هزینه یابی – طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت – پرشین مقاله

هزینه یابی

هزینه یابی، با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژی های پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی و خصوصا آموزشی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.

این تحقیق دانشجویی طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت مشتمل بر ۱۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه دانشجویی

فهرست

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مسأله. ۲

۱-۲-۱- تعریف مشکل.. ۲

۱-۲-۲-اهمیت مشکل.. ۳

۱-۲-۳-نحوه برخورد با مشکل.. ۳

۱-۲-۴-عوارض ناشی از تداوم مشکل.. ۴

۱-۲-۵-معرفی راه حلها و عوامل مؤثر. ۵

۱-۲-۶-تناقضات موجود در رابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی.. ۶

۱-۲-۷-فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی.. ۶

۱-۳-سوالات یا فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۴-اهداف پژوهش… ۸

۱-۵-تعاریف واژه ها ۹

۱-۶- محدودیتهای پژوهش… ۱۰

۱-۷-اهمیت پژوهش… ۱۱

۱-۸-خلاصه فصل.. ۱۲

فصل دوم. ۱۳

چارچوب نظری سیستم پیشنهادی و پیشینه تحقیق.. ۱۳

۲-۱- چارچوب نظری سیستم پیشنهادی.. ۱۳

۲-۱-۱-مقدمه. ۱۳

۲-۱-۲-مکانیزم عملکرد  سیستم ABC.. 13

۲-۱-۳-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در دانشگاههای  مورد مطالعه. ۱۵

۲-۲-ادبیات تحقیق.. ۱۷

۲-۲-۱-مقدمه. ۱۷

۲-۲-۲-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش آموزش… ۱۸

۲-۲-۳- پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وکاربردهای آن. ۱۹

فصـل سوم. ۳۲

آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش آموزش… ۳۲

۳-۱- مقدمه. ۳۲

۳-۲- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن. ۳۲

۳-۳-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش آموزش با سایر بخشها ۳۴

۳-۴- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ). 36

۳-۴-۱-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. ۳۶

۳-۴-۱-۱- مدل مقدماتی سیستم ABC 37

۳-۴-۱-۲- مدل دو بعدی  سیستم ABC.. 37

۳-۴-۱-۲-۱-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC.. 38

۳-۴-۱-۲-۲- دیدگاه فرآیندی مدل ABC.. 39

۳-۴-۲- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC.. 40

۳-۴-۲-۱-اجزا  دیدگاه تخصیص هزینه. ۴۰

۳-۴-۲-۱-۱- مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه. ۴۴

۳-۴-۲-۲-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC.. 45

۳-۴-۳-طبقه بندی و سلسله مراتب هزینه ها و فعالیتها در سیستم ABC.. 46

۳-۴-۴-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC.. 50

۳-۴-۴-۱- تعیین هدف هزینه با توجه به نوع سازمان. ۵۱

۳-۴-۴-۲- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت.. ۵۱

۳-۴-۴-۳- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه. ۵۲

۳-۴-۴-۴-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع. ۵۳

۳-۴-۴-۵-  تعریف و شناسایی محرک منابع. ۵۳

۳-۴-۴-۶- عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت.. ۵۳

۳-۴-۴-۷- تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت.. ۵۳

۳-۴-۴-۸- عملیات تخصیص هزینه های غیر مستقیم به هدف هزینه. ۵۴

۳-۴-۴-۹- محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه. ۵۵

۳-۵-خلاصه فصل.. ۵۵

فصل چهارم. ۵۶

طراحی عملی سیستم پیشنهادی برای محاسبه بهای تمام شده  رشته های گروه پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی مورد بررسی.. ۵۶

۴-۱-مقدمه. ۵۶

۴-۲-بررسی ساختار و  سیستم موجود دانشگاههای علوم پزشکی جهت عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده آموزش… ۵۶

