مخارج دولت – تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی – پرشین مقاله

مخارج دولت

مخارج دولت تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

این تحقیق دانشجویی  تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی مشتمل بر ۱۱۳  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مخارج دولت

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

کلیات (طرح تحقیق) ۲

مقدمه. ۲

۱-۱ تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق.. ۳

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۳ فرضیه  های تحقیق.. ۴

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۴

۱-۵ روش انجام تحقیق.. ۵

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۵

فصل دوم. ۶

مروری بر ادبیات… ۶

۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن. ۷

۲-۲ بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت… ۱۱

۲-۲-۱ مرکانتیلیسم. ۱۱

۲-۲-۲ مکتب فیزیوکراسی.. ۱۳

۲-۲-۳ مکتب کلاسیک… ۱۶

۲-۲-۴ مکتب ناسیونالیسم اقتصادی.. ۲۴

۲-۲-۵ مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی) ۲۶

۲-۲-۶ مکتب نئوکلاسیک… ۲۸

۲-۲-۷ نظام بی دولتی یا آنارشیزم. ۲۹

۲-۲-۸ مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی) ۳۳

۲-۲-۹ مکتب نئولیبرالیسم. ۳۴

۲-۲-۱۰ مکتب کینزینیسم. ۳۶

۲-۲-۱۱ مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایه داری نوین) ۴۲

فصل سوم. ۴۵

مروری بر پیشینه تحقیق.. ۴۵

۳-۱ از دیدگاه نظری.. ۴۵

۳-۲ از دیدگاه تجربی.. ۴۶

۳-۲-۱ تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها ۴۶

۳-۲-۲تحقیقات انجام شده در ایران. ۵۳

فصل چهارم. ۵۷

ساختار مدل. ۵۷

۴-۱ مقدمه. ۵۷

۴-۲ ساختار مدل. ۵۸

۴-۳ تبیین مدل. ۶۱

فصل پنجم. ۶۳

تخمین مدل  و تفسیر اقتصادی نتایج.. ۶۳

۵-۱ مقدمه. ۶۳

۵-۳ روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL ) 67

۵-۴ الگوی تصحیح خطا  ( ECM ) 69

۵-۵ منابع آماری: ۷۰

۵-۶ نتایج تخمین الگو. ۷۰

۵-۸ تفسیر اقتصادی نتایج.. ۸۹

فصل ششم. ۹۲

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات… ۹۲

۶-۱ توسعه ی نیروی انسانی.. ۹۳

۶-۲ تقویت بخش خصوصی.. ۹۴

پیوست ها ۹۷

۴- فهرست منابع. ۱۰۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد. مخارج دولت

تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد.

مخارج دولت ایران

ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر می شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد. مخارج دولت

تعریف مخارج دولت

تعریف دولت و ماهیت آن

مفهوم دولت (state) تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود. نخستین کاربرد آن در بحث علمی و نیکولو ماکیاولی  (۱۵۲۷-۱۴۶۹) نسبت داده می‌شود. برای یونانی‌ها این مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جای آن واژه «پولیس» را به کار می‌بردند که می‌توان آن را « شهر- دولت» نامید. در شهر- دولت‌های کاملاً نزدیک و کوچک یونان باستان به بهره‌مندی از حقوق و اجتماع تأکید می‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفته کاتلین بهتر است. مخارج دولت

درآمدها و هزینه های دولت

بررسی نظریه‌ها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت

مرکانتیلیسم

مرکانتالیست نامی است که به پیشینه و تفکرات اقتصادی دوران ۱۵۰۰ الی ۱۷۵۰ میلادی اطلاق می‌شود. در حالی که مباحث نظری مرکانتالیست در تمامی اقتصادهای رو به رشد اروپای غربی رایج بود اما اکثر مباحث عمده آن در انگلیس و فرانسه شکل می‌گرفت. با سپری شدن زمان و بروز تحولات در فعالیتهای اقتصادی، جامعه اشکال نوینی بخود می‌گرفت. فئودالیسم با منزلت طبقه مالک رفتاری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای بوجود آورده بود. مخارج دولت

از دیدگاه تجربی

۳-۲-۱ تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها

جوزف کویکا و الیور موریسی مطالعه ای را تحت عنوان تأثیر مخارج عمومی بر رشد اقتصادی با استفاده از داده  های سری زمانی در کشور تانزانیا انجام دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که در فاصله ی سال   های ۱۹۹۶ – ۱۹۶۵ در کشور تانزانیا، افزایش در مخارج مولد ( مخارج سرمایه گذاری فیزیکی)  ( مخارج تأثیر منفی روی رشد داشته است در حالی که مخارج مصرفی تأثیر مثبتی روی رشد داشته است که افزایش مخارج مصرفی شدیداً با افزایش مصرف خصوصی وابسته بوده است.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

با توجه به آنچه گفته شده، نتیجه می گیریم:‌

۱-بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران در طی دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

۲-بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد.

۳-بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی در طول مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی در طول دوره مورد بررسی، ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. مخارج دولت

تقویت بخش خصوصی

باتوجه به تأثیر مثبت سرمایه گذاری دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی روی رشد اقتصادی، به نظر می رسد که حضور هر دو بخش در اقتصاد به طور همزمان مفید باشد. و سرمایه گذاری صفر یا صددرصد یک بخش غیر معقول به نظر می رسد. اما از طرفی، با توجه به تأثیر منفی سرمایه گذاری دولت بر سرمایه گذاری خصوصی، نیاز به تعریف چگونگی حضور دولت در اقتصاد یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. این مهم در قالب سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی متبلور شده است. مخارج دولت

 فهرست منابع

الف منابع فارسی

۱- ابریشمی، حمید و محسن مهرآرا. (۱۳۸۱). ” اقتصادسنجی کاربردی ( رویکرد   های نوین) “، ‌انتشارات دانشگاه تهران.

۲- نوفرستی، محمد (۱۳۷۸). ” ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی “، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۳- توکلی، احمد (۱۳۸۰ )، بازار – دولت: کامیابی ها و ناکامی ها، تهران سمت.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623”]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.