نیازهای آموزشی – بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران – پرشین مقاله

نیازهای آموزشی

نیازهای آموزشی ،نقش پرستار در جامعه جدید گستردگی بسیار یافته است و همانند گذشته در چارچوب فعالیتهای درمانی خلاصه نمی‌شود. این تحول سبب می‌شود که پرستار وظایف خود را در ابعادی «عمومی» ارائه نماید. نقش پرستار نقشی چند بعدی است و متکی به در نظر گرفتن بیمار به عنوان یک مجموعه زیستی ، اجتماعی در شرایط ویژه می‌باشد که مستلزم بهره گیری از آموزش های گوناگون  است ، بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران

این تحقیق دانشجویی بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران مشتمل بر۹۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست

فصل دوم. ۱۴

مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. ۱۴

مقدمه: ۱۵

بخش اول : نیاز و نیازسنجی آموزشی.. ۱۵

مفهوم نیاز. ۱۵

ویژگیهای نیازهای انسانی.. ۱۷

طبقه بندی نیازها ۱۷

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۱۸

۱ ـ نیازهای فیزیولوژیکی.. ۱۹

۲ ـ نیازهای ایمنی.. ۱۹

۳ ـ  نیازهای تعلق داشتن.. ۱۹

۴ ـ نیازهای احترام. ۱۹

۵ ـ نیازهای خود شکوفایی.. ۱۹

نظریه سلسله مراتب نیازهای تعدیل شده از سوی آلدرفر. ۲۰

آلدرفر به طور مشخص سه سطح نیاز به صورت ذیل را مشخص می نماید: ۲۰

۱ ـ نیازهای وجود یا موجودیت… ۲۰

۲ ـ نیازهای بستگی و ارتباط.. ۲۰

۳ ـ نیازهای رشد. ۲۰

نیاز آموزشی.. ۲۱

اهمیت نیاز و نیاز سنجی در آموزش… ۲۲

انواع نیاز آموزشی.. ۲۴

اولویت بندی نیازهای آموزشی.. ۲۵

نیاز سنجی.. ۲۷

تعیین نیازهای آموزشی.. ۲۹

ضرورت و مزایای نیازسنجی آموزشی.. ۲۹

اصول و نکات مهم در نیازسنجی آموزشی.. ۳۰

اهداف تعیین نیازهای آموزشی.. ۳۱

مراحل تعیین نیازهای آموزشی.. ۳۲

روش ها و الگوهای نیازسنجی آموزشی.. ۳۳

۱۰ـ نظر سنجی.. ۳۸

روشهای‌ برآورد نیازهای‌ آموزشی‌ پرستاران. ۳۹

بخش دوم : آموزش  پرستاری.. ۴۲

مفهوم آموزش ۴۲

آموزش ضمن خدمت… ۴۴

اهداف و انواع آموزش ضمن خدمت… ۴۵

نگاهی‌ به‌ تاریخچه‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ادرات و سازمانها ۴۷

آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ایران. ۴۹

روش‌های‌ کارآموزی‌ مورد استفاده برای پرستاران. ۵۰

آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌. ۵۴

برنامه‌ ریزی‌ آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌. ۵۵

روشهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌. ۵۶

اصول‌ و مبانی‌ حاکم‌ در نظام‌ آموزش‌ پرستاران. ۶۱

اصل‌ استقلال‌. ۶۲

اصل‌ هماهنگی‌.. ۶۳

اصل‌ فراگیری‌.. ۶۵

اصل‌ بهره‌گیری‌.. ۶۶

اصل‌ تربیت‌ انسان‌ مستقل‌ و خلاق‌ و کارا ۶۷

ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌. ۶۸

ارکان‌ نظام‌ آموزش‌ کارکنان‌ در سطح‌ هر سازمان‌. ۷۱

بخش سوم : پرستاری.. ۷۴

خدمات پرستاری و جامعه. ۷۴

زمینه‌های تاریخی حرفه پرستاری.. ۷۴

تکامل تاریخی تحقیق در پرستاری.. ۷۵

سالهای اولیه. ۷۶

پرستاری در جامعه نوین.. ۷۹

مقایسه شرایط پرستاری در فرآیند تحولی آن. ۸۰

پرستاری سنتی   ۸۰

پرستار و علوم اجتماعی.. ۸۱

پرستار و بیماران. ۸۲

پرستار و بهداشت عمومی.. ۸۳

پرستار و خانواده ۸۴

پرستار و مسائل اجتماعی.. ۸۵

بخش چهارم: سوابق مطالعات موردی  انجام شده در ایران و جهان. ۸۶

نتیجه گیری: ۹۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته علوم اجتماعی

مقاله بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی نیازهای آموزشی پرستاران ازدیدگاه پرستاران و مدیران را در زیر می توانید ببینید.

