منافقان – روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات – پرشین مقاله

منافقان

قرآن کریم ، قانون اساسی اسلام و ضامن سعادت بشر در تمامی صحنه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و … می باشد.قرآن به زبان فطرت انسان سخن می گوید و اختصاص به عصر و منطقه و یا گروهی خاص ندارد. اما همگان توفیق بهره گیری از آنرا ندارند ، و بهره مندان نیز به طور یکسان از آن سود نمی برند . و از همان آغاز نزول این کتاب مقدس ، مخاطبان ، موضع گیریهای گوناگون و متعددی داشتند که قرآن کریم آنها را به سه گروه شاخص و بارز تقسیم می کند . دسته ی اول کسانی هستند که در مقابل دستورات و اوامر و نواهی قرآن صادقه سر تسلیم فرود آورده و در مسیر هدایت پرودرگار قرار گرفتند که خداوند از آنها به عنوان متقین یاد می کند. منافقان

مطلب روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن وروایات مشتمل بر۱۷۲ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی  زیر مراجعه کنید.

سفارش مقاله

فهرست

پیشگفتار ۲

سئوال های تحقیق.. ۴

پیشینه ی تحقیق : ۵

روش تحقیق : ۸

هدف تحقیق : ۸

فصل اول: ۹

کلیاتی در خصوص موضوع روانشناسی و نفاق. ۹

۱-۱- تعریف روانشناسی.. ۱۱

۱-۲-معنای لغوی نفاق. ۱۲

۱-۳-معنای اصطلاحی نفاق. ۱۲

۱-۴-وجه تسمیه ی منافق.. ۱۳

۱-۵-تفاوت نفاق با دروغ و ارتباط آن دو با یکدیگر. ۱۴

۱-۶-تفاوت «نفاق»  با «تقیه». ۱۶

۱-۷-نفاق از مختصات انسان است.. ۱۹

۱-۸-ضرورت و اهمیت شناخت منافقان. ۲۱

۱-۹-تاریخچه ی پیدایش نفاق. ۲۳

۱-۱۰-آغاز نفاق در تاریخ اسلام. ۲۵

۱-۱۱-بررسی آماری سور و آیاتی که در شأن منافقان نازل شده، به ترتیب مصحف: ۲۷

فصل دوم: ۲۹

ویژگیهای روانی منافقان. ۲۹

۲ـ۱ـ فرافکنی.. ۳۰

۲ـ۲ـ خودبزرگ‌بینی.. ۳۲

۲ـ۳ـ هوی پرستی.. ۳۳

۲ـ۴ـ ترس و وحشت.. ۳۵

۲ـ۵ـ سستی در عبادت.. ۳۸

۲ـ۶ـ حسادت و بدخواهی.. ۴۱

۲ـ۷ـ بی‌میلی نسبت به انجام کارهای خیر. ۴۲

۲ـ۸ ـ شک و تردید و دودلی.. ۴۴

۲ـ۹ـ بیماردلی.. ۴۶

الف. قلب سلیم. ۴۶

ب. قلب مریض… ۴۶

۲ـ۱۰ـ سوءظن.. ۴۸

فصل سوم: ۵۱

ویژگیهای سیاسی منافقان. ۵۱

۳ـ۱ـ ولایت ستیزی.. ۵۲

۳ـ۲ـ ترور رهبران دینی.. ۵۷

۳ـ۳ـ جاسوسی برای دشمنان اسلام. ۵۸

۳ـ۴ـ دوستی با بیگانگان و روابط پنهانی با دشمنان. ۶۰

۳ـ۵ـ ایجاد تنگناهای اقتصادی برای مؤمنان. ۶۲

۳ـ۶ـ کارشکنی در دفاع و جهاد. ۶۴

۳ـ۶ـ۱ـ عدم همراهی با مسلمانان در جنگ احد و احزاب.. ۶۵

۳ـ۶ـ۲ـ فرصت‌طلبی منافقان. ۶۹

۳ـ۶ـ۳ـ ایجاد جنگ روانی با شایعه پراکنی.. ۷۲

۳ـ۶ـ۴ـ فتنه‌گری.. ۷۵

۳ـ۶ـ۵ـ توجیه گناه ۷۶

۳ـ۶ـ۶ـ ساختن لانه‌ی جاسوسی به نام مسجد. ۷۷

فصل چهارم: ۸۳

ویژگیهای اجتماعی منافقان. ۸۳

۴ـ۱ـ امر به منکر و نهی از معروف.. ۸۴

۳ـ۲ـ استهزاء و عیب‌جویی.. ۹۱

۴ـ۳ـ بخل.. ۹۳

۴ـ۴ـ کینه‌توزی.. ۹۶

۴ـ۵ـ تهمت و افترا ۹۷

۴ـ۶ـ خود را عزیز و دیگران را ذلیل دانستن.. ۱۰۲

۴ـ۷ـ شعار اصلاح، ولی عمل به افساد. ۱۰۷

۴ـ۸ ـ عدم حضور در برخی از اجتماعات.. ۱۰۹

۴ـ۹ـ عامل تفرقه. ۱۱۱

فصل پنجم: ۱۱۳

ویژگیهای فرهنگی منافقان. ۱۱۳

۵ـ۱ـ سفاهت و نادانی.. ۱۱۴

۵ـ۲ـ دروغ‌گویی و سوگند دروغ. ۱۱۵

۵ـ۳ـ پیمان‌شکنی.. ۱۱۹

۵ـ۴ـ ظاهرسازی و ریاکاری.. ۱۲۰

۵ـ۵ـ توجیه گناه ۱۲۳

۵ـ۶ـ شبهه افکنی.. ۱۲۴

۵ـ۷ـ فراموش کردن خداوند. ۱۲۷

۵ـ۸ ـ تملق و چاپلوسی.. ۱۲۸

۵ـ۹ـ جعل حدیث.. ۱۳۰

فصل ششم: ۱۳۴

روشهای برخورد با منافقان. ۱۳۴

۶ـ۱ـ مدارا با منافقان. ۱۳۵

۶ـ۲ـ ارشاد و انذار منافقان و دعوت نمودن آنها به توبه. ۱۴۲

۶ـ۳ـ برخورد شدید با منافقان، طرد نمودن و اعلان جنگ با آنان: ۱۴۷

۶ـ۳ـ۱ـ طرد کردن و منزوی نمودن منافقان از جامعه. ۱۴۷

۶ـ۳ـ۲ـ تهدید منافقان به قتل.. ۱۵۰

