مهارت مدیریت – آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان – پرشین مقاله

مهارت مدیریت

مهارت مدیریت انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشارهای متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث  پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده در عین حفظ ارتباط با آن، پذیرفتن نقش‌های اجتماعی در ارتباط با گروه همسالان و تصمیم‌گیری درباره آینده و شغل روبرو است.

این تحقیق دانشجویی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان مشتمل بر ۱۷۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه. ۱۱

۱-۱- بیان مساله. ۱۵

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۱۹

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۲۲

۱-۴- فرضیه های پژوهش…. ۲۲

۱-۵- متغیرهای پژوهش…. ۲۲

تعریف اصطلاحات… ۲۲

۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۲۲

۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس… ۲۳

تعریف عملیاتی.. ۲۳

۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی.. ۲۴

۱-۶-۳- سبک اسناد منفی.. ۲۴

۱-۶-۴- سلامت روانی.. ۲۵

۱-۶-۵- دانش آموز. ۲۵

۱-۶-۶- پایه تحصیلی.. ۲۵

۱-۶-۷- جنسیت… ۲۶

خلاصه. ۲۷

مقدمه. ۲۷

۲-۱- استرس یا فشارروانی.. ۲۷

۲-۲- تعریف استرس…. ۲۸

۲-۳- مدلهای استرس…. ۲۹

۲-۳-۱- مدل محرک… ۲۹

۲-۳-۲- مدل پاسخ.. ۲۹

۲-۳-۳- مدل تعاملی.. ۳۳

۲-۴- ارزیابی های شناختی.. ۳۴

۲-۵- استرس زاهای بالقوه ۳۵

۲-۵-۱- فجایع ( وقایع آسیب زا ) ۳۵

۲-۵-۲- تاثیر وقایع مهم زندگی.. ۳۶

۲-۵-۳-گرفتاریهای روزانه. ۳۷

۲-۶- استرس نوجوانی.. ۳۹

۲-۶-۱- تأثیر محیط.. ۴۱

۲-۶-۲- نشانه های استرس در نوجوانی.. ۴۳

۲-۷- تعریف کنار آمدن. ۴۶

۲-۷-۱-کنارآمدن از دیدگاههای مختلف…. ۴۶

۲-۷-۲- نظریه لازاروس درباره کنارآمدن. ۴۷

۲-۷-۳- شیوه های مختلف کنار آیی.. ۴۸

۲-۷-۴- مقیاس هایی از سیاهه شیوه های کنار آیی.. ۴۹

۲-۸- عوامل موثر بر استرس و کنارآیی.. ۵۱

۲-۸-۱- حمایت اجتماعی.. ۵۱

۲-۸-۲- تفاوتهای فردی.. ۵۴

۲-۸-۲-۱- شخصیت نوع A.. 55

۲-۸-۲-۲- اضطراب و روان رنجورخویی.. ۵۶

۲-۸-۲-۳- سخت رویی.. ۵۷

۲-۸-۲-۴- خوش بینی در مقابل بدبینی.. ۵۹

۲-۸-۳- عزت نفس…. ۶۰

۲-۹- سبک اسناد. ۶۱

۲-۹-۱- سبک اسناد خوش بین/ بدبین.. ۶۳

۲-۹-۲- سبک اسناد و رابطه آن با سلامت و سبک های کنارآیی.. ۶۴

۲-۱۰- سلامت روان و ابعاد آن. ۶۷

۲-۱۰-۱- مفهوم سلامت روان. ۷۱

۲-۱۰-۲- بیماری  روانی و سلامت روان : مدلت حالت کامل.. ۷۴

۲-۱۱- آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس…. ۷۶

۲-۱۱-۱- مقدمه ای بر استرس و کنارآیی.. ۷۷

۲-۱۱-۲- راهکارهای ذهنی و عقلانی جهت کنارآیی با استرس…. ۷۹

۲-۱۱-۳- روشهای فیزیکی کنار آمدن با استرس…. ۸۱

۲-۱۱-۴- مهارتهای مطالعه، آمادگی برای امتحان و مدیریت بر زمان. ۸۳

۲-۱۱-۵- مهارتهای ارتباطی و میان فردی.. ۸۴

۲-۱۱-۶- تقویت اعتماد به نفس،عزت نفس ومقابله با افسردگی و نگرانی.. ۸۶

