باورهای فطری – باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی – پرشین مقاله

باورهای فطری

باورهای فطری بسیاری ازمردم عصرتکنولوژی وارتباطات از روشهای مذهبی واخلاقی فاصله گرفته اندکه شاید اثرات منفی حتی اثرات مطلق آن هنوز به طورجدّی بررسی نشده است یا حداقل درسطح مسائل جامعه شناسی روشن نشده است ؛از طرفی دیگر،برهنگی اخلاقی که مایه تمام بدبختی های عصرکنونی هست واثرات آن امروزه به وضوح دیده می شود مثل جنگها وخونریزیهای موجود،تجاوزها واستعمارهاوتعدّی به حقوق دیگران مسئله ای است که نمی توان آنرا مخفی کردوتاکنون هم هیچ اقدام بین المللی صورت نگرفته است

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در فلسفه و کلام اسلامی ، موضوع فطرت و باورهای اعتقادی است. وجود فطرت از دیدگاه اسلام امری مسلّم است؛ و اسلام بدون شک برای “انسان” فطرتی قائل است که در چارچوبی ویژه منجر به معرفت شناسی دینی می شود. امور فطری، خدادادی هستند که از آغاز آفرینش همراه انسان می باشند و این امور اکتسابی نیستند بلکه در درون انسان به یادگار گذاشته شده است.

باورهای فطری

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

  • بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………۱
  • انگیزه انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………………………….۴
  • قلمروتحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۵
  • روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۶
  • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم: فطرت

بخش اول : معانی فطرت ……………………………………………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۱- فطرت درلغت………………………………………………………………………………………………………………….۸

۲-۱-۲- فطرت ،طبیعت ، غریزه ……………………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۱-۲-۱- طبیعت………………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۲-۱-۲-۲- غریزه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۱-۲-۳- فطرت……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۱-۳- تفاوتها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۴- فطرت دراصطلاح فلسفه ومنطق…………………………………………………………………………………………۱۳

۲-۱-۵- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۶- مفهوم فطرت درقرآن……………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-۷- مفهوم فطرت در روایات…………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۱-۸- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی…………………………………………………………………………………………..۱۷

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۱- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری…………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۲- تعریف وویژگیهای امور فطری………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۲-۱- تعریف امورفطری……………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۲-۲- ویژگیهای امور فطری………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۳- اثبات فطریات درانسان……………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۴- تقسیم امور فطری…………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۴-۱- بینش های فطری………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۴-۲-گرایشهای فطری…………………………………………………………………………………………………………۲۱

بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت ………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۳-۱- عوامل شکوفایی فطرت……………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۳-۱-۱-آموزه های الهی بوسیله انبیاء………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳-۱-۲- تزکیه نفس وریاضت وتقوا……………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۳-۲- موانع شکوفایی فطرت………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۳-۲-۱- غفلت………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۳-۲-۲- وسوسه های شیطانی…………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۳-۲-۳- عقل متعارف………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۳-۲-۴- دنیاگرایی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۳-۲-۵- خطا درتطبیق………………………………………………………………………………………………………………۲۵

بخش چهارم :تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۴-۱- فطرت وادیان …………………………………………………………………………………………………………………۲۶

۲-۴-۲- فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان………………………………………………………………………….۲۸

۲-۴-۲-۱- فطرت درکلام سقراط وافلاطون…………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۴-۲-۲- نظریه افلاطون…………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۴-۲-۳- تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۲-۴- افلاطون ومعرفت فطری………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۴-۳- مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی…………………………………………………….۳۰

۲-۴-۳-۱- مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا………………………………………………………………………………۳۰

۲-۴-۳-۲- مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین…………………………………………………………………………۳۱

۲-۴-۳-۳- مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری…………………………………………………….۳۱

۲-۴-۳-۴- مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی…………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۴-۳-۵- مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی…………………………………………………………………….۳۳

۲-۴-۳-۶- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی ………………………………………………………………..۳۵

۲-۴-۳-۷- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری………………………………………………………………۳۷

۲-۴-۳-۸- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی………………………………………………….۴۲

۲-۴-۳-۹- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی……………………………………………………………………………۴۴

۲-۴-۳-۱۰- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی……………………………………………………………..۴۴

 

فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری

بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور……………………………………………………۴۶

۳-۱-۱- باور درلغت……………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۳-۱-۲- مفهوم باور……………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۳-۱-۳- راههای رسیدن به باور………………………………………………………………………………………………………۴۸

۳-۱-۴- توجیه باور……………………………………………………………………………………………………………………..۴۹

بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام…………………………………………………………………….۵۰

