بزهکاری نوجوانان – ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر – پرشین مقاله

بزهکاری نوجوانان

بزهکاری نوجوانان سازه اصلی تحقیق بزه گرایی نوجوانان می باشد بزه گرایی پدیده ای اجتماعی جهانی است که معمولاً برای جرایم نوجوانان زیر ۱۸ سال به کار برده می شود. اصولاً بزهکاری عبارت است از جرایم کم اهمیت. دراینجا از نظریه کنترل اجتماعی دورکیم استفاده می کنیم دورکیم بزهکاری را غیرقانونی و بی‌هنجاری می داند. همچنین هیرشی بزهکاری را بی‌اهمیتی و بی‌اعتنایی به قیدوبندهای اجتماعی مطرح کرده است.

این تحقیق دانشجویی ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسرمشتمل بر ۱۵۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته اقتصاد

فهرست مطالب

چکیده تحقیق: ۲

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق. ۴

۱-۱- مقدمه: ۵

۲-۱- بیان مسئله: ۷

۳-۱- اهداف تحقیق (کلی/جزئی) ۱۰

هدف کلی: ۱۰

۴-۱- ضرورت و اهمیت موضوع. ۱۱

۵-۱- فرضیات تحقیق یا سؤالات اساسی: ۱۳

۶-۱- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق (عملی/ نظری) ۱۶

فصل دوم: ۲۵

فرآیند تاریخی موضوع تحقیق ادبیات موضوع. ۲۵

۱- مقدمه: ۲۶

۲- ابعاد تعاریف اصطلاحات اساسی موضوع تحقیق (بزه‌گرایی) ۲۷

۱/ ۲- تعریف بزه‌گرایی (نقش خانواده) ۲۷

۱/۱/۲- «نقش گروه همسالان». ۲۷

۲/۱/۲- «عوامل اجتماعی». ۲۸

۳/۱/۲- «نوع بیماری روانی». ۲۹

۴/۱/۲- «نقش والدین». ۲۹

۵/۱/۲- «محیط نامساعد خانوادگی». ۳۰

۶/۱/۲- «نوع فرهنگ جامعه». ۳۱

۷/۱/۲- «محیط خانواده». ۳۲

۸/۱/۲- «نوع فرهنگ جامعه». ۳۲

۹/۱/۲- «نقش مدارس». ۳۳

۱۰/۱/۲- «محیط های آموزشی و مدرسه». ۳۴

۱۱/۱/۲- نوع بیماری روانی فرد. ۳۵

۱۲/۱/۲- «نوع فرهنگ جامعه». ۳۶

۳- «عوامل مؤثر بر بزه‌گرایی نوجوانان». ۳۶

۱/۳- محیط نامناسب.. ۳۶

۲/۳- «نوع تربیت خانوادگی». ۳۷

۳/۳-« نوع فرهنگ خانوادگی». ۳۷

۴/۳ – نوع بیماری روانی.. ۳۸

۵/۳- نوع تربیت خانوادگی.. ۳۹

۶/۳- «عوامل اجتماعی». ۴۰

۷/۳- «نوع تحصیلات والدین». ۴۰

۸/۳- «نقش تلویزیون». ۴۱

۹/۳- «محیط نامساعد خانوادگی». ۴۲

۱۰/۳- «دوستان ناباب». ۴۳

۱۱/۳- «نوع فرهنگ خانواده». ۴۳

۱۲/۳- «نوع فرهنگ و ارزش در جامعه». ۴۴

۴- «آثار و تبعات بزه‌گرایی». ۴۵

۱/ ۴- «نوع بیماری روانی». ۴۵

۲/۴- «نقش آموزش و پرورش ». ۴۵

۳/ ۴ – «فرهنگ جامعه». ۴۶

۴/۴- «نوع اعتیاد پدر و مادر». ۴۷

۵/۴- «نقش مربیان». ۴۸

۶/۴- نبود حامی در جامعه. ۴۸

۷/۴- فرهنگ خانوادگی.. ۴۹

