پارک تفریحی – پارک تفریحی در گذر زمان – پرشین مقاله

پارک تفریحی

پارک تفریحی گذشت بی وقفه پس ثانیه ها نهایت اجتناب ناپذیرآدمی رارقم می زندوبه رغم پیشرفتهای شگرف دانش هنوز رؤیای دیرین سلطه براین بعد غریب فیزیکی جزء درعالم داستانهای علمی تخیلی همچنان بعیدبه نظرمی رسد ازدیدماوبراساس تجربیات روزمره زمان تنهادریک جهت حرکت می کند .

مطلب پارک تفریحی در گذر زمان مشتمل ۲۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست

چکیده : ۱۴

مقدمه: ۱۵

آینده. ۱۹

گذشته: ۲۰

۱-فصل اول. ۲۱

ضرورت واهمیت انتخاب موضوع. ۲۱

–اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر. ۲۱

۱-۲-سیاحت ورابطه آن با فرهنگ.. ۲۲

۱-۳-سیاحت و رابطه آن با جامعه شناسی.. ۲۳

۱-۴-اهمیت معنوی طبیعت.. ۲۳

فصل دوم: ۲۴

فرهنگ.. ۲۴

فرهنگ مردم. ۲۴

۲-۲-۲- روابط فرهنگی.. ۲۶

۲-۲-۳- روابط اجتماعی.. ۲۷

۲-۲-۴- فرهنگ و روابط اجتماعی.. ۲۸

۲-۲-۵- فرهنگ و آموزش… ۲۹

۲-۲-۶- تاثیر فرهنگ بر روابط انسانی.. ۲۹

۲-۲-۷- فراغت و تفریح با هدف ارتقاء فرهنگی.. ۲۹

۲-۲-۸- فرهنگ پویا ، فرهنگ ایستا ۳۰

۲-۲-۹- تمدن. ۳۱

۲-۲-۱۰- فرهنگ و تمدن. ۳۲

۲-۲-۱۱- هنر و فرهنگ و تاثیر آن بر زندگی.. ۳۳

۲-۲-۱۲-  هنر تجلی بخش فرهنگ.. ۳۴

۲-۲-۱۳- برایند فرهنگ و هنر. ۳۵

۲-۲-۱۴- دانش و هنر هر دو سرچشمه فرهنگ.. ۳۷

۲-۲-۱۵- نقش معماری در ایجاد فرهنگ و چگونگی تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر. ۳۷