۳-۲-۱- معرفت شناسی دینی…………………………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۲-۲- تبیین باورهای دینی………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۳-۲-۳- پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها……………………………………………………………………………………۵۲

۳-۲-۴- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………۵۳

۳-۲-۵-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان……………………………………………………………………………۵۴

۳-۲-۶- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… …..۵۵

بخش سوم:مصادیق باورهای فطری…………………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۳-۱- تشخیص احکام وباورهای فطری………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۳-۲- اشاره اجمالی به احکام فطریات…………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۳-۳- فطری بودن اصل وجود مبدا متعال……………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۳-۴- فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۳-۵- فطری بودن اصل نبوّت ورُسل…………………………………………………………………………………………..۵۸

فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»

بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری………………۵۹

۴-۱-۱- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری……………………………………………………………………………………….۵۹

۴-۱-۲- فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۲-۱- فطرت وخداجویی……………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۲-۲- فطرت وخداشناسی………………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۱-۲-۳- فطرت وخداپرستی…………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۴-۱-۳- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»…………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۴- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا……………………………………………..۶۴

۴-۱-۵- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی…………………………………………………………۶۵

۴-۱-۶-گرایش فطری به خدا درکلام وحی …………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۱-۶-۱-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند………………………………………………۶۵

۴-۱-۶-۲-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند……………………………………………..۶۶

۴-۱-۷- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری………………………………………………………………۶۷

۴-۱-۷-۱ -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۱-۷-۲- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری…………………………………………………………………….۶۸

۴-۱-۷-۳- نتیجه بحث…………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۴-۱-۸- توحید فطری………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۱-۸-۱- خداشناسی وتوحید………………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۱-۸-۲- نقش فطرت درتوحید وخداشناسی………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۱-۸-۳- معرفت فطری«تعریف خدا»……………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۱-۹- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۱-۹-۱- نظر حکمای اسلامی…………………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۱-۹-۲- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۱-۱۰- دلایل خداشناسی از نظر تعداد………………………………………………………………………………………….۷۴

۴-۱-۱۰-۱- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۱-۱۱- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری………………………………………………………………………….۷۶

۴-۱-۱۱-۱-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق…………………………………………………………..۷۶

۴-۱-۱۱-۲-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک……………………………………………………۷۷

۴-۱-۱۱-۳-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام»…………….۷۸

۴-۱-۱۱-۴- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی……………………………………………………………..۷۹

۴-۱-۱۱-۵- نتیجه گیری بحث………………………………………………………………………………………………………۸۰

بخش دوم :باورفطری معاد…………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۲-۱-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان……………………………………………………………………..۸۰

۴-۲-۱-۱-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد……………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۲-۱-۲- واژه معاد درقرآن وروایات……………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۲-۱-۳- معنای عام وخاص معاد…………………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۲-۱-۴- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی…………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۲-۱-۵- نقش معادباوری درحیات انسان ……………………………………………………………………………………..۸۲

۴-۲-۱-۶- هدف از معاد شناسی……………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۱-۷-آثار اعتقاد به معاد…………………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۲- جایگاه فطری معاد…………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۴-۲-۲-۱- جایگاه معاد………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۴-۲-۲-۲- ریشه های معاد دراعماق فطرت………………………………………………………………………………………۸۳

۴-۲-۲-۳- معاد درتجلیگاه فطرت………………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۳- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد……………………………………………………………………………۸۷

۴-۲-۳-۱- دلایل امکان باور فطری معاد………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۲-۳-۲- دلائل وقوع باور فطری معاد…………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۲-۳-۳- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد……………………………………………۹۱

۴-۲-۳-۴-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….۹۲

بخش سوم : باور فطری نبوّت………………………………………………………………………………………………………۹۳

۴-۳-۱- معانی نبوّت…………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۳-۱-۱- معنای لغوی نبوّت………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۳-۱-۲- حقیقت نبوّت……………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۳-۱-۳- نبوّت از نظر قرآن وروایات……………………………………………………………………………………………۹۵

۴-۳-۱-۴- انواع نبوّت از نظر فلاسفه وحکما اسلامی…………………………………………………………………………۹۶

۴-۳-۲- نبوّت وفطرت…………………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴-۳-۲-۱- نبوّت مکمّل فطرت……………………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۳-۲-۲- هماهنگی فطرت وشریعت…………………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۳-۲-۳- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت………………………………………………………………………….۹۹

۴-۳-۳- فلسفه بعثت نبوّت…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۳-۳-۱- نمایاندن راه رستگاری……………………………………………………………………………………………….۰ ۱۰

۴-۳-۳-۲- غفلت زدایی وبیدارگری…………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۳-۳-۳- پشتیبانی از فضائل اخلاقی……………………………………………………………………………………………۱۰۲

