴-۱۱-۱-  نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی۱۹

۵-۱۱-۱- نظریه پذیرش۱۹

۶-۱۱-۱- نظریه انگیزشی۲۰

۷-۱۱-۱- نظریه های خصیصه منفرد۲۰

۸-۱۱-۱- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای۲۱

۹-۱۱-۱-  نظریه های مخاطب شناسی۲۲

فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌

بخش‌ اول‌:

۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌ ۲۸

۱ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط ۲۸

۲ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات ۳۰

۳ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی۳۱

۴ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی۳۴

۵ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی۳۴

۶ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی۳۵

۷ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها۳۷

۸ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات۳۸

۹ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش۴۱

۱۰ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم۴۳

۱۱ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی۴۴

۱۲ ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی۴۴

۱۳ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی۴۷

۱۴ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای۴۷

بخش‌ دوم‌:

۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی ۴۸

۲ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی۵۵

۳ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی ۵۷

۱-۳ـ۲ـ گرایش تولید ۶۰

۲-۳ـ۲ـ گرایش محصول۶۰

۳-۳ـ۲ـ گرایش فروش۶۰

۴-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی۶۱

۵-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی۶۷

۴ـ۲ـ تعاریف بازاریابی۶۸

۵ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی۷۰

۱-۵ـ۲ـ نیازها و خواسته ها ۷۱

۲-۵ـ۲ـ مبادله ۷۲

۳-۵ـ۲ـ بازار ۷۲

۶ـ۲ـ ابعاد گوناگون ۷۳

۱-۶ـ۲ـ بازارگرایی ۷۳

۲-۶ـ۲ـ بازارشناسی ۷۳

۳-۶ـ۲ـ بازاریابی ۷۴

۴-۶ـ۲ـ بازارسازی۷۴

۵-۶ـ۲ـ بازارگردی ۷۵

۶-۶ـ۲ـ بازارسنجی ۷۵

۷ـ۶ـ۲ـ بازارداری ۷۹

۸ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی ۷۹

۹ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی ۷۹

۷-۲-شش گام برنامه بازاریابی۷۷

بخش‌ سوم:

۱ـ۳ـ بازاریابی نوین ۷۹

۲ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی  ۸۴

۳-۳- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی۸۷

۴-۳- فرآیند برنامه ریزی

۵ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی

۶ ـ۳ـ فاکتورهای رشدIMC92

۷ ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی وIMC93

۸ ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدیIMC96

۹ ـ۳ـ  اهداف IMC98

۱۰ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMC99

۱۱ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMC100

۱۲ ـ۳ـ به سوی یکپارچگی۱۰۱

۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(۵ گام۱۰۶

۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی۱۰۷

۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC113

۱۶ ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC116

۱۷ ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ۱۲۰

۱۸ ـ۳ـ مراحل توسعه IMC123

۱۹ ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه  اجرای IMC 127

۲۰ ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC131

بخش‌ چهارم‌: 

۱ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMC 139

۱-۱ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط۱۳۹

۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ۱۴۰

۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله ۱۴۷

۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها  ۱۶۳

۳ـ۴ـتبلیغات۱۷۱

۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات ۱۷۲

۲-۳ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات ۱۷۴

۳-۳ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات۱۷۵

۴ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات ۱۷۶

۵ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات۱۷۷

۶ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات۱۷۸

۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌ ۱۷۹

۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها ۱۸۳

۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها۱۸۸

۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید۱۹۴

۴ـ۴ـ ترویج ۲۰۶

۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج ۲۰۹

۲-۴ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج ۲۱۲

۳-۴ـ۴ـ روش های ترویج ۲۱۲

۴-۴ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج ۲۱۴

۵-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی۲۲۱

۵ـ۴ـ پیشبرد فروش ۲۲۴

۱-۵ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش ۲۲۵

۶ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی ۲۳۱

۷ـ۴ـ روابط عمومی  بازاریابی ۲۳۵

۱-۶ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی ۲۳۸

۲-۶ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی .۲۳۹

۳-۶ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی  ۲۴۰

۴-۶ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی ۲۴۱

۸ـ۴ـ حمایت مالی ۲۴۲

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌

۱ـ۳ـجامعه‌آماری‌ ۲۴۷

۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ۲۵۰

۳ـ۳ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی۲۵۰

۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر ۲۷۷

۴ـ۳ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ ۲۷۷

۵ـ۳ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌  ۲۷۸

۶-۳- فرضیه‌های‌ تحقیق‌ ۲۷۸

۷-۳-  سؤالات‌ تحقیق۲۷۹

فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌

۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی ۳۰۴

فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌

بخش‌ اول‌:

۱ـ۵ـ خلاصه‌ و نتیجه‌گیری‌ ۳۴۹

بخش‌ دوم:

۲ـ۵ـ پیشنهادات‌ ۳۵۸

منابع‌ومأخذ: ۳۶۲

پیوست‌  ۳۶۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMCرا در زیر می توانید ببینید.