فصل سوم. ۳۹

تفرجگاه و هنر باغسازی.. ۳۹

تفرجگاه و فضای سبز. ۳۹

تفرجگاه و چشم انداز. ۳۹

مقدمه. ۳۹

۲-۳-۱- درباره چشم انداز ( چشم انداز یک اصل نیاز). ۴۰

۳-۳-۱-۱- چشم انداز ، هنر طراحی.. ۴۲

۳-۳-۱-۲- استعاره و طراحی چشم انداز. ۴۲

۳-۳-۲- مفهوم واژه پارک.. ۴۴

۳-۳-۲-۱- تعریف پارک : جاون وین بارنه – فرهنگ کشاورزی.. ۴۵

۲-۳-۲-۲- تعریف پارک در فرهنگ اکسفور ( ۱۹۶۲). ۴۶

۳-۳-۲-۳- تعریف پارک در فرهنگ استاندارد دانشگاهی ( ۱۹۵۹). ۴۶

۳-۳-۲-۴- فرهنگ امریکن هیرتاژ ( ۱۹۸۲) : ۴۶

۳-۳-۲-۵- فرهنگ اکولوژی کولیننز (۱۹۸۸) : ۴۶

۲-۳-۲-۶- فرهنگ جنگل داری انجمن جنگلداران امریکا – روبر تسون فورد ( ۱۹۷۱) : ۴۶

۳-۳-۳- نگاهی به تعاریف مفاهیم مربوط به تفرجگاه ها ۴۷

۳-۳-۳-۱- تفریح ( recreation ). 47

۳-۳-۳-۲- فعالیت های تفریحی ( outdoor decreation activities  ). ۴۸

۳-۳-۳-۳- تفرج ( outdoor recreation  ). ۴۸

۳-۳-۳-۴- اوقات فراغت ( leisure time ). 49

۳-۳-۴- تاریخچه و سبکهای هنر باغسازی در جهان. ۵۱

۳-۳-۴-۱- توسعه باغ سازی کهن.. ۵۲

۳-۳-۴-۱-۱- بابل.. ۵۳

۳-۳-۴-۱-۲- یونان. ۵۴

۳-۳-۴-۱-۳- امپراطوری روم. ۵۵

۳-۳-۴-۲- باغ های رنسانس… ۵۵

۳-۳-۴-۳- مفهوم پارک در قرن ۱۸. ۵۶

۳-۳-۴-۴- مفهوم پارک در قرن ۱۹. ۵۷

۳-۳-۴-۴-۱- دوران انقلاب صنعتی ( نیمه اول قرن ۱۹). ۵۷

۳-۳-۴-۴-۲- دوره مدرن (۰ اواخر قرن ۱۹ ). ۵۸

۳-۳-۴-۵- مفهوم پارک در قرن بیستم. ۵۹

۳-۳-۴-۶- رد پای فلاسفه. ۶۰

۳-۳-۵- تاریخچه و سبک پردیس سازی در ایران. ۶۱

۲-۳-۵-۱- تحول تاریخی باغ در ایران. ۶۱

۳-۳-۵-۱-۱- باغ هایی تیموری.. ۶۲

۳-۳-۵-۱-۲- باغ های صفوی یا شاه عباسی.. ۶۳

۳-۳-۵-۱-۳- باغ های قاجاری.. ۶۴

۳-۳-۵-۲- هندسه باغ ایرانی.. ۶۵

۳-۳-۵-۲-۱-۱ آب در باغ. ۶۷

۳-۳-۵-۲-۱-۲- گیاهان در باغ. ۷۰

۳-۳-۵-۳- خصوصیت باغ ایرانی.. ۷۲

۳-۳-۵-۳-۱- قرار گیری در زمین شیب دار : ۷۳

۳-۳-۵-۳-۲- محصور بودن باغ ها : ۷۳

۳-۳-۵-۳-۳- تقسیم چهار بخشی باغ با خطوط مستقیم : ۷۳

۳-۳-۵-۳-۴- وجود ساختمان در مرکز یا بلندترین قسمت فضا : ۷۴

۳-۳-۵-۳-۵- استفاده از یک جوی اصلی : ۷۴

۳-۳-۵-۳-۶- وجود حوض یا آبنما : ۷۵

۳-۳-۵-۳-۷- استفاده از دزختان سایه دار و معابر باریک حرکتی : ۷۵

۳-۳-۶- انواع پارکها ۷۷

۳-۳-۶-۱- طبقه بندی پارکها  بر حسب ویژگی اصلی : ۷۷

پارکهای طبیعی.. ۷۷

پارکهای مصنوعی ( ۱۹۸۴ ). ۷۷

۳-۳-۶-۲- طبقه بندی بر اساس هدف.. ۷۷

پارکهای گیاهی ( باغ های اکولوژی ). ۷۷

پارکهای طبیعت همراه با باغ وحش… ۷۷

