گامت وجنین – اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی – پرشین مقاله

گامت وجنین

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد. گامت وجنین

مطلب اهدای گامت وجنین درحقوق جزا وحقوق مدنی مشتمل بر۲۶۴ صفحه می باشد . برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

پرشین مقاله

فهرست

الف) اهدای گامت و حقوق جزا ۷

ب) قانون مدنی و اهدای جنین.. ۹

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور. ۹

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور. ۱۲

فصل اول  : تعاریف و کلیات… ۱۲

فصل دوم: شرایط اهداء و دریافت جنین: ۱۲

فصل سوم- تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری: ۱۳

فصل چهارم- شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین.. ۱۴

۱- شرایط انتقال جنین.. ۱۵

شرایط درخواست کنندگان.. ۱۵

شرایط صاحبان جنین.. ۱۷

تشریفات اهداء جنین.. ۱۸

۲- آثار انتقال جنین.. ۱۹

سایر موارد موجود در قانون اهدای جنین به زوجین نابارور. ۲۱

نتیجه. ۲۹

ماهیت و شرایط پذیرش نسب… ۳۱

الف) مفهوم نسب… ۳۱

گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر. ۳۴

الف) دیدگاه عرفی.. ۳۴

ب) دیدگاه قرآن و روایات… ۳۴

گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر. ۳۹

ب) نظر برگزیده. ۴۴

گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب… ۵۴

الف) نظر قانون مدنی و فقها ۵۴

ب) نظر برگزیده. ۶۱

گفتار نخست- اثبات نسب پدری.. ۷۲

الف: اماره فراش…. ۷۳

۱) توجیه اماره فراش…. ۷۵

۲) قلمرو و حد شمول قاعده فراش…. ۷۷

وقوع نزدیکی.. ۷۸

۲-۲- اجرای اماره فراش در مورد طفل متولد شده بعد از انحلال نکاح.. ۸۴

۳) اعتبار اماره فراش…. ۸۴

ب: دلایل دیگر. ۸۶

گفتار دوم- نفی یا انکار ولد.. ۸۸

الف: دعوی ناضر به تحقق نیافتن شرایط اماره فراش…. ۸۸

ب: دعوی ناظر به اثبات خلاف اماره فراش…. ۸۸

۱) عدم وقوع نزدیکی.. ۸۸

۲) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر. ۸۹

۳) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی.. ۸۹

قسمت دوم- دعوی اثبات نسب… ۹۲

نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین.. ۹۳

۱- نسب فرندان ناشی از تززیق اسپرم بیگانه (اهدای اسپرم). ۹۴

الف) فرندان ناشی از تززیق اسپرم بیگانه (اهدای اسپرم). ۹۴

ب) فرزندان ناشی از تزریق (کشت) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک). ۱۰۳

ج) فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تتناسلی زن (اهدای جنین). ۱۰۷

د) فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی.. ۱۰۷

نتیجه. ۱۰۸

حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین.. ۱۱۰

الف – اهلیت تمتع.. ۱۱۰

نظر برگزیده. ۱۱۲

ب) صحت وصیت برای حمل : ۱۱۳

ج ) برخورداری از وقف : ۱۱۵

د) برخورداری از هبه : ۱۱۶

هـ ) اقرار برای حمل : ۱۱۶

و) حق ارث از والدین.. ۱۱۷

حقوق طفل ناشی از اهدای گامت و جنین.. ۱۲۰

۱-۲ در حالت اهدای جنین.. ۱۲۶

۲- حضانت طفل.. ۱۳۲

قسمت اول – نگاهداری و تربیت اطفال.. ۱۳۲

۱) مفهوم حضانت… ۱۳۲

۲-۱-۲ مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت… ۱۳۵

۲) مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت… ۱۳۵

۳) ماهیت حقوقی حضانت… ۱۳۶

۴) ارتباط قواعد حاکم بر حضانت با نظم عمومی.. ۱۳۶

۵) اشخاصی که عهده دار حضانت هستند.. ۱۳۸

الف : حضانت طفل در زمان زوجیت… ۱۳۸

اولویت هر یک از پدر و مادر. ۱۴۰

ب : حضانت طفل بعد از انحلال نکاح یا هنگام جدایی زوجین.. ۱۴۲

قانون حمایت خانواده. ۱۴۳

۲-۱ اهدای تخمک….. ۱۴۶

۲) حالت اهدای جنین.. ۱۴۷

۳- ولایت قهری.. ۱۴۸

۴- الزام به نفقه (انفاق). ۱۵۰

۵- توارث… ۱۵۳

۱- امام خمینی (رحمه الله). ۱۵۸

۲- مقام معظم رهبری (دام ظله العالی). ۱۶۰

۳- حضرت آیت الله تبریزی (دامت افاداته ). ۱۶۴

۴- حضرت آیت الله بهجت (دامت افاداته). ۱۶۴

۵- حضرت آیت الله سیستانی (دامت افاداته ). ۱۶۷

۶- حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله). ۱۶۸

۷- حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت افاداته). ۱۷۰

۸- حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی (دامت افاداته). ۱۷۲

۹- حضرت آیت الله نوری همدانی (دامت افاداته). ۱۷۴

۱۰- حضرت آیت الله صانعی (دامت افاداته ). ۱۷۵

اهدای گامت و جنین و قانون  ومسئولیت مدنی.. ۱۸۰

حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی.. ۱۸۰

گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل.. ۱۸۲

۱- وجود ضرر. ۱۸۴

۲- ارتکاب فعل زیان بار. ۱۸۶

۳- رابطه سببیت… ۱۸۷

نتیجه : ۱۹۶

فصل سوم. ۱۹۷

بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی). ۱۹۷

گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین.. ۲۰۷

الف) قراردادهای درمان علت بیماری.. ۲۰۷

ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین.. ۲۰۸

۲-۱ ) قراردادهای درمان با استفاده از گامت بیگانه. ۲۰۹

گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین.. ۲۱۷

۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام. ۲۱۷

۲- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن.. ۲۱۸

گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین.. ۲۲۱

اقسام قرارداد. ۲۲۱

قرارداد زن یا مرد مجرد و قرارداد زن یا مرد متأهل.. ۲۲۴

بخش چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد. ۲۲۷

۱- قصد دو  طرف… ۲۲۸

۳- مشروعیت جهت… ۲۳۰

۴- مورد معامله و موضوع تعهد دو طرف… ۲۳۱

۱-۴) مورد معامله. ۲۳۱

۲-۴) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد.. ۲۳۷

موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین.. ۲۴۲

۱) فقدان مالیت عرفی.. ۲۴۲

۲) فقدان ملکیت… ۲۴۳

۳) غیر متعارف بودن.. ۲۴۴

۴) هتک حرکت انسان.. ۲۴۵

ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین.. ۲۵۱

۱) اعراض…. ۲۵۱

آثار اعراض بر اهدا کننده و وضعیت گامت یا جنین اهدایی.. ۲۵۳

۲) اذن.. ۲۵۴

آثار ادن بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین.. ۲۵۷

۳) صلح.. ۲۵۸

۴) هبه. ۲۵۹

۵) وکالت… ۲۶۱

آثار وکالت بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین.. ۲۶۳

۶) قرارداد خصوصی.. ۲۶۳

نتیجه :۲۶۴

.

مطلب اهدای گامت وجنین در حقوق جزا وحقوق مدنی در پرشین مقاله موجود است.

خلاصه ای از مطلب اهدای گامت وجنین در حقوق جزا وحقوق مدنی را میتوانید در زیر ببینید.

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده۱- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند. گامت و جنین

جنین از لقاح تا تولد

شرایط درخواست کنندگان

برابر ماده ۲ قانون، افراد درخواست کننده باید شرایط زیر را دارا باشند:یک- زن و شوهر باشند. قانون گذار در مواد مختلف از زن و شوهر و زوجین سخن گفته است و مسلم است که این حق را فقط برای زن و شوهر قانونی قائل شده است. بنابراین زن و مردی که رابطه قانون نکاح بین آنان وجود ندارد، گامت و جنین،هر چند زندگی مشترک داشته باشند، در حقوق ایران، برخلاف حقوق فرانسه، نمی توانند از این روش بهره مند گردد

شرایط صاحبان جنین

برابر ماده ۱ قانون یاد شده، صاحبان گامت و جنین باید اولاً زن و شوهر قانونی و شرعی باشند و به دیگر سخن، گامت و جنین اهدای از اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی حاصل شده باشد؛ ثانیاً جنین اهدایی از تقلیح خارج از رحم حاصل شده باشد؛ ثالثاً زوجین صاحب جنین کتباً با انتقال آن موافقت نمایند.

از جنین تا تولد

تشریفات اهداء جنین

از لحاظ شرایط صوری  تشریفات، به موجب قانون جدید، علاوه بر موافقت کتبی زوجین صاحب جنین، زن و شوهر متقاضی باید مشترکاً تقاضای کتبی خود را تنظیم و تسلیم دادگاه کنند (ماده۲). قانون به صراحت از کتبی بودن درخواست سخنی نگفته ولی از کلمه «تنظیم» این امر قابل استنباط است. دادگاه صالح در این خصوص دادگاه خانواده است که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به درخواست رسیدگی و تصمیم گیری می کند. «عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.گامت وجنین

آثار انتقال جنین

برابر ماده۳ قانون نحوه اهداء جنین «وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». این عبارت مشابه ماده ۱۱ «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ می باشد

مراحل لانه گزینی جنین

اهدای گامت و جنین و قانون  ومسئولیت مدنی

در روش بهره گیری از شخص یا اشخاص ثالث در امر تولید مثل، روابط زیادی بین اشخاص درگیر ایجاد می شود که هرکدام از آنها منبع بالقوه ای برای ادعای جبران خسارت و اقامه‌ی دعوی مسئولیت مدنی می باشند. این روابط شامل روابط بین پزشک و بیمار ( مادر جانشین یا هر زنی که بچه رابه دنیا می آورد)؛ پزشک و اعطا کننده گامت، پزشک وطفل، اعطا کننده گامت و  جنین دریافت کننده گامت، اعطا کننده گامت و بجه، والدین وبچه می باشند.

.

نظرات بسته شده است.