امر به معروف و نهی از منکر – میزان اثر بخشی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر – پرشین مقاله

میزان اثر بخشی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر  زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجار های اجتماعی است . اگر ما از قواعدی که بعضی انواع رفتار را در زمینه های معینی به عنوان رفتار های مناسب و رفتار های دیگری را به عنوان رفتار های نامناسب تعریف می کنند ؛ پیروی نمی کردیم فعالیت هایمان دست خوش هرج و مرج می گردید. برای مثال رفتار منظم در شاه راه ها ، چنانچه رانندگان قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کردند ، غیر ممکن می بود.

این تحقیق دانشجویی میزان اثر بخشی شیوه های امر به معروف و نهی از منکرمشتمل بر  ۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

امربه معروف ونهی ازمنکر

فهرست مطالب

پرسش آغازین و طرح مساله. ۲

سوال تحقیق… ۵

ضرورت تحقیق… ۵

پیشینه تحقیق… ۷

انواع انحرافات: ۱۱

انواع نظارت… ۱۲

مصادیق امر به معروف و نهی از منکر. ۱۵

جایگاه قانونی امر به معروف ونهی از منکر. ۱۸

کارکرد های اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر. ۱۹

فرآیند اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر در جامعه. ۲۰

پیامد های امر به معروف و نهی از منکر. ۲۱

عوامل تاثیرگذاردرانتقال،جذب وپذیرش پیام درامربه معروف ونهی از منکر. ۲۲

ویژگی های پیام در امر به معروف و نهی از منکر. ۲۴

ویژگی های آمر و ناهی… ۲۵

چهارچوب نظری… ۲۶

طبقه بندی فریزر. ۲۸

نقد و بررسی تئوری انتقال فرهنگی: ۳۲

تئوری آنومی یا فشار ساختاری… ۳۲

نظریه مختار. ۳۶

تحلیل های آماری…۴۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله میزان اثر بخشی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله میزان اثر بخشی شیوه های امر به معروف و نهی از منکر  را در زیر می توانید ببینید.

انواع انحرافات

 امر به معروف ونهی از منکر، فرهنگ به مثابه مجموعه ای منسجم وهماهنگ ازباورها ،ارزش ها ،گرایش ها ، و هنجارها ؛ هر نوع ایده ، ارزش ورفتاری را بر نمی تابد . از اینجا است که ناهنجاری و کجروی مفهوم پیدا می کند زیرا رفتار با عقائد ،ارزش ها وآداب وسنن یک فرهنگ با هم ارتباط دارد واین یک منظومه هماهنگ است بنا بر این انحراف اجتماعی مقوله گسترده ای است وشامل هر نوع عقیده ،ارزش و رفتاری می شود  که بر خلاف شریعت الهی باشد و از جامعه برآمده باشد یا بر آن تاثیر بگذاردکه به پیامد های چنین انحرافاتی آسیب های اجتماعی می گویند.

مراتب امربه معروف ونهی ازمنکر

انواع نظارت

اساس نظم و نظارت اجتماعی در این است که مردم بدانند دیگران از آن ها دارند و به توانند رفتار دیگران را در اغلب موارد پیش بینی کند . از شیوه هایی که بوسیله آنها جامعه بر رفتار افراد نظارت می کند  ونظم اجتماعی را برقرار می کند تحت چند عنوان بحث می شود : نظارت از طریق اجتماعی کردن:فرد زمانی اجتماعی شده محسوب می شود که هنجارها وارزش ها منبع های اجتماعی را درونی کرده باشد وحتی در خلوت نیز آنچه را جامعه ترجیح می دهد وعادات ورفتاری را که مناسب موقعیت های گوناگون است انجام دهد . فردی که کاملا اجتماعی شده است چنانچه به شکستن هنجاری وسوسه شود وجدان اجتماعی او مانع از این کار می شود .

مصادیق امر به معروف و نهی از منکر

تعلیم جاهل اولین مصداق امر به معروف ونهی از منکر است . گاهی فردی به دلایل مختلف از قبیل این که تازه به تکلیف رسیده یا به مقتضای محیطی که درآن زندگی می کند نتوانسته احکام اسلامی رایاد بگیرد مثل اینکه از مرکز اسلام دور بوده و یا در منطقه ای تحت  تسلط  کفار   زندگی می کرده واین فرد به اصطلاح نسبت به احکام اسلام جاهل قاصر است یعنی کسی است که حکم یا راه اجرای آن را نمی داند ودر بی اطلاعی خود مرتکب تقصیر نشده است به این معنا که برای اوشرایط فرا گرفتن احکام اسلامی فراهم نشده است واو در این امر کوتاهی نکرده است.

مقاله امربه معروف ونهی ازمنکر

جایگاه قانونی امر به معروف ونهی از منکر

اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی ومتقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.مبانی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر

کارکرد های اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر

۱- بقای جامعه ووحدت آن

۲- ضمانت اجرایی دستورات و هنجارهای دینی

۳-  اقامه فرائض واستواری آنها

۴-حاکمیت درستکاران و عدم استیلای بدکاران

۵- ایجاد امنیت

۶-عزت وسربلندی مردم جامعه و کشور

فرآیند اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر در جامعه

۱-  احساس قلبی : یعنی زمانی که انسان گناه زشتی ویا انحرافی رادر جامعه مشاهده می کند در دل خود آن را تقبیح کرده واحساس ناراحتی کند.

۲-  اظهار ناراحتی : در این هنگام علاوه بر انکار درونی باید ناراحتی خود را با مثل اخم کردن و روی بر گرداندن ابراز نماید.

۳-  اظهار زبانی : که خود مراتبی دارد در مرحله اول چنانچه شرایط مناسب بود و زمینه های لازم برای تاثیر گذاری وجود داشت با زبانی لین ونرم امر به معروف ونهی از منکررا تذکر دهد و اگر اثر نداشت در مرحله بعد باید با لحن شدید تری از منکر جلوگیری کند.

پیامد های امر به معروف و نهی از منکر

۱-  اضمحلال نظام اجتماعی چنانچه قرآن علت نابودی جوامع گذشته را ترک این دو وظیفه دانسته است .

۲-  فراگیر شدن دانش غیر بومی

۳- هویت منگ ، بی تفاوت ، بی خیال و سرسری

۴-  مستعد شدن فضا برای تهاجم فرهنگی حاکمیت اشرار

۵- زوال نعمت اللهی

داستان امربه معروف ونهی ازمنکر

ویژگی های پیام در امر به معروف و نهی از منکر

۱- در شرایط زمانی ومکانی مناسبی ارسال شده باشد.

۲-  با توجه به مقتضیات سنی ، عقلی و عاطفی مخاطب باشد.

۳-  استفاده از شواهد ، مثلا شواهد آماری و مثالها و ضرب المثل ها.

۴- ارائه پیام از طریق تصویر

۵- در بر داشتن تایید دیگران

نظرات بسته شده است.