۸/۴- تأثیر محیط بر فرد. ۵۰

۹/۴- نوع فرهنگ خانواده ۵۰

۱۰/۴- نوع بیماری روانی.. ۵۱

۱۱/۴- نوع تربیت خانوادگی.. ۵۲

۱۲/۴- نوع بیماری روانی.. ۵۲

۱۳/۴- محیط خانواده ۵۳

۵- «نظریه ها و الگوهای تحقیق». ۵۴

۱/۵- نوع بیماری روانی.. ۵۴

۲/۵- نقش عوامل اجتماعی.. ۵۴

۳/۵- نقش گروه همسالان. ۵۵

۴/۵- داشتن کمبود در زندگی.. ۵۶

۵/۵- کنترل اجتماعی.. ۵۶

۶/۵- محیط اجتماعی.. ۵۷

۷/۵- نقش محیط بر فرد. ۵۸

۸/۵- نوع روابط اجتماعی.. ۵۹

۹/۵- نقش والدین. ۶۰

۱۰/۵- نقش محیط اطراف فرد. ۶۰

۱۱/۵- نظری سیستمی.. ۶۱

۱۲/۵- نظریه ی منابع. ۶۱

۱۳/۵- نقش خانواده ۶۲

۶- «وضعیت بزه‌گرایی در ایران و جهان». ۶۳

۱/۶- اسناد و مدارک.. ۶۳

۲/۶- نقش تلویزیون. ۶۴

۳/۶- نوع بیماری روانی.. ۶۴

۴/۶- نقش آموزش و پرورش.. ۶۵

۵/۶- محیط نامساعد اجتماعی.. ۶۶

۶/۶- نوع دخالت دولت.. ۶۶

۷/۶-  قوانین ایران. ۶۷

۸/۶- نوع فرهنگ خانواده ایرانی.. ۶۷

۹/۶- عوامل اجتماعی.. ۶۸

۱۰/۶- نبود حامی در جامعه. ۶۹

(جمع بندی) ۷۰

(نتیجه گیری) ۷۰

فصل سوم: ۷۲

روش‌شناسی تحقیق. ۷۲

۱-۳- مقدمه: ۷۳

۲-۳- روش تحقیق: ۷۴

۳-۳- جامعه آماری: ۷۴

۴-۳- حجم نمونه و شیوه‌ی نمونه‌گیری: ۷۵

۵-۳- ابزارسازی یا ابزار جمع‌آوری اطلاعات: ۷۵

۶-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات: ۷۶

۷-۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۷۶

فصل چهارم: ۷۷

یافته های تحقیق. ۷۷

۱-۴- مقدمه: ۷۸

نمودارها و شکل ها ۱۱۸

فصل پنجم: ۱۳۸

جمع بندی و نتیجه گیری.. ۱۳۸

۱-۵- بحث و نتیجه‌گیری: ۱۳۹

۲-۵- تنگناها و مشکلات تحقیق. ۱۴۰

۳-۵- پیشنهادات تحقیق. ۱۴۲

فهرست منابع : (اصلی) ۱۴۴

منابع فرعی: ۱۴۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته اقتصاد

مقاله ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسر ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوانان پسررا در زیر می توانید ببینید.

تعریف بزه‌گرایی (نقش خانواده)

روابط سرد با مادر در دوران کودکی، همدستی با مادر در مقابل پدر و درگیری با وی، داشتن والدینی خلافکار و همانندسازی با سایر بزرگسالان بزهکار نیز از جمله عوامل زمینه ساز  بزهکاری نوجوانان  است. نوجوانانی که زمینه خانوادگی از هم گسیخته یا زمینه ی روانی اجتماعی بزهکاری دارند دوستانی انتخاب می کنند که از نظر شخصیتی شبیه خودشان هستندو به این ترتیب گروههای نوجوانان بزهکار تشکیل می شود. و معمولاً در پشت پرده روابط این نوجوانان بزرگسالان بزهکاری را نیز می توان یافت

