سخت رویی – سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر – پرشین مقاله

سخت رویی

سخت رویی رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد تا با جامعه وحدت یا به نحوی انطباق یافته رفتار کند. (ستوده- ۱۳۸۶) جوانی و نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طلایی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر براساس ساختار و آداب و رسوم تغییر می کند

این تحقیق دانشجویی سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر مشتمل بر  ۸۱  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق آنلاین

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

مقدمه: ۵

بیان مسئله: ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۸

جامعه مورد مطالعه : ۹

روش آماری مربوط به فرضیه ها : ۱۰

فرضیه های تحقیق: ۱۰

متغیرهای تحقیق: ۱۰

فصل دوم. ۱۲

مقدمه: ۱۳

سخت روئی: ۱۳

سخت روئی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس : ۱۷

مکانیزم های مداخله ای سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری : ۱۹

سخت روئی و دیگر سازه های شخصیتی : ۲۲

سخت روئی و واکنش های فیزیولوژیک : ۲۵

سخت روئی و نمونه های مورد مطالعه : ۲۶

سخت روئی و بیماری: ۲۸

نقش سخت روئی در فراسوی استرس سلامت و بیماری: ۲۹

چشم اندازی به زیر بنای مفهومی و آینده سخت رویی: ۳۰

اکتسابی بودن سخت روئی: ۳۲

پیشینه ی تحقیق: ۳۵

پژوهش های انجام شده در زمینه ی سخت روئی در خارج از کشور: ۳۵

پژوهش های انجام شده در زمینه ی سخت روئی در ایران : ۳۶

خود کار آمدی: ۳۷

ابعاد خود کار آمدی ادراک شده: ۳۹

منابع باورهای خود کارآمدی : ۴۰

دستاوردهای عملکرد: ۴۰

تجربه جانشینی : ۴۱

تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خود کار آمدی : ۴۳

نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه : ۴۴

پیشینه تحقیق ۲ : ۴۶

تحقیقات انجام گرفته در حیطه باورهای خود کار آمدی در خارج از کشور : ۴۶

تحقیقات انجام گرفته در حیطه باورهای خود کار آمدی در داخل کشور : ۴۸

فصل سوم. ۵۳

جامعه مورد مطالعه : ۵۳

روش نمونه گیری : ۵۴

ابزار تحقیق : ۵۴

تاریخچه : ۵۴

اعتبار از طریق هم بستگی : ۵۷

پایائی P.V.Q : 57

دستور العمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی P.V.Q : 59

دستور العمل تکمیل P.V.Q : 60

اجرای P.V.Q : 60

جمع آوری P.V.Q : 61

نمره گذاری آزمونهای P.V.Q : 62

مقیاس رشد اجتماعی وایلند. ۶۵

روائی و اعتبار : ۶۶

اجرای آزمون : ۶۶

نحوه نمره گذاری : ۶۷

نحوه محاسبه بهره اجتماعی (SQ) 68

جدول توضیح علامتهای اختصاری : ۶۹

فصل چهارم. ۷۱

جدول ۱ – ۴ : نمرات خام آزمودنی ها ۷۱

جدول ۱ – ۴ : نمرات خام آزمودنی ها از آزمون رشد اجتماعی و سخت رویی دانش جویان دختر و پسر  ۷۱

جدول ۲ – ۴ : بررسی رابطه بین رشد اجتماعی و سخت رویی در بین دانش جویان دختر  ۷۵

فصل پنجم. ۷۷

پیشنهادات : ۷۹

محدودیت تحقیق : ۷۹

منابع و مآخذ. ۸۰

.

مقاله سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

سخت رویی  رشد اجتماعی فرایندی است که از طریق آن فرد آگاهیها، ارزش ها، برقراری روابط اجتماعی و مهارتهای اجتماعی را کسب می کند و این اکتسابات او را قادر می سازد تا با جامعه وحدت یا به نحوی انطباق یافته رفتار کند. (ستوده- ۱۳۸۶) جوانی و نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طلایی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگی است و آن از جامعه ای به جامعه دیگر براساس ساختار و آداب و رسوم تغییر می کند و در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی اصلا وجود نداشته است.

بیان مسئله:

سخت رویی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ایی از صفات روانی تشکیل شده است. افرادی از این سبک شخصیتی برخوردارند که در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند بهتر هستند. سخت روئی یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقای سلامت تلقی می شود. کوباسا[۱](۱۹۷۹). سخت رویی را ترکیبی از باورها در مورد خویشتن جوان می دانند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد. در واقع این ویژگی توانایی پردازش مناسب محرکهای درونی و بیرونی است. سخت رویی

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. از نظر بسیاری از پژوهشگران افرادی که سخت رویی بالائی دارند هنگام بروز مشکل بیشتر از روش مقابله گفتاری استفاده می نمایند که این مسئله باعث کاهش رشد اجتماعی می شود. سخت رویی یک مفهوم روان شناختی است که به شیوه هایی خاص و با ثبات فرد و واکنش های او با رویدادهای استرس زا در زندگی اجتماعی می توان اشاره کرد. این سازه شخصیتی از سه مولفه  ۱) تعهد ۲) کنترل ۳) چالش تشکیل شده است. سخت رویی

مقاله سخت رویی

سخت روئی:

