هویت – مطالعات پایه فرهنگ و هویت – پرشین مقاله

هویت

هویت پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تکنولوژی  بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در  سراسر دنیا آسان نموده است. پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار کرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد. امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته که باورهای فرهنگی، هویتهای  فرهنگی، ملی به آسانی قابل تغییر و تردید میشود.

این تحقیق دانشجویی مطالعات پایه فرهنگ و هویت مشتمل بر ۱۰۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

فصل اول- درباره فرهنگ و هویت

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۲

ویژگیهای طرح……………………………………………………………………………………………………. ۴

فرهنگ و هویت…………………………………………………………………………………………………… ۵

فرهنگ و طبیعت………………………………………………………………………………………………….. ۷

نتایج…………………………………………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم- درباره تهران و منطقه ۲۲

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

مختصات جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

سابقه تاریخی شهر تهران……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

بررسی های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

بررسی وضعیت اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

شبکه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

بررسی آلودگی های زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

بررسی وضعیت فرهنگی تهران……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

بررسی منطقه ۲۲ در تهران……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

موقعیت قرار گیری منطقه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

وضعیت شبکه های دسترسی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

شیب و توپوگرافی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

وضعیت زلزله……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

بررسی های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بررسی کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

فصل سوم- سایت، تحلیل سایت و روند طراحی

پانورامای سایت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

نقشه های مختلف تهران و منطقه ۲۲……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

روند طراحی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

تحلیل سیرکرلاسیون سایت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

فصل چهارم- بررسی شرایط اقلیمی

شرایط اقلیمی تهران……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

نمودارهای اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

دما……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

باد……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

بارندگی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

عوامل فرعی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

معماری و اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

گیاهان و معماری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل پنجم- فضایابی، استانداردها و بررسی رابطه عملکردها

فضاهای موجود در سایت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

آمفی تئاتر و سالن نمایش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

فضاهای آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

رستورانها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

مجموعه ورزشی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

باغ ایرانی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

پارکینک……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

انواع پارکینگ …………………………………………………………………………………………………..  ۶۹

ارائه یک نمونه …………………………………………………………………………………………………..  ۷۹

فصل ششم- تاسیسات

تاسیسات ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

فصل هفتم- برنامه فیزیکی

بخش آموزشی …………………………………………………………………………………………………….  ۸۶

کتابخانه …………………………………………………………………………………………………………….  ۸۶

رستوران …………………………………………………………………………………………………………….  ۸۸

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

.

مقاله مطالعات پایه فرهنگ و هویت از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مطالعات پایه فرهنگ و هویت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

 هویت پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تکنولوژی  بشر ارتباطات فرهنگی مردمان گوناگون را در  سراسر دنیا آسان نموده است. پیشرفت سیستمهای ماهواره‌ای – مخابراتی آرمانها، اندیشه‌ها و سنتهای اجتماعی را بر بال امواج سوار کرده و از این سوی جهان به آن سوی جهان در آن واحد انتقال می‌دهد.امروزه برخوردهای فرهنگی تا حدی افزایش یافته که باورهای فرهنگی، هویتهای  فرهنگی، ملی به آسانی قابل تغییر و تردید میشود.

ویژگیهای طرح:

بعد از مشخص شدن لزوم وجود چنین مجموعه‌ای این سئوال  پیش می‌آید که طرح باید چگونه  باشد تا تمام نیازهای مخاطبین را پاسخ گوید و به یک طرح تمام عیار و معمارانه تبدیل گردد.

  • طرح قبل از هر چیز بایستی ایرانی باشد.
  • این مهمترین نکته‌ای است که شاید در چند دهه اخیر کمتر به آن توجه شده است این عامل هنگامی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم مجوز مورد نظر  کلمه “فرهنگ”  را به  عنوان خود به همراه دارد. هویت

تعریف هویت

فرهنگ و هویت

فرهنگ  مرکب است از فر + هنگ

فر به معنی نیروی معنوی شکوه عظمت و جلال و بخشندگی

هنگ از ریشه ثنگ اوستایی به معنی کشیدن و تعلیم و تربیت

نخستین  کسی که فرهنگ  را تعریف  کرد سر ادوارد برنت تایلر مردم شناس انگلیسی بود وی حدود ۱۲۰ سال قبل فرهنگ  را مجموعه پیچیده‌ای  از دین دانش اخلاق و قانون کسب شده معرفی کرد. هویت

