هوش هیجانی به زبان ساده – تاثیر هوش هیجانی برسلامت روانی و موفقیت تحصیلی – پرشین مقاله

هوش هیجانی به زبان ساده

انتقال از دبیرستان به دانشگاه برای بسیاری از دانشجویان موقعیتی استرسزاست. نمونه هایی از این استراسزاها عبارتند از: تغییر در ساختار، روابط با والدین و خانواده مخصوصا جدایی آنها، برقراری روابط جدید، یادگیری عادتهای درس برای محیط تحصیلی جدید، پذیرش و تمرین استقلال بعنوان یک بزرگسال. آمادگیها و توانمندیهای فرد برای مقابله با این عوامل استرسزا همواره مورد توجه پژوهشگران، متخصصان بهداشت و سلامت روانی، روانشناسان بالینی و متولیان امور آموزش و تربیتی بوده است.

این تحقیق دانشجویی هوش هیجانی به زیبان ساده  استخراج مشتمل بر۲۰۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات  آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست مطالب

فصل اول. ۴

مقدمه :‌ ۴

بیان مسئله: ۶

اهداف پژوهش…. ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۷

فرضیه پژوهش…. ۸

تعاریف و اصطلاحات… ۹

فصل دوم. ۱۰

مقدمه. ۱۰

تعریف هوش… ۱۳

تعریف هوش از نظر پیاژه:‌ ۱۵

تعریف هوش از نظر بینه و سیمون: ۱۵

تعریف هوش از نظر ترمن :‌ ۱۶

تعریف هوش از نظر وکسلر: ۱۶

تعریف هوش از نظر روانشناسان: ۱۸

تعریف تربیتی هوش… ۱۸

تعریف تحلیلی هوش… ۱۸

تعریف کاربردی هوش: ۱۹

تاریخچه هوش: ۱۹

انواع هوش… ۲۰

طبقه بندی افراد از نظر هوشی: ۲۷

طبقه بندی افراد از نظر هوشی در گذشته: ۳۱

افراد سرآمد از نظر کاف و هان:‌ ۳۲

ویژگی افراد خلاق از نظر مک کینون (۱۹۶۲): ۳۶

طبقه بندی افراد خلاق از نظر والاچ و کوگان (۱۹۶۵): (همان منبع) ۳۷

ویژگی افراد خلاق: ۳۷

هوش و خلاقیت… ۴۰

روشهای پرورش تفکر خلاق از نظر دی چکو: ۴۲

تقسیم بندی افراد از نظر هوشی: ۴۵

عوامل موثر بر هوش… ۴۷

نظریه های هوش… ۵۲

نظریه شناختی و پردازش داده ها ۶۱

انواع آزمونهای هوش… ۶۳

مقیاس هوش کلامی.. ۶۵

مقیاس هوش عملی.. ۶۶

آزمونهای گروهی.. ۶۶

مولفه های هیجان. ۶۸

شدت هیجان. ۶۹

پایایی هیجانی.. ۷۱

خلوص هیجان. ۷۲

درون نگری: ۷۳

ابعاد ارزیابی.. ۷۵

برانگیختگی و هیجان. ۷۶

تعاریف هیجان : ۷۸

نظریه های هیجانی.. ۸۱

نظریه فعال سازی.. ۸۴

اصول موضوعی نظریه هیجان. ۹۰

انواع اصلی رفتارهای تطبیقی.. ۹۱

الگوی اصلی رفتاری.. ۹۳

هیجانهای اولیه : ۹۵

مقدمه. ۱۰۱

تاریخچه بهداشت روانی.. ۱۰۳

تعریف بهداشت روانی (از نظر کارشناس بهداشت جهانی) : (میلانی فر، ۱۳۸۲) ۱۰۹

تعریف کینزبرگ در مورد بهداشت روانی: ۱۱۰

اهداف بهداشت روانی.. ۱۱۱

تعاریف بهداشت روانی : ۱۱۳

بهداشت روانی از نظر سازمان بهداشت جهانی: ۱۱۳

بهداشت روانی از نظر انجمن بهداشت روانی کانادا: ۱۱۳

تعریف دیگر از بهداشت روانی: ۱۱۴

کنگره جهانی بهداشت روانی درسال ۱۹۴۸ بهداشت روانی: ۱۱۴

تعریف بهداشت روانی از نظر مکاتب مختلف روانشناسی: ۱۱۵

اصول بهداشت روانی: ۱۲۲

ابعاد بهداشت روانی: ۱۲۳

مکانیسمهای روانی.. ۱۲۷

مقدمه. ۱۳۴

تاریخچه هوش هیجانی.. ۱۳۷

