عوارض استرس – اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان – پرشین مقاله

این تحقیق دانشجویی اثربخشي آموزش مهارتهاي مديريت براسترس بر كاهش سبك كنارآيي اجتنابي دانش آموزان مشتمل بر 180 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر…

پرسشنامه هوش هیجانی – اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد – پرشین مقاله

این تحقیق دانشجویی اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار-اُن در جمعیت دانش آموزی شهر یزد مشتمل بر 67 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه…

حل مسأله – آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات – پرشین مقاله

این تحقیق دانشجویی آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات مشتمل بر 114  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر…

رشد زبان – بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان – پرشین مقاله

این تحقیق دانشجویی  بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان مشتمل بر 157 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.