نظریه جریان دو مرحله ای  

بازار یابی ، نظریه جریان دو مرحله ای می گوید، رهبران فکری که به احتمال بیشتر، برای کسب اخبار و اطلاع از امور عمومی به رسانه ها متوسل می شوند، این اطلاعات را از طریق ارتباط بین فردی به کسانی منتقل خواهند ساخت که کمتر به رسانه ها وابسته اند. (یانک، استون- بهادری- ۱۳۸۲- ۱۱۹)نظریه جریان دو مرحله ای بیانگر آن است که یک دستور کار امور عمومی گروه بین فردی، تحت تأثیر گفت و گوهای انجام گرفته با دوستان و بستگانی قرار خواهد داشت که بیشتر به رسانه های همگانی وابسته اند. کسانی که بیشتر وابسته به رسانه ها هستند از طریق گفت و گو به دستور کار افراد کمتر متکی به رسانه ها، تأثیر خواهند گذاشت

نظریه استحکام

بازار یابی ، بر اساس نظریه استحکام، مخاطب خود را در معرض پیام هایی قرار می دهد که با پیش زمینه های فکری، اعتقادات، گرایش ها و علایق او هماهنگی دارند و در جهت تقویت آنها حرکت می کنند و همین امر در مورد سخنرانی و سخنوری نیز صادق است. (فرقانی- ۱۳۸۲- ۱۱۱)

هنگام ارائه پیام رعایت شود، این اصول عبارتند از:

۱-تحریک حسن کنجکاوی

۲-رعایت نیازها و علایق شنوندگان.

۳-علاقه ارتباط گر به محتوای سخن خویش.

۴-ارائه مطالب نو، موضوعات نو و تازه و غیر تکراری در پیام.

۵-استفاده از حکایات و داستان ها.

نظریه استفاده و رضایتمندی

مفروضات اساسی این نظریه عبارتند از:

الف) انتخاب رسانه و محتوا عموماً فعالیتی عقلانی و معطوف به اهداف و خرسندی های خاص است.

ب) مخاطبان نسبت به نیا زهای رسانه ای که از شرایط شخصی و اجتماعی ریشه می گیرند، آگاهی دارند و می توانند این نیازها را در قالب انگیزش های مختلف بیان کنند.

ج) کاربری شخصی رسانه ها، به بیان کلیه بیش از اصول زیبایی شناختی یا فرهنگی در شکل گیری مخاطبان نقش و اهمیت دارد. بازار یابی

نظریه پذیرش

نظرپذیرش عبارت جامعی است برای جهات گوناگونی که در ویژگی های ذیل مشترکند (MC Quaill- 1987) : افراد چارچوب هایی را برای تغییر محتوای رسانه ها تشکیل می دهند، این چارچوب ها ممکن است کم و بیش با چارچوب های دیگران مشترک باشند. رسانه ها آنها را مطرح کرده و آموزش داده اند و یا از نیاز ها و تجارب افراد ناشی شده اند. چارچوب ها سبب می شوند که افراد مختلف، محتوای یکسان را به شکل های گوناگون تعبیر کنند. بازار یابی

تاریخچه بازاریابی

نظریه انگیزش

مصرف کنندگان صرفاض به دنبال خرید یک کالا نیستند. آنها در عین حال می خواهند نیازهای خود را ارضا یا مسائل و مشکلاتشان را نیز حل کنند. لذا مدیران باید بتوانند آن دسته از انگیزه های مصرف کنندگان را که از طریق کالاها یا نام های تجاری ارضا می شوند را کشف و آمیخته های بازاریابی (ترکیب  بازاریابی ) را با توجه به آنها بنا کنند. به عنوان مثال، گاهی اوقات مصرف کنندگان علی رغم اینکه ممکن است احساس کنند اسیر وسوسه های خود شده اند باز هم بعضی محصولات و خدمات را به عنوان هدیه برای خود می خرند.

نظریه های خصیصه منفرد

این نظریه ها بر روی خصوصیت شخصیتی به عنوان خصوصیت مرتبط با درک مجموعه ای از رفتارهای فرد تأکید می کنند. در این نظریه ها منظور این نیست که سایر خصایص در افراد مهم نیستند بلکه آنها بر روی یک ویژگی خاص درست گذاشته و رابطه آن با با مجموعه ای از رفتارها مورد بررسی قرار می دهند. برخی از نمونه های نظریه های خصیصه منفرد که با بازاریابی ارتباط دارند، نظریه هایی هستند که مباحثی نظیر ناپایداری هیجانی، خودبینی، شدت عواطف و هیجانات و کنترل شخصی رفتارها را مطرح می کنند.