۴-۳-۳-۴- برقراری عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۳-۴- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۳-۴-۱- نیاز امور فطری به رهبری…………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۳-۴-۲- لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۳-۴-۳- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت……………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۳-۵- نظرات فلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت…………………………………………………..۱۰۵

۴-۳-۵-۱- ابوعلی سینا……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۴-۳-۵-۲- سهروردی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۳-۵-۳- ملاصدرا………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۳-۵-۴- دیدگاه متکلمان اسلامی……………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۳-۶- نتیجه بحث…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

فهرست آیات……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در فلسفه و کلام اسلامی ، موضوع فطرت و باورهای اعتقادی است.وجود فطرت از دیدگاه اسلام امری مسلّم است؛ و اسلام بدون شک برای “انسان” فطرتی قائل است که در چارچوبی ویژه منجر به معرفت شناسی دینی می شود.امور فطری، خدادادی هستند که از آغاز آفرینش همراه انسان می باشند و این امور اکتسابی نیستند بلکه در درون انسان به یادگار گذاشته شده است.

بیان مسئله:

سپاس فراوان آفریدگاری را سزاست که جهان هستی را همسان و هماهنگ با احتیاجات ونیازهای بشر سامان داده وبا تدبیر حکیمانه خود آنرا پرورده است. تحیّات ودرود بیکران بروالاترین معلّم ومربّی انسان یعنی پیامبر اکرم «ص»که بامدد وحی الهی وکتاب آسمانی، بشریت را به صراط مستقیم ورهنمودهای درخشان فرهنگ وتمدن آشنا ساخته است، وهمچنین برامامان وپیشوایان راه حق که همواره اهتمام و عنایات خودر ا به جامعه بشری ارزانی داشته اند.

انگیزه انتخاب موضوع:

بسیاری ازمردم عصرتکنولوژی وارتباطات از روشهای مذهبی واخلاقی فاصله گرفته اندکه شاید اثرات منفی حتی اثرات مطلق آن هنوز به طورجدّی بررسی نشده است یا حداقل درسطح مسائل جامعه شناسی روشن نشده است ؛از طرفی دیگر،برهنگی اخلاقی که مایه تمام بدبختی های عصرکنونی هست واثرات آن امروزه به وضوح دیده می شود

روش تحقیق:

پس ازاینکه موضوع رساله به تصویب رسید، بااستفاده از راهنمایی های استادان گرانقدر، چارچوب موضوع روشن شد. دراین رابطه کتابهایی که مرتبط با فطرت بود مورد مطالعه وبررسی قرارگرفت، ولی چون به دلیل عدم آشنایی با منابع برای سهولت درکار ابتدا به مطالعه وبررسی پایان نامه ها وکتابهایی که به موضوع رساله مربوط می شد

پیشینه موضوع:

باورهای فطری  بااین تصوّر که پیشینه تحقیق را نمی توان محدودبه حوزه مکانی خاصی دانست، پس از تصویب پایان نامه تحت عنوان «باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه ومتکلمین اسلامی»برای آغاز کار تحقیق ،نخست بحث فطرت را شروع کردم. وچون موضوع رساله یک پژوهش کلی می باشد درابتدای کاربامشکلاتی روبرو شدم: مثلاً اینکه باورچیست؟ و باروهای فطری یعنی چه؟

تعریف لغوی فطرت

واژه «فطرت» از مادّه «فَطَر» به معنای شکافتن چیزی از طرف طول آن است و سپس به هرگونه شکافتن اطلاق شده است . ازآنجا که آفرینش وخلقت به منزله شکافتن پرده ی تاریک عدم است، یکی از معانی مهم این واژه همان آفرینش وخلقت است .واژه فطرت معنای ابداع واختراع را نیز افاده می کند فطرت در لغت به معنی آفریننده خالق،طبیعت،سرشت،خوی،دین وآیین ،روش وطریق است . در« اَقرب الموارد» ذیل ماده «فَطَرَ»آمده است :

اقسام فطرت

فطرت در اصطلاح فلسفه ومنطق

کلمه فطرت و فطری در منطق و فلسفه وبعضی از علوم دیگر درمعانی مختلف استعمال که مابذکر آنها می پردازیم . ( باورهای فطری )

۱- فطریات در منطق : یکی از معانی اصطلاحی «فطرت»درباب قضایا درمنطق است . قضایای فطری «فطرت»درباب قضایا درمنطق است. قضایای  فطری «فطریات» قضایایی هستند که ثبوت محمول برای موضوع درآنها گرچه نیازمند حد وسط است،اما این حد وسط همواره در ذهن حاضر است

فطرت خداجویی

مفهوم فطرت درقرآن

وازه فطرت تنها یک بار در قرآن وآن هم بصورت مضاف به« الله» به کار رفته است؛خدای تعالی در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم «ص» می فرماید:

«فَأقِم وَجهَکَ لِلّدین حنیفاً،فِطرت الله التّی فَطَرَ الناسَ عَلیها، لاتبدیلَ لِخَلقِ اللهِ،ذلک الّدین القِّیُم ولکّن اََکثَرَ الناس لاَیعلمون».

