افسردگی افراد – مقایسه میزان افسردگی بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار – پرشین مقاله

افسردگی افراد

افسردگی افراد در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

مطلب مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مشتمل ۵۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق                                                                     ۲

الف – مسئله                                                                                 ۲

ب – فرضیه                                                                                 ۲

فایده تحقیق                                                                                 ۳

روش انجام تحقیق                                                                        ۳

پیش فرض                                                                                  ۴

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری                                                         ۴

روش آماری تحقیق                                                                       ۵

روش جمع آوری داده ها                                                                ۵

تعریف واژه ها                                                                             ۵

الف – افسردگی                                                                            ۵

ب – ورزش                                                                                 ۶

فصل دوم

تعریف افسردگی                                                                           ۸

علائم افسردگی                                                                            ۸

نشانه های افسردگی تب قطبی                                                                   ۹

۱-نشانه های بد جانی                                                                             ۹

۲-نشانه های شناختی                                                                             ۹

۳-نشانه های انگیزشی                                                                   ۹

۴-نشانه های بدنی                                                                        ۹

طبقه بندی افسردگی                                                                      ۱۰

دوره افسردگی                                                                             ۱۰

فصل سوم

جامعه تحقیق                                                                               ۱۲

نمونه برداری                                                                              ۱۲

نمودار شماره ۱                                                                           ۱۴

نمودار شماره ۲                                                                           ۱۶

نمودار شماره ۲                                                                           ۱۸

نمودار شماره ۴                                                                           ۲۰

ابزار تحقیق                                                                                 ۲۱

نمودار شماره ۵                                                                           ۲۲

نمودار شماره ۶                                                                           ۲۳

دستور اجرا                                                                                 ۲۴

نحوه نمره گذاری                                                                         ۲۴

جدول تحقیق میزان افسردگی                                                                    ۲۴

جدول شماره ۱                                                                            ۲۵

طرح آزمایشی                                                                                        ۲۵

الف – متغیر مستقل                                                                        ۲۶

ب – متغیر وابسته                                                                         ۲۶

شیوه اندازه گیری                                                                         ۲۶

کنترل ها                                                                                     ۲۷

نمودار شماره ۷                                                                           ۲۸

نمودار شماره ۸                                                                           ۲۹

فصل چهارم

تحلیل نتایج                                                                                  ۳۴

شیوه اندازه گیری                                                                         ۳۴

شیوه گروه بندی                                                                          ۳۴

جدول شماره ۱                                                                            ۳۵

جدول شماره ۲                                                                            ۳۷

محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                    ۳۹

محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                   ۳۷

جدول شماره ۳                                                                            ۴۰

جدول شماره ۴                                                                            ۴۰

الف تدوین فرضیه                                                                         ۴۰

مسأله                                                                                        ۴۰

فرضیه                                                                                       ۴۰

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                           ۴۱

خطای استاندارد                                                                           ۴۱

جدول شماره ۵                                                                            ۴۱

فرضیه در این بخش                                                                      ۴۲

فرضیه صفر                                                                                ۴۲

فرض خلاف                                                                                ۴۲

نتیجه                                                                                         ۴۲

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                                                        ۴۵

خلاصه فصول                                                                             ۴۶

مشکلات و محدودیتها                                                                              ۴۷

پیشنهادات                                                                                   ۴۹

منابع                                                                                          ۵۰

مقاله مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در پرشین مقاله موجود می باشد برای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

افسردگی افراد در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

جامعه آماری تحقیق :

افسردگی افراد با منظور مقایسه افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد ۶۰ نفر روززی جنسیت مرد از میان ۲۴۴۵ نفر از افراد موجود و مقیم یکی از مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

افسردگی چیست

افسردگی :

افسردگی افراد  یک واکنش روانی زیستی ( سایکو بیولوژیک ) عادی در مقابله با استرس متفاوت است .

علائم افسردگی عبارتند از :

۱-کاهش خوشحالی

۲-اختلالات خواب

طبقه بندی افسردگی :

افسردگی افراد افسردگی دوره ای : بسیار متداول تر است ، کمتر از دو سال تمام افسرده است شروع آن مشخص است .

