کیویکاران استان مازندران – بررسی و شناخت نیازهای آموزشی کیویکاران استان مازندران – پرشین مقاله

بررسی و شناخت نیازهای آموزشی کیویکاران استان مازندران

کیویکاران استان مازندران تحقیق حاضر به بررسی و شناخت نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس) پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است.  جامعه آماری این تحقیق شامل ۷۱۳۲ نفر از کیویکاران شهرستانهای تنکابن وچالوس در سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ می باشد و در همین راستا جمعیت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران ۳۶۰ نفر برآورد شده است و روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده  می باشد .

این تحقیق دانشجویی بررسی و شناخت نیازهای آموزشی کیویکاران استان مازندران مشتمل بر ۲۵۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته زمین شناسی مقالات رشته کشاورزی

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه۴

۱-۲- تعریف مسأله۶

۱-۳- اهمیت موضوع۹

۱-۴- دلایل انتخاب موضوع۱۳

۱-۵- اهداف تحقیق۱۵

۱-۵-۱- هدف کلی ۱۵

۱-۵-۲- اهداف اختصاصی۱۵

۱-۶- محدوده های تحقیق۱۵

۱-۶-۱- محدوده موضوعی۱۵

۱-۶-۲- محدوده مکانی ۱۶

۱-۶-۲-۱- سیمای کلی استان مازندران۱۶

۱-۶-۲-۲- سیمای کلی شهرستان تنکابن ۱۷

۱-۶-۲-۳- سیمای کلی شهرستان چالوس۱۹

۱-۶-۳- محدوده زمانی۲۰

۱-۷- محدودیتهای تحقیق۲۰

۱-۸- تعاریف عملیاتی۲۱

فصل دوم: مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق

۲-۱- بخش اول: تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی۲۳

۱-۱-۲ مقدمه۲۳

۲-۱-۲- مفهوم نیاز۲۳

۲-۱-۲-۱- ویژگیهای نیازهای انسانی۲۴

۲-۱-۲-۲- طبقه بندی نیازها۲۵

۲-۱-۳- مفهوم آموزش۲۶

۲-۱-۳-۱- طبقه بندی نظامهای آموزشی۲۷

۲-۱-۳-۲- نقش نظامهای آموزشی ۲۸

۲-۱-۳-۳- اصول آموزش۲۹

۲-۱-۳-۴- مزایا و فواید آموزش۳۰

۲-۱-۴- تعاریف مختلف ترویج کشاورزی۳۰

۲-۱-۴-۱- اهداف آموزش ترویجی۳۱

۲-۱-۴-۲- اصول آموزش ترویجی۳۱

۲-۱-۴-۳- اهمیت و ویژگیهای آموزش ترویج کشاورزی۳۲

۲-۱-۵- مفهوم نیاز آموزشی- ترویجی۳۳

۲-۱-۵-۱- انواع نیاز آموزشی۳۴

۲-۱-۵-۲- اولویت بندی نیازهای آموزشی۳۵

۲-۱-۶- نیاز سنجی۳۷

۲-۱-۶-۱- تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی۳۸

۲-۱-۶-۲- ضرورت و مزایای تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی۳۹

۲-۱-۶-۳- قلمرو نیازسنجی در برنامه های آموزشی – ترویجی۴۰

۲-۱-۶-۴- اصول و نکات مهم در تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی۴۰