اهمیت نیاز و نیاز سنجی در آموزش

در عصر حاضر با توجه به رشد سریع و همه جانبه دانش بشری، علم و هنر مدیریت روز به روز فنی تر و پیچیده تر می شوند به همین خاطر پرستاران برای موفقیت شغلی خود با نیازهای گوناگونی مواجه اند که می توان دانش فنی، مهارتهای شغلی و درک عمومی از حرفه پرستاری را از آن جمله دانست، ولی علاوه بر این نیازها، هر روزه  نیازهای آموزشی  جدیدی هم در زمینه علم پرستاری پدیدار می گردند که باید ارضاء شوند.نیازهای آموزشی  بر اساس ماهیت عمدتاً به چهار گروه تقسیم می‌‌شوند:

۱- نیاز هنجاری : این نیاز زمانی مطرح است که دانش و آگاهی فرد متصدی شغل، پایین تر از استاندارد یا فرمهای تعیین شده برای آن شغل باشد .

۲-نیاز احساس شده : ‌این نوع نیاز معمولاً از طریق پرسش ساده از فرد مسئول یا متصدی یک مؤسسه، در مورد اینکه چه چیزی آنها نیاز دارند تا آموزش ببینند، مشخص می‌شود. که این نیاز مترادف خواستن است.

۳- نیاز ارائه شده یا مورد تقاضا : در شرایطی که فرد یا مؤسسه، خود جهت برطرف کردن نیاز حس شده اقدام کند، به آن نیاز مورد تقاضا گویند.

اولویت بندی نیازهای آموزشی

محدودیتهای زمان، بودجه و الزامات اثر بخشی اقتضا می‌کند که نیازهای آموزشی  پس ازشناسایی، اولویت بندی شوند . اهمیت اولویت بندی از آن جهت است که نیازهایی را که برای شغل ارزشمند است مشخص می‌کند و داده‌هایی را که برنامه آموزشی بر آن بنا خواهد شد تعیین می‌کند و از این رو در خدمت اثر بخشی و کارآیی آموزش قرار می‌گیرد.

تعیین نیازهای آموزشی

تعیین نیازهای آموزشی ، فرآیند تعیین باید‌ها، اهداف، روشها و تشخیص تفاوت بین دو وضعیت حال و مطلوب و تعیین اولویت بندی برای تعیین محتوای برنامه‌ آموزشی است( بورتون ۱۹۸،ص ۹۸) ، از اینرو یکی از اهداف اولیه در نیازسنجی آموزشی اطمینان از وجود نیاز برای آموزش و تعیین نوع محتوا برای آموزش می‌باشد ( سوئیست ۲۰۰۰ص۸)، همچنین نیازسنجی آموزشی را می‌توان فرآیند جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد  نیازهای آموزشی  افراد به حساب آورد (ابراهیمی ، ۱۳۷۶ص۲۴).  بنابراین نیازسنجی به عنوان سنگ زیرین ساختمان آموزش به شمار می‌آید که هر قدر این سنگ زیرین بنیانی‌تر و مستحکم تر باشد، بنای روی آن محکم‌تر و آسیب  ناپذیرتر می‌گردد

ضرورت و مزایای نیازسنجی آموزشی

فعالیتهای آموزشی هنگامی موفقیت آمیز تلقی می‌شوند که نیازهای مخاطبان و شرکت کنندگان خود را برآورده سازند، از این رو  به دلایل زیر تعیین نیازهای آموزشی را ضروری می‌داند:

برای تعیین این که چه آموزشی برای مخاطبان مناسب می‌باشد ؟

برای تعیین این که چه آموزشی عملکرد افراد را بهبود خواهد بخشید؟

برای تعیین این که آیا آموزش مخاطبان مؤثر خواهد بود؟

اصول و نکات مهم در نیازسنجی آموزشی

در نیازسنجی آموزشی ابتدا باید نکات و اصولی مد نظر قرار گیرد و به آنها توجه و دقت کافی مبذول شود. اصولی که مروجان می‌باید عمیقاً به آنها معتقد باشند عبارتند از :

اصل تداوم: به دلیل تغییرات دائم محیطی و درونی و ضرورت اثر بخشی برنامه‌های آموزشی، ‌نیازسنجی مداوم امری ضروری می‌باشد.

اصل جامعیت : به دلیل اهمیت و جایگاه اطلاعات حاصل از نیازسنجی در برنامه‌ریزی، لازم است اطلاعات جامعی شامل همه ابعاد و ارکان و از جهات گوناگون و با استفاده از روشهای مختلف گردآوری و تجزیه و تحلیل شود.