هوش هیجانی.. ۱۴۰

هوش هیجانی از نظر استیومن: ۱۴۰

چند نکته در مورد تعریف هوش هیجانی سالوی و مییر: ۱۴۱

ارائه تعاریف مقایسه ای: ۱۴۳

هوش هیجانی از نظر تایلور:‌ ۱۴۴

هوش هیجانی از نظر بار-اُن ۱۴۴

هوش هیجانی از نظر کولمن.. ۱۴۸

تعریف ریچارد بویاستیز در مورد هوش هیجانی: ۱۵۰

تعریف هوش هیجانی: ۱۵۱

ویژگی هوش هیجانی: ۱۵۱

دیدگاههای هوش هیجانی.. ۱۵۳

دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات): ۱۵۳

دیدگاه مختلط.. ۱۵۵

نگاه اجمالی به ظهور مفهوم هوش هیجانی.. ۱۵۹

راههای پیشرفت هوش هیجانی: ۱۶۲

تفاوت EQ با IQ 164

بی اطلاعی عمومی از هوش هیجانی: ۱۶۹

هوش هیجانی و سلامت روان : ۱۷۰

هوش هیجانی و موفقیت شغلی : ۱۷۲

هوش هیجانی قابل تغییر است: ۱۷۳

هوش هیجانی با سن ارتباط دارد: ۱۷۳

عناصر (مهارتهای هوش هیجانی): ۱۷۵

روشهای ارزشیابی حالات هیجانی در دیگران. ۱۷۹

چگونه هیجانهای خود را تنظیم کنیم؟. ۱۸۴

آزمونهای هوش هیجانی : ۱۹۴

تحقیقات داخلی : ۱۹۴

فصل سوم. ۱۹۷

مقدمه. ۱۹۷

روش تحقیق.. ۱۹۸

جامعه آماری.. ۱۹۹

نمونه آماری.. ۲۰۰

روش نمونه گیری.. ۲۰۰

روش اجرا ۲۰۰

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات… ۲۰۱

پرسشنامه. ۲۰۱

تفسیر نتایج هوش هیجانی.. ۲۰۴

روش آماری برای تجزیه و تحلیل..۲۰۶

.

مقاله هوش هیجانی به زبان ساده استخراج از پرشین مقاله

خلاصه کوتاه از مقاله هوش هیجانی  به زیبان ساده را در زیر میتوانید ببینید.

مقدمه

از دیرباز، هوش بعنوان یکی از عواملی که باعث موفقیت فرد در زندگی می شود مطرح بوده است ولی مسئله مهم این است که بهره هوشی، تعیین کننده موفقیت فرد درازمدت نیست و به عبارت دیگر همیشه اینطور نیست که هرکس که هوش منطقی بالاتری داشته باشد موفقتر است. در بعضی از موارد افراد باهوشی را می بینیم که در زندگی موفق نیستند و بالعکس افرادی با بهره هوشی کمتری را می بینیم که موفقیتهای فراوانی را کسب می کنند هوش هیجانی به زبان ساده

بیان مسئله

پژوهشهای انجام شده در زمینه رابطه هوش هیجانی با مؤلفه سلامت روانی نشان داده اند که این سازه با سلامت روان شناسایی محتوای هیجان ها و توان همدلی با دیگران (می یرو سالوی، ۱۹۹۰، ۱۹۹۳، ۱۹۹۷) سازش اجتماعی و هیجانی (سالوی و کاراسو (۲۰۰۲) و بهزیستی هیجانی (سلامت هیجانی) (می یرو کهر، ۱۹۹۶) رضایت از زندگی (پالمر و دونالدسون و استاف، ۲۰۰۲) همبستگی مثبت و عدم سلامت روانی (اسلاسکی و کاراتریت، ۲۰۰۲)، افسردگی (دادا و هارت، ۲۰۰۰ وشاته و همکارانش ۱۹۹۸) و مصرف سیگار و الکل همبستگی منفی دارد.

تعریف هوش

کوششهایی که برای تدوین یک تعریف دقیق بعمل آمده اغلب با مشکل مواجه بوده است. دلیل این امر آن است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچگونه پایه محسوس عینی ، فیزیکی ندارند که بتوان آن را جایگاه دانست.اصطلاح هوش نامی که به فرایندهای ذهنی یا مجموعه رفتارهای هوشمندانه اطلاق می شود است ونظریه های هوش در عمل نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه است (ایکن، ۱۹۸۵).

