پستهای فشار قوی – اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه – پرشین مقاله

پستهای فشار قوی

پستهای فشار قوی نیروی برق در چهارم سپتامبر ۱۸۸۲ برای اولین بار در خیابان پرل۱ در شهر نیویورک برای مصرف روشنایی استفاده شد. چند ژنراتورDC با توان مجموع ۳۰ کیلووات و ولتاژ ۱۱۰ ولت بکار گرفته شده بودن تا بتوانند نیاز مصرفی ۵۹ مصرف کننده را در مساحتی در حدود یک کیلومتر مربع برآورده سازند.

مطلب اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه مشتمل۲۵۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته صنعت مقالات رشته مهندسی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ۱

۱-۱-مقدمه                                                                                                                            ۲

۲-۱-تعاریف و اصطلاحات                                                                                                       ۷

دوم:اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه۱۰

۱-۲-اصول طراحی پستهای فشار قوی                                                                                     ۱۱

۲-۲-انواع طراحیها                                                                                                               ۱۴

۳-۲-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست                                              ۱۵

۱-۳-۲-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری                                                                            ۱۵

۲-۳-۲-ارتباط بهینگی و موقعیت پست                                                                                     ۱۷

۳-۳-۲-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی                                                                           ۱۷

۴-۳-۲-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست                                                                               ۱۸

۵-۳-۲-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی                                                                                     ۱۹

۶-۳-۲-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری                                                                            ۱۹

۷-۳-۲-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه                                                                            ۲۰

۸-۳-۲-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری                                                            ۲۱

۹-۳-۲-ارتباط بهینگی و ایمنی                                                                                               ۲۳

۱۰-۳-۲-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست                                  ۲۴

فصل سوم :انواع پستها۲۶

۱-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ                                                                               ۲۷

۲-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند                                                      ۲۷

۳-۳-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب                                                                                 ۲۸

۱-۳-۳- انواع پستهای باز                                                                                                       ۲۸

۲-۳-۳-انواع پستهای بسته                                                                                                      ۲۹

۳-۳-۳-پستهای ترکیبی                                                                                                          ۲۹

۴-۳-۳-پستهای سیار                                                                                                              ۲۹

۴-۳-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی                                                                                ۲۹

۱-۴-۳-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی                                                                    ۳۱

۱-۱-۴-۳-شینه ساده                                                                                                             ۳۱

۲-۱-۴-۳-شینه اصلی و فرعی                                                                                                ۳۲

۳-۱-۴-۳-شینه دوبل                                                                                                            ۳۴

۴-۱-۴-۳-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی                                                                                 ۳۵

۵-۱-۴-۳-شینه دوبل دوکلیدی                                                                                              ۳۶

۶-۱-۴-۳-شینه یک ونیم کلیدی                                                                                             ۳۶

۷-۱-۴-۳-شینه حلقوی                                                                                                         ۳۷

۲-۴-۳- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[۹]                                                         ۳۹

۳-۴-۳-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های ۲۳۰و۴۰۰کیلوولت ایران       ۴۳

۴-۴-۳-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها                                                                         ۴۴

فصل چهارم:انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات۴۵

۱-۴-انتخاب محل پست                                                                                                         ۴۶

۲-۴-جانمایی تجهیزات پست                                                                                                  ۴۹

۱-۲-۴-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات                                              ۵۲

۲-۲-۴-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات                                                                                     ۵۴

۳-۲-۴-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی                                                                ۵۵

فصل پنجم:انتخاب تجهیزات پست۵۷

۱-۵-انتخاب ترانسفورماتور قدرت                                                                                            ۵۸

۲-۱-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت                                                                   ۵۹

۱-۲-۱-۵-نوع ترانسفورماتورقدرت                                                                                         ۶۰

۲-۲-۱-۵-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور                                                                         ۶۲

۳-۲-۱-۵-تلفات ترانسفورماتور                                                                                               ۶۴

۶-۲-۱-۵-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری                                                                  ۶۵

۷-۲-۱-۵-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر                                                                            ۶۶

۸-۲-۱-۵-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی                                                                   ۶۷

۹-۲-۱-۵-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها                                                                           ۶۷

۱۰-۲-۱-۵-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال                                                       ۶۸