اصل مشارکت : پیچیدگی موقعیت و جامعیت نیازسنجی، برخورداری از همکاری یک تیم نیازسنجی را ایجاب می‌کند.

اهداف تعیین نیازهای آموزشی

هدف از تعیین نیازها، ساختن شالوده‌ای برای فراهم ساختن آموزش است و تعیین نیازها در مشخص ساختن طرح فعالیتها و تعیین اولویتها مساعدت و همکاری دارند و پیشنهاد شده که تقویت آموزش وابسته به برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی وابسته به ارزیابی نیازها است(ویدل ۱۹۹۷ص ۷۸ ).از دیدگاه فتحی واجارگاه (۱۳۷۵ص۴۳ )‌، مهمترین مقاصد نیازسنجی آموزشی عبارتند از :

فراهم سازی اطلاعات برای برنامه‌ریزی

ارزیابی و سنجش برای اجرای برنامه‌ها

مراحل تعیین نیازهای آموزشی

از دیدگاه سبحانی نژاد (۱۳۷۹ص۱۸) مراحل اصلی و اساسی تعیین نیازسنجی عبارتند از :

الف ) شناخت نیازها و احتیاجات

ب ) اولویت سنجی و اولویت بندی نیازمندیهای آنان

ج ) بیان دقیق نیازمندیهای آنان

روشهای‌ برآورد نیازهای‌ آموزشی‌ پرستاران

برنامه‌های‌ کارآموزی‌ باید بر مبنای‌ احتیاجات‌ تنظیم‌ و به‌ مرحله‌ اجرا گذاشته‌ شود. در صورتیکه‌برنامه‌های‌ کارآموزی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ نیازهای‌ واقعی‌ انجام‌ گیرد، بیشتر جنبه‌ نمایشی‌ و تشریفاتی‌ پیدامیکند. البته‌ در این‌ میان‌ نیازهای‌ غیر ملموس‌ نباید فراموش‌ شود. به‌ عبارت‌ دیگر داشتن‌ مهارت‌ وتخصص‌ برای‌ خوب‌ انجام‌ دادن‌ کار لازم‌ است‌ ولی‌ مسلماً کافی‌ نیست‌. تقویت‌ نیروی‌ ایمان‌ کارکنان‌ وایجاد اعتقاد به‌ کار در آنها که‌ خود نیاز به‌ آموزش‌های‌ خاص‌ دارد باید در متن‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ کارکنان‌گنجانده‌ شود. برنامه‌های‌ کارآموزی‌ نباید تنها در جهت‌ تخصص‌ گرائی‌ پیش‌ رود و به‌ ساختن‌ انسانهای‌ماشین‌ گونه‌ منتهی‌ شود. ناگفته‌ نماند که‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی‌ با همه‌ موفقیت‌های‌ اقتصادی‌ ومادی‌ به‌ کمبودهای‌ خود در این‌ زمینه‌ واقف‌ شده‌اند. بنابراین‌ جوامع‌ در حال‌ رشد حداقل‌ باید از این‌تجربه‌ پند گیرند

نیازسنجی آموزشی کارکنان

مفهوم آموزش

آموزش اصطلاحی است که دامنه آن طیف وسیعی از فعالیتها را دربرمی‌گیرد. طول یک فعالیت آموزشی می‌تواند از یک دوره آموزشی کوتاه مدت ، مانند یک گردش صحرایی یک روزه، تا یک دوره بهسازی حرفه‌ای[۲]  که ممکن است چندین ماه به طول انجامد، متغیر باشد. نوع شاگردان یا فراگیران این دوره‌ها نیز متفاوت است. ( ونتلینگ ، ۱۳۷۵ص ۱۰۱).

آموزش ضمن خدمت

میرکمالی (۱۳۷۸ص۲۹) در تعریف آموزش ضمن خدمت اظهار می دارد که آموزش ضمن خدمت عبارت از برنامه ای است که به منظور تقویت توان و ظرفیت افراد در ضمن کار طراحی  می گردد. بنابراین آموزش ضمن خدمت را می توان هر نوع آموزشی برای ارائه فرصت های یادگیری به منظور بهبود عملکرد کارکنان شاغل تعریف نمود.

