هیدرولوژی – هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار – پرشین مقاله

هیدرولوژی

آگهی از کم و کیف منابع آب کشور و چگونگی تحولات آتی در تقاضا برای آب و خدمات وابسته به آب، از پیش شرط ‌های اصلی و اساسی برای برنامه‌ریزی و مدیریت معقول منابع آب محسوب می‌شود. افزایش و تشدید تقاضا برای آب و خدمات مربوط به آن، تنزل کنترل کیفیت منابع آب سطحی زیر زمینی و هم چنین تخریب محیط زیست که بر اثر شهرنشینی و صنعتی شدن و تحول در کاربرد اراضی ایجاد گردیده. هیدرولوژی

مطلب هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار مشتمل بر۲۰۵ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنیدو

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

پیشگفتار. ۲

۱-۱- انگیزه و انتخاب موضوع: ۶

۲-۱- طرح مسئله: ۷

۳-۱- فرضیه‌ها: ۸

۴-۱- مطالب مورد مطالعه: ۹

۵-۱- روش تحقیق: ۱۰

۱-۲- موقعیت و وسعت: ۱۳

وضعیت توپوگرافی.. ۱۶

۲-۲- آب و هوا ۱۷

۳-۲- هیدرولوژی: ۲۰

۴-۲- زمین‌شناسی: ۲۳

۵-۲- منابع اراضی و خاک: ۲۵

۱-۵-۲- منابع اراضی.. ۲۵

۱-۵-۲- تیپ کوهستان‌ها: ۲۷

۲-۵-۲- تیپ تپه‌ها: ۲۹

۴-۵-۲- تیپ دشتهای دامنه‌ای: ۳۰

۵-۵-۴- تیپ دشتهای رودخانه‌ای: ۳۰

۶-۵-۲- تیپ اراضی پست: ۳۰

۷-۵-۲- تیپ دشتهای سیلابی: ۳۱

۸-۵-۲ تیپ واریزه‌های بادبرنی شکل سنگریزه‌دار: ۳۱

۹-۵-۲- تیپ آبرفتهای بادبرنی شکل سنگریزه‌دار: ۳۲

۱۰-۵-۲- تیپ اراضی متفرقه: ۳۲

۶-۲- کشاورزی.. ۳۵

۷-۲- تشریح تیپ‌های گیاهی: ۳۶

۱-۳- موقعیت سبزوار. ۴۱

۲-۳- موقعیت دشت جوین.. ۴۴

۱-۲-۳- موقع ریاضی.. ۴۴

۲-۲-۳- موقع نسبی: ۴۴

۳-۲- اتئسن: ۴۵

۴-۲- ائوالیکوسن: ۴۶

۵-۲- میوسن: ۴۶

رسوبات دوران اول تا عهد حاضر: ۴۶

۱-۴- توده های هوا موثر در منطقه : ۴۷

۲-۴- تیپ اقلیم منطقه مورد مطالعه: ۵۱

۳-۴- عناصر اقلیمی: ۵۴

۱-۵- تأثیر فرآیندهای درونی و بیرونی در مرفولوژی منطقه. ۶۵

۲-۵- واحدهای ژئومرفولوژیک منطقه: ۷۰

مقدمه: ۷۶

۱-۶ حوضه آبریز دشت سبزوار: ۸۲

۲-۶- حوضه آبریز دشت جوین و سلطان آباد: ۹۷

مقدمه: ۱۱۱

۱-۷- دشت سبزوار:‌ ۱۱۴

۲-۷-دشت جوینک: ۱۲۳

۱-۸- تأثیر سازنده ها در منابع آب دشت جوین – داورزن – سبزوار : ۱۲۶

۲-۸- خصوصیات لایه های آبدار: ۱۲۷

۳-۸- مطالعات ژئوفیزیک و چاههای اکتشافی: ۱۲۹

۴-۸- ضرائب هیدرودینامیکی: ۱۳۰

۵-۸- بررسی نقشه های عمق و هم‌تراز آب زیرزمینی: ۱۳۱

۶-۸- بهره برداری از منابع آب زیرزمینی: ۱۳۵

۷-۸- حداکثر ظرفیت مجاز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در دشت سبزوار: ۱۳۹