تا اواخر دهه ۱۹۷۰ مطالعات زیادی انجام شد به نحوی که در آن ها حوادث استرس زای زندگی به عنوان عامل آشکار ساز ظهور بیماریهای جسمی و روان شناختی در نظر گرفته شده بود احتمال یک رابطه علیتی بین استرس و بیماری ایده ای بود که بیماری مورد توجه قرار گرفته بود رابطه همبستگی ها بین استرس و بیماری از ۲۰% تا ۷۸% متغیر است و در برخی مطالعات پائین تراز این حدود نیز گزارش شده است یک تبین احتمالی این داده ها وجود افرادی است که نمرات بالایی از استرس دارند اما بیمار نشده اند. سخت رویی

سخت روئی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس :

پس از مطالعات ذکر شده کوباسا و همکارانش به بررسی مقایسه ای سخت رویی و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس (همچون زمینه سرشتی، حمایت اجتماعی، ورزش) پرداختند. هدف از این مطالعات تعیین پاسخ به این مسئله بود که آیا اثر سخت رویی در کاهش بیماریها متمایز از اثر منابع دیگر مقاومت در برابر استرس است و نیز آیا تعاملی بین این منابع و دیگر منابع مقاومت در برابر استرس وجود دارد یا خیر. در این سری از مطالعات که روی مد صورت گرفت، اثر سخت رویی با تاریخچه پزشکی خانوادگی فرد انجام تمرینات ورزشی و حمایت اجتماعی مقایسه شد.

پرسشنامه سخت رویی

مکانیزم های مداخله ای سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری :

اثر مستقیم سخت رویی در افزایش مقاومت و تمایز آن از دیگر منابع مقاومت در برابر استرس این سئوال را مطرح می کند که سخت روئی از طریق چه مکانیزمی در ارتباط بین استرس و آسیب دیگری مداخله می کند؟ در پاسخ به این مسئله شیوه ارزیابی رویدادها و روش های مقابله ای افراد سخت رو در مطالعات مختلف مورد توجه قرار می گرفت.

سخت روئی و دیگر سازه های شخصیتی :

دسته ی دیگر از مطالعات چگونگی ارتباط و تعامل سخت رویی با رگه های شخصیتی دیگر را مورد توجه قرار داده اند در این حیطه بیشترین توجه به ارتباط سخت رویی و تیپ A معطوف شده است. دلیل این مسئله شباهت ظاهری این دو سازه به یکدیگر و اثرات متفاوت آنها در زمینه سلامتی و بیماری است. تیپ A از ابعاد عمده احساس مبالغه آمیز تنگنای زمانی، رقابت جوئی شدید و تلاش برای پیشرفت، خصومت و پرخاشگری تشکیل شده است. برخی مطالعات نشان داده اند که تیپ A در بروز بیماری های قلبی نقش اساسی دارد.

سخت رویی روانشناختی چیست

سخت روئی و واکنش های فیزیولوژیک :

با توجه با ارزیابی مثبت رویدادها استفاده از مقابله گشتالتی و احتمال کم بروز بیماری در افراد سخت رو، انتظار فقدان یا کمی واکنش های شناختی فیزیولوژیک در این افراد کاملا منطقی به نظر می رسد. مطالعاتی که در زمینه ی واکنش های فیزیولوژیک افراد سخت رو صورت گرفته چنین امری را تاکید می کند (کانتراد ۱۹۸۹) در بررسی ۶۸ دانشجوی مرد نشان داد که در پاسخ به انجام یک تکلیف مشکل فشار خون افراد سخت رو بر خلاف افراد تیپ A افزایش پیدا نمی کند و کمترین میزان خشم را در واکنش به این تکلیف گزارش می کند.

سخت روئی و نمونه های مورد مطالعه :

مطالعات دیگری که در تائید مفهوم سخت رویی با آزمودنی هایی به غیر از مدیران صورت گرفته است نشان می دهد که پدیده سخت رویی و پیامدهایش تا حدی عمومیت دارد و مختص جامعه مدیران نیست. هیلز و همچنین یاگانا (۱۹۹۰) اثر سخت روئی را در ارزیابی مثبت پرستاران در اولین تجربه آنها از جراحی های مختلف نشان داده. است. (قربانی ۱۳۷۳) سخت رویی سالمندان نیز در مطالعه ی منگناتی (۱۹۹۰) مورد بررسی قرار گرفته است.

سخت روئی و بیماری:

رگه های شخصیتی هر فرد بیمار در چگونگی پاسخ وی به بیماری اش نقش تعیین کننده ای دارد. بر همین مبنا سخت رویی در پاسخ گوئی افراد به بیماری نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است اوکیوو همکارانش (۱۹۸۸) در بررسی مبتلا به آرتریت روماتید نشان دادند افرادی که از سخت روئی بالائی برخور دارند بسیار بهتر از اشخاصی که سخت رویی پایینی دارند با بیماریشان سازگار می شوند در این مطالعه سخت رویی با شاغل بودن این زنان ارتباط مثبت داشت.

منابع و مآخذ

۱ ) آناستازی (۱۳۷۱) روان آزمایی، ترجمه م، ن، براهنی (۱۳۷۱) تهران؛ انتشارات تهران؛

۲ ) آزاد، حسین (۱۳۷۸) آسیب شناسی روانی، ۲، چاپ دوم، تهران : انتشارات بعثت؛

۳ ) بیاضی، حسین (۱۳۷۵) بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی سخت رویی استرس و بیماری کرونری قلب پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس؛

.

 

 

 

 

نظرات بسته شده است.