۱۱-۲-۱-۵-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ                                                  ۶۸

۱۲-۲-۱-۵-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه                                                                   ۶۸

۱۳-۲-۱-۵-میزان مجاز صدا                                                                                                  ۶۹

۱۴-۲-۱-۵-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم                                                                      ۶۹

۱۵-۲-۱-۵-اضافه بار در ترانسفورماتور                                                                                    ۷۰

۱۶-۲-۱-۵-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف                                                           ۷۰

۲-۵-انتخاب ترانسفورماتور جریان                                                                                           ۷۰

۱-۲-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان                                                     ۷۱

۲-۲-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان                                                                   ۷۲

۱-۲-۲-۵-نوع ترانسفورماتورجریان                                                                                        ۷۲

۲-۲-۲-۵-حداکثر ولتاژ سیستم                                                                                         ۷۳

۳-۲-۲-۵-سطوح عایقی                                                                                                        ۷۴

۴-۲-۲-۵-فاصله خزشی مقره                                                                                                 ۷۴

۵-۲-۲-۵-جریان نامی اولیه                                                                                                  ۷۴

۶-۲-۲-۵-جریان نامی ثانویه                                                                                                 ۷۵

۷-۲-۲-۵-نسبت تبدیل                                                                                                          ۷۵

۸-۲-۲-۵-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت                                                                             ۷۶

۹-۲-۲-۵-جریان نامی دایمی حرارتی                                                                                   ۷۶

۱۰-۲-۲-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت                                                                          ۷۶

۱۱-۲-۲-۵-ظرفیت نامی خروجی                                                                                          ۷۷

۱۲-۲-۲-۵-کلاس دقت                                                                                                        ۷۷

۳-۵-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                                                                                              ۸۰

۱-۳-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ                                                       ۸۰

۲-۳-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ                                                                     ۸۱

۱-۲-۳-۵-نوع ترانسفورماتورولتاژ                                                                                           ۸۱

۲-۲-۳-۵-حداکثر ولتاژ سیستم                                                                                         ۸۳

۳-۲-۳-۵-سطوح عایقی                                                                                                        ۸۴

۴-۲-۳-۵-فاصله خزشی مقره                                                                                                 ۸۴

۵-۲-۳-۵-ولتاژ نامی ثانویه                                                                                                    ۸۴

۶-۲-۳-۵-ضریب ولتاژ نامی [۹]                                                                                              ۸۵

۷-۲-۳-۵-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی                                                                ۸۶

۸-۲-۳-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت                                                                            ۸۷

۹-۲-۳-۵-ظرفیت خروجی                                                                                                   ۸۸

۱۰-۲-۳-۵-کلاس دقت[۲۲]                                                                                                  ۸۸

۴-۵-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- کمکی                                                                                ۸۹

۱-۴-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی[۱۴]                                                ۸۹

۲-۴-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی                                                         ۹۰

۱-۲-۴-۵-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی                                                                             ۹۲

۲-۲-۴-۵-سیستم خنک کننده                                                                                                ۹۲

۳-۲-۴-۵-ظرفیت نامی                                                                                                         ۹۲

۴-۲-۴-۵-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها                                                                                    ۹۳

۵-۲-۴-۵-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها                                                                                        ۹۳

۶-۲-۴-۵-امپدانس ولتاژ[۹]                                                                                                    ۹۴

۷-۲-۴-۵-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه                       ۹۴

۸-۲-۴-۵-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت                                                       ۹۵

۹-۲-۴-۵-افزایش دمای مجاز                                                                                                ۹۵

۱۰-۲-۴-۵-تپ چنجر                                                                                                           ۹۶

۱۱-۲-۴-۵-فاصله خزشی بوشینگها                                                                                          ۹۶

۱۲-۲-۴-۵-سطح صدا                                                                                                          ۹۷

۱۳-۲-۴-۵-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه                                                                            ۹۷

۵-۵-انتخاب کلید قدرت                                                                                                        ۹۷

۱-۵-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت                                                         ۹۸

۲-۵-۵-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت                                                                             ۱۰۰

۱-۲-۵-۵-نوع کلید                                                                                                           ۱۰۰

۲-۲-۵-۵-نوع مکانیسم قطع و وصل                                                                                     ۱۰۱