۳-۳-۶-۳- طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه. ۷۷

۳-۳-۶-۳-۱- پارکهای کوچک : ۷۷

۳-۳-۶-۳-۲- پارکهای متوسط : ۷۷

۳-۳-۶-۳-۳- پارکهای بزرگ : ۷۸

۳-۳-۶-۳-۴- پارکهای شهری و منطقه ای.. ۷۸

۳-۳-۶-۴- طبقه بندی پارکهای شهری : ۷۸

۳-۳-۶-۴-۱- پارک شهری در مقیاس همسایگی : ۷۸

۳-۳-۶-۴-۲- پارک شهری در مقیاس محله : ۷۹

۳-۳-۶-۴-۳- پارک شهری در مقیاس ناحیه : ۷۹

۳-۳-۶-۴-۴- پارک شهری در مقیاس منطقه. ۷۹

۳-۳-۶-۵- طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور ( ۱۳۶۹). ۷۹

۳-۳-۶-۵-۱- پارک محله ای شهری.. ۸۰

۲-۳-۶-۵-۲- پارکهای منطقه ای شهری.. ۸۰

۳-۳-۶-۵-۳- پارکهای بسیار بزرگ : ۸۱

۳-۳-۶-۵-۴- پارکهای حاشیه ای ( پارکهای خارج از شهر ) : ۸۱

۳-۳-۶-۵-۵-  باغ های شهری : ۸۱

ماخذ : مجموعه روشهای ایجاد فضای سبز. ۸۵

۳-۳-۶-۷- طبقه بندی پارکها بر اساس شکل.. ۸۶

۳-۳-۶-۷-۱- پارکهای منظم. ۸۶

۳-۳-۶-۷-۲- پارکهای غیر منظم. ۸۷

۳-۳-۶-۷-۴- پارکهای فانتزی.. ۹۰

۳-۳-۶-۷-۵- پارکهای مدرن. ۹۰

۳-۳-۶-۸- پارکهای مصنوعی.. ۹۰

۳-۳-۶-۸-۱- تعریف.. ۹۱

۳-۳-۶-۸-۲- تاریخچه صنعت پارکهای موضوعی.. ۹۱

۳-۳-۶-۸-۳- ویژگی های پارکهای موضوعی.. ۹۴

۳-۳-۶-۸-۴- طراحی جذابیتهای موضوعی themed attraction design. 95

۳-۳-۶-۸-۴-۱- معماری.. ۹۶

۳-۳-۶-۸-۴-۲- طراحی محیط اطراف  ( land scape ). 96

۲-۳-۶-۸-۴-۳- روشنایی.. ۹۶

۳-۳-۶-۸-۵- انواع پارکهای موضوعی.. ۹۷

استان فارس… ۱۰۰

۴-۱. استان فارس… ۱۰۰

۴-۱-۱. ویژگی های تاریخی استان فارس… ۱۰۱

۴-۱-۲- ویژگیهای جغرافیا یی استان. ۱۰۳

۴-۱-۳ طوایف و تیره های ساکن در استان فارس… ۱۰۵

۴-۱-۴ ویژگی های جمعیتی استان فارس… ۱۰۵

۴-۱-۵- ویژگی های اقلیمی استان فارس… ۱۰۸

شهرستان شیراز. ۱۱۰

۴-۲- شهرستان شیراز. ۱۱۰

۴-۲-۱- ویژگیهای جغرافیایی طبیعی.. ۱۱۰

۴-۲-۱- ۱- حدود و وسعت.. ۱۱۰

۴-۲-۱-۲ موقعیت پستیها و بلندیها ۱۱۱

۴-۲-۱-۳ رودخانه ها ، دریاچه ها و حوزه های آبریز. ۱۱۱

الف : رودخانه خشک ( نهر اعظم ). ۱۱۲

ب: رودخانه فصلی راهدار. ۱۱۲

ج : رودخانه فصلی نظیر آباد ( سروستان ). ۱۱۲

د : دریاچه مهارلو. ۱۱۲

و:  دریاچه فصلی دشت ارژن. ۱۱۳

۴-۲-۱-۴ جهت قبله. ۱۱۳

۴-۲-۱-۵- تقسیمات کشوری.. ۱۱۴

۴-۲-۲ ویژگی های اقتصادی.. ۱۱۴

۴-۲-۲-۱ کشاورزی و منابع طبیعی.. ۱۱۴

۴-۲-۲-۲ منابع آب.. ۱۱۵

۴-۲-۲-۲-۱ منابع آب سطحی : مهمترین منابع آب سطحی در این شهرستان عبارتند از : ۱۱۵

۴-۲-۲-۲-۱-۱ رودخانه خشک.. ۱۱۵

۴-۲-۲-۲-۱-۲ رودخانه راهدار. ۱۱۶

۴-۲-۲-۲-۱-۳ رودخانه قره آغاج. ۱۱۶

