فرهنگ و شخصیت – بررسی رابطه بین فرهنگ و شخصیت – پرشین مقاله

فرهنگ و شخصیت

فرهنگ و شخصیت سرخپوستان یانوماهوی ونزوئلا سرپناهی موقتی برپا می کنند که از آنجا به دنبال غذا گشت زنی می کنند و به شکار حیوانات می پردازند. وقتی این پناهگاه ها خالی از غذا می شود، حرکت کرده و در جای دیگری ساکن می شوند. در یک روز خاص مردان در هنگام سحر جمع شده و تدارکات حمله به یک دهکده ی مجاور را فراهم می سازند.

مطلب بررسی رابطه بین فرهنگ و شخصیت مشتمل۴۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

حوزه ی فرهنگی و اجتماعی.. ۱

تخلفات فرهنگی( یک مثال) ۴

روان شناسی شخصیت فرهنگی چیست؟. ۵

سه رویکرد عمده ی فرهنگی.. ۶

فرهنگ فراخوانده ۶

همکاری فراخوانده ۷

روش های جفتگیری فراخوانده و تجارب اولیه. ۹

احترام، توهین و تجاوز و تعرض فراخوانده ۱۰

فرهنگ انتقال یافته : ۱۲

نگاهی دقیق تر دسترسی به مرز یک تقسیم بزرگ: روان شناسی ازدواج های بین فرهنگی.. ۱۶

تفاوت های فرهنگی در خودپنداره ۲۱

تفاوت های فرهنگی در تکامل نفس…. ۳۰

تغییرات شخصیت در فرهنگ…. ۳۲

عمومیت های فرهنگی.. ۳۴

باورهایی درباره ویژگی های شخصیتی زنان ومردان.. ۳۵

ابراز احساسات… ۳۷

ابعادتوصیف و ارزیابی شخصیت… ۴۰

مدل پنج عامل شخصیت… ۴۳

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ و شخصیت در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید. 

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ و شخصیت را در زیر می توانید ببینید.

حوزه ی فرهنگی و اجتماعی

فرهنگ و شخصیت سرخپوستان یانوماهوی ونزوئلا سرپناهی موقتی برپا می کنند که از آنجا به دنبال غذا گشت زنی می کنند و به شکار حیوانات می پردازند. وقتی این پناهگاه ها خالی از غذا می شود، حرکت کرده و در جای دیگری ساکن می شوند. در یک روز خاص مردان در هنگام سحر جمع شده و تدارکات حمله به یک دهکده ی مجاور را فراهم می سازند.

تخلفات فرهنگی( یک مثال)

رویدادهای زیر را درنظر بگیرید:

۱-یکی از اعضای خانواده شما منظماً گوشت گوساله می خورد ( خوردن گوشت گوساله توسط یکی از اعضای خانواده ی شما)

۲-یک زن متاهل جوان بدون خبر شوهرش تنها به سینما می رود. وقتی به خانه بر می گردد شوهرش به او می گوید اگر دوباره این کار را بکنی آنقدر می زنمت تا کبود شوی او دوباره این کار را تکرار می کند و شوهرش او را به شدت کتک می زند ( زدن زن توسط شوهر )

روان شناسی شخصیت فرهنگی چیست؟

فرهنگ و شخصیت قبل از پرداختن به بحث خوب است فرهنگ را به طور مختصر تعریف کرد. بگذارید با یک مشاهده آغاز کنیم «افراد بشری در همه جا الگوهای برجسته ی محلی شباهت های درون گروهی در رفتار و اندیشه همراه با تفاوت های عمیق درون گروهی نشان می دهند.» این شباهت های درون گروهی و بین گروه های مختلف می تواند ( از هر نوع- جسمی- روان شناختی- رفتاری یا نگرشی) باشد. این پدیده ها اغلب اختلافات فرهنگی نامیده می شود.

سه رویکرد عمده ی فرهنگی

بعضی از صفات ممکن است در همه ی افراد مشترک باشد، اما برخی صفات دیگر تغییرات چشمگیری را نشان می دهند. گونه های فرهنگی، ویژگی های شخصیتی هستند که از گروهی به گروه دیگر فرق می کنند. روان شناسان، سه رویکرد عمده برای توضیح و کشف شخصیت در بین فرهنگ ها ارائه کرده اند. فرهنگ و شخصیت

فرهنگ فراخوانده

فرهنگ فراخوانده به صورت تفاوت های فرهنگی ایجاد شده در اثر تغییر شرایط محیطی فعال کننده یک مجموعه ی قابل پیش بینی از واکنش ها تعریف می شود. مثال های فیزیکی پینه های پوست و تعریق را در نظر بگیرید. بدون شک تفاوت های فرهنگی در ضخامت و توزیع پینه ها و میزانی که مردم عرق می کنند وجود دارد. فرهنگ و شخصیت

