پرسشنامه هوش هیجانی – اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد – پرشین مقاله

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی سالها تصور میشد که هوش افراد، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می کند، مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکتها و کارفرما پایان برای انتخاب افراد، از آزمون هوش استفاده می کردند. ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته اند که هوش بهر، تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اکنون هوش هیجانی است که بعنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود. (سموعی،۱۳۸۲).

این تحقیق دانشجویی اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد مشتمل بر ۶۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………….. ۴

بیان مسأله…………………………………………….. ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………. ۶

اهداف پژوهش………………………………. ۷

– هدف کلی…………………………………………….. ۷

– اهداف جزئی………………………………………….. ۷

سؤالات پژوهش………………………………………………. ۷

فرضیه های پژوهش………………………………………………………….۸

تعریف متغیر……………………………………………………………………………….. ۸

– تعریف نظری………………………………………………………………….. ۸

– تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. ۱۰

بخش اول: سوابق نظری……………………………………………. ۱۰

تاریخچه طرح هوش هیجانی………………………………………………. ۱۰

تعاریف هوش هیجانی…………………………………………………………. ۱۳

خصایصی که هوش عاطفی را می سازند…………………………………… ۱۴

گستره هوش هیجانی…………………………………………………………….. ۱۵

هوش هیجانی و توانایی شغلی…………………………………………………… ۱۵

هوش هیجانی و موفقیت زناشویی…………………………………………..۱۶

هوش هیجانی و اختلال های روانی…………………………………. ۱۶

هوش هیجانی و حافظه………………………………………….۱۷

هوش هیجانی و آینده……………………………………………. ۱۷

آموزش و پرورش و افزایش هوش هیجانی…………………………….. ۱۷

نقش مدرسه در پرورش هوش هیجانی………………………………….. ۱۹

هوش هیجانی از دیدگاه بار-اُن…………………………………………. ۲۰

مشخصات هوش هیجانی بار- اُن……………………………………………. ۲۱

حیطه های پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن………………………… ۲۲

نحوه نمره گذاری پرسشنامه……………………………………………… ۲۳

معرفی سئوالات مربوط به هر مقیاس……………………………………….. ۲۴

کلید نمره گذاری آزمون هیجان بهر بار-اُن……………………………. ۲۵

ارزیابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن…………………………………….. ۲۶

لزوم هنجاریابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن……………………. ۲۶

بخش دوم: سوابق پژوهشی…………………………………………… ۲۷

پژوهش های خارجی………………………………………. ۲۷

پژوهش های داخلی………………………………………. ۳۳

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه………………………………………………….. ۴۰

روش تحقیق…………………………………….. ۴۰

جامعه تحقیق……………………………………………….. ۴۰

نمونه تحقیق…………………………………. ۴۰

روش نمونه گیری……………………………………………. ۴۱

ابزار پژوهش………………………………………….. ۴۱

روش اجرای تحقیق………………………………………….. ۴۲

روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………… ۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………. ۴۵

۱- ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره کل……………………..۴۶

۲- ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل………………………… ۴۶

۳- محاسبه پایایی کل آزمون………………………………….. ۵۱

۴- تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی………………………… ۵۲

۵- شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین کل هوش هیجانی………… ۵۳

۶- ماتریس همبستگی کل خرده مقیاس ها با هم و با نمره کل…………………….. ۵۴

۷- تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس………………… ۵۴

فرضیه های تحقیق…………………………………… ۵۵

نتیجه نهایی تحلیل پرسشنامه……………………………. ۵۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………… ۵۹

مروری بر تحقیق…………………………………………………………………………….. ۵۹

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………….. ۶۰

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………. ۶۱

– پیشنهاد به والدین………………………………………………………………………… ۶۱

– پیشنهاد به دانش آموزان…………………………………………………………………… ۶۲

– پیشنهاد به معلمان………………………………………………………………………… ۶۲

– پیشنهاد به مسئولین آموزش و پرورش………………………………………………………. ۶۲

– پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………….. ۶۳

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. ۶۳

– محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر………………………………………………………… ۶۳

– محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر……………………………………………………. ۶۴

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………. ۶۵

منابع فارسی……………………………………………………………………………….. ۶۵

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………… ۷۰

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………….. ۷۱

ضمائم…………………………………………………………………………………….. ۷۲

معرفی نامه از دانشگاه………………………………………………………………………..

معرفی نامه از آموزش و پرورش……………………………………………………………….

نمونه ای از پرسشنامه…………………………………………………………………………

نمونه ای از پاسخنامه…………………………………………………………………………

جدول ها و نمودارهای تحقیق………………………………………………………………….

– ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره کل…………………………………………

– ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل……………………………………………….

– محاسبه پایایی کل آزمون……………………………………………………………………

– تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی………………………………………..

– شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین کل هوش هیجانی……………………………..

– ماتریس همبستگی کل خرده مقیاس ها با هم و با نمره کل……………………………………..

– تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس……………………………………

– خلاصه مطالعه سموعی ۱۳۸۲……………………………………………………………….

مقالات انگلیسی     

.

مقاله اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

 پرسشنامه هوش هیجانی در دهه های اخیر ابعاد جدیدی از هوش به عنوان یکی از توانائیهای شناختی انسان شناسایی و مطرح شده است. یکی از مؤلفه های جدید هوش که توجه شایانی را به خود جلب کرده و پژوهشهای مختلفی را رقم زده است “هوش هیجانی” است که براساس سوابق موجود نخستین بار توسط داروین (۱۸۳۷) مطرح شده است.

