فرزندان صالح – نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات – پرشین مقاله

فرزندان صالح

فرزندان صالح انسان موجود ناشناخته ای است و اندیشمندان مکاتب گوناگون بشری بسته به وسعت اندیشه و فکر خویش، با هر آرمان و اعتقادی که دارند خواسته اند که بشروعوامل سعادت وشقاوت او را تعریف کنند و بشناسانند . به این منظور او را محور فعالیت های شناختی  خویش قرار داده اند .

این تحقیق دانشجویی نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات مشتمل بر۳۱۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست

نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات.. ۱

چکیده : ۲

مقدمه. ۳

فصل اول. ۷

۱-۱  بیان مسئله. ۸

۱- ۲  ضرورت واهمیت موضوع تحقیق. ۱۰

۱- ۳ اهداف وانگیزه انتخاب موضوع. ۱۱

۱-۴سؤالات تحقیق. ۱۳

۱- ۵  تاریخچه تحقیق ( پیشینه تحقیق ) ۱۴

۱ – ۶ روش تحقیق. ۱۵

۱-۷ ساختار ومحدوده ی تحقیق. ۱۶

فصل دوم  : مفهوم تربیت فرزند ، واژه های مرتبط با آن و  اهمیت واهداف آن از دیدگاه اسلام. ۱۸

