تابلوهای الکتریکی – طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی – پرشین مقاله

تابلوهای الکتریکی

این فصل استاندارد تابلوهای  الکتریکی قدرت و فرمان فشارقوی فلزی را شامل می‌شود که دارای ولتاژی از یک تا ۳۳ کیلوولت بوده و در کارخانه مونتاژ می‌شوند. در این فصل تعاریف و طبقه‌بندی، مقادیر نامی، طرح وساخت تابلوها بیان شده و در انتها آزمونهای نوعی و معمول لازم در مورد تابلوها آورده شده است.

مطلب طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی مشتمل بر۹۹ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

فصل اول : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها……………………….۵

علائم بکاررفته …………………………………………………….۶

اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ……………..…………………۷

دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ……………..………………۹

درجات حفاظتی …………………………………………………….۹

توصیه‌های قبل از آزمایش …………………………………………۱۰

آزمونها برای اولین عدد مشخصه ……………..……………………۱۱

آزمونها برای دومین عدد مشخصه …………………………………۱۱

فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی .……………..۲۲

مقدمه ……………………………………………………………۲۳

قسمت اول : تعاریف ………………………………………………۲۳

شرایط کار عادی …………………………………………………۳۳

شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب ………………………………۳۴

قسمت دوم : مقادیر اسمی …………………………………………۳۵

ولتاژ اسمی ………………………………………………………۳۵

مقدار اسمی سطح عایقی ……………..……………………………۳۶

فرکانس اسمی ……………..……………………………………..۳۶

جریان اسمی عادی ………………………………………………..۳۶

جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت ……………..……………………۳۶

جریان اسمی ایستادگی پیک …………….………………………….۳۷

افزایش دما ……………………………………………………….۳۸

درجات حفاظت …………..……………………………………….۳۸

قسمت سوم : طرح و ساخت ………………………………………..۳۹

محفظه‌ها …………………………………………………………۴۰

کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها) …………….………………………۴۶

اینترلاکها …………….…………………………………………..۴۷

زمین کردن ………………………………………………………۴۸

شینه‌ها …………………………………………………………..۵۰

شناسایی ………………..……………………………………….۵۱

ابعاد تابلو ………………………………………………………..۵۴

اطلاعات ، لوله ویژگیها ……………….……………………………۵۵

قسمت چهارم : آزمونها ……………..…………………………….۵۶

طبقه‌بندی آزمونها ……………..…………………………………۵۷

آزمونهای ولتاژ …………………………………………………..۵۸

آزمونهای افزایش دما ……………..………………………………۶۵

آزمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی …………….………..۶۸

آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین ………………………..۶۹

تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل ………………………………..۶۹

آزمونهای عملکرد مکانیکی ………………………………………….۷۰

تعیین مطابقت درجات حفاظتی …………….………………………..۷۱

آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی …………….……………۷۳

کنترل کردن سیم‌بندی …………….……………………………….۷۳

پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره ۵۹ …… ۷۴

پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره ۶۰ …..۷۵

پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز ……………………………………………۷۸

پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع …….………………………………………………..۸۰

.

مقاله طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی در پرشین مقاله موجود است.برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مقاله طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را میتوانید در زیر ببینید.

تابلوهای قدرت

ترکیبی از وسایل کلیدزنی همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوطه ، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدانده آنها نیز می‌باشد و اصولاً در ارتباط با تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی بکار می‌رود. تابلوهای  الکتریکی

انواع تابلو برق صنعتی

افزایش دما

افزایش دما برای هر قطعه ای که در تابلو قدرت بکار رفته نباید از مقدار افزایش دمای مشخص شده برای آن قطعه ، هنگامیکه با دمای محیط مقایسه می‌شود، تجاوز نماید (افزایش مجاز دمای قطعه توسط سازنده وسیله ارائه می‌شود).برای اتصالات اصلی شامل شینه‌ها، افزایش دما در جریان اسمی عادی و فرکانس اسمی نبایستی از مقادیر زیر بیشتر شود. تابلوهای  الکتریکی

طرح و ساخت

تابلوهای قدرت و فرمان باید طروی طرح گردند که تحت شرایط کار عادی به راحتی کار کرده و عملیات نگهداری را بطور امن بتوان انجام داد. عملیات نگهداری شامل کنترل توالی فازها، زمین کردن، اتصالات کابلها، وقوع خطا در کابل، آزمایش ولتاژ روی کابلهای ارتباطی یا سایر وسایل و دشارژ بارهای الکترواستاتیکی خطرناک و غیره می‌باشد.تمام قطعات که نیاز به تعویض دارند را باید بتوان با قطعات مشابه و با یک قدرت اسمی، جایگزین نمود. تابلوهای  الکتریکی

تابلو برق شالتر چیست

دمای هوای محیط

دمای هوای محیط. متوسط دمای هوای خارج محفظه می‌باشد و مقدار آن در آخرین ربع زمانی آزمون، به ترتیب زیر بدست می‌آید :سه عدد ترمومتر یا ترموکوپل در فاصله‌های مساوی از تابلو و در ارتفاع حدود متوسط هادی مدار اصلی و در فاصله یک متری از تابلو،نصب می‌شوند. این ترمومترها یا ترموکوپل‌ها در مقابل جریانهای هوا و تشعشعات گرمایی حفاظت شده‌اند. برای دوری از خطای ناشی از تغییرات سریع دما می‌توان ترمومترها را در قوطی‌های پر از روغن، که حاوی حدود نیم‌لیتر روغن می‌باشد قرار داد متوسط دمای خوانده شده دمای محیط را نشان می‌دهد. تابلوهای  الکتریکی

ساخت تابلو برق صنعتی

آزمونهای عملکرد مکانیکی

تابلوهای  الکتریکی، وسایل کلیدزنی ، اجزاء جداشدنی و خارج‌شونده باید مورد آزمایش قرار گیرند تا کارکرد آنها و نیز اینترلاکهای مکانیکی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند. این عملکرد برای آزمون نوعی حدود ۵۰ مرتبه و برای آزمون معمول حدود ۵ مرتبه انجام می‌شود. در طول آزمایش هیچ تنظیمی نباید برای وسایل کلیدزنی یا اینترلاکها صورت گیرد.

ویژگیهای مرتبط با تخلیه مخرب و ولتاژهای تست

در این استاندارد، اصطلاح «تخلیه مخرب» (بعضی اوقات بعنوان شکست الکتریکی نامیده می‌شود) به پدیده‌های وابسته به عایق‌بندی مربوط میباشد شکست زیر فشار الکتریکی، در واقع تخلیه کامل پلهای عایق زیر آزمایش، باعث کاهش ولتاژ بین الکترودها (تقریباً تا صفر) می‌شود. که در شکست الکتریکی در جامد، مایع و دی‌الکتریک‌های گازی و ترکیبی از اینها به کار می‌رود. تابلوهای  الکتریکی

.

نظرات بسته شده است.