بررسی هوش ومهارت – پایان نامه بررسی نقش هوش ومهارت – پرشین مقاله

بررسی هوش ومهارت

بررسی هوش ومهارت ، زندگی بشر تحت تاثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده است و شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محرکهای متنوع بیرونی ونیروهای متعارض درونی توازون ایجادکنند ودر فرایند رشد موزون و همه جانبه که همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشکل می شوند و بدیهی است که کودکان ونوجوانان به سبب بی تجربگی و نا آگاهی از مهارتهای بازدارنده و تسهیل کننده و اصلاحی، بیشتر در معرض آسیبهای جدی درونی و اجتماعی هستند. دانش آموزانی که مهارتهای مقابله با موقعیتهای تنش زا را ندارند، به نوعی مقهور آنها خواهند شد و بدین ترتیب مستعد اختلالات روانی، و عاطفی، افسردگی، اضطراب و احتمالاً مصرف مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند شد و نیز در فرایند تصمیم گیری دچار مشکل می شوند.

این تحقیق دانشجویی پایان نامه بررسی نقش هوش ومهارت مشتمل بر  ۱۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله. ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵

اهداف تحقیق.. ۶

فرضیه‌های اصلی تحقیق: ۷

فرضیه های فرعی پژوهش: ۷

متغیرهای پژوهش… ۸

۱- متغیر مستقل: ۸

۲- متغیرهای وابسته: ۸

۳- متغیرهای مداخله گر (تعدیل کننده): ۸

۴-متغیرهای کنترل: ۹

تعریف عملیاتی عزت نفس: ۹

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی: ۹

تعریف عملیاتی اضطراب حالت: ۱۰

تعریف عملیاتی اضطراب: ۱۰

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی: ۱۰

فصل دوم: (مروری بر پیشینه پژوهش). ۱۱

مقدمه: ۱۱

تعریف عزت نفس… ۱۲

اهمیت عزت نفس… ۱۴

تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس: ۱۶

تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری: ۱۶

تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره: ۱۶

زمینه های مختلف عزت نفس… ۱۷

عزت نفس تحصیلی.. ۱۸

عزت نفس خانواگی.. ۱۸

عزت نفس جسمانی.. ۱۸

عزت نفس کلی: ۱۸

عوامل موثر در رشد عزت نفس: ۱۹

روابط والدین.. ۱۹

جایگاه اجتماعی.. ۱۹

تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس: ۲۰

تعریف اضطراب: ۲۱

نظریه ها و دیدگاههای اضطراب: ۲۳

نظریه روانکاوی: ۲۳

نظریه های شناختی اضطراب: ۲۵

نظریه های رفتاری اضطراب: ۲۷

نظریه زیست شناختی اضطراب: ۲۷

روش های مختلف اندازه گیری اضطراب: ۲۸

پیشرفت تحصیلی: ۳۰

تعریف پیشرفت تحصیلی.. ۳۳

دیدگاه های مختلف درباره پیشرفت تحصیلی: ۳۴

عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی: ۳۴

سازگاری اجتماعی: ۳۶

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی: ۳۹

شرایط خانوادگی: ۳۹

شرایط تحصیلی: ۴۱

هوش: ۴۲

گروه همسالان: ۴۳

نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی: ۴۵

دیدگاه روان پویایی: ۴۶

دیدگاه یادگیری اجتماعی: ۴۷

دیدگاه تحولی: ۴۸

دیدگاه زیستی: ۴۸

دیدگاه اجتماعی- فرهنگی: ۴۹

ارتباط حیطه های مختلف زندگی فرد با مهارتهای زندگی.. ۵۰

ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی.. ۵۳

برنامه آموزش مهارت های زندگی: ۵۶

برنامه مهارت های زندگی.. ۵۶

خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی.. ۶۰

طبقه بندی مهارت های زندگی.. ۶۵

۱-مهارت های بین فردی/ روابط انسانی: ۶۶

۲-مهارت های حل مسئله/ تصمیم گیری: ۶۶

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی: ۶۷

مهارت های رشد هویت/ هدف در زندگی: ۶۸

۲- مهارت های فرزند پروری: ۶۹

۳- مهارت های مطالعه و تحصیل: ۶۹

۴-مهارت های تفریحی: ۶۹

۵-مهارت بهداشتی: ۷۰

۶-مهارت های مشارکت اجتماعی: ۷۰

اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس: ۷۱

پیشینه تحقیقات پژوهش… ۷۴

فصل سوم: ۹۸

(روش و تحقیق). ۹۸

طرح تحقیق: ۹۹

جامعه آماری: ۹۹

ابزارهای تحقیق: ۱۰۰

آزمون عزت نفس کوپراسمیت.. ۱۰۰

اعتبار رویارویی آزمون آزمون عزت نفس کوپر اسمیت.. ۱۰۱

آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI). 101

