سدسازی – مواد افزودنی در پروژه های سدسازی – پرشین مقاله

سدسازی

سدسازی امتیازات فیزیکی و اقتصادی قابل ملاحظه ای که مواد افزودنی برای بتن ایجاد می کند و همچنین در بسیاری موارد، مزایای فنی موجب رشد روز افزون کاربرد این مواد در بتن شده است. این مواد نه تنها امکان به کار بردن بتن را در شرایط پیچیده فراهم کرده اند که پیش از آن امکان استفاده از بتن در این شرایط به دلایل مختلف فنی وجود نداشت.

این تحقیق دانشجویی  مواد افزودنی در پروژه های سدسازی مشتمل بر ۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

متفرقه مقالات رشته معماری

فهرست مطالب

چکیده : ۲

۱- مقدمه ۴

ملاحظات اقتصادی: ۵

بهبود خواص بتن سخت شده: ۶

چگونگی تاثیر مواد افزودنی شیمیایی در بتن. ۷

نوع تاثیر: ۸

نوع افزودنی: ۸

مکانیزم واکنش مواد افزودنی شیمیایی. ۱۰

مواد افزودنی با اثر فیزیکی در بتن. ۱۰

مواد افزودنی هوا زا ۱۱

مواد افزودنی روان کننده ۱۲

مواد افزودنی فوق روان کننده ۱۳

مواد افزودنی با اثر شیمیایی در بتن. ۱۳

مواد افزودنی زودگیر (Setting accelerator) 13

عملکرد مواد افزودنی در بتن. ۱۴

مواد افزودنی هوازا ۱۴

مقاومت در برابر سولفات : ۱۶

مقاومت در برابر واکنش قلیایی سنگدانه : ۱۶

اثر مقدار هوا بر کاهش انبساط ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ۱۷

مواد افزودنی کاهنده آب (روان کننده ) ۱۷

مواد افزودنی کندگیر کننده ۲۰

گرمای هیدراسیون: ۲۰

تاثیر یک نوع کندگیر کننده بر چگونگی آزادشدن گرمای هیدراسیون. ۲۱

مواد افزودنی زود سخت کننده ۲۲

عوامل موثر بر عملکرد ماده افزودنی هوازا ۲۳

١- سیمان. ۲۳

نرمی سیمان : ۲۳

سنگدانه درشت.. ۲۴

سنگدانه ریز. ۲۴

مقدار آب اختلاط و اسلامپ.. ۲۴

اختلاط و هم زن بتن. ۲۵

رابطه بین زمان اختلاط ومقدار هوای بتن. ۲۵

انتقال و حمل و نقل بتن. ۲۵

سیمان. ۲۶

دمای بتن. ۲۶

مراجع. ۲۷

.

مقاله مواد افزودنی در پروژه های سدسازی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله مواد افزودنی در پروژه های سدسازی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

سدسازی امتیازات فیزیکی و اقتصادی قابل ملاحظه ای که مواد افزودنی برای بتن ایجاد می کند و همچنین در بسیاری موارد، مزایای فنی موجب رشد روز افزون کاربرد این مواد در بتن شده است. این مواد نه تنها امکان به کار بردن بتن را در شرایط پیچیده فراهم کرده اند که پیش از آن امکان استفاده از بتن در این شرایط به دلایل مختلف فنی وجود نداشت.

مقدمه

بتن یکی از مهمترین یکی از فراگیرترین مصالح ساختمانی است که مصرف آن در پروژه های مختلف عمرانی همگام با پیشرفت تکنولوژی رشد روزافزونی دارد. امروزه برای بهبود خواص بتن، بالابردن کیفیت آن، کاهش نارسایی ها و تغییر بعضی از مشخصه های بتن از مواد افزودنی موادی تغیر از آب سنگدانه سیمان هیدرولیکی و الیاف هستند که (ACI ۱۱۶R) استفاده می شود. مواد افزودنی بنا به تعریف درست پیش از اختلاط یا درحین اختلاط به بتن افزوده می شوند. سدسازی

مشکلات سدسازی

ملاحظات اقتصادی:

سدسازی اغلب سعی می شود که سنگدانه مورد نیاز پروژه سدسازی را از منابع قرضه های نزدیک به ساختگاه سد تامین شود. دستیابی به مشخصات مورد نظر سنگدانه پرهزینه و در شرایطی بسته به خصوصیات قرضه، ممکن است غیر عملی باشد با استفاده از مواد افزودنی می توان بر بسیاری از نارسایی های فیزیکی وشیمیایی سنگدانه موجود غلبه کرد و از همان مصالح در دسترس برای ساخت بتن استفاده کرد.

بهبود خواص بتن سخت شده:

استفاده از مواد افزودنی خواص فیزیکی ، مکانیکی و شی میایی بتن را به نحوی چشمگیری بهبود می بخشد . مواد افزودنی کاهنده آب با کاهش نسبت به آب به مواد سیمانی و کاهش تخلخل بتن ،خواص مکانیکی آن مانند مقاومت فشاری، خمشی و سایشی را ( رمضانیان پور- ١٣۶٨ ) بهبود می بخشند
کنترل گرمازایی در بتن حجیم: برای کاهش گرمای ناش ی از هیدراسیون در بتن های حجیم باید از سیمان های با گرما زایی کم مانند پرتلند نوع ۴ و سیمان پوزلانی استفاده کرد . سدسازی

مزایا و معایب سدسازی

مواد افزودنی با اثر فیزیکی در بتن

سدسازی مواد سیمانی به همراه ریزترین مصالح سنگی )کمتر از ٢۵٠ میکرون (، ریزدانه های بتن را تشکیل می دهند . این مواد ریز نقش تعیین کننده ای در میزان آب ، کارآیی و تراکم بتن دارند . از آنجا که موادافزودنی که با اثر فیزیکی نیز باعث تغییر خواص یاد شده می شوند، لذا ریزدانه های بتن و مواد افزودنی دارای اثر فیزیکی ، بر روی یکدیگر اندکنش خواهند داشت . سدسازی

سدهای مشکل ساز ایران

اختلاط و هم زن بتن

نوع و شرایط مخلوط، مقدار بتنی که هم زده می شود و سرعت و زمان اختلاط از جمله عواملی هستن د که بر مقدار هوازایی تاثیربا افزایش زمان مخلوط کردن ابتدا درصد هوای بتن (PCA-۱۹۹۴) می گذارند . همچنانکه در شکل ١٧ نشان داده شده است افزایش می یابد ولی بعد از مدتی آن کاهش می یابد . علت افزایش حبابهای هوا این است که در ابتدا در حین مخلوط کردن حبابهای هوا ساخته می شوند و کاهش مجدد آن به علت افزایش دمای بتن و کاهش اسلامپ آن در حین مخلوطکردن و خارج شدن قسمتی از حبابهای هوا است که به سطح مخلوط می رسند و از بین می روند. سدسازی

مراجع

  1. انتشارات انگیزه. -باقری ، ایرجیان ( ١٣٧٧ ) طرح اختلاط بتن طبق آیین نامه بتن آمریکا،
  2. -رمضانیانپور، پرهیزکار، طاهری ( ١٣۶٧ )،مواد افزودنی و پوزولانی و کاربرد آن در بتن، انتشارات مرکز تحقیقات و مسکن
  3. -رمضانیانپور ( ١٣۶٨ )، مجموعه مقالات نخستین سمینار نقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژی بتن.

.

 

نظرات بسته شده است.