روش های جفتگیری فراخوانده و تجارب اولیه

فرهنگ و شخصیت مثال دیگری از فرهنگ فراخوانده حاصل کارجی بلسکی و همکاران اوست. آنان اظهارمی کنند که روش های خشن، متناقض و مردود تربیت بچه به صورت بی قاعده و سرگردانی منابعی را فراهم ساخت و اختلافات زناشویی در کودکان یک شخصیت تکانشی و آنی ببار می آورد و یک روش جفتگیری که با تولید مثل زودرس مشخص می شود.

احترام، توهین و تجاوز و تعرض فراخوانده

فرهنگ و شخصیت چرا مردم بعضی از فرهنگ ها مستعد توسل به تعرض و پرخاشگری با کوچکترین تحریک هستند درحالیکه افراد بعضی از فرهنگ های دیگر صرفاً از روی بی میلی و به عنوان آخرین چاره متوسل به پرخاشگری می شوند؟چرا افراد برخی از فرهنگ ها تاحد نسبتاً زیاد همدیگر را می کشند، در حالیکه افراد فرهنگ های دیگر خیلی کم این کار را می کنند؟

رابطه بین فرهنگ و شخصیت

نگاهی دقیق تر دسترسی به مرز یک تقسیم بزرگ: روان شناسی ازدواج های بین فرهنگی

چه اتفاقی می افتد وقتی که افراد فرهنگ های مختلف همدیگر را ملاقات می کند و عاشق هم   می شوند؟ ما ممکن است انتظار داشته باشیم که هر چه تفاوت بین فرهنگ ها بیشتر باشد، مشکلات بالقوه در ازدواج بزرگتر خواهد بود. فرهنگ و شخصیت

تفاوت های فرهنگی در خودپنداره

چنانچه در فصل ۱۴ گفتیم، طرقی که ما خودمان را تعریف می کنیم خودپنداره های ما اجزاء اصلی شخصیت انسان هستند. این خودپنداره ها مسلماً تاثیرات مهمی بر رفتار می گذارند. به عنوان مثال زنی که خودش را وظیفه شناس تعریف می کند، ممکن است متحمل زحمت شود تا به موقع در کلاس ها حاضر شود، تلفن دوستان و خانواده را پاسخ گوید و به یاد داشته باشد تا اوراق ترم خود را قبل از چاپ نهایی از لحاظ املایی تصحیح کند. فرهنگ و شخصیت

تفاوت های فرهنگی در تکامل نفس

فرهنگ و شخصیت تکامل نفس گرایش به توصیف و معرفی خود با استفاده از ویژگیهای اجتماعی با ارزش یا مثبت مثل مهربان، فهمیده، باهوش و کوشا هست. تمایل به سوی تکامل نفس با گذشت زمان ثابت میشود و از این رو ویژگی های بادوام شخصیت هستند. مطالعات متعدد نشان داده اند که امریکایی های شمال یک ارزیابی معمولا مثبت از خود دارند.

تغییرات شخصیت در فرهنگ

جنبه دیگر فرهنگ انتقال یافته مربوط به تغییرات درون فرهنگی است، اگرچه به اینها به اندازه تغییرات بین فرهنگی توجه نشده است. تغییرات درون فرهنگی می تواند ناشی از چند منبع از جمله تفاوت در بزرگ شدن در طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی، تفاوت در دوران تاریخی یا تفاوت در بافت نژادی که فرد در آن بزرگ می شود، باشد. فرهنگ و شخصیت

عمومیت های فرهنگی

رویکرد سوم به فرهنگ و شخصیت تلاش برای شناسایی ویژگیهای شخصیتی است که  بنظر می  رسد عمومی  هستند و یا در همه و یا بیشتر فرهنگ های انسانی وجود دارند.چنانچه در فصل یک تشریح شد این عمومیت ها سطح ماهیت انسانی تحلیل شخصیت را می سازند.

مدل پنج عامل شخصیت

فرهنگ و شخصیت برخی از روانشناسان شخصیت اظهار کرده اند که معیارهای عمومی شخصیت صرفا روشهای ارزیابی دیگران نیستند بلکه آنها معیارهایی را که افراد با هم متفاوتند را نیز نشان می دهند. بخش زیاد این تحقیق به کشف اینکه آیا مدل پنج عامل شخصیت عمومی است، اختصاص یافته است.

 

 

 

نظرات بسته شده است.