۴-۲-۱-حوزه ریاست.. ۵۷

۴-۲-۲-معاونت آموزشی.. ۵۸

۴-۲-۲-۱-واحد تحصیلات تکمیلی.. ۵۹

۴-۲-۲-۲-اداره خدمات آموزشی.. ۶۰

۴-۲-۲-۳-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.. ۶۱

۴-۲-۲-۳-مرکز آموزش مهارتهای بالینی.. ۶۲

۴-۲-۲-۴-دفتر هدایت استعداد های درخشان. ۶۲

۴-۲-۳-حوزه معاونت دانشجویی.. ۶۳

۴-۲-۳-۱-مرکز طبی دانشجویان. ۶۳

۴-۲-۳-۲-مرکز مشاوره دانشجویان. ۶۳

۴-۲-۳-۳-امور فرهنگی.. ۶۳

۴-۲-۳-۴-اداره امور خوابگاهها ۶۴

۴-۲-۳-۵-واحد تغذیه. ۶۴

۴-۲-۳-۶-اداره رفاه دانشجویی.. ۶۴

۴-۲-۳-۷-واحد تدارکات دانشجویی.. ۶۵

۴-۲-۳-۸-واحد امور اداری امور دانشجویی.. ۶۵

۴-۲-۳-۹-دفتر معاونت دانشجویی.. ۶۷

۴-۲-۳-۱۰-واحد تربیت بدنی.. ۶۷

۴-۲-۳-۱۱-اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر. ۶۷

۴-۲-۴-معاونت پشتیبانی.. ۶۸

۴-۲-۴-۱-مدیریت امور مالی.. ۶۸

۴-۲-۴-۲-مدیریت امور پرسنلی.. ۶۹

۴-۲-۴-۳-مدیریت فنی نظارت و طرحهای عمرانی.. ۷۰

۴-۲-۴-۴-مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای.. ۷۰

۴-۳-طبقه بندی و  شناسایی هزینه ها در سطوح ستادی  دانشگاههای علوم پزشکی و تخصیص آنها به دانشکده ها ۷۱

۴-۳-۱-بررسی و آنالیز هزینه های جاری.. ۷۲

۴-۳-۲-بررسی و آنالیز هزینه های کالاهای سرمایه ای.. ۷۳

۴-۳-۳-شناسایی هزینه های ستادی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی مورد مطالعه. ۷۴

۴-۳-۴-تخصیص هزینه های ستادی دانشگاههای علوم پزشکی به دانشکده ها ۷۵

۴-۴-تعریف مراکز  فعالیت، عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده رشته های گروه پزشکی در سطح  دانشکده ها ۷۶

۴-۴-۱-تعریف و شناسایی مراکز فعالیت در سطح دانشکده ها ۷۶

۴-۴-۲-شناسایی و طبقه بندی هزینه ها در مراکز فعالیت دانشکده ها ۷۹

۴-۴-۳-شناسایی و طبقه بندی واحدهای درسی ارائه شده بر حسب رشته های گروه پزشکی در دانشکده ها ۸۱

۴-۴-۴-شناسایی هزینه های مستقیم و تسهیم هزینه های مشترک بر حسب واحدهای درسی و رشته های تحصیلی در دانشکده ها ۸۳

۴-۴-۵-محاسبه بهای تمام شده واحدهای درسی ارائه شده  بر حسب رشته. ۸۵

۴-۴-۶-عملیات محاسبه بهای تمام شده بر حسب رشته های مختلف گروه پزشکی.. ۸۹

۴-۴-۶-۱-محاسبه بهای تمام شده در رشته داروسازی.. ۸۹

۴-۴-۶-۲-محاسبه بهای تمام شده در رشته دندانپزشکی.. ۹۴

۴-۶-۳-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده پیراپزشکی(رشته های رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی). ۹۸

۴-۶-۴-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی (رشته های مدیریت و مدارک پزشکی). ۱۰۲

۴-۴-۶-۵-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده پرستاری و مامایی (رشته های پرستاری و مامایی). ۱۰۴

۴-۴-۶-۶-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده بهداشت (رشته های گروه بهداشت و وابسته). ۱۰۸

۴-۴-۶-۷-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده پزشکی (رشته های پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی). ۱۱۲

۴-۴-۷-مقایسه هزینه های مورد استفاده در محاسبه بهای تمام شده با بودجه های تخصیصی و تراز عملیات در دانشگاههای مورد بررسی.. ۱۱۹

۴-۵-خلاصه فصل.. ۱۲۱

مقاله طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت از پرشین مقاله

خلاصه کوتاه از مقاله طراحی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت را در زیر می توانید ببینید.