۲  -۱ واژه شناسی«  انسان »  و برخی تعاریف در باره ی او ۱۹

۲- ۱-  ۲ مفهوم لغوی و اصطلاحی ذریه. ۲۳

۲- ۱ -۲-۱ ذریه مومن والحاق اعمال به والدین. ۳۰

۲-۱-۳ بدءِ طینت از منظر امام محمد باقر (ع) ۳۳

۲-۱-۴ مفهوم لغوی واصطلاحی واژه صالح. ۳۹

۲-۱- ۵ مفهوم لغوی واصطلاحی واژه ی تربیت.. ۴۴

۲-۱-۶ تربیت  وجایگاه آن ازدیدگاه برخی صاحب نظران. ۴۸

۲-۱-۷ موضوع تربیت از دیدگاه بعضی از دانشمندان. ۵۰

۲-۱-۸   اهمیّت تربیت فرزند از دیدگاه اسلام. ۵۲

۲-۱-۹ حقیقت  تربیت فرزند. ۵۸

۲-۱-۱۰ اهداف وغایت تربیت فرزند. ۶۲

۲- ۱- ۱۰- ۱تربیت اخلاقی.. ۶۵

۲-۱-۱۰-۲ تربیت جسمی.. ۶۷

فصل سوم:ویژگی‌ها ،مبانی واصول تربیت نسل صالح از منظرقرآن و روایات.. ۶۹

۳-۱ ویژگی های نسل صالح از منظر قرآن و روایات.. ۷۱

۳-۱-۱  معرفت وایمان به خدا ۷۱

۳-۱-۲ ایمان استوار وعمل صالح. ۷۴

۳-۱-۳مهرورزی.. ۸۲

۳-۱-۴حق طلبی و عدالت جویی.. ۸۳

۳-۲مبانی تربیت نسل صالح از منظر قرآن و روایات.. ۸۵

۳-۲-۱راه روشن. ۸۵

۳-۲-۲ فطرت ونقش تربیتی آن. ۸۸

۳-۲-۳غریزه وتفاوت آن بافطرت.. ۹۲

۳-۲-۴ فضایل فطری انسانی.. ۹۵

۳-۲-۴-۱حقیقت جوئی.. ۹۵

۳-۲-۴-۲ گرایش  به خیر و فضیلت.. ۹۶

۳-۲-۴-۳ گرایش به جمال و زیبایی.. ۹۶

۳-۲-۴-۴ گرایش به خلاقیت و ابداع. ۹۷

۳-۲-۴-۵ گرایش به عشق و پرستش خداوند. ۹۷

۲-۲-۶ توجه دادن به معرفت وتزکیه نفس… ۱۰۵

۳-۲-۷  مسئولیت‌پذیری.. ۱۰۶

۳-۲- ۷-۱ویژگیهای انسان مسئولیت‌پذیر. ۱۰۶

۳-۲-۷-۲ مسئولیت‌اجتماعی.. ۱۰۹

۳-۲-۷-۳  اعتلای مسئولیت‌پذیری و ابعاد آن. ۱۱۰

۳-۲-۷-۴ مسئولیت مردان در نظام خانواده ۱۱۱

۳-۲-۸ آشنایی با تعالیم و آداب اسلامی و ملکه نمودن آن در فرزند. ۱۱۳

۳-۲-۸-۱ گشودن زبان کودک به کلمه توحید (لااله‌الاالله) ۱۱۵

۳-۲-۸-۲آشنا کردن کودک به حلال و حرام. ۱۱۵

۳-۲-۸-۳  امرکردن کودک به عبادت در سنین کودکی تا هفت‌سالگی.. ۱۱۶

۳-۲-۸- ۴تربیت فرزند براساس حبت رسول خدا و حب ولایت علی (ع) و اهل بیت او ۱۱۶

۳-۲-۹ به کارگیری عقل و تدبر (عقل عملی) ۱۱۷

۳-۲-۱۰ اصلاح عادات و رفتار ناپسند در فرزند. ۱۲۳

۳-۳-۱ اصل تدریج وتدرّج. ۱۲۵

۳-۳-۲اصل الگوگیری و عبرت آموزی.. ۱۲۷

۳-۳-۳اصل تیسیر. ۱۳۱

۳-۳-۴ اصل اعتدال. ۱۳۲

۳-۳-۵ اصل گرایش به حق. ۱۳۵

۳-۳- ۶اصل تذکر. ۱۳۷

فصل چهارم : عوامل مؤثروموانع در تربیت فرزند ونسل صالح از منظر قرآن و روایات.. ۱۴۰