۴-۲-۲-۲-۲ منابع آب زیر زمینی.. ۱۱۶

-۲-۱- ویژگی های تاریخی : ۱۱۸

۴-۲-۳-۱ کلیات ( تاریخچه شهر شیراز ). ۱۱۸

۴-۲-۳-۲ شیراز در آثار نوشتاری پیش از اسلام. ۱۱۸

۴-۲-۳-۳- شیراز در آثار نوشتاری پس از اسلام. ۱۱۹

۴-۲-۳-۴- شیراز از سده پنجم به بعد. ۱۲۰

۴-۲-۳-۵- زبان و نژاد مردم شیراز : ۱۲۱

۴-۲-۳-۶- مشاهیر علم و ادب و فلسفه : ۱۲۲

۴-۲-۳-۷- تاریخ و سیر تحول شهر : ۱۲۲

۴-۲-۳-۷-۱- پیدایش و شکل گیری شهر از نظر تاریخی : ۱۲۲

۴-۲-۳-۷-۲- دورانهای تاریخی شهر تا دوران معاصر : ۱۲۴

۴-۲-۳-۷-۳- شیراز در دوران معاصر : ۱۲۶

ویژگی های اجتماعی و فرهنگی.. ۱۲۸

۴-۲-۴- ویژگی های اجتماعی و فرهنگی.. ۱۲۸

۴-۲-۴-۱- حجم و رشد جمعیت.. ۱۲۸

۴-۲-۴-۲- فرهنگ و هنر و جهان گردی.. ۱۳۰

ویژگی های اقلیمی.. ۱۳۲

۴-۲-۵- ویژگی های اقلیمی شیراز. ۱۳۲

۴-۲-۵-۱- کلیات.. ۱۳۲

۴-۲-۵-۲- دمای هوا ۱۳۳

۴-۲-۵-۳- رطوبت نسبی.. ۱۳۴

۴-۲-۵-۴- ب) میزان بارندگی.. ۱۳۶

۴-۲-۵-۵- باد. ۱۳۶

۴-۲-۵-۵-۱- چرخش بافت شهر و نتایج آن در رابطه با باد. ۱۳۷

۴-۲-۵-۵-۲- تاثیر باد در جهت گیری بناها ۱۳۸

۴-۲-۶-۵-۳- نقش باد در تعدیل شرایط زیستی در خیابان ها ۱۳۹

۴-۲-۵-۶- تابش خورشید. ۱۴۱

۴-۲-۵-۶-۱- جهت گیری بافت شیراز با توجه به تابش و سایه. ۱۴۲

۴-۲-۵-۷- تحلیل شرایط اقلیمی.. ۱۴۳

۴-۲-۵-۷-۱- منطقه آسایش… ۱۴۳

۴-۲-۵-۷-۲- تقویم نیاز به سایه و آفتاب.. ۱۴۴

۴-۲-۵-۷-۳- تاثیر تابش آفتاب بر محیط.. ۱۴۵

۴-۲-۵-۷-۴- تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارج. ۱۴۶

۴-۲-۵-۷-۵- سایه بانهای طبیعی.. ۱۴۶

۴-۲-۵-۷-۶- تامین آسایش فضای خارجی.. ۱۴۷

۴-۲-۵-۷-۷- سایه و آفتاب در معبر. ۱۴۷

۴-۲-۵-۷-۷-۱-نتیجه گیری.. ۱۴۸

۴-۲-۵-۷-۸-کنترل افزایش دما بر اثر تابش… ۱۴۹

۴-۲-۵-۷-۸-۱- نتیجه گیری.. ۱۵۱

۴-۲-۵-۸- سایه بان. ۱۵۲

۴– ۲-۵-۹ – استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر. ۱۵۵

۴-۲-۵-۹-۱- تعیین سطوح آب لازم در معابر. ۱۵۶

۴-۲-۵-۹-۲- تعیین سطوح چمن لازم در معابر. ۱۵۷

۴-۲-۵-۹-۳- تعیین تعداد درخت لازم در معابر. ۱۵۸

۴-۲-۵-۹-۴- مقایسه میزان تبخیر از سطوح آب ، گیاه  و خاک.. ۱۵۹

۴-۲-۵-۹-۵- نقش گیاهان در احساس شرجی.. ۱۶۰

۴-۲-۵-۹-۶-نتیجه گیری.. ۱۶۰

۴-۲-۵-۱۰ باد درفضای آزاد. ۱۶۱

۴-۲-۵-۱۰-۱- نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی.. ۱۶۲

۴-۲-۵-۱۱- فضاهای باز ویخبندان. ۱۶۳

نتایج نهایی.. ۱۶۴

۴-۲-۵-۱۲- ( آسایش در فضای باز : ). ۱۶۴

۴-۲-۵-۷-۸-۱- نتیجه گیری.. ۱۶۶

۴-۲-۵-۸- سایه بان. ۱۶۶