مقیاس رفتار سازگارانه وایلند. ۱۰۵

چگونگی اجرای آزمونها ۱۰۷

نحوه اجرای آزمایش… ۱۰۷

نحوه اجرای آزمایش: ۱۰۸

موضوعات آموزشی.. ۱۰۸

جلسه اول آشنایی با اعضای گروه و موضوعات دوره آموزشی. ۱۰۹

جلسه دوم: شناخت خود و توانایی های خود (خود آگاهی). ۱۰۹

جلسه سوم: شناخت در مورد اهداف زندگی و اهمیت آن.. ۱۰۹

جلسه چهارم: آگاهی در مورد تصمیم گیری و مراحل آن.. ۱۱۰

جلسه پنجم: شناخت اهمیت ارتباط و آموزش مهارت های اجتماعی. ۱۱۰

جلسه ششم: مقابله با شکست و انجام ارزیابیهای منطقی: ۱۱۰

جلسه هفتم: مقابله با خشم و نحوه کنترل خشم و پرخاشگری.. ۱۱۱

جلسه هشتم: مقابله با اضطراب.. ۱۱۱

جلسه نهم: حل مسئله. ۱۱۱

جلسه دهم: خود آرام سازی.. ۱۱۱

جلسه یازدهم: جرأت ورزی و مهارن نه گفتن.. ۱۱۲

جلسه دوازدهم: ورزش کردن و تنفس عمیق.. ۱۱۲

جلسه سیزدهم: استفاده موثر از سیستم های حمایتی: ۱۱۲

جلسه چهاردهم: شناخت ارزش های شخصی، خانوادگی و اجتماعی. ۱۱۲

جلسه پانزدهم: پاداش دادن به موفقیت های خودو کنترل تفکر منفی: ۱۱۳

جلسه شانزدهم: جمع بندی و مرور جلسات گذشته. ۱۱۳

روش های آماری پژوهش: ۱۱۴

روش های آماری توصیفی: ۱۱۴

روشهای آمار استنباطی: ۱۱۴

فصل پنجم: ۱۱۵

بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۵

مقدمه: ۱۱۶

تبیین یافته های آماری.. ۱۱۷

فرضیه (۱). ۱۱۷

فرضیه (۲): ۱۱۹

فرضیه (۳): ۱۲۱

فرضیه ۴: ۱۲۲

فرضیه ۵:۱۲۳

.

مقاله ای از پایان نامه بررسی نقش هوش ومهارت از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از پایان نامه بررسی نقش هوش ومهارت را در زیر می توانید ببینید..

مقدمه

بررسی هوش ومهارت ، زندگی بشر تحت تاثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده است و شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محرکهای متنوع بیرونی ونیروهای متعارض درونی توازون ایجادکنند ودر فرایند رشد موزون و همه جانبه که همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشکل می شوند و بدیهی است که کودکان ونوجوانان به سبب بی تجربگی و نا آگاهی از مهارتهای بازدارنده و تسهیل کننده و اصلاحی، بیشتر در معرض آسیبهای جدی درونی و اجتماعی هستند. دانش آموزانی که مهارتهای مقابله با موقعیتهای تنش زا را ندارند، به نوعی مقهور آنها خواهند شد و بدین ترتیب مستعد اختلالات روانی، و عاطفی، افسردگی، اضطراب و احتمالاً مصرف مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند شد و نیز در فرایند تصمیم گیری دچار مشکل می شوند

تعریف پیشرفت تحصیلی

بررسی هوش ومهارت ،منظور از پیشرفت تحصیلی و عدم پیشرفت در کسب و یادگیری مجموعه مطالبی است که تحت عنوان درس در طول سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه می شود. (شعاری نژاد ۱۳۶۴).پیشرفت تحصیلی یعنی انجام دادن یک عمل برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و برتری و تفرق در یک مهارت، یا گروهی از معلومات می‌باشد

دیدگاه های مختلف درباره پیشرفت تحصیلی

بررسی هوش ومهارت ،«مک اینرنی وسین کلر ۱۹۹۲ » در بررسی ابعاد انگیزه پیشرفت تحصیلی، اشاره کرد. علاوه بر عوامل بیرونی ماندن تشویق والدین و تاثیر همسالان، عوامل درونی شخص نیز مانند «تمایل بر عوامل بیرونی مانند «تمایل به پیشرفت»، «رقابت» و «اتکا به خود» نقش مهمی را در تاثیر گذاری بر عملکرد دانش آموزان در زمینه یادگیری و تعلم دارند.نظریه شناختی اجتماعی تاکید بیشتری بر عقاید دانش آموزان در مورد توانمندیها و برداشتهایشان از عوامل زمینه ای در موقعیت پیشرفت دارد.

سازگاری اجتماعی

رفتار سازگارانه به مثابه حد یا میزانی تعریف می شود که فرد بدان وسیله با معیارهای استقلال شخصی و مسئولیت اجتماعی که از سن و گروه فرهنگی او انتظار می رود مواجه می شود. در دوران کودکی و اوایل نوجوانی مهارتهای مورد نیاز برای سازگاری، بیشتر مستلزم فرایندهای یادگیری است. در اینجا نباید صرفا بر روی مهارت های اصلی تحصیلی و موارد استفاده آنها تمرکز نمود. بلکه باید به مهارت های ضروری برای مقابله و ایجاد ارتباط با محیط، شامل مفاهیم زمان و پول، رفتارهای خودگردانی، حساسیت اجتماعی و مهارتهای ارتباطی نیز تأکید نمود.

خودتوانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی

بررسی هوش ومهارت، کانگر و کانانگو (۱۹۸۸) به نقل از (ایلسون) (۲۰۰۰) توانمند سازی را به عنوان یک پدیده انگیزشی قلمداد کرده اند که حول محور (خود اثر بخشی)، (احساس کفایت و مهارت فردی) بررسی می شود.پاز معتقد است توامندسازی شامل هدایت و کنترل زندگی شخصی می باشد (در حالیکه (آگسوزمکول  بر این باور است که توانمند سازی آن فرایند است که فرد را قادر می سازد به وسیله آگاهی و یا شناساندن ادعای حقوق خود در تمامی سطوح جامعه، زندگی خویش را کنترل کند و بر آن تسلط داشته باشد.

هوش و مهارت های کلامی

مهارت های تفکر

۱-برخورداری از یک ادراک و واقع بینانه ۲- مسؤولیت پذیری تصمیمات فردی  ۳-مقابله با مکالمه منفی با خویش ۴-انتخاب قوانین فردی واقعی و منطقی ۵-ادراک صحیح  و درست از مسائل ۶-اسناد علی صحیح و مناسب ۷-پیش بینی احتمالات و نتایج به طور منطقی ۸-تعیین اهداف فردی ۹-تمرین مهارت های تصمیم گیری ۱۰-مهارت کنترل مشکلات ب- مهارت های عملی رفتارهای قابل مشاهده ای هستند شامل آنچه فرد انجام می دهد و اینکه چگونه انجام دهد.

اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس

بررسی هوش ومهارت، (بروکز ۱۹۸۴) عقیده دارد: رویکرد مهارت های زندگی چهارچوب سازمان یافته ای را برای مراکز مشاروه بهداشت فراهم می‌کند و یک عنصر آموزشی کلیدی و مهم برای مدارس ابتدایی و دبیرستان می باشد.«پول واینز(۱۹۸۸) به نقل از کلینگمن  (۱۹۹۸) نظرات نوجوانات استرالیایی را در مورد مهارت های زندگی مورد بررسی قرار دادند.آنان اهمیت مهارت های زندگی را در زمینه های گوناگون مانند پیشرفت شغلی، آموزشی، استقلال، روابط بین فردی، تسهیل تعاملات اجتماعی، آگاهی در مورد مشاغل، تنظیم درآمد، مسؤولیت پذیری فردی و اجتماعی، برنامه ریزی، تصمیم گیری، اگاهی از علائق و نیازها و نگرانی ها و مشغله های فکری، موثر می دانند.

هوش و مهارت مالی

اعتبار رویارویی آزمون آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

این آزمون در سال ۱۹۷۵ توسط (استانلی کوپر اسمیت) در کتاب پیشینه عزت مطرح شد. گزارش های کلی حاکی از آن ایست که آزمون سراسری مراحل ابتدایی را از لحاظ روایی در اعتبار پشت سر گذارده است.به منظور برآورد ضریب پایایی آزمون در ایران از روش دو نیمه کردن استفاده شده است به این ترتیب که آزمون را در یک گروه ۳۰ نفری از آزمودنیها اجرا و بعد بین امتیازات بدست آمده از این زوج فرد ضریب همبستگی پیرسون را محاسبه کرده اند و مقدار ضریب به دست آمده را از طریق روش اسپیرمن براون تصحیح کرده است.

مقیاس رفتار سازگارانه وایلند

بررسی هوش ومهارت، مقیاس بلوغ اجتماعی وانیلند (دال ۱۹۶۵)، برای اولین بار (در نیمه ارزیابی افراد عقب مانده ذهنی مدرسه آموزشی واینلند توسط گودارد) تهیه شد. این مقیاس از اندازه گیری استعدادها و یا تواناییهای خاص اجتناب ورزید. در عوض به کفایت اجتماعی، از نظر تسلط بر وظایف رشدی در سطوح سنی  متوالی، تاکید نمود. در این روش (دال) با توجه به پیشرفت کودک از وابستگی به خودکفایی و استقلال و نیز اجتناب از برداشت های از پیش تعیین شده درباره قدرت او براساس تواناییهای ذهنی آزمایش شده موفق گردید

هوش و مهارت طبیعی

نحوه اجرای آزمایش

پس از اجرای پیش آزمون، برای گروه آزمایشی دوره آموزشی مهارتهای زندگی بمدت ۱۵ هفته آغاز گردید و گروه آزمایش به سه کلاس ۱۰ نفره تقسیم شد و برای هزار کلاس جداگانه تشکیل شد و هفته ای یک جلسه ۲ ساعته آموزش داده شد. اکنون مطالب آموزشی ارائه شده در دوره آموزشی و موضوع تمرینات هر جلسه آموزشی به صورت فهرست وار ارائه می شود.

.

نظرات بسته شده است.