۴-۱ عوامل درونی.. ۱۴۲

۴-۱-۱ وراثت.. ۱۴۳

۴-۱-۱-۱وراثت در فرزندوتأثیر آن. ۱۴۴

۴-۱-۱-۲انواع وراثت.. ۱۴۷

۴-۱-۲ نقش همسر شایسته. ۱۴۹

۴-۱-۳ انعقاد نطفه. ۱۵۲

۴-۱-۳ -۱ نطفه پاک.. ۱۵۲

۴-۱-۳-۲ ایام سعد و نحس در انعقاد نطفه. ۱۵۵

۴-۱-۳-۳ لقمه حلال و حرام و تأثیرات آن. ۱۵۶

۴-۱-۴  نقش خانواده ۱۶۱

۴-۱-۴-۱  نقش پدر ۱۶۴

۴-۱-۴-۲ تأثیر معنویات پدر در فرزند. ۱۶۶

۴-۱-۴-۳ نقش مادر ۱۷۰

۴-۱-۴-۴ تبریک و تهنیت گفتن به مناسبت تولد فرزند. ۱۸۵

۴-۱-۴-۵ وظایف والدین نسبت به فرزندان وبرعکس… ۱۸۶

۴-۱-۴-۶  اخص وظایف والدین در هفت روز اول تولد. ۱۹۷

۴-۱-۴-۷  آموزش مراسم مذهبی و قرآنی.. ۲۰۵

۴-۱-۴-۷-۱تعلیم نماز ۲۰۵

۴-۱-۴-۷-۲ تعلیم دعا ۲۰۷

۴-۱-۴-۷-۳ آشنایی با علوم اهل بیت.. ۲۰۸

۴-۲ عوامل بیرونی.. ۲۰۹

۴-۲-۱ محیط تربیت.. ۲۰۹

۴-۲-۲ محیط انسانی.. ۲۱۴

۴-۲-۳ محیط دوستان و رفقا ۲۱۶

۴-۲-۴ محیط اجتماعی.. ۲۱۹

۴-۲-۵ محیط مدرسه و مربیان آموزشی.. ۲۲۱

۴-۲-۶ موانع و مقتضیات سیاسی وحکومتی.. ۲۳۱

۴-۳  موانع تربیت.. ۲۳۴

۴-۳-۱ حبّ دنیا ۲۳۴

۴-۳-۲ هوی و هوس.. ۲۳۷

۴-۳-۳وسوسه های شیطانی.. ۲۴۰

فصل پنجم

شیوه‌های تربیت نسل صالح از دیدگاه قرآن ومکتب اهل بیت(ع) ۲۴۲

۵-۱ شیوه‌های تربیت فرزند و نسل صالح از دیدگاه قرآن. ۲۴۴

۵-۱-۱ شیوه‌‌های انگیزشی و رفتاری.. ۲۴۴

۵-۱-۱- ۱محبت ‌به فرزند. ۲۴۴

۵-۱-۱-۲ عدم تبعیض بین فرزندان. ۲۵۱

۵-۱-۱-۳  الگوی عملی صحیح. ۲۵۴

۵-۱-۱-۴  تشویق. ۲۵۶

۵-۱-۱-۴-۱ فوائد تشویق. ۲۵۸

۵-۱-۱-۴-۲عدم افراط و تفریط در تشویق. ۲۵۹

۵-۱-۱-۵   هماهنگی تربیت با طبیعت فرزند. ۲۶۰

۵-۱-۱-۶شیوه تغافل در فرزند. ۲۶۲

۷-۱-۱-۶پرورش حیا و نجابت در فرزند. ۲۶۴

۵-۱-۱-۸  تحریک فرزند به کسب و کار ۲۶۷

۵-۱-۲ شیوه‌های بازدارنده ۲۶۹

۵-۱-۲-۱  پرهیز دادن  فرزند از پنهان‌کاری.. ۲۶۹

۵-۱-۲-۲ پرهیزفرزند  از تفاخر. ۲۷۰

۵-۱-۲-۳ پرهیزفرزنداز زشتی‌های گفتاری.. ۲۷۱

۵-۱-۲-۴ منع فرزنداز سودجوئی.. ۲۷۳

۵-۱-۲-۵پرهیز دادن فرزند از تجمّل‌گرایی.. ۲۷۴

۵-۱-۲-۶ پرهیز از نازپروری فرزند. ۲۷۵

۵-۱-۲-۷ منع فرزند از رذایل اخلاقی.. ۲۷۶

۵ – ۲ شیوه های تربیت فرزند و نسل صالح در مکتب اهل بیت(ع) ۲۷۷

۵-۲-۱ تربیت و سیره معصومین. ۲۷۷

۵ -۲ -۲ تربیت ازمنظر پیا مبر اکرم (ص) ۲۷۸

۵-۲-۳ سیره تربیتی حضرت علی(ع) ۲۸۳

۵-۲-۳-۱ هدف نهایی تربیت فرزند از منظر حضرت علی (ع) ۲۸۶

۵-۲-۳-۲ضرورت تسریع در تربیت از منظر حضرت علی (ع) ۲۸۸

۵-۲-۳-۳ نتایج تربیت فرزند از دیدگاه حضرت علی (ع) ۲۹۰

۵-۲-۴سیره تربیتی   حضرت زهرا (س) ۲۹۲

۵-۲-۴-۱ تربیت از منظر حضرت زهرا (س) ۲۹۵

۵-۲-۴-۲ارتباط علمی حضرت زهرا با فرزندان. ۲۹۵

۵-۲-۴-۳تأثیر نام نیکو بر شخصیت فرزند از منظر حضرت زهرا (س) ۲۹۶

۵- ۳ حسن ختام –  انتظار و تربیت نسل صالح. ۲۹۷

نتیجه نهایی.. ۲۹۹

منابع ومآخذ : ۳۰۴

ع. ۳۱۰

ک..۳۱۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

مقاله نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله نسل صالح ازمنظر قرآن وروایات را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم لغوی و اصطلاحی ذریه

ذریه به معنی فرزند می‌باشد زیرا به صورت مطلق ذکر گردیده است و بالغ و غیربالغ را شامل می‌شود ، اما فرزندان غیربالغ از این جهت ملحق به پدران و مادران می‌شوند که آنان در زندگی دنیا به والدین خود نزدیک بوده و به جهت حس تقلید و همانندسازی در آنها افکار ، عقائد ، اعمال و رفتار والدین آنها را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. علامه مجلسی به نقل از طبرسی در بحارالانوار می‌فرماید:منظور از ذریه، اولاد بزرگ و کوچک آنها می‌باشد، زیرا اولادی که کبیر هستند با ایمان خود از پدرانشان پیروی می‌کنند و اولاد صغیر از ایمان پدرانشان پیروی می‌کنند که در این جا فرزند به تبع پدرش مسلمان خواهد بود.