مقدمه

سالها تصور میشد که هوش افراد، موفقیت آنان را در زندگی تعیین می کند، مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکتها و کارفرما پایان برای انتخاب افراد، از آزمون هوش استفاده می کردند. ولی در ده سال اخیر، محققان دریافته اند که هوش بهر، تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اکنون هوش هیجانی است که بعنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود. (سموعی،۱۳۸۲).

بیان مسأله

با توجه به اینکه هوش هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنا بخشی  تجربه ها، داوری صحیح، تصمیم گیری مناسب و رشد روانی- اجتماعی فرد تأثیر چشمگیر میگذارد، لذا افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند قدرت بیشتری برای سازگاری با مسائل جدید روزانه دارند. پرسشنامه هوش هیجانی

اهمیت و ضرورت تحقیق

آشنایی با تئوری هوش هیجانی، دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل مؤثر بر موفقیت و هم چنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند، که تکمیل کننده علوم شناختی، علوم اعصاب و رشد کودک است. از هوش هیجانی در زمینه های آسیب شناسی روانی و تعلیم و تربیت، روابط میان فردی، رضایت حرفه ای، هوش و شغل، سلامت جسمی، فعالیتهای اقتصادی و تجاری، بهزیستی روانی می شود صحبت به میان آورد.

تاریخچه طرح هوش هیجانی

مدتها قبل از تمدن بشری فلاسفه ای چون ارسطو، سقراط، افلاطون، سنت اگوستین، دکارت، پاسکال و کانت مجذوب نقش عاطفی در تفکر و رفتار شده اند. افلاطون اولین کسی بود که فکر می کرد، عاطفه، جنبه بسیار ابتدایی و حیوانی انسان است که با عقل و منطق سازگار نیست. هم چنین چارلز داروین موضوع هوش عاطفی را برای اولین بار در سال ۱۸۳۷ میلادی مطرح کرد. و در سال ۱۸۷۳ اولین اثر معروف خود را در این زمینه منتشر کرد. پرسشنامه هوش هیجانی

تعاریف هوش هیجانی

هوش هیجانی همانند هوش شناختی شناور است. هوش هیجانی ریشه خود را از مفهوم هوش اجتماعی می گیرد که اول بار توسط ثراندیک در سال ۱۹۲۰ شناسایی شد. (حامدی۱۳۸۲). نخستین تعریف رسمی از هوش هیجانی را در سال ۱۹۹۰ توسط سالوی و مایر مطرح شد: «توانایی شناسایی هیجانهای خود و دیگران و تمایز بین آنها و استفاده از اطلاعات برای هدایت تفکر و رفتار فرد» (همان منبع).

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

مروری بر تحقیق

موضوع تحقیق اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار – اُن در جمعیت دانش آموزی دوره پیش دانشگاهی ناحیه دو شهر یزد در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ بوده است که با هدف هنجاریابی فرم کوتاه شده این آزمون که توسط سموعی (۱۳۸۲) در اصفهان ترجمه شده اجرا شد. این پرسشنامه اولین بار توسط ریوون بار – اُن در سال ۱۹۸۸ ساخته شده که ۱۱۷ سوالی و در پانزه مقیاس و پاسخها در مقیاس لیکرت و بصورت چهارگزینه ای بوده است. پرسشنامه هوش هیجانی

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

پرسشنامه هوش هیجانی ۱- با توجه به عدم وجود آزمون های هوش هیجانی نرم شده، برای ایران و استفاده گسترده از آزمونهای نرم نشده در سطح کشور نرم یابی آزمونها در استانهای مختلف ضروری است.

۲- بهتر است آزمون هوش هیجانی بار- اُن در سطح کشور مورد نرم یابی قرار گیرد و یک نرم کشوری برای آن تهیه گردد.

۳- بهتر است در مطالعات بعدی اعتبار و روایی این آزمون با اجرای آن بر روی گروههای نمونه‌ای از افراد شاغل بالاتر از لیسانس ( اساتید، مدیران کارخانجات، پزشکان) بررسی شود.

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی ( دو جنس) که در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ در ناحیه دو آموزش و پرورش شهر یزد مشغول به تحصیل می‌باشند را شامل می‌شود. حجم جامعه برابر ۲۰۵۸ نفر می باشد که از ۶۴۰ نفر پسر و ۱۴۱۸ نفر دختر تشکیل شده است. پرسشنامه هوش هیجانی

محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر

۱- توزیع متفاوت دانش آموزان در رشته های مختلف و جنسیت متفاوت می توانست بر نتایج تحقیق تأثیر بگذارد لذا تعدا د نمونه با همان نسبت متفاوت انتخاب گردید

۲- گروه هدف پرسشنامه هوش هیجانی، افراد از سن ۱۸ سال تا سنین بالاتر، مشروط بر این که از حد متعارفی از تحصیلات حداقل دیپلم برخوردار باشند بود. بنابراین دوره پیش دانشگاهی انتخاب گردید.

پرسشنامه هوش هیجانی کودکان

محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر

۱- با تمام تلاشی که به منظور انتخاب تصادفی نمونه صورت گرفت عدم همکاری برخی از دبیرستانها اشکالاتی را بوجود آورد.

۲- به علت زیاد بودن تعداد سوالات پرسشنامه هوش هیجانی بار- اُن و محدودیت زمانی دانش آموزان امکان کاهش دقت پاسخگویی به سئوالات وجود داشت.

۳- این پژوهش، فقط در مورد دانش آموزان پیش دانشگاهی انجام شده است و تعمیم آن به جامعه های دیگر باید با احتیاط باشد.. پرسشنامه هوش هیجانی

.

 

 

نظرات بسته شده است.