۳-۲-۵-۵-ولتاژ نامی                                                                                                           ۱۰۴

۴-۲-۵-۵-سطوح عایقی نامی                                                                                               ۱۰۴

۵-۲-۵-۵-جریان نامی                                                                                                        ۱۰۴

۶-۲-۵-۵-جریان نامی قطع اتصال کوتاه                                                                              ۱۰۵

۷-۲-۵-۵-جریان نامی قطع شارژ خط                                                                                   ۱۰۶

۸-۲-۵-۵-جریان نامی قطع بار اندوکتیو                                                                               ۱۰۶

۹-۲-۵-۵-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم                                                                                 ۱۰۶

۱۰-۲-۵-۵-جریان نامی اتصال کوتاه وصل                                                                           ۱۰۷

۱۱-۲-۵-۵-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه                                                                           ۱۰۷

۱۲-۲-۵-۵-زمان قطع نامی                                                                                                 ۱۰۷

۶-۵-سکسیونر و تیغه زمین                                                                                                    ۱۰۸

۱-۶-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر                                                            ۱۰۹

۲-۶-۵-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر                                                                                  ۱۰۹

۱-۲-۶-۵-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین                                                                              ۱۰۹

۲-۲-۶-۵-نوع مکانیسم عملکرد                                                                                            ۱۱۰

۳-۲-۶-۵-ولتاژ نامی                                                                                                           ۱۱۱

۴-۲-۶-۵-سطوح عایقی نامی                                                                                               ۱۱۲

۵-۲-۶-۵-جریان نامی (فقط برای سکسیونر)                                                                           ۱۱۲

۶-۲-۶-۵-جریان نامی اتصال کوتاه                                                                                     ۱۱۲

۷-۲-۶-۵-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین)                                        ۱۱۳

۸-۲-۶-۵-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه                                                                   ۱۱۳

۹-۲-۶-۵-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها                                                                                 ۱۱۳

 

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست………………………………………………………               ۱۱۴

۱-۶-سیستم زمین                                                                                                                ۱۱۵

۱-۱-۶-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین                                                                ۱۱۶

۲-۱-۶-آزمونهای زمین پست                                                                                                ۱۱۸

۳-۱-۶-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین                                                                          ۱۲۰

۴-۱-۶-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین                                         ۱۲۲

۱-۴-۱-۶-انتخاب هادی زمین و میله های زمین                                                                     ۱۲۲

۲-۴-۱-۶-اتصال تجهیزات به زمین                                                                                       ۱۲۲

۳-۴-۱-۶-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین                                            ۱۲۳

۴-۴-۱-۶-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک                                                                                  ۱۲۵

۵-۴-۱-۶-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل                                                                      ۱۲۶

۶-۴-۱-۶-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف                                                                      ۱۲۶

۵-۱-۶-نصب سیستم زمین                                                                                                    ۱۲۶

۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحی                                                                                        ۱۲۸

۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه                                                                                               ۱۳۶

۱-۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه                                                                                           ۱۳۸

۱-۱-۲-۶-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه                                        ۱۳۹

۲-۱-۲-۶-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[۹]                                     ۱۳۹

۳-۱-۲-۶-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست                                                                     ۱۴۱

۴-۱-۲-۶-امپدانس موجی                                                                                                  ۱۴۱

۵-۱-۲-۶-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S                                                   ۱۴۱

۶-۱-۲-۶-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی                                                                            ۱۴۲

۷-۱-۲-۶-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط

دو هادی حفاظتی فرود می آیند                                                                                           ۱۴۴

۸-۱-۲-۶- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر                               ۱۴۷

۲-۲-۶-برقگیر و محل نصب آن                                                                                            ۱۴۸

۱-۲-۲-۶-انواع برقگیر[۱۸]                                                                                                  ۱۴۸

۲-۲-۲-۶-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم                                          ۱۵۰

۳-۲-۲-۶-محل نصب برقگیر                                                                                                ۱۵۰

۳-۶-سیستم حفاظتی و رله گذاری                                                                                        ۱۵۲

۱-۳-۶-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی                                                                        ۱۵۳

۲-۳-۶-سیستمهای حفاظتی معمول[۹]                                                                                    ۱۵۳

۳-۳-۶-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری                                                     ۱۶۰