تعریف هوش از نظر بینه و سیمون

هوش هیجانی به زبان ساده، «قضاوت و بعبارتی عقل سلیم، شعور عملی و ابتکارو استعداد، انطباق خود با موقعیتهای مختلف، بخوبی قضاوت کردن، بخوبی درک کردن و به خوبی استدلال کردن و اینها فعالیتهای اساسی هوش بشمار می روند». بینه و سیمون هوش را در اصل قضاوت درست در برخورد با مسایل تلقی می کنند. روانشناسان دیگر هوش را توانایی تفکر انتزاعی، توانایی یادگیری و استعداد حل مسئله یا توانایی سازگاری با موقعیتهای جدید می دانند.

تعریف هوش از نظر وکسلر

هوش را به عنوان یک استعداد کلی مشخص برای درک جهان خود و برآورده ساختن انتظارات آن تعریف می کند. هوش از نظر وی شامل تواناییهای فرد برای تفکر منطقی، اقدام هدفمندانه و برخورد موثر با محیط است. او تاکید می کرد «هوش کلی را نمی توان با تواناییهای رفتار هوشمندانه معادل دانست بلکه باید آنرا بعنوان جلوه های آشکار شخصیت بصورت کلی تلقی نمود». از نظر وکسلر هوش می تواند اجتماعی، عملی یا انتزاعی باشد و نمی توان آن را از ویژگیهایی ماند پشتکار، علایق و نیاز به پیشرفت مستقل دانست .

تعریف تربیتی هوش

به اعتقاد روانشناسان تربیتی، هوش هیجانی به زبان ساده کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی بشمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می کنند که کودکان باهوش نمره های بهتری در دروس خود میگیرند و پیشرفت تحصیلی چشمگیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند که کیفیت هوش را نمی توان به نمره ها و پیشرفت تحصیلی محدود نمود، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است

تعریف تحلیلی هوش

به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده های مرزی یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالتها و کیفیات محیط است. شایدبهترین تعریف تحلیلی هوش بوسیله وکسلر بیان می شود که هوش یعنی تفکر عاقلانه و عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.

هوش و خلاقیت

گرچه هوش با تفکر همگراشناسایی می شوند ولی استرانبرگ بین هوش و خلاقیت تفاوت قائل است. از این نظر خلاقیت بیشتر با هوش همگام است تا با عقل و اصول منطقی و مطلق سروکار دارند. عقل و هوش بسیار به هم نزدیک هستند ولی در قضاوت درباره رشد و کاربرد تجربه در موقعیتهای مختلف با هم فرق دارند. همبستگی بین آزمونهای آفرینندگی و آزمونهای هوش بسیار پایین است.هوش هیجانی به زبان ساده

تعاریف هیجان

ویلیام جیمز (۱۸۸۴) ← نظریه او این است که تغییرات جسمانی مستقیما بدنبال ادراک پدیده مهیج بوقوع می پیوندد و احساس ما از همین تغییرات هیجان نامیده می شود.ویلیام مکدوگال (۱۹۲۱) ← کیفیت خاصی از برانگیختگی هیجان را که جنبه عاطفی فعالیت هریک از غرایز اصلی است، می تواند یک هیجان اولیه نامید

اصول موضوعی نظریه هیجان

  • تعداد اندکی از هیجانات خالص یا اولیه وجود دارد.
  • همه انواع هیجانات دیگر مختلط هستند، یعنی می توانند از اجزای مختلف هیجانات اولیه ترکیب شوند.
  • هیجانات اولیه از نظر فیزیولوژی و رفتار از یکدیگر متمایز می شوند.
  • هیجانات بشکل خالص خود، مفاهیم ذهنی فرضی و یا حالات ایده آلی هستند که خواص آنها را با استفاده از انواع شواهد مختلف می توان استنباط کرد. هوش هیجانی به زیبان ساده

    هوش هیجانی و موفقیت شغلی

    به کارگرفتن هوش هیجانی به زبان ساده روش بسیار خوبی است که انرژی را در یک جهت متمرکز می کند و نتیجه بسیار عالی دارد. ما هوش هیجانی را در کنار رفتارهای شغلی آزمایش نموده ایم و متوجه شده ایم که هوش هیجانی اکثر آنها را دردرون خود جای می دهد و جزئی از خودش می کند. از جمله مدیریت زمان،‌انگیزه،‌بینش و ارتباط می توانید به شیوه های مختلف از هوش هیجانی برای بهبود عملکرد شغلی استفاده کنیم.

    .

نظرات بسته شده است.