۲-۱۱-۶-۱- آموزش مجدد سبک اسناد در افسردگی.. ۸۸

۲-۱۲- مروری بر پژوهشهای پیشین.. ۸۹

تحقیقات انجام شده در ایران. ۸۹

رابطه سبک های اسناد و شیوه کنار آیی با استرس…. ۹۰

بررسی ها در زمینه شیوه های کنار آیی با استرس…. ۹۱

مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج.. ۹۳

ب) تحقیقات پیرامون راهکارهای کنارآیی: ۹۵

خلاصه. ۹۸

ه – در پایان یافته های پژوهشی درایران و خارج آورده شد. ۹۸

مقدمه. ۹۹

۳-۱- جامعه آماری.. ۹۹

۳-۲- نمونه پژوهش…. ۹۹

۳-۳- شیوه نمونه‌گیری.. ۹۹

۳-۴- ابزارهای اندازه‌گیری.. ۱۰۰

۳-۴-۱- مقیاس کنارآیی نوجوانان. ۱۰۰

سبک اول یا حل مشکل کنارآیی بارور. ۱۰۴

سبک دوم، مراجعه به دیگران. ۱۰۴

سبک سوم، کنار آمدن نابارور (اجتنابی) ۱۰۴

نحوه نمره گذاری.. ۱۰۵

اعتبار و پایایی مقیاس  کنارآیی نوجوانان. ۱۰۷

۳-۴-۲- مقیاس  – R90-SCL.. 108

توصیف ابعاد ۹ گانه آزمون R – ۹۰ – SCL.. 110

الف-  شاخص ضریب ناراحتی (PSDI) 117

ب – علامت شناسی کلی علائم مرضی ( GSI) 117

ج – جمع علائم مرضی (PST) 117

نمره گذاری آزمون  – R90-SCL.. 117

پایایی آزمون  – R90-SCL.. 118

اعتبار آزمون  – R90-SCL.. 119

۳-۴-۳- پرسشنامه اسنادی در کودکان ونوجوانان. ۱۲۰

روایی و اعتبار پرسشنامه. ۱۲۱

موقعیت های منفی (CN ) 124

مقیاس درونی بودن. ۱۲۴

۳-۵- روش اجرای پژوهش…. ۱۲۴

۳-۶- طرح تحقیق.. ۱۲۵

۳-۷- روشهای آماری در تحلیل داده ها ۱۲۶

خلاصه. ۱۲۷

مقدمه. ۱۲۷

۴-۱- داده های توصیفی  پژوهش…. ۱۲۷

گروه ۱۲۷

انحراف معیار. ۱۲۹

آزمایش…. ۱۳۱

انحراف معیار. ۱۳۶

آزمایش…. ۱۳۶

انحراف معیار. ۱۳۸

آزمایش…. ۱۳۸

۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش…. ۱۴۱

خلاصه فصل چهارم. ۱۴۸

مقدمه. ۱۴۸

۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری.. ۱۴۸

۵-۲- بحث و جمع بندی (بحث دریافته ها) ۱۵۴

۵-۳- محدودیت های پژوهش…. ۱۵۷

۵-۴- پیشنهادات… ۱۵۸

پیشنهادات بکار بسته: ۱۵۸

پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی: ۱۵۹

برگه تکلیف خانگی:  آگاهی از استرس روزانه. ۱۵۹

فرم خودکنترلی هیجانی ( منطقی) ۱۶۲

ناخشنوی و افسردگی.. ۱۶۶

مقابله با نگرانی واضطراب… ۱۷۰

۱- اثرات نگرانی برتفکر. ۱۷۰

۲- تاثیر نگرانی براحساسات… ۱۷۰

۳- تاثیر نگرانی بررفتار. ۱۷۰

۴- تاثیر نگرانی بر بدن. ۱۷۱

حل نگرانی.. ۱۷۱

مروری بر دوره شیوه های کنار آمدن با استرس…. ۱۷۳

آموزش تنفس و انبساط.. ۱۷۵

تنفس  شکمی: ۱۷۵

فهرست منابع فارسی.. ۱۷۶

.

مقاله آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مهارت مدیریت انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشارهای متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث  پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده و از طرف دیگر با مسائلی همچون رشد هویت، دستیابی به استقلال از خانواده در عین حفظ ارتباط با آن، پذیرفتن نقش‌های اجتماعی در ارتباط با گروه همسالان و تصمیم‌گیری درباره آینده و شغل روبرو است.