۲-۱-۶-۵- اهداف تعیین نیازهای آموزشی۴۲

۲-۱-۶-۶- ویژگیهای تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی۴۲

۲-۱-۶-۷- عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی۴۳

۲-۱-۶-۸- مراحل تعیین نیازهای آموزشی۴۵

۲-۱-۶-۹- روشهای تعیین نیازهای آموزشی – ترویجی۴۵

۲-۲- بخش دوم: کیوی فروت۵۱

۲-۲-۱- مقدمه۵۲

۲-۲-۲- مبدأ و تاریخچه کیوی در جهان۵۳

۲-۲-۳- تولید جهانی کیوی۵۴

۲-۲-۴- صادرات جهانی کیوی۵۷

۲-۲-۵- سابقه و موقعیت کیوی در ایران۵۹

۲-۲-۶- تولید کیوی در ایران۶۱

۲-۲-۷- صادرات کیوی در ایران۶۶

۲-۲-۸- مشخصات گیاه شناسی کیوی۶۷

۲-۲-۸-۱- تعداد کروموزومها ۶۸

۲-۲-۸-۲- ریشه ها ۶۸

۲-۲-۸-۳- ساقه ها و شاخه ها۶۹

۲-۲-۸-۴- برگها ۷۰

۲-۲-۸-۵- جوانه ها۷۰

۲-۲-۸-۶- گلها۷۳

۲-۲-۸-۷- میوه و بذر۷۸

۲-۲-۹- واریته های معروف کیوی۷۹

۲-۲-۹-۱- واریته های ماده ۷۹

۲-۲-۹-۲- واریته های نر۸۰

۲-۲-۱۰- آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد نیاز کیوی۸۱

۲-۲-۱۰-۱- بارندگی ۸۱

۲-۲-۱۰-۲- نور خورشید۸۱

۲-۲-۱۰-۳- نیاز سرمایی ۸۲

۲-۲-۱۰-۴- خاک ۸۲

۲-۲-۱۱- روشهای مختلف تکثیر کیوی۸۳

۲-۲-۱۱-۱- ازدیاد از طریق بذر۸۳

۲-۲-۱۱-۲- ازدیاد از طریق قلمه۸۴

۲-۲-۱۱-۳- ازدیاد از طریق پیوند۸۴

۲-۲-۱۱-۴- ازدیاد از طریق کشت بافت۸۵

۲-۲-۱۲- عملیات احداث باغ کیوی۸۵

۲-۲-۱۲-۱- شرایط احداث باغ۸۵

۲-۲-۱۲-۲- باد شکن ۸۶

۲-۲-۱۲-۳- داربست و انواع آن۸۷

۲-۲-۱۳- عملیات کاشت کیوی۹۰

۲-۲-۱۳-۱- آماده سازی خاک ۹۰

۲-۲-۱۳-۲- کود دهی ۹۰

۲-۲-۱۳-۳- طراحی کاشت درختان کیوی فروت ۹۱

۲-۲-۱۳-۴- انتقال نهالها به زمین اصلی۹۱

۲-۲-۱۳-۵- زمان انتقال نهالها ۹۱

۲-۲-۱۳-۶- فواصل کاشت ۹۲

۲-۲-۱۴- عملیات داشت کیوی۹۲

۲-۲-۱۴-۱- هدایت و مراقبت از نهالها۹۲

۲-۲-۱۴-۲- آبیاری ۹۲

۲-۲-۱۴-۳- هرس۹۳

۲-۲-۱۴-۴- تغذیه گیاه۹۵

۲-۲-۱۴-۵- مبارزه با علفهای هرز۹۶

۲-۲-۱۵- آفات و بیماریهای مهم کیوی و خسارات ناشی از عوامل طبیعی۹۶

۲-۲-۱۵-۱- آفات ۹۶

۲-۲-۱۵-۲- بیماریها ۹۸

۲-۲-۱۵-۳- خسارات ناشی از عوامل طبیعی۱۰۰

۲-۲-۱۶- عملیات برداشت و انبار داری کیوی۱۰۰

۲-۲-۱۶-۱- برداشت کیوی۱۰۰

۲-۲-۱۶-۲- انبارداری کیوی۱۰۱

۲-۲-۱۷- ارزش غذایی و فرآورده های کیوی۱۰۲

۲-۲-۱۷-۱- ارزش غذایی کیوی فروت۱۰۲

۲-۲-۱۷-۲- فرآورده های کیوی فروت۱۰۴

۲-۲-۱۸- محاسبه اقتصادی برای احداث یک باغ کیوی ۱۰۴

۲-۳- بخش سوم: ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران ۱۰۷

۲-۳-۱- کیویکاران ۱۰۷

۲-۳-۲- لزوم اهمیت آموزش کیویکاران۱۰۸

۲-۳-۳- ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی –  ترویجی کیویکاران ۱۰۸