۴-۲-۵-۹- استفاده زا تبخیر و تعریق د رکاهش دمای معابر. ۱۶۶

۴-۲-۵-۹-۱- تعیین سطوح آب لازم در معابر. ۱۶۶

۴-۲-۵-۹-۲- تعیین سطوح چمن لازم در معابر. ۱۶۶

۴-۲-۵-۹-۳- تعیین تعداد درخت لازم در معابر. ۱۶۶

۴-۲-۵-۹-۴- مقایسه میزان تبخیر لازم از سطوح آب ، گیاه و خاک.. ۱۶۶

۱-۲-۵-۹-۵- نقش گیاهان در احساس شرجی.. ۱۶۶

۴-۲-۵-۹-۶- نتیجه گیری.. ۱۶۶

۴-۲-۵-۱۰- باد در فضای آزاد. ۱۶۶

۴-۲-۵-۱۰-۱- نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی.. ۱۶۶

۴-۲-۵-۱۰-۲- نتیجه گیری.. ۱۶۶

۴-۲-۵-۱۱- فضای باز و یخبندان. ۱۶۶

۴-۲-۵-۱۲- نتایج نهایی آسایش در فضای باز. ۱۶۶

ویژگی های معماری شیراز. ۱۶۷

۴-۲-۶- ویژگی های معماری شیراز. ۱۶۷

۴-۲-۶-۱- معماری شیراز : ۱۶۷

۴-۲-۶-۲- عناصر منحصر به فرد در معماری شیراز : ۱۶۸

۴-۲-۶-۲-۱- چهارطاقی ها : ۱۶۸

۴-۲-۶-۲-۲- کاربرد سنگ و حجاری در معماری : ۱۶۹

۴-۲-۶-۲-۳- ستون های سنگی : ۱۶۹

۴-۲-۶-۲-۴- سرستونهای سنگی خاص : ۱۷۰

۴-۲-۶-۲-۵- باغ. ۱۷۰

۴-۲-۶-۲-۶- آب.. ۱۷۱

۴-۲-۶-۲-۷- کوشک : ۱۷۱

۴-۲-۶-۲-۸- ایوان های دو ستونه : ۱۷۱

۴-۲-۶-۲-۹- سرو: ۱۷۲

۴-۲-۶-۳- ویژگی های بارز معماری ساختمانهای شیراز. ۱۷۲

۴-۲-۶-۳-۱- مساجد و حسینیه ها : ۱۷۲

۴-۲-۶-۳-۲-بقا متبرکه و امامزاده ها : ۱۷۳

۴-۲-۶-۳-۳- بازارها : ۱۷۳

۴-۲-۶-۳-۴- مدارس : ۱۷۴

۴-۲-۶-۳-۵- آرامگاه ها ۱۷۴

۴-۲-۶-۳-۶- کاخ های حکومتی.. ۱۷۵

۴-۲-۶-۳-۷- باغ ها و کوشک ها: ۱۷۵

۵-۳- سایت.. ۱۷۷

۵-۳-۱- مکان یابی و دلایل انتخاب سایت.. ۱۷۷

۵-۳-۲- خصوصیات و آنالیز سایت.. ۱۷۸

۵-۳-۲-۱- موقعیت و محل قرار گیری  سایت.. ۱۷۸

۵-۳-۲-۲- بررسی راه های ارتباطی و دسترسی های سایت.. ۱۷۹

۵-۳-۲-۳- عوارض طبیعی موجود در اطراف سایت.. ۱۸۰

۵-۳-۲-۴- بررسی کاربری های اراضی پیرامون سایت.. ۱۸۱

۵-۳-۲-۷- دیدهای مختلف سایت.. ۱۸۳

۵-۳-۲-۸- بررسی وضعیت توپوگرافی و درصد شیب.. ۱۸۴

۵-۳-۲-۹- قابلیت اراضی.. ۱۸۵

۵-۳-۲-۱۰-  گونه های گیاهی قابل کشت در سایت.. ۱۸۶

۵-۳-۲-۱۱- دفع آبهای سطحی.. ۱۸۶

۵-۳-۳- رودخانه خشک شیراز. ۱۸۸

۵-۳-۳-۱-  محدوده رودخانه چنارسوخته. ۱۸۸

۵-۳-۳-۱-۱- مورفولوژی.. ۱۸۹

۵-۳-۳-۱-۱-۱- طبقه بندی رودخانه. ۱۸۹

۵-۳-۳-۱-۱-۲- دیواره های رودخانه. ۱۸۹

۵-۳-۳-۱-۱-۳- بستر رودخانه. ۱۸۹

۵-۳-۳-۱-۱-۴- رسوبات رودخانه. ۱۸۹

هیدرولوژی.. ۱۹۰

۵-۳-۳-۱-۲-۱- کیفیت اب.. ۱۹۰

۵-۳-۳-۱-۲-۲- سیلاب.. ۱۹۰

۵-۳-۳-۱-۳-  ویژگی منحصر به فرد رودخانه در این سازه. ۱۹۰

۵-۳-۴- مهندسی سایت و مدیریت سیلاب.. ۱۹۰

۵-۳-۴-۱- آبگیرهای ذخیره ای : ۱۹۰