بیان مساله

نوجوانی دوره ای بین کودکی و بزرگسالی است که او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو  می‌سازد. درابتدا تکالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی  به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از کودکی به بزرگسالی است که باتغییرات فیزیولوژیکی در بدن و تحول شناختی مشخص می‌شود. این مرحله زمانی است که فرد نیازمند انجام نقش های اجتماعی در رابطه با همسالان و افرادی از جنس مخالف، انجام تکالیف مدرسه وتصمیم گیریهایی در رابطه با شغل می‌باشد. مهارت مدیریت

ضرورت و اهمیت تحقیق

مهارت مدیریت دوره نوجوانی دوره گذار به بزرگسالی است و نوجوانان علاوه بر استقلال باید با فشارهای روانی ناشی از بلوغ و هورمونهای جنسی، در حوزه تحصیلی با مسائلی همچون تکالیف درسی،  انتخاب رشته و درآینده با مسئله شغل وحرفه روبرو شوند. گزارشات مندرج درادبیات  نوجوانان نگرانی هایی را درمورد سطوح بالای دیسترس روانشناختی در جوانان ابراز داشته اند. هر چند بر آوردها تفاوت قابل توجهی را نشان می دهند

اهداف تحقیق

در پژوهش حاضر اهداف تحقیق به شرح زیر هستند:

بررسی میزان اثر بخشی  آموزش  مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان.

بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس بر کاهش سبک اسناد منفی دانش آموزان

استرس یا فشارروانی

فیزیولوژی یا روان شناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک های تنش زا ایجاد می‌شود (برمنر و داگلاس، ۲۰۰۲) فشار روانی در نتیجه حوادث غیر مترقبه یا چالش انگیز در محیط ایجاد می شود و حوادث تنش زا فرد را وا می دارد تا خود را مجدداً با محیط سازگار کند (کوپر[۳] و مارشال، ۲۰۰۱، به نقل از شعاع ۸۲). مهارت مدیریت

تعریف استرس

در فرهنگ روان شناسی (رزم آزما، ۱۳۷۰) این اصطلاحات به عنوان حالتی توصیف شده که در آن ارگانیزم در اثر وجود عوامل یا شرایطی که مکانیزم های حیاتی او را تهدید می کنند، دچار عدم تعادل می شود. این حالت می تواند دارای منشاء فیزیکی نظیر ضربه، سرما یا منشاء شیمیایی نظیر سموم، عفونت ها و یا منشاء روانی (هیجانات) باشد. به نظر پورافکاری (۱۳۷۶) مراد از استرس یا فشار روانی «اصطلاحی است که در طب و زیست شناسی به صور گوناگون به کار گرفته شده است.

عوامل موثر بر استرس و کنارآیی

۲-۸-۱- حمایت اجتماعی

همانگونه که خاطر نشان کردیم ارزیابی ثانوی از موقعیت های پراسترس نه تنها ارزیابی انتخاب های کنارآیی بلکه دسترسی به حمایت اجتماعی را نیز شامل می‌شود .حمایت از طرف دیگر افراد می‌تواند اشکال بسیاری چون : اطمینان آفرینی ، راهنمایی ، توصیه ، همدردی ، مساعدت مستقیم از طریق تهیه کالا و خدمات را شامل شود ( گین ، ۱۹۹۵ )این نوع اطلاعات می‌تواند کمک به خاموش کردن آثار استرس شده و خطر بیماری را کاهش دهد .

سبک اسناد

دانش واژه اسناد در موارد فراوانی بکار رفته است. برخی نظریه پردازان اسنادها را به عنوان باورهای بیان شده ای می دانند که روانشناسی عامیانه فرد را تشکیل می‌دهد. ( هایدر، ۱۹۵۸). اسناد یک سازه فرضی و شیوه ای است که نظریه پردازان از آن برای توضیح رفتارهای قابل مشاهده استفاده می‌کنند، دلیل اینکه وقایع ناگوار غیرقابل کنترل همیشه به درماندگی و افسردگی منجر نمی‌شود این است که مردم به سختی این وقایع را بحرانی تلقی می‌کنند. مهارت مدیریت

سلامت روان و ابعاد آن

در این قسمت ابتدا مفهوم سلامت، الگوهای رایج برای مطالعه و ابعاد مختلف آن را توضیح می دهیم و در ادامه مفهوم سلامت و روان و ابعاد مختلف آن را تشریح می‌کنیم.مفهوم سلامت: سلامت سازه پیچیده ایست و منظور از آن تجربه و کنش  وری بهینه روانشناختی  می‌باشد؛ سازه پیچیده ایست و منظور از آن تجربه و کنش وری بهینه روانشناختی می‌باشد؛ اگر چه سوال ” حال شما چطور است؟”بسیار ساده بنظر می رسد. مهارت مدیریت