انواع مدل های نیازسنجی آموزشی

آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ در ایران

در کشور ایران‌ نیز همانند بسیاری‌ از ممالک‌، آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ به‌ صورت‌ استاد- شاگردی‌ از گذشته‌ وجود داشته‌ است‌ ولی‌ آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ نیروی‌ انسانی‌ به‌ شیوه‌ نوین‌ و به‌ صورت‌مؤسسه‌ای‌ بسیار جوان‌سال‌ است‌.براساس‌ اطلاعات‌ موجود، در سال‌ ۱۳۱۴ در راه‌آهن‌، مرکزی‌ تحت‌ عنوان‌ هنرستان‌ فنی‌ راه‌آهن‌تأسیس‌ شد و سپس‌ در سال‌ ۱۳۱۸ آموزشگاهی‌ در وزارت‌ پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌ آغاز به‌ کار کرد. این‌جریان‌ با تأسیس‌ مراکز آموزشی‌ در شرکت‌ ملی‌ نفت‌، بانک‌ کشاورزی‌ و سایر مؤسسات‌ و سازمانها دنبال‌شد.

روش‌های‌ کارآموزی‌ مورد استفاده برای پرستاران

برای‌ بالا بردن‌ مهارت‌ پرستاران ‌ روش‌های‌ آموزش‌ مختلف‌ بکار برده‌ می‌شود. متداول‌ ترین‌ این‌روش‌ها به‌ شرح‌ زیر می‌باشند:

۱- کارآموزی‌ ضمن‌ خدمت‌.

۲- کارآموزی‌ استاد- شاگردی‌.

۳- کارآموزی‌ در شرایط‌ مشابه‌، قبل‌ از آغاز کار.

۴- کارآموزی‌ همراه‌ با آموزش‌ نظری‌.

۵- کارآموزی‌ مکاتبه‌ای‌.

نیازسنجی آموزشی چیست؟

آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌

مدیر و سرپرست‌ به‌ کسی‌ اطلاق‌ می‌ شود که‌ مسئولیت‌ هدایت‌ و نظارت‌ عده‌ ای‌ از کارکنان‌ به‌ عهده‌او واگذار گردد. بنابراین‌ از رئیس‌ یا مدیر هر مؤسسه‌ تا سرپرستان‌ اجرائی‌ آن‌، جزء این‌ طبقه‌ محسوب‌میشوند، و چون‌ معمولا کارکنان‌ شایسته‌تر بعنوان‌ سرپرست‌ انتخاب‌ و در سلسله‌ مراتب‌ سازمان‌ ارتقاءمی‌ یابند بطور طبیعی‌ این‌ اشخاص‌ کمتر احساس‌ نیاز به‌ آموزش‌ مینمایند. از سوی‌ دیگر به‌ لحاظ‌ مشغله‌و در گیری‌ زیاد، نیازهای آموزشی ، وقت‌ کمتری‌ هم‌ برای‌ یادگیری‌ خارج‌ از مراحل‌ کار برای‌ آنها وجود دارد. یکی‌ ازرسالت‌های‌ مسئولین‌ آموزش‌ هر مؤسسه‌ آنست‌ که‌ مدیران‌، بویژه‌ آنهائی‌ که‌ سرشار از غرور موفقیت‌های‌خویشند، را در شرکت‌ در برنامه‌ های‌ آموزشی‌ متقاعد نمایند.

برنامه‌ ریزی‌ آموزش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌

نظر به‌ اینکه‌ هدف‌ و محتوای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ را نیاز سازمان‌ تعیین‌ می‌کند واین‌ نیاز در اغلب‌ موارد بویژه‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و تعاونی‌، نیازهای آموزشی ، مستقیماً با نیازهای‌ جامعه‌ سر و کار دارد،لازم‌ است‌، استراتژی‌ سازمان‌ در جهت‌ رسیدن‌ به‌ هدفهائی‌ که‌ معمولاً در برنامه‌ریزی‌ و برآورداحتیاجات‌ آینده‌ نیروی‌ انسانی‌ منعکس‌ میشود راهنمای‌ این‌ برنامه‌ ریزی‌ نیز قرار گیرد.

روشهای‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدیران‌ و سرپرستان‌

ویژگیهای‌ آموزشی‌ مدیران‌ و سرپرستان‌ که‌ به‌ اختصار بدان‌ اشاره‌ شد، معرف‌ این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ دراین‌ مورد روش‌ هائی‌ مشابه‌ روشهای‌ کارآموزی‌ کارکنان‌ جوابگو نبوده‌، روشهای‌ دیگری‌ برای‌ رسیدن‌ به‌این‌ مقصود لازم‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌، نظر به‌ اینکه‌ آموزش‌ و پرورش‌ مدیران‌ در سطوح‌ مختلف‌ مدیریت‌نیز از ویژگی‌ خاصی‌ برخوردار بوده‌ و همانگونه‌ که‌ قبلاً توضیح‌ داده‌ شد در سطوح‌ بالا دانش‌ و مهارتهای‌ادراکی‌ اهمیت‌ بیشتری‌ دارد

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته علوم اجتماعی

.

نظرات بسته شده است.