۵-۳-۴-۲- تاسیسات نفوذ. ۱۹۱

۵-۳-۴-۳- حوضچه نفوذ. ۱۹۲

۵-۳-۴-۴- ترانشه های نفوذ. ۱۹۲

۵-۳-۴-۵- سطوح مفروش متخلخل.. ۱۹۳

۵-۳-۴-۶- حوضچه های ( بهبود ) کیفیت آب.. ۱۹۳

۵-۳-۴-۷- عملیات منظر سازی.. ۱۹۴

۵-۳-۴-۸- کنترل فرسایش و رسوب گذاری.. ۱۹۵

۵-۳-۴-۹- عوامل فرسایش خاک.. ۱۹۶

۵-۳-۴-۹-۱- خاک.. ۱۹۶

۵-۳-۴-۹-۲- پوشش گیاهی.. ۱۹۷

۵-۳-۴-۹-۳-  توپوگرافی.. ۱۹۷

۵-۳-۴-۹-۴- اقلیم. ۱۹۸

۵-۳-۴-۱۰- اصول کنترل فرسایش… ۱۹۸

تثبیت.. ۲۰۰

کنترل رواناب.. ۲۰۱

۵-۳-۴-۱۱-۳-  کنترل رسوب.. ۲۰۱

جمع بندی و نتیجه گیری.. ۲۰۲

۶-۱ – مطالعه و تعیین عناصر و بناهای اصلی مجموعه. ۲۰۳

۶-۲- عوامل مؤثر بر برنامه ریزی فیزیکی.. ۲۰۴

۶-۲-۱- مراجعه کنندگان. ۲۰۴

۶-۳ : معرفی فضاها با استانداردهای مبنا جهت رسیدن به سطوح مورد نظر. ۲۰۶

۶-۳-۱- اداری.. ۲۰۶

اجزاء مبلمان اطاق مدیریت : ۲۰۶

۶-۳-۲- کتابخانه. ۲۰۷

۶-۳-۲-۱- ساختار کلی کتابخانه. ۲۰۸

فضای ذخیره سازی.. ۲۰۸

سالن قرائت.. ۲۰۸

سالن محل استقرار کارکنان. ۲۰۸

محل ارائه خدمات.. ۲۰۸

۶-۳-۲-۲- فضاهای مورد نیاز. ۲۰۸

۶-۳-۲-۳- سیرکولاسیون کتاب.. ۲۰۹

۶-۳-۲-۴- سیرکولاسیون استفاده کنندگان. ۲۱۰

۶-۳-۲-۴-۱- انتخاب کتاب.. ۲۱۰

۶-۳-۲-۴-۲- مطالعه کتاب.. ۲۱۰

۶-۳-۲-۵- اجزاء مبلمان کتابخانه. ۲۱۱

۶-۳-۲-۵-۱- فضای ورودی.. ۲۱۱

۶-۳-۲-۵-۲- سالن مطالعه. ۲۱۱

۶-۳-۲-۵-۳- فضای مخزن کتاب.. ۲۱۱

۶-۳-۲-۵-۴- فضای تکثیر. ۲۱۱

۶-۳-۲-۵-۵- فضای اداری.. ۲۱۲

۶-۳-۳- تئاتر. ۲۱۲

۶-۳-۳-۱- سالن تئاتر. ۲۱۳

۶-۳-۳-۲ – جزئیات سالن تئاتر. ۲۱۳

۶-۳-۳-۲-۱- دید تماشاگران. ۲۱۳

۶-۳-۳-۲-۳- زاویه دید افقی.. ۲۱۴

۴-۳-۳-۲-۴-زاویه دید عمودی.. ۲۱۵

۶-۳-۳-۳- عمق آمفی تئاتر. ۲۱۵

۶-۳-۳-۳-۱- میزان رؤیت.. ۲۱۶

۶-۳-۳-۳-۲- ظرفیت.. ۲۱۶

۶-۳-۳-۴- راهروهای داخل سالن نمایش… ۲۱۷

۶-۳-۳-۵- انحناء ردیف های صندلی.. ۲۱۷

۶-۳-۳-۶- شیب کف آمفی تئاتر. ۲۱۷

۶-۳-۳-۷- ترتیب جایگاه تماشاگران. ۲۱۸

۶-۳-۳-۸- فضای پشت صحنه  ( پشتیبانی صحنه ). ۲۱۹

۶-۳-۴- کافی شاپ.. ۲۱۹

۶-۳-۵- رستوران. ۲۲۰

۶-۳-۶- نمایشگاه. ۲۲۱

۶-۳-۶-۱ گردش و مسیر حرکت در داخل نمایشگاه. ۲۲۱

۶-۳-۶-۲- نور طبیعی.. ۲۲۲

۶-۳-۶-۳- روشنایی از بالا. ۲۲۲

۶-۳-۶-۴- نور ( روشنایی ) جانبی.. ۲۲۳

۶-۴- تقسیم بندی فعالیت های مجموعه فرهنگی تفریحی.. ۲۲۴

فرهنگی.. ۲۲۵

۶-۴-۲- خدماتی.. ۲۲۶

۶-۴-۳-  تفریحی.. ۲۲۷

۴-۵- نتیجه گیری و جمع بندی : ۲۲۸

مقاله  پارک تفریحی در گذر زمان در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله پارک تفریحی در گذر زمان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