تغییر وتبدیل پذیری فطرت از نگاه اسلام وروایات

ازنظر اسلام چون فطرت همان سازمان وجودی انسان یا به عبارت دیگر قالب اولیه انسان است ویا ویژگی های خوب وبد انسان است که بالقوّه به دنیا آورده است وهیچ موجودی نمی تواند از قالب وجودی خود خارج شود باید گفت که فطرت انسان تغییر وتبدیل پیدا نمی کند،همانطور که آیه «۳۰سوره روم» به آن اشاره دارد ( باورهای فطری ) ویژگیهای فطرت انسان در مقایسه با ویژگی های فطرت زیستی انسان :ویژگیهای فطرت روحی انسان در مقایسه با ویژگیهای فطرت زیستی اودارای وجوه اشتراک وافتراقی است که به آنها اشاره می کنیم:

مفهوم فطرت در فلسفه اسلامی

باورهای فطری  مفهوم فطرت از چند جهت در فلسفه اسلامی مطرح است: جهت اول این است که علوم ومعرفت های انسانی به یک سلسله علوم بدیهی منتهی می شوندواین بدیهیات از«فطرت عقل» ناشی می شوند.جهت دوم، غیر از بدیهیّات اولیّه که از فطرت عقل ناشی شده است ،دسته ای از بدیهیّات ثانوی نیز به نام «فطریات»خوانده می- شوند. قضایای فطری درمنطق، دسته ای از قضایا هستند

پیشینه فطرت

نبوّت وفطرت

نبوّت مکمّل فطرت

درباره رابطه نبوّت با فطرت ،یا هدایت فطری وعقلی با هدایت وحیانی ،چند فرض قابل تصوّر است،که تنها برخی ازآنها درست است. این فرضها عبارتنداز:

۱-نبوّت وفطرت در عرض یکدیگرند.«رابطه ناسازگاری» باورهای فطری

۲-نبوّت وفطرت درطول یکدیگرند وهریک درمقطعی از حیات بشری رسالت هدایت اورا برعهده دارد.«رابطه طولی به لحاظ زمان – مانعه الجمع»

نظرات فلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری نبوّت

 ابوعلی سینا:

نخستین کسی که مسئله لزوم باور فطری نبوّت را بیان کرد ابوعلی سینا بود، که درکتاب شفاء«قسمت الهیّات»  [۱]با عبارتی کوتاه به این مسئله اشاره کرده است:«نیازبشربه نبوّت درحفظ نوع خود وتحصیل کمالات وجودی ازروئیدن موی مژه ها واز گودی کف پا ویا چیزهای دیگر که دربقای زندگی او ضروری نیست، قطعاً بیشتراست، ( باورهای فطری  ) دراین صورت چگونه ممکن است عنایات الهی ایجاب کند که این وسایل غیرضروری را دراختیار اوبگذارد ولی بعثت پیامبران را که برای او یک امرحیاتی است نادیده بگیرد

نتیجه بحث

 باورهای فطری انسان فطرتاً از قانونی که صدردصد عادلانه باشد پشتیبانی می کند، انسان عاشق حکومتی است که برخاسته از قشرخاصی نباشد، انسان مایل به رهبری است که هیچگونه خودخواهی وامتیاز طلبی دراونباشدودرزندگی با ساده ترین وضع زندگی کند،یکرنگی وسادگی وصداقت وحسن سابقه وعدالت خواهی از خواسته های طبیعی هرانسان است وطبق شواهد تاریخی نمونه بارز این نوع حکومت ورهبر تنها شخص انبیاءونظام عادلانه آن بزرگواران  وکسانیکه  به آنها از نظر مکتبی نزدیکترند دیده شده است

فهرست منابع ومآخذ: 

  • قرآن کریم .
  • آمدی،عبدالواحد بن محمد،غررالحکم،ج۲،تهران،مفید،۱۳۶۲ .
  • ابن سینا ،حسین ،الاشارات والتنبیهات ،باشرح خواجه نصیر طوسی ،۳ج،چاپ۲،ج۱،دفتر نشرکتاب،۱۴۰۳ه ق.

———-،الهیات شفاء،قم،حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی مرکز انتشارات ،۱۳۷۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

نظرات بسته شده است.