فعالیت خانه فرهنگ – فعالیتهای فرهنگی خانه فرهنگ مشارکتی بوستان – پرشین مقاله

فعالیت خانه فرهنگ

فعالیت خانه فرهنگ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور توسعه فرهنگ و هنر و ارتقای فرهنگ شهروندی و شهر نشینی در تهران بزرگ تاسیس شده است . تعمیق معرفت دینی ، تقویت و ترویج حقوق شهروندی ، توسعه آگاهی های فرهنگی ، ترویج و آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی نیازهایی اساسی هستند که این سازمان در پاسخ به آنها موجودیت یافته است .

این تحقیق دانشجویی فعالیتهای فرهنگی خانه فرهنگ مشارکتی بوستان مشتمل بر ۸۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

گزارش کارآموزی (کار ورزی) مقالات رشته هنر

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق

هدف از تحقیق…………………………………………………………………………………. ۲

روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۲

محیط تحقیق……………………………………………………………………………………. ۲

مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ۳

فصل دوم : سمت ها و نمودارهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری و خانه فرهنگ بوستان

نمودار سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران…………………………………… ۶

سمت ها ………………………………………………………………………………………… ۷

ارکان خانه فرهنگ مشارکتی بوستان…………………………………………………. ۱۰

فصل سوم : تعریف و قوانین خانه فرهنگ

تعریف……………………………………………………………………………………………. ۱۲

ارکان خانه فرهنگ…………………………………………………………………………… ۱۲

وظایف و مسئولیتهای موسسین………………………………………………………… ۱۳

وظایف و اختیارات مدیر مسئول…………………………………………………………۱۵

فصل چهارم : فعالیتهای سازمان و اهداف سازمان

موضوع فعالیت سازمان……………………………………………………………………. ۱۹

اهداف سازمان………………………………………………………………………………… ۱۹

فصل پنجم : منشور فرهنگی

سیاستها و خط مشی های ابلاغی از سوی ریاست سازمان………………….. ۲۲

سیاستها و اولویت های فرهنگی………………………………………………………… ۲۳

اخلاق و حقوق شهروندی…………………………………………………………………. ۲۵

غنی سازی اوقات فراغت………………………………………………………………….. ۲۷

مصون سازی فرهنگی……………………………………………………………………… ۲۹

قانون گرایی و نظم عمومی……………………………………………………………….. ۳۱

گسترش تولید صنایع فرهنگی و هنری……………………………………………….. ۳۲

رشد تفکر و اندیشه ورزی……………………………………………………………….. ۳۳

تبلیغات فرهنگی……………………………………………………………………………….. ۳۴

هنر آفرینی (تلفیق هنر و آموزش)………………………………………………………. ۳۵

توسعه مشارکت فرهنگی و هنری………………………………………………………. ۳۶

مهمترین مسایل و چالش های فرهنگی و هنری شهر تهران………………….. ۳۷

فصل ششم : فعالیتهای انجام شده در خانه فرهنگ بوستان

فعالیتهای انجام شده در خانه فرهنگ بوستان که در مدت کار آموزی ….. ۴۰

شرح وظایف و فعالیتهای فرهنگی خانه فرهنگ بوستان………………………… ۴۱

گزارش عملکرد مراکز خانه فرهنگ مشارکتی بوستان در سال ۱۳۸۵…….. ۴۳

فصل هفتم : مقایسه آماری بین فعالیتهای خانه فهرنگ بوستان بین کلاسهای ورزشی ، علمی ، هنری در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵

کلاسهای ورزشی در ترم تابستان ۱۳۸۴……………………………………………. ۴۶

کلاسهای ورزشی در ترم تابستان ۱۳۸۵……………………………………………. ۴۷

کلاسهای علمی در ترم تابستان ۱۳۸۴………………………………………………… ۴۸

کلاسهای علمی در ترم تابستان ۱۳۸۵………………………………………………… ۴۹

کلاسهای هنری در ترم تابستان ۱۳۸۴……………………………………………….. ۵۰

کلاسهای هنری در ترم تابستان ۱۳۸۵……………………………………………….. ۵۱

نتیجه مقایسه آماری بین فعالیتهای خانه فرهنگ در ترم تابستان ………….. ۵۲

نوع مدیریت خانه فرهنگ بوستان………………………………………………………. ۵۴

پرسشنامه……………………………………………………………………………………… ۵۵

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۷۱

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………..۷۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی) مقالات رشته هنر

.

