گیاهی کلزا – بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا در استان گلستان – پرشین مقاله

گیاهی کلزا

سطح زیر کشت پنبه در کشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد.

این تحقیق دانشجویی بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا دراستان گلستان مشتمل بر۱۰۳ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش پروپوزال

فهرست

چکیده ۳

مقدمه. ۴

فصل اول. ۸

کلیات.. ۸

۱-۲- پنبه. ۱۱

۱-۳- آللوپاتی. ۱۲

۱-۴- سیستمهای کشت.. ۱۷

فصل دوم ۲۰

بررسی منابع. ۲۰

۲-۱- کشت دوم پنبه پس از کلزا ۲۰

۲-۲ – مراحل نمو پنبه. ۲۵

۲-۳- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه. ۲۶

۲-۳-۱- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک.. ۳۰

۲-۳-۲- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه. ۳۲

۲-۳-۳- اثر آللو پاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا ۳۳

۲-۴- نیتروژن در پنبه. ۳۴

۲-۴-۱- نقش نیتروژن در گیاه ۳۴

۲-۴-۲- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه. ۳۵

۲-۴-۳- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه. ۳۷

۲-۴-۴- مصرف کود نیتروژن در پنبه. ۳۷

فصل سوم ۴۰

مواد و روشها ۴۰

۳-۱- محل و موقعیت اجرای طرح. ۴۰

۳-۲- نحوه اجرای طرح. ۴۱

۳-۳- مراحل اجرا ۴۲

۳-۴ – رقم پنبه مورد کشت.. ۴۳

۳- ۵ – صفات مورد بررسی. ۴۴

۳-۶- تجزیه و تحلیل آماری.. ۴۵

  1. ۶۴. ۴۶

مهر. ۴۶

علامت اختصاری.. ۴۷

نوع عملیات.. ۴۷

دیسک… ۴۷

N2. 48

کود نیتروژن مازاد ۴۸

فصل چهارم ۵۰

نتایج. ۵۰

۴-۱- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه. ۵۰

۴-۲- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه ( ارتفاع،تعداد شاخه رویا و زایا) ۵۳

۴-۴- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر وزن تک غوزه، چینهای برداشت و عملکردکل. ۶۷

بلوک.. ۷۴

بحث.. ۷۷

نتیجه گیری کلی. ۸۶

پیشنهادات.. ۸۷

منابع مورد استفاده ۸۸

.

مقاله بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا در استان گلستان در پرشین مقاله موجوداست.

خلاصه ای از مقاله بررسی اثربقایای گیاهی کلزا در استان گلستان را میتوانید در زیر ببینید.

گیاه شناسی کلزا

پنبه

پنبه گیاهی است که منبع الیاف و منشاء غذا برای انسان و دام است (۳۶،۵۴). پنبه بطور ذاتی از نوع گیاهان خشبی، چند ساله و گرمسیری بوده که امروزه بعنوان یک گیاه یکساله اصلاح شده و در سراسر جهان کشت می شود. بیش از ۳۰ میلیون هکتار از اراضی پنبه کاری دنیا بین مدار ۴۷ درجه عرض شمالی و ۳۲درجه عرض جنوبی قراردارد و بالغ بر ۵۰ درصد تولید آن از مناطقی حاصل می شود که در بالای ۳۰درجه عرض شمالی قرار دارند.

سیستمهای کشت

سیتم چند کشتی[۱] واژه ای کلی بوده و عبارت است از کشت چند محصول زراعی در یک سال. به عبارتی تولید حداکثر در واحد زمان و مکان است که با حداکثر بهره وری از زمان و مکان همراه است.  در مقابل آنسیستم تک کشتی۱ یا کشت خالص قرار دارد که فقط یک گیاه در یک قطعه زمین در سال کشت می شود و حداکثر بهره وری فقط در واحد سطح می باشد (۸۹). سیستم چندکشتی به دوگروه اصلی شامل کشت متوالی۲ و کشت مخلوط۳ تقسیم می شود

کلزا دیم

کشت دوم پنبه پس از کلزا

پنبه از مهمترین محصولات زراعی منطقه می باشد و در استان گلستان امکان کشت ارقام  زودرس پنبه پس از برداشت غلات مثبت ارزیابی می شود. هرساله بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت غلات و کلزا اختصاص داده می شود که پس از برداشت آنها زارعین به منظور افزایش درآمد و تولید، اقدام به کشت دوم محصول پنبه یا سویا می کنند زراعت پنبه دارای اهمیت اقتصادی، صنعتی و ایجاد اشتغال دراستان گلستان می باشد .

مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه

کشتهای پی در پی در زراعتها هرساله مقادیر قابل توجهی از بقایا را برسطح مزرعه باقی می گذارند که    می تواند از طرق فیزیکی، شیمیائی ویا بیولوژیکی روی سبز شدن و رشد گیاه بعدی تاثیر گذار باشند. در شرایط تجمع زیاد بقایا ممکن است بذرها با خاک تماس کافی برقرارنکنند (۵۰،۷۷،۷۸،۱۲۰،۱۲۵). همچنین ممکن است بقایا موجب سردتر شدن بستر خاک از طریق انعکاس بخش قابل توجهی از نور تابیده شده بر سطح خاک گردد، این عمل سبب کاهش درجه حرارت مطلوب جوانه زنی بذر شده و بذور دیر جوانه خواهند زد (۵۰،۵۸،۷۲،۱۳۹،۱۴۰،۱۴۷) علاوه بر این ممکن است در اثر وجود بقایا در خاک بستر بذر گسسته گردد (۵۰،۸۰،۸۱،۹۸،۱۱۸،۱۲۰) یا بیماریهای خاکزی شیوع یابند

کلزا در ایران

تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه (غنچه،گل و غوزه )

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان می دهد که اثر عوامل بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژن بر تعداد غنچه در اوج غنچه دهی، تعداد گل در اوج گلدهی و تعداد نهائی غوزه در کشت دوم پنبه پس از کلزا معنی دار نبود. از طرفی تغییرات ایجاد شده توسط بقایا در تعداد غنچه و شخم در نیتروژن در تعداد گل وشخم در بقایا در نیتروژن در تعداد غوزه نهائی بیشتر از سایر عوامل می باشد.

نقش نیتروژن در گیاه

در بین عناصر غذائی نیتروژن از جمله عناصر مهم برای رشد گیاهان محسوب می شود. و این در حالی است که اغلب اراضی کشاورزی با کمبود نیتروژن مواجه هستند. مدیریت صحیح آبیاری و کاربرد مناسب نیتروژن در پنبه مهمترین نقش را درحصول عملکرد مطلوب آن ایفا می نماید. کاربرد نیتروژن کارائی مصرف آب را افزایش می دهد. نیتروژن کم، بسته شدن روزنه ها را در مقابل تنش خشکی افزایش داده و باعث تجمع اسید آبسزیک در گیاه می گردد.

.

نظرات بسته شده است.