مدیریت دانش – مدیریت دانش و مدلهای مختلف آن – پرشین مقاله

مدیریت دانش

مدیریت دانش به فرآیند خلق، انتشار و بکارگیری دانش در سازمان اشاره دارد. هدف نهایی مدیریت دانش، شامل اشتراک دانش میان کارکنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان می باشد. حوزه مدیریت دانش شامل مفاهیم و اصولی است که توانایی بکارگیری و اشتراک دانش در موسسه را ارتقاء بخشیده ( نظیر تخصص ها، مهارت ها و تجربیات کارکنان) و نقش کلیدی درتوسعه و بهبود کیفیت، بهره وری و سود دهی سازمان ایفا می نماید.

مطلب مدیریت دانش و مدلهای مختلف آن مشتمل بر۲۵ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان موضوع. ۵

۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع. ۷

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۴- سؤالات اساسی تحقیق.. ۱۰

۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۱۰

۱-۶- واژه های عملیاتی.. ۱۱

مباحث فصول آینده ۱۳

روش تحقیق.. ۱۵

مقدمه : ۱۵

۳-۱- تعریف روش تحقیق.. ۱۶

۳-۲- طرح تحقیق.. ۱۷

۳-۲-۱- تحقیق موردی.. ۱۷

۳-۲-۲- تحقیق آزمایشگاهی.. ۱۷

۳-۲-۳- تحقیق تجربی.. ۱۸

۳-۲-۴- تحقیق کتابخانه ای.. ۱۸

۳-۲-۵- تحقیق میدانی.. ۱۸

۳-۳- فرآیند تحقیق علمی.. ۱۹

۳-۴ شیوه جمع آوری اطلاعات… ۲۰

۳-۴-۱ اسناد و مدارک کتابخانه ای.. ۲۰

۳-۴-۲- مشاهده ۲۱

۳-۴-۳- مصاحبه. ۲۲

۳-۴-۴- روش پرسشنامه. ۲۳

۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه. ۲۴

۳-۶- قلمرو مکانی تحقیق.. ۲۶

۳-۷- تجزیه و تحلیل داده ها ۲۸

۳-۸- جامعه آماری.. ۲۸

۳-۹- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۲۹

.

مطلب مدیریت دانش ومدلهای مختلف آن در پرشین مقاله موجود است.

خلاصه ای از مطلب مدیریت دانش ومدلهای مختلف آن را می توانید در زیر ببینید.

اهداف مدیریت دانش

مقدمه

مدیریت دانش به فرآیند خلق، انتشار و بکارگیری دانش در سازمان اشاره دارد. هدف نهایی مدیریت دانش، شامل اشتراک دانش میان کارکنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان می باشد. حوزه مدیریت دانش شامل مفاهیم و اصولی است که توانایی بکارگیری و اشتراک دانش در موسسه را ارتقاء بخشیده ( نظیر تخصص ها، مهارت ها و تجربیات کارکنان) و نقش کلیدی درتوسعه و بهبود کیفیت، بهره وری و سود دهی سازمان ایفا می نماید.

مزایای مدیریت دانش

تعریف روش تحقیق

از لحاظ فلسفی مقصود از روش تحقیق مجموعه ابزارها تدبیری است که وصول به هدف نهایی و مطلوب را آسان می سازد و مقصود از روش علمی، همه راهها و شیوه هایی است که پژوهنده را از خطر محفوظ بدارد و رسیدن به حقیقت را برای وی امکانپذیر سازد. مدیریت دانش

تحقیق آزمایشگاهی

در تحقیق آزمایشگاهی یک محیط غیر واقعی به وسیله پژوهشگر ساخته می شود، پس پژوهشگر متغیر مستقلی را تحت شرایط کنترل شده، به وجود می آورد. سرانجام از آنجایی که وضع برای همه یکسان است، پژوهشگر می تواند نتیجه بگیرد که هرتغییری در متغیر وابسته رخ می دهد به خاطر تغییری است که در متغیر مستقل داده شده است. مدیریت دانش

ارکان مدیریت دانش

تحقیق کتابخانه ای

در تحقیق کتابخانه ای محقق با انجام یک تجزیه و تحلیل جامع می تواند از یک دیدگاه جامع به قابل اعتماد بودن دستاوردهای تحقیقات نگاه کند و سپس فرمولی را ارائه دهد که بتوان بدان وسیله عدم مغایرت آنها رابا نتایج حاصل ازآزمایشهای مشابه به اثبات رساند مدیریت دانش

تحقیق میدانی

در تحقیق میدانی یک نمونه از افراد مورد تحقیق انتخاب می شوند تا نماینده یک گروه بزرگ مورد آزمایش باشند، سپس با استفاده از پرسشنامه یا انجام مصاحبه این تحقیق انجام می‌شود، تا بدان وسیله داده هایی در رابطه با ویژگیهای خاصی که مورد نظر پژوهشگر می باشد جمع آوری شود. برای اینکه بتوان داده ها را به صورتی راحت ارزیابی، تجزیه و تحلیل و خلاصه کرد که باید آنها استاندارد باشند. مدیریت دانش

.

نظرات بسته شده است.