پارک تفریحی، گذشت بی وقفه پس ثانیه ها نهایت اجتناب ناپذیرآدمی رارقم می زندوبه رغم پیشرفتهای شگرف دانش هنوز رؤیای دیرین سلطه براین بعد غریب فیزیکی جزء درعالم داستانهای علمی تخیلی همچنان بعیدبه نظرمی رسد ازدیدماوبراساس تجربیات روزمره زمان تنهادریک جهت حرکت می کند .

بهترین شهربازی های تهران

اهمیت و نیاز به تفریح وسیاحت در عصر حاضر

پارک تفریحی،انسان در طول تاریخ سعی در شناسایی و ارزیابی محیط خود داشته است و بر اساس همین معیار تلاش نموده با طبیعت ارتباط صحیح و مناسبی پیدا کند . این کوشش گاهی به گونه ای بوده است که موجب تخریب محیط گشته و گاه نیز همراه با ان حرکت کرده است .بنا به نظر محققین زیست شناس این پدیده عکس العملی است که انسان در مقابل طبیعت نشان می دهد این عکس العمل در اعصار و ادوار مختلف تاریخ شکلی متفاوت با دیگر زمانهای تاریخ داشته است .

برایند فرهنگ و هنر

رابطه فرهنگ با هنر ارتباطی است که برای صلاح جامعه لازم است. چون این دو نیرو هر کدام به سهم خود عامل پویایی و حرکت به جهت تعالی و تکامل و دارای بار و نتیجه مثبت می باشند و فرهنگ سالم عامل پایداری و تحکیم بنیان پیشرفت و دوام پویایی جامعه می باشد . به عبارت ساده تر فرهنگ ریشه درخت هنر است پس برای تکامل و پویایی درخت هنر باید فرهنگ قوی و سالم داشته باشیم . البته منظور از فرایند فرهنگ و هنر نتیجه و حاصلی است که این دو نیرو در ایجاد آن دخالت دارند و آن مایه اصلاح جامعه و عامل پویایی و تحرک به سمت ‌ارمانها و هدفهای والای جامعه انسانی می شود . پارک تفریحی

بهترین شهربازی بزرگسالان تهران

دانش و هنر هر دو سرچشمه فرهنگ

فرهنگ بازتاب سیبستم ارزشی یک نظام اجتماعی است که دانش و هنر مظاهر این بازتاب هستند . دانش در جهت عقلانی است و با شعور انسان تماس دارد و هنر چیزی است قابل درک که احساس می شود .به نظر می رسد سرچشمه علم ، اولین بستر فرهنگ است و قطعا سرچشمه هنر ، دومین بستر فرهنگ می شود . مراحل تکامل علم به دقت قابل مطالعه می باشد در حالی که تکامل هنر به آنصورت قابل مطالعه نیست . لوعی کال معتقد است که (( هنر تنها زبان واقعی انسان است که می خواهد بین انسانها رابطه برقرار کند )) چنانچه نقاشی های داخل غارها که از دوران اولیه عصر حجر هستند ، نمایشی از تکامل بشری می باشد و در واقع این نقاشی ها از کوشش های اولیه بشر در راه حاکم شدن بر طبیعت بوده اند و نه به عنوان انگونه اثار هنری که شاید امروزه در نظر ما باشد