مهارت های سرپرستی

 آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس

افرادی که نمی‌توانند استرس های زندگی را از طریق کوششهای خود یا حمایت دیگران کاهش دهند،می‌توانند از یادگیری تکنیک های مدیریت بر استرس بهره ببرند. برنامه های مدیریت بر استرس همچنین افرادی را که در معرض خطر بیماری  بوده یا از استرس مرتبط با ناخوشی ناشی از بیماریها رنج می برند را جهت می‌دهد، این بیماریها شامل سردرد، سوءمصرف الکل ، چاقی ، بیماریهای  قلبی عروقی و افزایش فشار خون می‌باشد (ورتمن و  همکاران ، ۱۹۹۸). مهارت مدیریت

مهارت های مدیران موفق

آموزش مهارتهای مدیریت براسترس:

تیمرمن و همکاران (۱۹۹۸) به بررسی اثرات برنامه آموزشی مدیریت براسترس در افراد بدون شکایات بهداشتی (روانی) جدی  اما با یک شانس فزاینده ای برای رشد آنها بعنوان پیامد استرس پرداختند. در این مطالعه آزمودنیها بطور تصادفی از جامعه ای شلوغ انتخاب شده و سپس برای شرکت  در برنامه آموزی غربالگری شدند. برنامه آموزشی در بردارنده چند عامل خطر بهداشتی (روانی) بوده که می‌توانست به آنها اسناد داده شود

مهارت های مدیر داخلی

بحث و جمع بندی (بحث دریافته ها)

در فرضیه اول پیش بینی شده بود که « آموزش مهارتهای مدیریت براسترس موجب کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان می‌شود» با مراجعه به جدول ۴-۷- می‌بینیم که در آزمون معناداری تفاوت میانگین‌های دو گروه آزمایش و گواه t مشاهده شده ۵۲/۴ که (در سطح معناداری ۰۱/0P<) معنادار است، بدین ترتیب  آنچه از نتایج این پژوهش بر می‌آید حاکی از اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی است.

پیشنهادات

پیشنهادات بکار بسته:

الف – به منظور اثر بخشی بیشتر آموزش‌هایی از این قبیل، پیشنهاد می‌شود، در تحقیقات آتی، قبل از اجرای پژوهش جلسه ای با مدیر، معاون و مشاور مدرسه صورت گیرد تا با تشریح نوع پژوهش، بتوان با کمک اولیای مدرسه در جهت جلب همکاری بیشتر دانش  آموزان و حذف متغیرهای مداخله گر اقدام کرد، همچنین امکان برنامه ریزی برای اوقات دانش آموزان بی علاقه به شرکت در دوره آموزشی با کمک اولیاء مدرسه صورت گیرد، به گونه ای که تنها دانش آموزان علاقمند در دوره شرکت کنند. مهارت مدیریت

ناخشنوی و افسردگی

چیزهای زیادی وجود دارد که شما را غمگین می‌کند چیزهایی  مثل مشاجر و بگوموی پدر و مادر، بیماری دوست تان، اختلاف و بحث با دوست صمیمی تان، احساس ناتوانی در غلبه مشکلات ، احساس فشار خیلی زیاد برای موفق شدن و بلاخره فشاری که دیگر بچه های مدرسه به دلیل قلدری و زورگویی  به شما وارد می آورند.

مروری بر دوره شیوه های کنار آمدن با استرس

۱- سعی کنید هرروز یا زمانی  کردید، ریلکس شوید، برای اینکار نیازمند، یک مکان ساکت، قائم نشستن، با حالت بدنی خوب و تمرین تنفس عمیق هستید.

۲- بهتر است که چه چیزهایی به شما انرژی می بخشند (مثلاً دوست، ورزش، تغذیه مناسب، خنده و شوخی) و چه چیزهایی انرژی تان را تخلیه می‌کنند (مانند افسردگی، ورزش نکردن، احساس نداشتن کنترل، مشاجره وبگومگو) تلاش کنید، آنچه که انرژی تان را تخلیه می‌کند را کاهش دهید.

فهرست منابع فارسی

۱-اشتری. زهره.(۱۳۷۶).راههای مقابله با استرس در افراد مستعد وغیر مستعد به بیماری عروق کرونر قلب، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی . دانشگاه علامه طباطبایی .

۲- امینی خویی, ناصر. (۱۳۷۷). بررسی و مقایسه منبع کنترل , شیوه های مقابله ای و باورهای غیر منطقی افراد (۲۰-۴۰) سال معتاد و عادی استان بوشهر و ارایه راهبردهایی جهت بازپروری معتادان . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی.

۳- باباپور , خیر الدین , جلیل. (۱۳۸۱). بررسی رابطه بین شیوه حل مساله ، شیوه حل تعارض و سلامت روانشناختی در میان دانشجویان . پایان نامه دکتری روانشناسی. دانشگاه تربیت مدرس.

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.