مقاله فعالیتهای فرهنگی خانه فرهنگ مشارکتی بوستان از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله فعالیتهای فرهنگی خانه فرهنگ مشارکتی بوستان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

فعالیت خانه فرهنگ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور توسعه فرهنگ و هنر و ارتقای فرهنگ شهروندی و شهر نشینی در تهران بزرگ تاسیس شده است . تعمیق معرفت دینی ، تقویت و ترویج حقوق شهروندی ، توسعه آگاهی های فرهنگی ، ترویج و آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی نیازهایی اساسی هستند که این سازمان در پاسخ به آنها موجودیت یافته است .

تعریف:

خانه های فرهنگ مشارکتی مراکز فرهنگی هستند که به منظور آموزش و نشر و گسترش فرهنگ و هنر از طریق دایر کردن کلاسهای فرهنگی و هنر یدر سطوح مختلف : ۱- کو.دکان و نوجوانان ۲- جوانان ۳- بزرگسالان مرتبط و نظایر آن که طبق موازین اسلامی و با رعایت ضوابط حاکم بر فعالیتهای فرهنگی هنری کشور در این ائین نامه بدون صدور هر گونه مدرک تحصیلی رسمی ، توسط افارد حقیقی یا حقوقی با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تاسیس می گردند. فعالیت خانه فرهنگ

وظایف و مسئولیتهای مؤسسین

 • درخواست صدور اجازه تاسیس خانه فرهنگ از مدیریت منطقه و تحویل مدارک لازم .
 • انعقاد قرار داد بر اساس مفاد و شرایط ائین نامه با مدیریت منطقه ( فعالیت خانه فرهنگ )
 • درخواست تمدید اجازه خانه فرهنگ حداقل ۱ ماه قبل از مدیریت منطقه و تحویل مدارک لازم .

وظایف و اختیارات مدیر مسئول

 • نظارت و مراقبت در رعایت اصول و موازین اسلامی ، فرهنگی ، سیاسی ، در جریان کلی کار و محیطی خانه فرهنگی و عدم پذیرش هنر جویان و افرادی که مخل به رعایت این اصول باشند .
 • اجرای کلیه مقررات و بخشنامه های ابلاغ شده سازمان و پاسخ لازم و سریع به مراسلات و مکاتبات اداری

خانه فرهنگ چیست

موضوع فعالیت سازمان

الف – تعیین خط مشی سیاستگذاری اجرائی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و هنری مراکز فرهنگی – هنری شهرداری تهران ، موسسات و واحد های وابسته

ب – پشتیبانی تحقیقاتی مطالعاتی و آموزشی مراکز یاد شده و بویژه فرهنگسراها به منظور تامین نیازهای مشترک آنها. فعالیت خانه فرهنگ

تعریف خانه فرهنگ

سیاستها و خط مشی های ابلاغی از سوی ریاست سازمان

 • توجه به نیازهای محله ای و محله محوری در برنامه ریزی ها
 • ارتقاء و بهبود فرهنگ شهری و شهروندی
 • توسعه اخلاف و رشد اخلاقیات فردی و اجتماعی

مصون سازی فرهنگی

عناوین برنامه :

 • توجه به اصالت و حقانیت فرهنگ اسلامی
 • تقبیح غرب زدگی و مقابله با تهاجم فرهنگی
 • تقویت مفاهیم و ارزشهای تفکر اسلامی شامل : ولایت ، جهاد ، شهادت، عفاف، حجاب ، حیاء ، صداقت و مودت.

شرایط تاسیس خانه فرهنگ

قانون گرایی و نظم عمومی

عناوین برنامه :

 • ترویج و آموزش حقوق شهروندی
 • ترویج و آموزش قانون اسلامی
 • آموزش منبهات فرهنگی و محرمات فردی به نوجوانان و جوانان

گسترش تولید صنایع فرهنگی و هنری

عناوین برنامه :

فعالیت خانه فرهنگ شهر تهران بدان جهت که از نظر امکانات و تسهیلات فرهنگی و هنری غنی بوده و از نیروهای انسانی کارآمد در حوزه فرهنگ و هنر در برخوردار است ، باید به عنوان قطب تولید وعرضه صنایع ، خدمات و کالاهای فرهنگی در سطح کشور باشد. فعالیت خانه فرهنگ

منابع و ماخذ :

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

گزارش کارآموزی (کار ورزی) مقالات رشته هنر

.

 

نظرات بسته شده است.