۲-۴- بخش چهارم: مروری بر سوابق و مطالعات انجام یافته در زمینه تحقیق ۱۱۰

۲-۴-۱- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در جهان۱۱۰

۲-۴-۲- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در ایران۱۱۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…. ۱۲۲

۳-۲- نوع و روش تحقیق۱۲۲

۳-۳- جامعه آماری۱۲۲

۳-۴- جمعیت مورد مطالعه۱۲۳

۳-۵- تعیین حجم نمونه۱۲۳

۳-۶- روش نمونه گیری ۱۲۴

۳-۷- روش جمع آوری اطلاعات۱۲۴

۳-۸- ابزار جمع آوری اطلاعات۱۲۴

۳-۹- روایی… ۱۲۵

۳-۱۰- اعتبار علمی۱۲۵

۳-۱۱- ضریب آلفای کرنباخ۱۲۶

۳-۱۲- متغیرهای تحقیق۱۲۶

۳-۱۳- فرضیات تحقیق۱۲۷

۳-۱۴- روشهای تجزیه و تحلیل آماری۱۳۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه…. ۱۳۵

۴-۲- آمار توصیفی ۱۳۵

۴-۲-۱- بخش اول: ویژگیهای فردی، اقتصادی و فعالیتهای باغداری ۱۳۶

۴-۲-۲- بخش دوم: نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران ۱۴۷

۴-۲-۳- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نیازهای آموزشی۱۹۲

۴-۲-۴- بخش جهارم: استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی – ترویجی ۱۹۵

۴-۳- آمار استنباطی ۲۰۳

۴-۳-۱- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن۲۰۳

۴-۳-۲- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس۲۰۸

۴-۳-۳- آزمون من وایت نی۲۰۹

۴-۳-۴- معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای
آموزشی- ترویجی کیویکاران۲۱۲

فصل پنجم: خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- خلاصه ۲۱۹

۵-۲- نتیجه گیری۲۲۱

۵-۲-۱- نتایج حاصل از یافته های توصیفی۲۲۱

۵-۲-۲- نتایج حاصل از یافته های تحلیلی۲۲۵

۵-۲-۲-۱- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن۲۲۵

۵-۲-۲-۲- نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته ۲۲۹

۵-۲-۲-۳- نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ۲۳۰

۵-۳- پیشنهادات…. ۲۳۱

۵-۴- عناوین پیشنهادی جهت تحقیقات آتی۲۳۳

فهرست منابع ۲۳۴

پیوست ها

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته زمین شناسی مقالات رشته کشاورزی

مقاله بررسی و شناخت نیازهای آموزشی کیویکاران استان مازندران ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی و شناخت نیازهای آموزشی کیویکاران استان مازندران را در زیر می توانید ببینید.

سیمای کلی استان مازندران

کیویکاران استان مازندران، استان مازندران با مساحتی بالغ بر ۴۶۴۵۶ کیلومتر مربع در شمال ایران بین ۳۵ درجه و ۴۷ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۵ دقیقه عرض شمالی و۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۱۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است . حد شمالی آن دریای مازندران و کشور ترکمنستان ، حد جنوبی آن استان زنجان، تهران و سمنان ، حد غربی آن استان گیلان و حد شرقی آن استان خراسان می باشدو مرکز آن شهر ساری است . استان مازندران در پایان سال ۱۳۸۰، ۱۵ شهرستان و ۴۶ شهر داشته است.

سیمای کلی شهرستان چالوس

شهرستان چالوس طبق سرشماری ۱۳۷۵ به عنوان یکی از ۴ بخش شهرستان نوشهر محسوب می شد ولی در پایان سال ۱۳۸۰ ، چالوس به عنوان یکی از شهرستانهای استان مازندران به حساب آمد. این شهرستان در غرب استان مازندران قرار گرفته است که از شمال به دریای خزر، از جنوب به کوههای البرز و الموت، از شرق به شهرستان نوشهر و از غرب به شهرستان تنکابن محدود می گردد و مرکز آن شهر چالوس می باشد.