مفهوم لغوی واصطلاحی واژه صالح

صالح : یعنی با استقامت، اداءکننده واجبات و جمع آن صلحاء است و گاهی به معنی زیاد وافر استعمال می‌شود گفته می‌شود نزد او اندازه صالحی از مال وجود دارد و گفته می‌شود، صالحه‌ای از فلانی به من داده شد یعنی نعمت وافری، جمع آن صوالح است. در مجمع‌البیان در ذیل آیه ۸۴ سوره مائده می‌نویسد.صالح:  کسی است که کار شایسته کند و اگر کار دیگری را به شایستگی آورد مُصلح است و در راه حسن عمل استقامت داشته باشد.

مفهوم لغوی واصطلاحی واژه ی تربیت

در بحث تربیت انسان ، مفهوم واژه ی تربیت به معنی پرو رش دادن استعداد های انسانی یعنی فراهم کردن زمینه ها ی رشد استعدادهای آدمی دلالت دارد این واژه از ریشه ربّو به معنی زیادت وفزونی ورشد وبرآمدن گرفته شده است

کاربرد های گوناگون از این ریشه همه ی این معنا را در بر دارد .

ربو: نفس عمیق وبلند راگویند که موجب بر آمدن سینه است.

ربوه:یعنی سرزمین بلند ومرتفع، رابیه نیز به همین معناست.

أربی  علیه:  یعنی او اشراف واحاطه یافت .

ربیت الولدفربا : یعنی فرزند را تربیت کردم واورشد کرد

اهمیّت تربیت فرزند از دیدگاه اسلام

اگربه آیات شریفه قرآن توجه شود تربیت به طور عام از وظایف انبیاء وپیامبران الهی شمرده شده است .در سوره ی جمعه می خوانیم :« هُوَ الّذِی بَعَثَ فِی الاُمِّیین رَسُولا ً مِنهُم یَتلُوعلََیهِم آیَاتِه وَیُزَکِیهِم وَیُعَلّمهُمُ الکِتاَب وَالحِکمَه وَاِن کَانُوا مِن قَبلُ لَفِی ضَلال ٍ مُبِین » « اوخدایی است که از میان اعراب امّی ، پیغمبری بزرگوار از همان مردم بر انگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آنها را از لوث جهل واخلاق زشت پاک سازد وشریعت واحکام کتاب آسمانی وحکمت الهی بیاموزد با آنکه پیش از این ، همه در ورطه جهالت وگمراهی بودند

حقیقت  تربیت فرزند

نقش ایجادی در تربیت از آن خداست وغیر از خدا همه نقشی اعدادی دارند بنابر این تربیت رفع موانع وایجاد مقتضیات ، یعنی اعداد است تا استعدادهای انسان از قوه به فعل در آ ید و شکوفا شود . چون در تربیت اسلامی مقصود ومقصد کمال مطلق است .انسان موجودی است با استعدادهای شگفت انگیز وگرانقدرچنانچه از رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرموده :« الناس معادن کمعادن الذهب والفضه »  « مردم چون معادن طلا ونقره اند . »

ویژگی های نسل صالح از منظر قرآن و روایات

فرزندان صالح ، از منظر عقل وخرد انسانی مبانی دین الهی ، معرفت ، دانش وایمان به خدا نقش بنیا دین و ارزشی  دارد .« لکن الراسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و المقیمین الصلوه و المؤتون الزکوه وا لمؤمنون بالله و الیوم الآخر اولئک سنوتیهم أجرا عظیماً »« ولی راسخان در علم از آنها، و مؤمنان (از امت اسلام) به تمام آنچه برتو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده، ایمان می‌آورند. (همچنین نمازگزاران و زکات‌دهندگان و ایمان‌آورندگان به خدا و روز قیامت، به زودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد.»