مشاهیر علم و ادب و فلسفه

در لابه لای کتابهای شرح رجال و تذکره ها ، نام و شرح حال حدود ۲۰۰ نفر از عالم ، فقیه ، ادیب ، شاعر و هنرمند شیرازی آمده که در اینجا نام چند نفری از آنها را به عنوان نمونه می آوریم :ابوعبداله محمدبن خفیف شیرازی ( عارف ) ، زرکوب شیرازی ( عارف و مولف ) ، سعدی ( شاعر ) ، وصاف شیرازی ( مورخ ) ، حافظ ( عارف و شاعر ) ، شاه داعی الی اله شیرازی ( عارف ) ، عبدی بیگ شیرازی ( شاعر ) ، حجاب شیرازی ( خوشنویس و شاعر ) ، و قاآنی ( شاعر )  فرصت شیرازی ( شاعر و دانشمند و مولف ) ، شوریده شیرازی ( شاعر ) .

نقش باد در تعدیل شرایط زیستی در خیابان ها

پارک تفریحی،خیابان هایی که به شکل دره در آمده اند ، بر حسب شکل ، اندازه و جهت ممکن است باد را به درون خود هدایت کنند یا آنکه مانع رسیدن جریان باد به سطح خیابان شوند . سرعت و جهت باد در فضای باز ، با جریان یافتن هوا به دور یک مانع اعم از ساختمان ، دیوار یا محوطه درخت کاری شده ، تغییر می کند و به این ترتیب مناطقی بوجود می آید که سرعت باد در آنها زیاد ( تند باد) و یا سرعت جریان هوا درآنها کم است . بدین ترتیب آلودگی های تولید شده در یک منطقه دارای تهویه خوب ممکن است به سرعت پراکنده شود . در حالی که آلودگی هایی که میان ساختمان رخنه کرده اند ، به صورت فشرده در می آیند

فضاهای باز ویخبندان

پارک تفریحی،وجود یخبندان در معابر موجب می گردد که از یک طرف عبور و مرور مشکل شود واز طرف دیگر یخ ها با انتقال سرما به محیط و جذب گرمای نهان هوا برای ذوب شدن ، دما را کاهش دهند .در شیراز حدود سه ماه یخبندان عمومی وجود دارد که شامل ماههای آذر ، دی و بهمن می باشد .  در مقابله با یخبندان عمومی ، آفتاب گیر بودن معابر کمک بزرگی به ذوب یخ ها خواهد کرد . بنابراین بررسی سطوح پر سایه در مواقع یخبندان ، حائز اهمیت است .

بهترین شهربازی تهران کجاست

کنترل فرسایش و رسوب گذاری

فرایند های فرسایش  و رسوب گذاری شامل : فرایند انفصال ، انتقال و رسوب ذرات خاک بوسیله فعالیت آب ، یخ ، با دو جاذبه زمین می باشد . اثرات باران ، اب جاری ، انجماد و ذوب و باد ذرات خاک را از جای می کند و با حرکت اب و باد ذرات را انتقال داده و آنها را در یک مکان جدید رسوب می دهد . توضیحی که در پی می آید به فرسایش ناشی از نیروی ریزش باران و اب جاری محدود است .

کنترل رواناب

پارک تفریحی ،اقدامات کرتبط با رواناب قصد دارند قبل از آنکه سیلاب مجال تمرکز پیدا کند و یا قبل از آنکه به سرعت و یا حجمی برسد که ایجاد خسارت کند آن را کنترل کنند .  این اقدامات عبارتند از : ایجاد تاسیسات انحرافی ، تثبیت مسیل  ، سازه های حفاظت دامنه ، و حفظ و حراست نقطه خروجی .تاسیسات انحرافی عبارتند از : کانال هایی که اب اضافی را از محدوده هایی که اب در آنها مورد نیاز نمی باشد به سمت خارج ( جایی که به یک شیوه مناسی تخلیه شود ) هدایت می کنند  F . آبراهه ها کانالهای طبیعی یا سخته شده ای هستند که تخلیه ایمن آب اضافی را فراهم می نمایند .  این آبراهه ها ممکن است با پوشش گیاهی یا با پوشش های مقاوم به فرسایش نظیر بتن ،  پوشش سنگ چین یا مواد مناسب دیگر پایدار گردند .

نظرات بسته شده است.