استرس شغلی – ارزیابی عوامل استرس زای شغلی – پرشین مقاله

استرس شغلی

استرس شغلی امروزه، استرس یا فشار روانی، یکی از مسائل همه گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است. عوامل فشار روانی (استرس زاها)، هرآنچه که باشند، در موقعیت های مختلف آثار و عواقبی را برای انسان به همراه دارند. در این میان، مدیران را یکی از حساسترین قشرها در برابر فشار روانی معرفی نموده اند. (ابزری، ۱۳۷۹، ص ۱۱۵)

این تحقیق دانشجویی ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مشتمل بر۱۲۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش پروپوزال

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………… ۳

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

سوال و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۵

تعریف واژه های اساسی……………………………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم- مبانی نظری تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

تاریخچه استرس………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

استرس………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

ماهیت فشار روانی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

نظریه های استرس……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

استرس بعنوان پاسخی درونی…………………………………………………………………………………………. ۱۶

عوامل محیطی استرس……………………………………………………………………………………………………. ۱۸

استرس بعنوان کنش متقابل…………………………………………………………………………………………… ۱۸

مدل خبرپردازی……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

مقابله بعنوان پاسخی درونی…………………………………………………………………………………………….. ۲۱

مقابله متکی بر منابع محیط…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

مقابله از راه کنش متقابل…………………………………………………………………………………………………. ۲۲

فیزیولوژی فشار روانی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

شخصیت نوع B,A………………………………………………………………………………………………………………. 26

علائم و نشانه های استرس………………………………………………………………………………………………… ۲۷

عوامل موثر در تشدید یا کاهش فشار روانی………………………………………………………………….. ۲۹

علل استرس………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

ده فرمان برای کنترل استرس………………………………………………………………………………………….. ۳۲

استرس شغلی………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

تقسیم بندی مشاغل برحسب استرس…………………………………………………………………………….. ۳۶

رابطه میان استرس و قابلیت اجرای کار………………………………………………………………………….. ۳۷

عوامل استرس زای شغلی………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

 1. حوزه اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………………………………………… ۴۰

از خود بیگانگی و بی‌هنجاری……………………………………………………………………………………….. ۴۰

آب و هوا، رژیم غذایی و عوامل مشابه آن…………………………………………………………………… ۴۱

جابجایی مکرر………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

رانندگی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

زندگی در شهر در مقایسه با زندگی در روستا…………………………………………………………….. ۴۱

 1. حوزه خانواده…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
 2. حوزه شغلی……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

ویژگیهای نقش………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

ویژگیهای شغل………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

روابط میان- فردی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

جو و ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………. ۴۸

روشهای مدیریت منابع انسانی و فن آوری و خصوصیات مادی…………………………………. ۴۹

فن آوری خصیصه های مادی……………………………………………………………………………………….. ۵۱

هزینه های استرس شغلی………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان……………………………………………………………………….. ۵۴

پیشنه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………… ۵۹

خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

فصل سوم- روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………. ۶۷

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

تعیین اعتبار و روایی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………… ۷۰

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

الف- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………… ۷۲

ب- بررسی آماری سوال و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………. ۸۳

بررسی آماری سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………… ۸۳

بررسی آماری فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۸۴

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….

فهرست جداول

جدول ۱-۳: حجم آمار و نمونه پنج ناحیه آموزش و پرورش……………………………………….. ۶۷

جدول ۲-۳: عوامل استرس زای شغلی و سوالات مربوطه…………………………………………… ۶۹

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب جنسیت………………………………………… ۷۲

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب تحصیلات……………………………………… ۷۴

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب رشته تحصیلی……………………………… ۷۶

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب سنوات مدیریت…………………………… ۷۸