نقش گروه همسالان

باید خاطرنشان کرد که نوع جرایم و بزه‌گرایی ارتکابی اطفال و نوجوانان بنا به علل و انگیزه و کیفیت اعمال ارتکابی با بزرگسالان متفاوت است. اطفال غالباً جرایم را بصورت گروهی و گاهی با تشکیل باندهای متفاوت مرتکب می گردند در صورتی که بزرگسالان غالباً بصورت انفرادی مرتکب اعمال بزهکارانه می شوند.از طرف دیگر والدین سرمشق و راهنمای اصلی کودکان هستند وقتی این کودکان رفتار ناهنجاری را از آنها مشاهده کنند آن را سرمشق خود قرار می دهند. (روزنامه‌ی رسالت، ۲۷/۶/۱۳۷۹) والدین سرمشق و راهنمای اصلی کودکان هستند و هنگامی که کودکان رفتار ناهنجاری را از آنها مشاهده کنند آنها را سرمشق خود قرار می دهند. بزهکاری نوجوانان

عوامل اجتماعی

بزه‌گرایی یک پدیده‌ی بسیار پیچیده‌ی اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل‌های متفاوتی دیده می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می شود. اگر چه در بیشتر جوامع بزه بعنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله‌ی کافی نیست بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت مختلفی داشته باشدوجه مشترک تمام جوامع انسانی است. بزهکاری نوجوانان

محیط نامساعد خانوادگی

 بزهکاری نوجوانان ، در تحقیق با عنوان رابطه ی بزهگرایی با شخصیت و ویژگی های خانوادگی یافته ها مبین این است که میزان برونگرایی در افراد بزهکار بیشتر از افراد عادی است به بیان دیگر افراد برونگرا گرایش بیشتری به انجام رفتارهای مجرمانه از خود نشان می دهند چه افراد برونگرا بیشتر لحظه ای عمل می کنند طالب هیجان هستند تمایل به پرخاشگری دارند تکانشی رفتار می کنند و در برابر امور وسوسه‌انگیز از خویشتن داری کمتری برخوردارند لذا طبیعی است که بیشتر از درونگرا مرتکب اعمال بزهکارانه گردند.

نوع فرهنگ جامعه

در تعلیم و تربیت مهمترین موضوع برنامه‌های بیکاری دانش‌آموزان است. باید کاری کرد آنها برای فعالیتهای اجتماعی آمادگی پیدا کنند و قسمت اعظم وقت آزاد خود را به کارهای اجتماعی اختصاص دهند. کنترل و نظارت بر باشگاهها و مراکزی که احتمال انحراف در آنها می رود. بازی و تفریح از نیازمندی‌های ضروری است باید وسایل آن را برای دانش‌آموزان آماده ساخت

مقاله بزهکاری

محیط خانواده

به خانواده از طریق وسایل ارتباط جمعی باید نحوه حفظ و مراقبت از دانش‌آموزان را در مقابل مفاسد محیط و معاشرت نایاب آموخت که تأثیر به سزایی در تقلیل ارتکاب جرم از ناحیه دانش‌آموزان خواهد داشت. آموزش خانواده برای ایجاد محیط مساعد خانوادگی که بتواند با مهربانی دانش‌آموز را با دقت مراقبت نماید تا ایجاد عقده و ناراحتی در دانش‌آموز نشود. زیرا بیشتر ناسازگاران از هوش و ادراک کافی برخوردار بوده اند. بزهکاری نوجوانان

محیط نامناسب

افراد بزهکار در جستجوی محیط مناسب برای جلب لذت هستند در این راه قواعد و اصول نادیده گرفته می شود. فعالیت‌هایشان ضداجتماعی زیانبخش و مخرب است و بدون علت موجد و یا به علت ناصوابی بروز می کنند. خواستار آن است که خواست های او فوراً ارضا گردد.

