معماری ایران – معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران – پرشین مقاله

معماری ایران

کشور بزرگ ایران دارای گنجینه هایی غنی از معماری عامیانه می باشد که بخش بزرگی از آن تا به حال ناشناخته مانده است. هر چند که از حدود دهه ۶۰ میلادی شناخت معماری عامیانه به عنوان بخشی از فرهنگ معماری ایران معاصر به شکلی منظم آغاز شده و تاکنون مورد توجه گرفته است، اما این مباحث آنگونه که باید در ایران مطرح نشده است.

این تحقیق دانشجویی معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران مشتمل بر۴۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیرمراجعه فرمایید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران.. ۱

مقدمه ای بر شیوه های و گرایش های معماری در تهران.. ۱۰

الف: دوره قاجار. ۱۰

ب: دوره پهلوی اول.. ۱۰

ج: دوره پهلوی دوم. ۱۰

د: دوره بعد از انقلاب.. ۱۰

معرفی اشکال جدیدی از سازمان های اداری خدماتی طبق الگوهای غربی. ۱۱

معرفی شیوه شهرسازی در توسعه اولیه تهران قدیم. ۱۲

معماری التقاطی اروپا ۱۲

شیوه معماری اواخر قاجار. ۱۲

جنبش هنر نو و شیوه معماری اوایل مدرن.. ۱۳

معماری سبک ملی.. ۱۵

جنبش معماری مدرن.. ۱۶

معماری سبک بین المللی.. ۱۷

معماری مرحله تحول.. ۱۹

نقش معماری در پیدایش شهر تهران.. ۲۳

تهران پیش از قاجاریه. ۲۴

۲.گسترش تهران در زمان قاجاریه (۱۳۰۷ ش. /۱۳۴۴ ق. –۱۱۹۳ ق). ۲۵

الف) رشد تهران.. ۲۵

ب) بانیان توسعه تهران.. ۲۶

ج) تهران اوایل قاجار، عهد سلطنت فتحعلی شاه (۱۲۵۰-۱۲۱۲ ق.). ۲۹

شکل شهر. ۲۹

ساختمانها ۳۰

۳-تهران اواخر قاجار، زمان سلطنت ناصرالدین شاه (۱۳۱۴-۱۲۶۵ ق.). ۳۳

الف) شکل تهران در زمان ناصر الدین شاه. ۳۳

ب)بناهای شهر تهران.. ۳۵

کنکاشی  در بقایای معماری تهران.. ۴۰

(ریشه های فرهنگی معماری معاصر ایران). ۴۰

گرایشات گوناگون هنری در طول دوران مورد مطالعه. ۴۱

۱-موج اول نفوذ هنر مغرب زمین.. ۴۱

۲-موج دوم نفوذ هنر در مغرب زمین.. ۴۲

۳-موج سوم نفوذ هنر مغرب زمین.. ۴۳

.

مقاله معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران از پرشین مقاله

خلاصه کوتاه از مقاله معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران را در زیرمی توانید ببینید.

معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران

معماری ایران، کشور بزرگ ایران دارای گنجینه هایی غنی از معماری عامیانه می باشد که بخش بزرگی از آن تا به حال ناشناخته مانده است. هر چند که از حدود دهه ۶۰ میلادی شناخت معماری عامیانه به عنوان بخشی از فرهنگ معماری معاصر به شکلی منظم آغاز شده و تاکنون مورد توجه گرفته است، اما این مباحث آنگونه که باید در ایران مطرح نشده است.یکی از ویژگی های عامیانه، ناشناخته بودن و گمنام بودن آن است، تا جایی که آنرا در برابر معماری یادمانی قرار میدهد. بانگاهی به منابع نگاشته شده درباره معماری گذشته کشور های مختلف خواهیم دید که معماری ایران نوع دوم یا یادمانی بیشتر مورد توجه تاریخ نگاران معماری بوده است، هر چند که در کشورهای غربی در سالهای اخیر درباره معماری عامیانه مشکل تاریخ گذاری بناها بوده در کنار مشکلات دیگر تغییرات و کمبود مدارک و اسناد.

معماری التقاطی اروپا

از شیوه های رایج در آن دوران که توسط اروپائیان وارد شد، معماری التقاطی قرن ۱۹ اروپا است که عمدتاً با همان سبک و سیاق نیز در طراحی برخی از بناهای تهران به کار رفته است در این شیوه تلفیقی از سبک های گذشته اروپا و یا از سبک خاصی بر اساس عملکرد و یا موقعیت قرار گیری بنا استفاده می کردند. ساختمان قدیم تلگرافخانه در حاشیه میدان توپخانه، ساختمان برخی سفارتخانه ها، همچنین بناهای اطراف میدان میدان حسن آباد نظایریز از  این شیوه هستند.

شیوه معماری اواخر قاجار

شاخه ای از معماری این دوره را که در آن تلفیقی از معماری ایران با معماری التقاطی اروپا به عمل آمده است، شیوه معماری اواخر قاجار می نامند. با ترکیب این دو شیوه تغییر ماهوی در ساختار فضایی و ارتباطی ساختمان های جدید در مقایسه با ابنیه سنتی به وجود آمد. تغییر در پلان ساختمان، تلفیق عناصر و اشکال معماری غرب با معماری سنتی استفاده از تکنیکها و مصالح ساختمانی مناسب تر و بکارگیری شیروانی برای پوشش بام ها که قبلاً توسط معماران اروپایی در ساختمان های با سبک التقاطی معرفی شده بودند و ویژگی های عمده ساختمان های این شیوه هستند.