مفهوم بازاریابی

نظریه های مخاطب شناسی

برابر تقسیم بندی مک کوایل مخاطب به مثابه: یک توده، گروه و بازار مورد مطالعه قرار گرفته است که در این پژوهش بر «مخاطب به مثابه بازار» تأکید شده است. زیرا هنگام پخش آگهی های بازرگانی از رسانه ها مخاطبان بالقوه یا بالفعل تولیدات و خدمات شرکت های آگهی دهنده در نظر گرفته خواهند شد. این نکته نیز قابل ذکر است که موقعیت های حاکی از بلاتکلیفی و بی تصمیمی مصرف کننده را به جستجوی راهنما یا الگوهای رفتاری تبلیغ شده سوق خواهد داد.  بازار یابی

ارتباطات بازاریابی یکپارچه

ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) فعالیتی است جهت متحد کردن همه ابزارهای ارتباطی بازاریابی و مشارکت و گسترش دادن پیامها برای ارتباط برقرار کردن دو طرفه با مخاطبان هدف از یک راه تازه. برنامه IMC از برنامه های تبلیغاتی سنتی خیلی پیچیده تر می باشد زیرا که منابع پیام بیشتر، ابزارهای ارتباطی بیشتر و مخاطبان بیشتری را مد نظر قرار می دهد. IMC توانایی بهبود، آزمون، توجه به نتایج و تنظیم خود با آنها برای توسعه یک دیدگاه عمومی در خصوص تجارت مورد نظر می باشد.

انواع بازاریابی

تبلیغات

تبلیغات یکی از اجزاء نظام ارتباطات سازمان و عبارت است از هر گونه تلاش برای رساندن پیام ها در مورد محصولات و یا خدماتمان به مصرف کنندگان، تبلیغات معرف این است که کالای ما، مشروع، مجاز و استاندارد است. برنامه تبلیغاتی چندین بار تکرار می شود و به خریدار فرصت مقایسه پیامهای تولیدکنندگان مختلف را می دهد. تبلیغات گسترده برای خریداران حامل این پیام است که تولید کننده در کار خود موفق بوده و می تواند قابل اعتماد باشد. ارتباط غیر شخصی ، یکسویه و گران قیمت بودن ، از کمبودهای تبلیغات است.

پیشبرد فروش

ترویج فروش یکی از اجزاء نظام ارتباطات سازمان و عبارت است از جوایز و پاداشهای کوتاه مدت که افراد را برای خرید یا فروش محصولات ما ترغیب می کند. ابزاری است که به سرعت نظر مشتریان را جلب نموده و آنها را برای خرید ترغیب می کند. معمولاً اثر آن خیلی سریعتر از ابزار دیگر است و کوتاه مدت بودن اثر از مشکلات ابزار ترویج فروش است.

 فروش شخصی

فروش شخصی عبارت است از نمایش شخصی توسط نیروی فروش شرکت با هدف فروش و ایجاد رابطه با مشتری.فروش شخصی شامل نمایشگاههای فروش، شوهای تجاری و برنامه های تحریک کننده برای خرید می باشد. (همان -۴۲۷)فروش شخصی، اثربخش ترین ابزار در مراحل خاص فرآیند خرید به ویژه در متقاعدسازی و فعالیتهای خرید مصرف کننده می باشد. شامل : تقابل خصوصی بین دو یا تعداد بیشتری از افراد که هر فرد می تواند نیازها و ویژگیهای سایرین را مشاهده کند و تطابقی سریع صورت دهد. در این روش مصرف کننده احساس می کند که باید گوش دهد و پاسخ دهد حتی اگر پاسخ منفی باشد.

حمایت کننده های مالی 

حمایت کننده مالی می تواند یک ابزار قدرتمند در خلق و حمایت آگاهی از نوع، برای بهبود بخشیدن تصور کلی از گونه و برای ساخت و حمایت از مصرف کننده باشد. این ابزار می تواند برای ایجاد ارتباط میان گروههای متفاوت بازار مورد استفاده قرار گیرد. به منظور این که این ابزار اثربخش باشد، این پروژه باید به دقت انتخاب و مدیریت شود. تناسب استراتژیک میان پدیده حمایت شده و اهداف شرکت و گروههای هدف بسیار حائز اهمیت است.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.