جدول ۵-۴: شاخص نمرات توصیفی عوامل استرس زا برحسب جنسیت………………… ۸۰

جدول ۶-۴: شاخص نمرات توصیفی عوامل استرس زا برحسب تخصص…………………. ۸۱

جدول ۷-۴: شاخص نمرات توصیفی عوامل استرس زا برحسب سنوات مدیریت…… ۸۲

جدول ۸-۴: بررسی عوامل استرس زای شغلی مدیران………………………………………………… ۸۳

جدول ۹-۴: بررسی میانگینهای رتبه ای عوامل استرس زا به تفکیک جنسیت و

نتایج آزمون U- مان ویتنی………………………………………………………………………………………………. ۸۵

جدول ۱۰-۴: بررسی میانگینهای رتبه ای عوامل استرس زا به تخصص و نتایج آزمون

U- مان ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

جدول ۱۱-۴: بررسی میانگینهای رتبه ای عوامل استرس زا به سنوات خدمت و

نتایج آزمون U- مان ویتنی………………………………………………………………………………………………. ۸۹

فهرست اشکال

نگاره شماره ۱-۲: استرس بعنوان پاسخ درونی………………………………………………………………. ۱۷

نگاره شماره ۲-۲: مدل تاثیر متقابل………………………………………………………………………………… ۲۰

نگاره شماره ۳-۲: فیزیولوژی استرس………………………………………………………………………………. ۲۴

نگاره شماره ۴-۲: رابطه میان استرس و قابلیت اجرای کار………………………………………….. ۲۸

نگاره شماره ۵-۲: عاملهای مادی استرس در محیط کار……………………………………………… ۵۲

.

مقاله ارزیابی عوامل استرس زای شغلی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله ارزیابی عوامل استرس زای شغلی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

استرس شغلی اکنون  که در آستانه قرن بیست و یکم به سر می بریم با توجه به پیچیدگی و تغییرات روزافزون جامعه و رشد ، توسعه فن آوری، مساله فشار روانی در جامعه یک مشکل چشمگیر و خطرناک به نظر می رسد.هر چند کاربرد واژه استرس در روانپزشکی سابقه طولانی دارد ؛‌ولی در سالهای اخیر استفاده از آن در روانشناسی مدیریت و رفتار سازمانی نیز متداول گردیده و به سبب رایج بودن آن در زندگی اجتماعی افراد، بخشی از مباحث سازمانی به استرس اختصاص یافته است.

بیان مساله

در دنیای کنونی استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی محسوب شده است، اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملا مشهود بوده و مدیران یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند.علی رغم این نظر که فشارهای عصبی مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرک و تلاش در انسان ضروری است زمانیکه بحث فشار عصبی مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده و فشار عصبی مضر مد نظر قرار می گیرد. استرس شغلی

ضرورت  و اهمیت موضوع

بر اساس گزارش آکادمی امریکائی پزشک خانواده ، دوسوم بیماران پزشک خانواده دچار ناراحتی های متاثر ار فشار روانی بوده اند در همین حال هزینه های سنگین ناشی از آثار اینگونه ناراحتی ها در غیبت افراد ،‌هزینه های سرسام آور درمانی شرکتها و کاهش تولید ،‌صاحبان صنایع را بیمناک کرده است.سرطان ، ناخوشی های ریوی ،‌تلفات ناشی از سوانح ، سیروز کبدی و خود کشی که در آمریکا شش عامل مهم مرگ و میر تلقی می شود سهم عمده ای ایفا می کند. فشار روانی همچنین در تسریع شرایط منتهی به طلاق نقش مهمی ایفا می کند. استرس شغلی

اهداف تحقیق

یکی از مسائل و مشکلاتی که امروزه در تمام سازمانها منجمله سازمانهای آموزشی شیوع پیدا کرده است پدیده استرس می باشد که به دلیل داشتن پیامدهای نامطلوب بی شمار ،‌مورد توجه اکثر علمای سازمان و مدیریت قرار گرفته است و با توجه به اینکه هنوز این مسئله در سازمانهای آموزشی کشورمان مورد تحقیق و تفحص دقیق قرار نگرفته است هدف ما در این تحقیق عبارت است از:

۱.بررسی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی دبیرستانهای شهر تهران

جامعه تحقیق

جامعه عبارت است از گروهی از افراد ،‌اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند، در پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می پذیرد. ( دلاور ، ۱۳۷۴، ص۴) جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه مناطق ۱۹ شهر تهران می‌باشد که در سال تحصیلی ۸۲-۸۱ مشغول خدمت بوده اند که تعداد آنها ۱۱۹۶ نفر بوده است.ولی با توجه به وسعت شهر تهران و نواحی ۱۹ گانه آن و مشورت با اساتید محترم ،‌ تصمیم بر آن شد. استرس شغلی

تعریف نظری استرس شغلی

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

در انجام این تحقیق از دو روش بررسی اسناد و مدارک ( آرشیو ـ کتابخانه ) و بررسی میدانی برای جمع ‌آوری اطلاعات استفاده شده است:

الف – روش بررسی اسناد و مدارک

در زمینه ادبیات تحقیق و تاریخچه، موضوع از این روش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است که این اسناد و مدارک عبارتند از کتب ،‌مقالات ، پایان نامه ،‌منابع اینتر نتی و طرحهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق. استرس شغلی

تاریخچه استرس

استرس در مفهوم کلی ،‌پدیده ای نوظهور و منحصر به قرن حاضر نیست ولی تفاوتهای موجود ، از نقطه نظر تنوع ، استمرار و منابع در زمانهای گذشته و حال بسیار فاحش و قابل تعمق است.اجداد ما با استرس کوتاه مدت روبرو بودند، بدین معنی که وقتی با آب و هوای بد ،‌کمبود مواد غذایی ، رقبا، دشمنان و… روبرو می شدند ، به سرعت و به صورت غریزی واکنش نشان داده و در این راه از تغییرات حاصل در سیستم فیزیولوژیکی و روانی خود یاری می جستند.

عوامل ایجاد کننده استرس شغلی

روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش با توجه به موضوع آن و اهداف مورد نظر از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

 1. آمار توصیفی ـ در تحقیق حاضر جهت توصیف داده ها از شیوه های توصیف آماری از قبیل جدول توزیع فراوانی ،‌درصد فراوانی و نمودار و از جمله شاخص‌های مرکزی از میانگین استفاده شده است.

پرسشنامه استرس شغلی

پیشنهادات پژوهشی

 1. سایر پژوهشگران می‌توانند، تأثیر عوامل استرس‌زای شغلی را بر متغیرهای چون کنترل و سرپرستی درمدیریت، روحیه کارکنان، انگیزش، توانایی در انجام امور، نحوه انجام وظایف، اثربخشی، کارآیی، رهبری و .. بررسی نمایند.

۲.عوامل استرس‌زای شغلی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

 1. این پژوهش در مقاطع راهنمایی و ابتدایی نیز انجام گیرد. استرس شغلی

محدودیت‌های تحقیق

در این پژوهش علاوه بر محدودیتهای که بر کلیه تحقیقات در علوم انسانی حاکم است موارد دیگری را نیز می‌توان برشمرد از مجله:

 1. نبودن آزمون استاندارد و میزان شده در ارتباط با اندازه‌گیری استرس مدیران
 2. حاکم نبودن روحیه تحقیق در میان مدیران مدارس
 3. عدم دسترسی به همه سوابق تحقیقاتی پیرامون موضوع

منابع فارسی

 1. آر. راس، رندال و آلتمایر، الیزابت ام، استرس شغلی، غلامرضا خواجه پور (مترجم). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. چاپ اول، ۱۳۷۷.
 2. ابزری، مهدی وابراهیمی کنی،الهام. بررسی آثار فشار روانی ناشی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران. دانش و پژوهش. شماره سوم، بهار ۱۳۷۹.

.

 

 

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.