فصل هفتم: ۱۵۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۵۵

۷ـ۱ـ عوامل و زمینه‌های بروز نفاق. ۱۵۶

۷ـ۱ـ۱ـ وراثت: ۱۵۶

۷ـ۱ـ۲ـ محیط.. ۱۵۷

۷ـ۲ـ مراتب و وجوه معانی نفاق. ۱۶۰

۷ـ۳ـ ملاکها و معیارهای شناخت منافقان و راههای مقابله با آنها ۱۶۳

۷ـ۲ـ پیشنهادها۱۶۶

.

مقاله روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مقاله روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن وروایات را می توانید درزیر ببینید.

منافقین در قرآن

تعریف روانشناسی

برای واژه ی روانشناسی که در علوم اسلامی از آن به عنوان «علم النفس» یاد می شود ، تعاریف متعددی شده است که ما فقط به سه تعریف اکتفا می کنیم .روانشناسی عبارت است از مطالعه ی جنبه های مختلف رفتار و ارتباط آنها با یکدیگرروانشناسی علمی است که به شناخت ، توصیف ، پیش بینی و تأثیر رفتار بویژه رفتار انسانی مبادرت می ورزد.منافقان

معنای لغوی نفاق

لغت شناسان برای ریشه ی واژه ی نفاق (نفق) معانی متعددی را ذکر کرده اند که تعاریف آنها خیلی به هم نزدیک است و ما به چند تعریف مشهور به شرح ذیل اکتفا می کنیم . نفاق از ریشه های «نفق»  یعنی «خرج کردن» «رواج یافتن» ، «تمام شدن» ، «پنهان کردن چیزی» ، «مردن» و … همچنین راغب می گوید : «نفق الشیئ مضی و نفد ، یعنی شیئی رفت و تمام شد

نفاق چیست و منافق کیست

وجه تسمیه ی منافق

دلیل نامگذاری منافق هم از این جهت است که شخص منافقان کفر خود را در دل پنهان کرده ولی به زبان اظهار ایمان می کند.بعضی در وجه تسمیه منافق می گویند: منافقان به سوی مؤمن ، با ایمان و به سوی کافر، با کفر خارج می شود و از این جهت قرآن کریم ، منافقان را فاسق می شمارد ، چونکه از شرع خارج شده اند و می فرماید:«ان المنافقین هم الفاسقون» صاحب تفسیر التبیان نیز در تعریف «منافق» چنین می گوید:«هوالذی یظهر الاسلام بلسانه و یکفر بقلبه»   معجم مفردات الفاظ قرآن ، ذیل واژه ی «نفق» ، معجم مقاییس اللغه ، ذیل واژه ی «نفق» لسان العرب ، ذیل واژه ی «نفق» تبیین اللغات لتبیان الآیات ج ۲ ، ص ۶۰۵ ، ذیل واژه ی «نفق» قاموس قرآن / ۵  / ۹۷ ، ذیل واژه «نفق» قاموس المحیط / ۴ /۴۱۴ – شیخ طوسی ، التبیان ۱//۶۸ (منافق کسی است که با زبانش اظهار مسلمانی می کند و با قلبش آنرا انکار می کند.

نفاق از مختصات انسان است

یکی از خصوصیات رفتاری را که فقط می توان به انسان نسبت داد همین رفتار و برخورد ملون و نفاق آمیز است که در حیوانات به ندرت دیده می شود . ولی از آنجایی که انسان دارای قوه ی تفکر و تعقل می باشد می تواند با این قدرت خدادادی آنچه را که در باطن دارد کتمان نموده و ظاهری کاملاً متفاوت نمایان سازد ، در صورتیکه سایر حیوانات اینگونه نیستند مثلاً اگر حیوانی خشمگین است تمام وجود آن حیوان سراپا خشم است و اینطور نیست که مثلاً خشمگین و ناراحت و عصبانی باشد ولی در برخورد با دیگر حیوانات یک قیافه ی مهربانانه از خود به نمایش بگذارد ، حال آنکه انسان قادر است چهره و قیافه ی متفاوت از خود به نمایش بگذارد و البته ، این رفتار به طورمطلق مورد نکوهش و سرزنش قرار نگرفته است. منافقان

ویژگی های منافقان

فرصت‌طلبی منافقان

یکی دیگر از ویژگیهای سیاسی منافقان که در صحنه‌های نبرد و میادین کارزار آشکار می‌شود، سودجویی و فرصت‌طلبی آنان می‌باشد، که قرآن در این باره می‌فرماید: «لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک و لکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم…». توبه /۴۲ «اگر مالی در دسترس و سفری ]آسان و[ کوتاه بود، قطعاً از پی تو می‌آمدند، ولی آن راه پرمشقت بر آنان دور می‌نماید و به زودی به خدا سوگند خواهند خورد که اگر می‌توانستیم حتماً با شما بیرون می‌آمدیم…»

.

نظرات بسته شده است.