۸-۸- کیفیت آب : ۱۴۰

۲-۸-۸- طبقه بندی آبهای منطقه از نظر شرب (۲۴) ۱۴۲

۹-۸- علل شوری آب شهرستان: ۱۴۶

۱۰-۸- مسئله تهاجم آبهای شور زیرزمینی به سفره آب شیرین: ۱۴۷

۱۱-۸- تغییرات سطح آب در شهرستان: ۱۴۸

۱۲-۸- نتیجه گیری: ۱۵۲

۱-۹- ارزیابی منابع آب زیر زمینی دشت سبزوار: ۱۵۳

۳-۹- ارزیابی منابع آب زیر زمینی دشت داورزن: ۱۷۱

۱-۱۰- کاربرد تغذیه مصنوعی: ۱۷۴

۲-۱۰- روشهای تغذیه مصنوعی برای منطقه: ۱۷۴

۴-۱۰- خصوصیات طرحهای پیشنهادی تغذیه مصنوعی: ۱۷۸

۱۱-۱۰- نتایج مطالعات دشت جوین و پیشنهادات لازم: ۱۸۹

۱-۱۱- نتیجه گیری مطالعات… ۱۹۲

۲-۱۱- پیشنهادات: ۱۹۴

پیوست ها ۱۹۷

۱-۱۲- منابع مورد استفاده : ۱۹۷

۲-۱۲- فهرست نقشه ها ۲۰۱

۳-۱۲ فهرست جدول ها و نمودارها ۲۰۲

۴-۱۲- نمودارها ۲۰۳

.

مطلب هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار در پرشین مقاله موجود است.

خلاصه ای از هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار را می توانید در زیر ببینید.

وضعیت توپوگرافی

این شهرستان از شمال شرق کوههای شاه جهان و از سمت شمال غرب کوههای هر داده و در سمت غربی و جنوب غربی و جنوب زمینهای هموار پیرامون کویرهای شاهرود، کاشمر احاطه نموده است.کوههای همایی در حقیقت حد طبیعی منطقه را تشکیل می‌دهند و در سمت مشرق شهرستان سه رشته کوه بنام جته، شامکان و سنگرد قرار دارد که به بهترین وجه حد طبیعی منطقه را مشخص می‌کنند. هیدرولوژی

مقاله هیدرولوژی

آب و هوا

بر اساس نقش میانگین هم باران سالانه متوسط ریزش‌های جوی منطقه از ۱۵۰ تا ۳۰۰۰ میلیمتر و در ارتفاعات نظرگاه تا ۵۰۰ میلیمتر در سال متغیر است. نقشه شماره ۳ میانگین همبارش سالانه‌ منطقه سبزوار را نشان می‌دهد. توزیع بارندگی‌ها به طور عمده در فصل زمستان صورت می‌گیرد. این وضعیت در نمودارهای شماره ۲ و ۳ و ۶ منحنی‌های آمبروترمیک ایستگاههای سبزوار، هیدرولوژی،جغتای و چکنه برای نمایش و دوره‌های خشک و مرطوب ارائه گردیده است.

هیدرولوژی

هیدرولوژی، بیش از ۵/۹۸% از منطقه‌ مورد مطالعه در حوزه آبریز کویر مرکزی شده است. این حوزه از شمال به ستیغ ارتفاعات کور خود، آلاداغ و بینالود از حوزه‌ آبریز رودخانه اترک و کشف رود، از شرق و جنوب به تیغ ارتفاعات یال پلنگ و چهل تن و کوه جام از حوزه‌ آبریز جامرود و کویر نمک و از جنوب و جنوب غربی به بلندیهای کوه سرخ و کوههای شتری ازحوزه،هیدرولوژی، آبریز کویر نمک محدوده اجرای طرح شناخت منطقه سبزوار واقع می‌شوند.

سیکل هیدرولوژی چیست

منابع اراضی

حدود نیمی‌از مساحت محدوده اجرای طرح را کوهها و تپه‌ها فرا گرفته‌اند و اجرای اصلی این ارتفاعات از سنگهای آهکی تشکیل شده و معمولاً خاکی خیلی کم عمق تا نیمه عمیق دارند بقیه اراضی از خاک نیمه عمیق تا عمیق با بافت سبک تا خیلی سنگین تشکیل شده‌اند که در برخی واحدها محدودیت شوری دارند. هیدرولوژی

هیدرولوژی آبهای سطحی

کشاورزی

حدود ۷۳۴۵۹۷ هکتار از اراضی منطقه، برابر با ۲۰/۴۹ درصد کل اراضی، به کشت نباتات مختلف زراعی، باغات مثمر و غیرمثمر اختصاص یافته است که بر دو روش آبی و دیم کشت می‌گردند.در بخش  شمال‌شرقی منطقه مورد مطالعه به دلیل وجود بارندگی کافی و خاک نسبتاً مناسب، دیمکاری رواج زیاد دارد و از جمله گیاهان که در این ناحیه کشت می‌گردند. هیدرولوژی

تغییرات سطح آب در شهرستان

هیدروگراف معرف (واحد) تغییرات سطح آب زیر زمینی برای دشت جوین در سالهای ۱۳۶۲ تا ۶۵ رسم شده است. این گراف علاوه بر نوسانات فصلی که حداکثر آن در ماههای اسفند و فروردین و حداقل آن در ماههای مهر و آبان است یک افت تدریجی سطح آب را نشان می دهد که بطور متوسط برای هر سال ۴۵ سانتی متر می شود

.

نظرات بسته شده است.