دوستان ناباب

چه بسا بسیاری از انحراف هایی که در اثر ارتباط های نامناسب بوجود آمده است و سبب سقوط اجتماع و یا افرادی می گردد. روشن است که شخص عاقل همیشه سعی می کند دوستانش را بشناسد و در راه دوستی و ارتباط با آنها زیاده روی نکند تا در زندگی خود دچار انحراف و یا تلاطم نشود. بزهکاری نوجوانان

نوع بیماری روانی

درمان نوجوان بزهکار بخصوص آنان که از الکل و موادمخدر دیگر استفاده می کنند و چند انحراف دارند در قدم اول مستلزم جدا نگه داشتن آنان از محیط آلوده و ارتباط با افراد ناباب است.ترک مصرف الکل و موادمخدر باعث تغییرات مثبت در عملکردهای مغزی این افراد نشده و آنان را به تدریج به حالت‌های اولیه و عادی برمی گرداند و برای مراحل بعدی درمان می کند در مرحله‌ی سوم باید به این نوجوان کمک کرد تا در محیط طبیعی زندگی و به عنوان افرادی که مشکل دارند که باید حل شود پذیرفته شوند

نبود حامی در جامعه

نوجوانانی که کنترل نمی شوند درواقع مورد بی‌مهری واقع شده اند بسیار طغیان‌گر و سرکش و عصبانی هستند و می توانند سرمشق های بدی برای بقیه نوجوانان داشته باشند. آرزوها، پندارها، نیازها، رویاپردازی‌ها، خودنمایی، محبت که از مشخصات دوران نوجوانی است. چنانچه به نحو مناسبی تأمین و کنترل و هدایت نشود هر یک از آنها می تواند موجبات بزهکاری را فراهم آورد.

تأثیر محیط بر فرد

تعامل با افراد خوب می تواند افراد بزهکار را از کارهای بزهکارانه دور داشته باشد. و با ارائه‌ی موضوعاتی مناسب یادگیری نوینی در آنها پدید آورد بر آنها تأثیر بگذارد لذا ایجاد محیطی تعاملی مبتنی بر آموزش و یادگیری روش مناسبی است برای پیشگیری از بزهکاری و جرم توسط ذیربط به عبارت دیگر انسان تجربه‌گرا است و می تواند در تعامل با افراد و محیط مسایل را خوب تجربه کرده و یاد بگیرد

عوامل بزهکاری

نقش عوامل اجتماعی

انتشار اولین گزارش راجع به دادگاهی ویژه نوجوانان در سال ۱۸۹۹ باعث شده بسیاری از اندیشمندان به مطالعه‌ی بزهکاری بپردازند و عوامل مؤثر آن را بشناسند و از دیدگاههای مختلف آن را بررسی کنند. دو نظریه که بیش از همه به آن‌ها توجه دارد یکی نظریه کنترل اجتماعی دورکیم است که هیرشی آن را با مسئله‌ی بزهکاری تطبیق داده و دیگری نظریه‌ی پیوندهای افتراقی است که در اصل ساترلند و کرسی مطرح کرده اند

کنترل اجتماعی

به عقیده اسپنسر بزه گرائی بعنوان یک مسئله‌ی اجتماعی باید در عرصه‌ی خانواده، مدرسه، همسالان و سایر ارگان‌ها و یا مؤسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی در آنها عضویت دارد بررسی گردد هیرشی نیز معتقد است که بزهگرایی وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتمع ضعیف شود و یا به طور کلی از بین برود

مقاله در مورد بزهکاری نوجوانان

محیط اجتماعی

گروهی از روان‌شناسان بر این باورند که بزهگرایی در حقیقت نوعی اختلال شخصیت است و با عناوینی چون روان آزرده مبتلا به جامعه‌ی دردی و ضداجتماعی از بزهکاران نام برده شده است.شاتو در مورد بزه گرایی می گوید: ناتوان در برقرار ساختن روابط انسان، شکست در سازش با دیگران در مدرسه، خانواده، ناپایداری و عدم ثبات، واکنشهای هیجانی شدید، تهاجم‌های ناگهانی، انحرافات جنسی، خودمیان‌بینی، فقدان هر نوع احساس پشیمانی و در نهایت اضطراب و خودکشی می باشد.

نوع روابط اجتماعی

لاکاسانی و مانوویر منشأ بزهگرایی را در تأثیرات فرهنگی و اجتماعی یافته اند طبق نظریات این مکتب که لاکاسانی آن را پایه‌گذاری کرده است مجرم یک قربانی بیچاره نظام اجتماعی محسوب می شود که نقص سازمان او را جنایتکار کرده است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته اقتصاد

.

نظرات بسته شده است.