انواع هویت

رابطه فرهنگ و طبیعت

هویت مفهوم فرهنگ و طبیعت که جدای از هم و گاهی مغایر هم تفسیر می‌شوند از نظر جغرافی‌دانان مردود تلقی می‌شود. زیرا این دو پدیده نه تنها از هم جدا نیستند بلکه در رابطه با هم عمل می‌کنند. از نظر جغرافی‌دانان بشر بر این باور بوده است فرهنگ سمبلی از ارزشهای معنوی است و محیط در برابر تلاش انسان تغییر پذیر است  و بایستی بر مشکلاتی که طبیعت برای او ایجاد می‌کند غلبه  یابد و به هر حال طبیعت و فرهنگ مکمل یکدیگرند و هویت فرهنگی افراد تحت تاثیر  محیط پیرامون آنها شکل می‌گیرد.

پارکینگ‌های چند طبقه با طبقات سه ترازه

این نوع پارکینگ‌ها را طوری طرح می‌کنند که در حقیقت یک سقف به سه قسمت و هر یک با ترازی مجزا تقسیم گردد. دو قسمت ابتدا و انتهای طبقات در یک تراز و قسمت مرکزی  سقف به اندازه نصف  ارتفاع هر طبقه  بالاتر  و یا پائین‌تر از دو انتهای هر سقف است. از مزیت این پارکینگ‌ها به طوری که در عمل مشاهده می‌شود پیشگیری  از بسیاری گردش‌های اضافی است. هویت

بحران هویت

پارکینگ‌های پشت بامی

 هویت به نظر می‌رسد که بام ساختمان‌ها یکی از راه‌حلهای اساسی به منظور اضافه نموده سطح پارکینگ به خصوص  در مناطق متراکم شهرها جهت کاهش مشکل پارکینگ‌ باشد در حالی که اضافه  چرخشی از نظر  ساختمانی پیش خواهد آورد در عوض مشکل  کمبود و گرانی زمین در بین نخواهد بود ولی با توجه به مسائل  زیر گاهی انجام عمل بسیار مشکل و یا غیر ممکن می‌باشد.

پارکینگ‌های زیر زمینی

یک پارکینگ زیر زمینی ممکن است در زیر یک جاده،زیر میدان، زیر پارک، زیر زمین یک هتل و یا ساختمان‌های عمومی دیگر و نظائر آن ساخته شود. در پارکینگگ‌های چند طبقه اگر طبقه اول آنها از زمین طبیعی پائین‌تر قرار داشته باشد در حقیقت نقش یک پارکینگ زیر زمینی را خواهد داشت. تقریباً اکثریت پارکینگ‌های زیر زمینی جداگانه ساخته شود و این به علت هزینه زیاد  آن شامل  مخارج خارکبرداری، ساختن دیوارهای شامل رمپ، ستون‌‌ها و سقف، تهویه،نور، وسائل آتش نشانی و نظائر آن می‌باشد.

هویت انسان از چه اجزایی تشکیل شده است

تأسیسات

در استفاده از سیستمهای تهویه مطبوع و حرارت مرکزی مهم ترین بخشی که نیاز به دقت دارد موزه است زیرا اشیای موجود در آن ممکن است در مقابل گرما یا سرما آسیب ببیند اصولاً در موزه ها برای جلوگیری از لرزشها باید همواره سازمان تأسیسات را از ساختمان اصلی جدا کرد. روش مناسب برای تأمین حداکثر تهویه طبیعی، جریان همیشگی هوا، جلوگیری از ورود گرد و غبار می باشد.

تأسیسات برای جلوگیری از حریق

۱- شناخت مکانهایی که احتمال آتش سوزی در آنها بیشتر است

۲- انتخاب مصالح ساختمانی مناسب

۳- استفاده نکردن از وسایل قابل اشتعال در مناطق حساس

۴- استفاده از درهای عایق یا پنبه نسوز

منابع

نویفرت آرشیتکت دیتا اطلاعات معماری، ترجمه رن ملامد

اقلیم و معماری مرتضی کسمایی، انتشارات بازتاب    ۱۳۷۸

ابعاد انسانی و فضاهای داخلی نوشته جولیوس پانرو و مارتین زلنیک ترجمه محمد احمدی نژاد نشر خاک بهار ۷۸

طراحی داخلی  د. ک. چینگ ترجمه محمد احمدی نژاد نشر خاک ۷۸

.

 

 

نظرات بسته شده است.