محدودیتهای تحقیق

در اجرای این تحقیق با توجه به جنبه های جدید و  نو بودن موضوع در حیطه ترویج، محدودیتهای چندی وجود دارد که کنترل آنها از عهده محقق خارج می باشد:

۱- کمبود منابع داخلی و خارجی در دسترس و قابل استفاده در زمینه موضوع مورد مطالعه؛

۲- محدودیت زمانی و کمبود بودجه و امکانات مالی؛

۳- پراکندگی کیویکاران استان مازندران منطقه و عدم دسترسی سریع و به موقع به آنها؛

۴- کم سوادی بعضی  ازکیویکاران استان مازندران منطقه موجب کندی و دشواری در تکمیل پرسشنامه ها می گردد؛

۵- ناهمخوانی اطلاعات آماری دقیق مربوط به کیوی در بسیاری از منابع

نیازسنجی

به طور کلی می توان نیازسنجی را فرآیند جمع آوری اطلاعات درباره افراد یا گروههای خاص و تعیین اولویت نیازهای آنها و یا فرآیند شناسایی نیازهای مهم وفراهم کردن زمینه تحقق آن از طریق اقدامات تربیتی و پیش بینی های آموزشی بیان نمود( فهیمی، ۱۳۸۳، ص ۱۴). از اینرو، در این تحقیق نیازسنجی فرآیندی است که طی آن نیازها و هدفهای آموزش شناسایی و براساس علائق و خواسته های کیویکاران اولویت بندی می شوند.

 تعیین نیازهای آموزشی، ترویجی

یکی از ویژگیهای یک برنامه توسعه اجتماعی ، اقتصادی خوب این است که آن برنامه در خدمت تأمین نیازهای واقعی مردم و رفاه و آسایش آنان باشد بنابراین برنامه‌های توسعه کشاورزی نیز می‌باید رفاه و آسایش بیشتر جامعه کشاورزی را در نظر داشته باشد . در واقع آموزش و ترویج کشاورزی یکی از پیش نیازهای اصلی برای تحقق هدف مذکور در توسعه کشاورزی می‌باشد. این آموزشها اگر بر اساس یک برنامه نیاز سنجی و مشکل یابی دقیق طراحی و به اجرا درآیند می‌توانند مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه خانوارهای روستایی و به طور کلی کشاورزان تأثیر گذار باشند.

فاصله شهرهای استان مازندران

ویژگیهای نیازهای انسانی

برخی از ویژگیهای ابتدایی نیازهای انسانی عبارتند از :تمام مردم نیازهایی دارند .نیازها بیانگر فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب است .مردم باید تفاوت بین وضع موجود واقعی و وضع مطلوب را تشخیص داده و قبل از آنکه برای هرگونه تغییری آماده شوند باید بتوانند ارزش وضع مطلوب را درک کنند.وسعت فاصله بین دو وضعیت موجود و مطلوب نشان دهنده میزان نیاز فرد است .نیازها در یک طبقه‌بندی معمولی به سه دسته فیزیکی ، اجتماعی و ادغامی تقسیم می‌شوند.از نظر روان شناسی نیازها در دو گروه احساس شده و احساس نشده طبقه‌بندی می‌شوند.

نظام آموزش رسمی 

در این نوع آموزشها واحدهای درسی به طور پیوسته ادامه پیدا می‌کنند یعنی دانش آموزان بعد از اتمام یک مرحله می‌توانند به مرحله بعد ارتقا پیدا ‌کنند مانند ابتدایی ، متوسط ، دانشگاه. معمولاً در این نوع سیستم دروس بر حسب آنچه که تعیین شده باید گذرانده شود و دانش آموزان حق انتخاب زیادی ندراند برخی از ویژگیهای این نظام  ازدارا بودن اهداف دراز مدت ، وجود شرط سنی برای ورود به هر دوره ، برنامه آموزشی مدون و مشخص، اعطای مدرک رسمی، بالا بودن هزینه‌ این نوع آموزش‌ها، کنترل و اداره توسط سیستم مرکزی، تدوین برنامه‌های آموزشی بدون دخالت و نظر فراگیران، توفیق درسی به صورت پلکانی و همچنین این نوع آموزشها مختص کودکان است.