ایمان استوار وعمل صالح

ایمان به خدا اگر بر پایه ی معرفت حقیقی باشد ، آن ایمان استحکام واستواری بیشتری دارد وخداوند بواسطه ی آیاتش چهره ی مومنان واقعی را بیان کرده کسانی که در کنار ایمان عمل صالح نیز انجام می دهند .ایمان اگر براساس مبانی واحکام دینی وبا نیت خالص باشد انجام دهنده ی آن مومن واقعی است .برطبق این مبانی خداوند در سوره ی حجرات مومن واقعی را چنین بیان می کند :«إنما المؤمنون الذین أمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا  باموالهم و أنفسهم فی سبیل‌الله اولئک هم الصادقون.»  فرزندان صالح

مبانی تربیت نسل صالح از منظر قرآن و روایات

بهترین مبانی تربیت که مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و همه نیازهای وجوه اوست راه وحی، سنّت الهی، سنّت معصومین است. قرآن کریم به آیینی می‌خواند که بهترین آئین تربیت است.« إنّ هَذَا القُران لِلّتی هِیَ أَقوَم »« همانا این قرآن، به آیینی درست‌تر و استوارتر راه می‌نمایاند.»این آئین متضمّن همه نیازهای تربیتی انسان است.

 مسئولیت‌اجتماعی

از وفای به عهد و مسئولیت اجتماعی انسان در آیه مبارکه احزاب می‌خوانیم.« ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الأدبار و کان عهدالله مسئولاً» « و آن منافقان از این پیش (در جنگ احد) که اکثراً فرار کردند با خدا ، عهد محکم بسته بودند که به جنگ پشت نکنند و خلق برعهد خدا مسئول خواهند بود.»و از عهدی که با خدا نموده‌اند سؤال گردیده شده است یعنی این افراد مسئولیت آن را قبول دارند وباید وفای به عهد نمایند.

آشنایی با تعالیم و آداب اسلامی و ملکه نمودن آن در فرزند

درونی کردن ارزش‌های دینی از اهداف ایجاد فرزندان صالح  و مسائل تربیتی فرزند است. پیامبر اکرم(ص) برای تحقق آن سعی و تلاش وافر نمود و هرچه در توان داشت دراین زمینه فروگذار نکرد. علمای اخلاق، از درونی‌سازی ارزش‌های اخلاقی به «ملکه‌کردن آداب اسلامی» تعبیر می‌کنند. بدین معنا که بایدها و نبایدهای اخلاقی را در دل و جان فرد مستقر سازند به گونه‌ای که در قلب و روح او رسوخ یابد و در مقام عمل بدون فکر و تأمل رفتار نماید.

اصل اعتدال

در تربیت فرزندان صالح برای تربیت انسان حرکتی که بر پایۀ اعتدال استوار باشد واز حد وسط بیرون نرود شایسته است . این حرکت نباید به افراط و تفریط کشیده شود . در دین اسلام به مسألۀ اعتدال در هرامری اشاره شده  و خداوند متعال امت اسلام را امتی میانه معرفی نموده است و نمونه ای را که این امت باید به آن اقتدا و در رهرو او باشد پیامبر گرامی اسلام را معرفی کرده است .« و کَذلک جَعَلناکُم اُمّهً وسطاً لیکونوا شهدا علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیداً »

حدیث فرزند صالح

وراثت

نقشی که وراثت درتکوین شخصیت کودک ایفا می کند.ازدیرباز مطرح بوده وبه گونه های مختلف ذهن کنجکاومتفکران رابه این نکته معطوف داشته است،که جوابی قاطع ومقنع برآن بیابند. تأثیر وراثت در امور جسمی و بدنی کاملأ مسلم است ودرتشکیل شخصیت نیزعامل مؤثری محسوب می گردد.امام علی(ع)می فرمایند:(کلمات پسندیده واخلاق خوب دلیل بر وراثتهای پسندیده انسان است.)