۱-۳-۳-۶-حفاظت خطوط انتقال                                                                                         ۱۶۱

۲-۳-۳-۶-حفاظت شینه                                                                                                       ۱۶۵

۳-۳-۳-۶-حفاظت ترانسفورماتور                                                                                          ۱۶۷

فصل هفتم:نمونه طراحی…………………………………………………………………………             ۱۷۲

۱-۷-مشخصات مفروض برای پست                                                                                        ۱۷۳

۲-۷-انتخاب تجهیزات                                                                                                         ۱۷۴

۳-۷-طراحی سیستمهای                                                                                                       ۱۸۷

۴-۷-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات                                                                  ۱۹۰

فصل هشتم: بهره برداری ………………………………………………………………………..             ۱۹۵

۱-۸-مشخصات فنی پست مذکور                                                                                           ۱۹۶

۲-۸-طریقه بهره برداری                                                                                                      ۱۹۹

۳-۸-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع                                 ۲۰۲

۴-۸-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست                                                      ۲۱۴

۵-۸-قواعد اساسی ایمنی                                                                                                     ۲۱۵

پیوستها۲۱۷

پیوست ۱:سیستم آلارمهای حفاظتی                                                                                        ۲۱۸

پیوست ۲: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و …                                                           ۲۲۶

مقاله اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته صنعت مقالات رشته مهندسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

پستهای فشار قوی نیروی برق در چهارم سپتامبر ۱۸۸۲ برای اولین بار در خیابان پرل۱ در شهر نیویورک برای مصرف روشنایی استفاده شد. چند ژنراتورDC با توان مجموع ۳۰ کیلووات و ولتاژ ۱۱۰ ولت بکار گرفته شده بودن تا بتوانند نیاز مصرفی ۵۹ مصرف کننده را در مساحتی در حدود یک کیلومتر مربع برآورده سازند.

انواع طراحیها

پستهای فشار قوی درطراحی پستها معیارها و عوامل بسیار زیادی از جمله سرمایه گذاری اولیه، قابلیت اطمینان، تعمیرات و نگهداری و … باید مورد توجه قرار گیرند اما گاهی ممکن است در طراحی یک پست بعضی جنبه ها به دلایلی اهمیت بیشتری بیابندوبه تبع آن معیار اصلی طراحی قرار گیرند.

طراحی پست فشار قوی

ارتباط بهینگی و موقعیت پست

موقعیت پست از نظر فنی و اقتصادی و امور انسانی و زیست محیطی از درجه اهمیت فراوانی برخوردار است. محل پست در تعیین طول خطوط انتقال، عدم نیاز به ساخت جاده های دسترسی جدید به پست و قیمت زمین پست تاثیر گذار می باشد.

انواع پستهای بسته

– پستهای GIS1:این پستها که برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ بکاربرده شدند امروزه به صورت گسترده ای در ژاپن،آمریکا و اروپا مورد استفاده قرار می گیرند. در این پستها تجهیزات مختلف پست در داخل لوله هایی که از گاز SF6 پر شده اند قرار دارند.

شینه اصلی و فرعی

پستهای فشار قوی در این نوع شینه بندی از دو شینه استفاده شده و فیدرها می توانند توسط سکسیونر به شینه دیگری موسوم به شینه فرعی متصل گردند.شینه فرعی توسط کلید کوپلار به شینه اصلی که همواره برق دار است متصل می باشد.

جانمایی۱ تجهیزات پست

پس از تصمیم گیری در مورد انتخاب محل پست و تعیین آرایش شینه بندی و تهیه دیاگرامهای تک خطی، نحوه استقرار فیزیکی تجهیزات پست تعیین می گردد. اصولا” آرایش فیزیکی یک پست عبارت است از شکل قرار گرفتن تجهیزان مطابق با الگو یا شکل منظمی که مقررات فواصل لازم بین آنها رعایت شده باشد.

تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات

پستهای فشار قوی در پستهای فشار قوی شینه ها به دو صورت سخت و نرم ساخته و نصب می گردند.شینه های سخت به شکل نبشی، لوله و … ساخته می شوند و معمولا” بر روی پایه ها و مقره های اتکایی قائم نصب می گردند.