نقش نظامهای آموزشی

صرف نظر از نوع آموزش به لحاظ نقشی که این بخش در پویایی فکری ،‌پرورش استعدادها و تقویت توان حرفه‌ای افراد یک جامعه برای منظورهای مختلف دارد اغلب کشورها بیشترین سهم از بودجه‌ ملی خود را به آن اختصاص می‌دهند و این امکانات را عمومی ، اجباری و رایگان می‌کنند تا کسی بهانه‌ای برای رکود فکری خویش نیابد.

نقشه استان مازندران

شناخت مجموعه عوامل محیطی

در رابطه با میزان نیازهای آموزشی، ترویجی کیویکاران استان مازندران در خصوص شناخت عوامل محیطی(مانند موقعیت محل، دما، نور، خاک وآب)، حدود ۵۵ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند در حد زیاد تا خیلی زیاد در زمینه شناخت عوامل محیطی نیاز به آموزش دارند. همچنین حدود ۱۸ درصد از افراد مورد مطالعه در حد متوسط  و ۲۷ درصد افراد در حد کم تا خیلی کم در این خصوص نیاز به آموزش دارند. نتایج حاصل از میانگین جدول ( ۴۶/۳ =m ) بیانگر آن است که نیازهای آموزشی و ترویجی کیویکاران در زمینه  شناخت عوامل محیطی در حد متوسط به بالا می باشد.

نیازهای آموزشی ، ترویجی کیویکاران در زمینه عملیات داشت کیوی

در رابطه با میزان نیازهای آموزشی – ترویجی کیویکاران در خصوص روشهای نگهداری و حفاظت از نهالهای کشت شده، حدود ۵/۴۷ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند در حد زیاد تا خیلی زیاد در زمینه روشهای نگهداری و حفاظت از نهالهای کشت شده نیاز به آموزش دارند. همچنین حدود ۵/۲۳ درصد از افراد مورد مطالعه در حد متوسط و ۲۹ درصد افراد در حد کم تا خیلی کم در این خصوص نیاز به آموزش دارند. نتایج حاصل از میانگین جدول  ( ۲۰/۳ =) بیانگر آن است که نیازهای آموزشی و ترویجی کیویکاران در زمینه روشهای نگهداری و حفاظت از نهالهای کشت شده در حد متوسط می باشد.

 ضرورت و مزایای تعیین نیازهای آموزشی ترویجی

فعالیتهای آموزشی- ترویجی هنگامی موفقیت آمیز تلقی می‌شوند که نیازهای مخاطبان و شرکت کنندگان خود را برآورده سازند، از این رو سویست (Swist,2000) به دلایل زیر تعیین نیازهای آموزشی را ضروری می‌داند:برای تعیین این که چه آموزشی برای مخاطبان مناسب می‌باشد ؟برای تعیین این که چه آموزشی عملکرد افراد را بهبود خواهد بخشید؟برای تعیین این که آیا آموزش مخاطبان مؤثر خواهد بود؟همچنین از دیدگاه ریچارد جانسون (Richard Johnson)، یکی از دلایل بسیار مهم نیاز سنجی آموزشی آن است که اگر آموزشی مبتنی بر نیازهای امروز و آینده نباشد، وقت و پول به هدر خواهد رفت.

فاصله شهرهای استان مازندران

اولویت بندی نیازهای آموزشی کیویکاران درخصوص عملیات احداث باغ کیوی

برای اولویت بندی نیازهای آموزشی کیویکاران مورد مطالعه در خصوص عملیات احداث باغ کیوی ۶ گویه طراحی گردید و از کیویکاران مورد مطالعه خواسته شد با استفاده از طیف لیکرت میزان نیازهای آموزشی خود را در خصوص هرگویه مشخص نمایند. با توجه به جدول شماره ۴-۲۰ ملاحظه می گردد میزان نیازهای آموزشی کیویکاران در خصوص آگاهی از طریقه صحیح هدایت شاخه ها بر روی داربست با میانگین ۵۶/۳ در اولویت اول می باشد

نظرات بسته شده است.