جنبش هنر نو و شیوه معماری اوایل مدرن

بسیاری از مهندسان خارجی و یا دانشجویان ایرانی که در ابتدای قرن حاضر میلادی در اروپا به تحصیل پرداخته  یا در این حرفه فعال بودند، با آشنایی و تسلط کامل  نسبت به «جنبش هنر نو» و «جنبش مدرنیسم» که در آن دوران متداول و یا در دست شکل گیری بود به ایران بازگشته و به فعالیت می پردازد. جنبش هنر نو در درون خود گرایش های متفاوتی را به وجود آورد که تأثیر هر کدام در معماری ساختمان های تهران قابل مشاهده است. بخش عمده ای از معماری شهر تهران در چهار دهه اول این قرن متأثیر از این جنبش و گرایش های متنوع آن بوده است.

کتاب معماری ایرانی

معماری سبک ملی

در دوره رضا شاه دستیابی به شیوه ای از معماری که معرف فرهنگ و تاریخ که این مرز و بوم بوده  از هویتی ویژه برخوردار باشد، اهمیت بسیاری یافت. بر این اساس دو عامل در ایجاد  این معماری ایران از اهمیت فراوانی برخوردار گشت. اول رجوع به معماری قبل از دوران اسلامی ایران و دوم استفاده از تکنولوژی مدرن غربی.

جنبش معماری مدرن

از اواخر دوره رضا شاه و در ادامه شیوه معماری اوایل مدرن جنبش مدنیسم در تهران رواج یافت. در غرب جنبش مدنیزم در بین دو جنگ جهانی اشاعه یافت. این جنبش عملاً تفوق گرایشی و عملکرد گرایی در آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشند. تاریخ گرایی در معماری و هر آنچه با آن مرتبط بود به کنار گذاشته شده و استفاده از مصالح جدید بخصوص سیمان و بتن استفاده از اسکلات بتن آرمه، رعایت اصول بهداشتی نظیر برخورداری ساختمان از تهویه و نور مناسب افزایش سطح شیشه در بنا، استفاده از  احجام اصلی هندسی، حذف تزئینات، بکارگیری اصول جدید زیباشناسی که در نقاشی و هنرهای تجسمی اشاعه یافته بود. معماری ایران

معماری سبک بین المللی

گسترش شهر تهران از آغاز  دهه ۱۳۴۰ به بعد همراه با اشاعه معماری سبک بین المللی بوده است.در غرب معماری سبک بین المللی در ادامه و با اتکا به اصول معماری مدرن در شرایط ویژه بعد از جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۹۶۰ بر جهان تسلط داشت. در این دوره استفاده از سیستم های صنعتی ساختمانی و بکارگیری قطعات پیش ساخته و استفاده از مصالح جدید پیش از پیش ادامه یافت

عناصر معماری ایرانی

معماری مرحله تحول

معماری ایران، از اواخر دهه ۴۰ در تهران، به پیروی از غرب ضمن تغییر در نحوه نگرش بر معماری، و بازنگری ارزش های معمارانه که هدف آن دستیابی به ویژگیها، هویت و جنبه های شاخصی از معماری که در معماران مدرن به فراموشی سپرده شده بود تغییراتی در نحوه تدریس در دانشگاه ها به وجود آمد. از آغاز دهه ۱۳۵۰ در معماری تهران روندهایی مشابه با آنچه در غرب روی داد مشاهده میگردد. یعنی به موازات فعالیتهای بساز و بفروش و با تقلیدی دست چندم و کج سلیقه از سبک بین المللی که بخش های وسیع تری از تهران مورد تهاجم این آثار معماری قرار می گیرد شاهد جنبشی جوان و موفق در ارتباط با فعالیت معماری هستیم

نقش معماری در پیدایش شهر تهران

سیاحان اغلب با لحنی اندک تحقیر آمیز از تهران پایتخت مدرن ایران به عنوان شهری جدید سخن گفته اند. در آن معنایی که آنان از این کلمه برداشت می کنند یعنی به معنای تاریخی آن- تهران به هیچ وجه یک شهر جدید نیست و برعکس، شهری است باستانی. اما در معنای دیگر- یعنی از لحاظ ساختاری- آقا محمد خان، یک قرن پیش، و پس از آن برادر زاده و جانشین او فتحعلی شاه، تهران را به صورت شهری جدید درآوردند و در بیست سال اخیر شهری باز هم جدید تر شده به نحوی که آنها را در نیمه اول قرن بیستم آن را دیده اند اگر باز این شهر را ببینند، نمی توانند آن را باز شناسند.

پنج اصل معماری ایرانی

کنکاشی در بقایای معماری تهران

همواره هنگام بحث در مورد معماری دوره قاجار و اوایل پهلوی سخن از تقلید غرب و غرب زدگی به میان می آید. و مباحث دیگر تحتا الشعاع آن قرار دارد. دلیل این مطلب اهمیت تأثیرات غرب در ایران و نتایج نهایی و غمباز نفوذ بیگانگان در اقتصاد سیاست و فرهنگ ما است.این نفوذ در معماری ایران نیز نتیجه ای جز بی هویتی به بار نیاورد.با این همه باید گفت که برخورد میان فرهنگ ایرانی و غربی نتایج جالبی از نظر  طراحی و خلق با این همه باید گفت که کاملاً قابل دقت و بررسی است . این نفوذ فرهنگی در شرایطی که معماری سنتی با تمام قدرت به حیات خود ادامه می دهد موجب گردیده که در کمتر از یک سده ایده هایی نو در طراحی فضا با تداوم قدرت معماران ایرانی همراه گردد.

.

نظرات بسته شده است.