ترتیب و نحوه نصب تجهیزات

تجهیزات مربوط به فیدر خط در پست با فرض آرایش شینه دوبل از سمت خط به ترتیب عبارتنداز: برقگیر،ترانسفورماتور ولتاژ خازنی، سکسیونر با تیغه زمین،ترانسفورماتور جریان، کلید فشار قوی و سکسیونر طرف شینه.

انتخاب ترانسفورماتور قدرت

ترانسفورماتور قدرت مهمترین جزء در یک پست به حساب می آید که وظیفه تبدیل ولتاژ را برعهده دارد. قسمتهای اصلی یک ترانسفورماتور عبارتنداز:بدنه،هسته،سیم پیچها،بوشینگها،عایق بندی،تپ چنجر و محفظه انبساط روغن.

مشخصات و ویژگیهای شبکه وسیستم

پستهای فشار قوی ترانسفورماتورهای قدرت بایستی در شرایط عادی به تبدیل مناسب ولتاژ با راندمان بالا باشند و در شرایط اتصال کوتاههای کوتاه مدت (حداکثر ۲ ثانیه)باید استقامت لازم را داشته باشند. در طرح ترانسفورماتورها ویژگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور در آن نصب می شود باید در نظر گرفته شوند.

انتخاب ترانسفورماتور جریان

ترانسفورماتورهای جریان جهت تبدیل جریانهای با دامنه زیاد به جریانهایی که به راحتی و با مصرف ناچیز (تلفات اندک) توسط دستگاههای اندازه گیری فشار ضعیف قابل اندازه گیری است بکار می روند.

کلاس دقت ترانسفورماتورهای جریان اندازه گیری

پستهای فشار قوی محاسبات نشان داده اند که برای دستگاههای اندازه گیری حفاظت لازم را تامین می کند، به شرط آنکه ولت آمپر هسته اندازه گیری حتی الامکان نزدیک به ولت آمپر واقعی بارهای متصل به ترانسفورماتورباشد.

انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ

ترانسفورماتورهای ولتاژ برای تبدیل ولتاژ فشار قوی به ولتاژ با دامنه پایین (با توان مصرفی کم)جهت سه هدف مهم اندازه گیری ،حفاظت وکنترل به کار می روند.یکی از وظایف مهم و اساسی  این نوع ترانسفورماتورها،ایزوله و جدا کردن ولتاژ فشار قوی از دستگاههای اندازه گیری و حفاظتی ثانویه است.

انواع ترانسفورماتورولتاژ از لحاظ ساختمان

پستهای فشار قوی ترانسفورماتورهای ولتاژاز نظر ساختاری به دو نوع اندوکتیو(MTV) و نوع خازنی (CTV) تقسیم می شوند. ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی،از نظر ظرفیت خازنی، معمولا” در دو دسته با ظرفیت بالا و ظرفیت پایین ساخته می شوند.

مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی

پستهای فشار قوی مطابق استانداردIEC، محدوده تغییرات ظرفیت واقعی نسبت به ظرفیت نام از ۵% -تا ۱۰%+ تعیین شده است. همچنین مقدار مقاومت سری معادل مقسم خازنی نباید از ۴۰ اهم در هر فرکانس و دمای مجاز اندازه گیری تجاوز نماید.

تجهیزات پست فشار قوی

الف-بازدید اپراتورها از ترانسفورماتورها از ترانسفورماتور قدرت:

۱-بازدید ترانسفورماتور از لحاظ نشتی روغن و سالم بودن بوشینگ ها(روزانه).

۲-درجه حرارت روغن روزانه.

۳-سطح روغن روزانه.

۴-درجه حرارت سیم پیچی روزانه.

آموزش طراحی پست های فشار قوی

۱-هرگز فراموش نکنید که ولتاژ فشار قوی برای حیات شما خطرناک است و فواصل ایمن به قرار زیر است:

برای ۲۳۰کیلوولت فاصله۱۶/۲ متر و برای ۶۳ کیلوولت ۱ متر.

اگر از فاصله ایمن مطمئن نیستید و نمیدانید چقدر است، همیشه حداقل در فاصله های به اندازه بلندی پایه عایق کننده (مقره)بایستید.

۲-قبل از زمین کردن مدار اولیه، نخست ببینید آیا ولتاژ قطع است یا نه(همچنین درانتهای خط).

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته صنعت مقالات رشته مهندسی

 

 

 

نظرات بسته شده است.