انواع وراثت

۱ )وراثت خصوصیاتی : وراثتی که با جسم پیوستگی داردمثل رنگ پوست و مو و صورت و چشم و گروه خونی.۲)وراثت عقلی: افراد یک خانواده با افراد یک خانواده دیگر فرق دارند بعضی از خصوصیات عقلی از طریق وراثت به فرزند منتقل می‌شود.۳)وراثت اخلاقی : سجایای اخلاقی و صفات پسندیده یا سیئات اخلاقی و ملکات ناپسند پدران و مادران در فرزند زمینه‌ها را ایجاد می‌کند.از پدران و مادران شجاع و فداکار اغلب فرزندانی با فضیلت و برعکس ازخانواده‌های بخیل و زبون بیشتر بچه‌های پست و فرومایه متولد می شود.

نطفه پاک

از عوامل و راههایی که باعث می‌شود فرزندان صالح  و فرزندی پاک گردد، مراقبت هنگام انعقاد نطفه است. که والدین به عنوان مسئولین این هدیه الهی (فرزند) باید تلاش کنند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند که مبادا لقمه آنها حتی فکر آنها منجر به ایجاد فرزندی ناخلف گردد. والدین باید در مورد زنان و محل انعقاد نطفه مراقبت داشته باشند.

نقش خانواده

از جمله مسائل مهم در امر تربیت کودکان و ایجاد فرزندان صالح  توجه به جنبه‌های خانوادگی و رفتار والدین است.خانواده و اجتماع دو رکن اساسی اصلاح جامعه هستند و مادامیکه این دوساخته نشوند امکان اصلاح و تربیت کودک وجود ندارد. اصلاحات تربیتی باید در ابتدا از محیط خانواده آغاز گردد و هیچ عاملی به اندازه والدین نقش مؤثری در این امر ندارند و سهل‌انگاری آنان در این امر ناسازگاری و نابسامانی را در کودکان بیشتر و پردامنه‌تر خواهد کرد. تربیت کودک خود نوعی جهاد مقدس است، طبعاً بی‌توجهی به سرنوشت کودک نوعی خیانت به او و جامعه اوست.

نقش مادر

توصیه‌های مؤکد معارف ما، برای تقویت ایمان است که در مقابل هجوم سیل‌آسای غریزه خشم، سد استواری ایجاد کند و نگذارد آن عواطف انسانی فرزند نسبت به مادر دستخوش غریزه خشم قرار گیرد و دچار تغییر و تحول گردد روایت‌های که هم در مورد مقام شامخ مادر ذکر می‌شود به جهت توصیه به رأفت و رحمت و مهربانی نسبت به مادر و حرمت‌گذاری و ارج نهادن به او، به خاطر داشتن این سرمایه ارزشمند است. و دلیلی دیگر بر ارج نهادن به مقام مادر اینکه مادر مظهر تجلی‌گاه زیباترین عواطف بشری است.

ویژگی فرزند صالح

نقش مادر در ایجاد نسل صالح

۱- زن به عنوان محور اصلی خانواده است لذا در جایگاههای مختلف نقش‌های متعددی را ایفا می‌کنداز جمله:

۱- انسان مسلمان

۲- نقش همسر

۳- نقش مادر

۴- گرم کننده کانون خانواده

۵- نقش مدیریت کانون خانواده

۶- سامان‌دهنده اوضاع اقتصادی  خانواده

۷- پرورش اعتماد به نفس در فرزند

فرزند صالح در قرآن

حسن ختام ،انتظار و تربیت نسل صالح

آنچه از معصوم آخر به دیگر معصومین از لحاظ تربیتی تبلور دارد همین تربیت است که در انتظار وجود دارد یعنی امید به گشایش ، یعنی روزی فرا می‌رسد که تمام گرفتاریها برطرف می‌شود و انسان به یک سازه تربیتی واقعی با نماد واقعی می‌رسد و این انگیزه برای زندگانی و ادامه حیات و کمال مطلوب به امید آینده روشن و داشتن تصویر زیبا از آینده.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

نظرات بسته شده است.