افسردگی مضاعف : علاوه بر اختلاف افسرده خوی اساسی ، دوره افسردگی را شامل می شود . این افراد نشانه های شدیدتر و میزان بهبودی کمتری دارند .

ابزار تحقیق (وسایل و محرک) :

افسردگی افراد ابزار و وسایل این پژوهش تست افسردگی بک است این شکل کوتاه یا اختصاری تست بک در مقایسه با شکل اول آن دارای مزیت عمده است . که اجرای آن در مدت کمتری انجام می پذیرد .

درمان افسردگی چیست

جدول تخمین میزان افسردگی :

در جدول زیر به ترتیب نمرات مبتنی بر تحلیل توزیع فراوانی اقتصادی است . لازم به تأکید می باشد که برای تخمین درجه افسردگی یک فرد و ردیف نمرات این جدول بر نمونه وسیعی از آزمودنیها مبتنی است .

تحلیل و نتایج (روش های تحلیلی )

شیوه اندازه گیری : (نوع داده ها و روش های جمع آوری آنها )

افسردگی افراد آزماینده برای جمع آوری داده های حاصل از اجرای این آزمایش همانطور که قبلاً ذکر شده از فرم شکل کوتاه شده تست بک استفاده نموده است . این تست شامل ۱۳ ماده است و با توجه به دستور العمل آن آزمودنی می بایستی احساسات واقعی خود را طبق سئوالات مطرح شده

تدوین یافته ها

افسردگی افراد هدف اصلی این تحقیق این است که اطلاعاتی را که از طریق آزمایش اجراء شده کسب تا احتمالاً بتوان پاسخی را برای فرضیه تدوین شده در ارتباط با مسئله این پژوهش ارائه نمود . در این بحث تدوین یافته ها سعی خواهد گردید

خلاصه فصول

افسردگی افراد چنانچه در مطالب آورده شده در این تحقیق در فصول پیش گفته شد سؤال و مسئله تحقیق این بوده است که آیا رابطه ای بین افسردگی و ورزش وجود دارد ؟

و فرضیه مربوط به آن عبارت از افرادیکه به فعالیت های بدنی و ورزش می پردازند . افسردگی کمتری را تجربه می کنند تا آنکه در این بین فعالیت ندارد .

مشکلات و محدودیتهای تحقیق :

۱-عدم صداقت آزمودنیها  و ترس از افشاء شدن حالات روانی خود .

۲-وقت ناکافی – عدم دستیابی کاملتر به منابع شناسایی بیماری و زمینه های موجود و اماکن مورد نظر جهت پرداخت مسئله .

۳-ذهنیت نا مساعد جامعه به قبول انجام پژوهش و تحقیق و بررسی در مسایل اختلالات روانی است و این در جلوگیری از ظهور کاملتر روش های تحقیق بسیار جدی است .

پیشنهادات :

۱-داشتن انگیزش و توان علمی و عملی در برخورد جدی با مسائل روانی و ایجاد امکانات لازم در مقابل با مرتفع نمودن عوارض ناشی از ناراضی های روحی و روانی در کشور .

۲-پرداختن و اهمیت دادن به کار علمی و عملی – پژوهش و دانشگاهی و جذب استعدادهای خلاق در زمینه های عملی روان شناسی .

منابع :

الف – دلاور علی – ۱۳۷۲ – روش آماری در روان شناسی و علوم تربیتی انتشارات دانشگاه نور تهران

ب – شاملو سعید – ۱۳۷۰ – آسیب شناسی روانی – تهران – انتشارات رشد

ج – گنجی ، حمزه – (مترجم) – فرانسوا برتیوم – اندره لامورد (نویسنده) مقدمه تحقیق در روانشناسی – انتشارات پناه افزای ۱۳۷۳

د – قراچه داغی – مهدی – (مترجم) دیود برنز (نویسنده) روانشناسی افسردگی تهران ، انتشارات روشنگر – ۱۳۷۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

 

 

 

نظرات بسته شده است.