عوارض ناشی از تداوم مشکل

با توجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات سیستم بهای تمام شده خدمات و هزینه یابی متفاوت می باشند، بنابراین نواقص سیستم موجود از ابعاد مختلف می تواند بر تصمیم گیری های این گروهها موثر باشد که تداوم آن باعث ایجاد مشکلات جدی برای این بخش خواهد شد. از طرفی دیگر رشد روز افزون رقابت در کلیه فعالیتهای خدماتی و تولیدی، لزوم بکارگیری و استفاده از روشهـای نوین هزینه یابی برای شناخت هزینه ها و تعیین دقیق بهای تمام شده خروجیهای بخش آموزش ضروری است. با توجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات سیستم بهای تمام شده در بخش آموزش متفاوت می باشند

هزینه یابی استاندارد

مکانیزم عملکرد  سیستم ABC  

در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموما” از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های بخشهای مختلف هر سازمان جمع آوری شده و بر حجم خدمات ارائه شده تقسیم می گردد تا از این طریق بهای تمام شده خدمات، تعیین شود. در این سیستمها معمولا هیچگونه ارتباط منطقی و علت و معلولی بین فعالیتهای لازم جهت برای خدمات ارائه شده و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده خدمات منعکس کننده فعالیت ها و ارزشهای منابع بکار گرفته شده نمی باشد. اما  سیستم ABC این مشکل را بوسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیتهای عملیاتی مرتفع می سازد. برای این منظور این سیستم ۴مکانیزم عمده و اساسی را در نظر می گیرد.

پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش آموزش

یکی از اولین مطالعات انجام شده در زمینه هزینه یابی در بخش آموزش توسط استیونز و ایلوت (Stevensa & Elliot) درسال ۱۹۲۵در رابطه با شناسایی هزینه های تشکیل دهنده سیستم آموزش دانشگاههای و موسسات آموزشی در کشور انگلستان بود. بعد از این مطالعه کمیته ملی تدوین استانداردهای موسسات آموزشی آمریکا درسال ۱۹۳۵، بلوا(Blau)درسال۱۹۵۵،ایوانز و هیکیس(Evansand & Hicks)درسال ۱۹۶۲، ویتمر(Witmer) درسال ۱۹۷۲ و لاک وود و فیلدن (Filden & Lockwood) درسال ۱۹۷۳ از جمله کسانی بودند که در شناسایی و تجزیه و تحلیل هزینه های بخش آموزش مطالعات و تحقیقاتی داشتند.

پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وکاربردهای آن 

بطور کلی تا اواخر دهه۸۰ صحت شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیشتر سازمانها به عنوان یک مسأله اساسی مطرح نبود. اما از سال ۱۹۸۳با توجه به افزایش هزینه های ارائه خدمات و لزوم کنترل این هزینه ها و افزایش نقش و اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای مدیریتی، نیاز به بکارگیری و استفاده از روشهای هزینه یابی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات، اهمیت زیادی پیدا کرد. برای این منظور بیشتر سازمانها علاقمند به شناسایی هزینه های خود و بکارگیری روشهای جدید  هزینه یابی در این زمینه شدند.

سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن

با توجه به افزایش رقابت جهانی در دهه های اخیر و لزوم دسترسی به اطلاعات صحیح بهای تمام شده خدمات در تصمیم گیری های مدیریت، بیشتر صاحبنظران حسابداری و مدیریت و همچنین مدیران سازمانها به این نتیجه رسیدند که بکارگیری و استفاده از سیستمهای حسابداری سنتی جوابگوی اطلاعات مورد نیاز آنها نمی باشد. مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که اطلاعاتی که توسط سیستمهای هزینه یابی سنتی ارائه می شود، اطلاعات دقیقی را در رابطه با ساختار و ترکیب هزینه ها و همچنین بهای تمام شده خدمات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد وحتی با ارائه اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیری ها می گردد. برای بررسی و چگونگی عملکرد سیستمهای هزینه یابی سنتی، فاستر(FosteR,G) در سال۱۹۹۱تحقیقی را در بین مدیران مالی چندین سازمان بزرگ در آمریکا انجام داد.

عملیات محاسبه بهای تمام شده بر حسب رشته های مختلف گروه پزشکی

در قسمت قبل با توجه به تفکیک مراکز فعالیت، عملیات هزینه یابی و نوع واحدهای درسی       رشته های مختلف پزشکی، چگونگی عملیات محاسبه بهای تمام شده تشریح گردید. از آنجا که هدف اصلی این پژوهش، محاسبه بهای تمام شده آموزش بر حسب رشته های مختلف پزشکی می باشد. بنابراین در این قسمت با توجه به اطلاعات واحدهای درسی مربوط به هر رشته، چگونگی محاسبه بهای تمام شده آن رشته مطرح می گردد.از آنجا که در هر دانشکده ممکن است که در طول سال تحصیلی مورد بررسی کلیه واحدهای درسی هر رشته ارائه نگردد و برای محاسبه بهای تمام شده هر رشته، منظور نمودن بهای تمام شده تک تک واحدهای درسی ضروری  می باشد، بنابراین برای محاسبه بهای تمام شده هر رشته بهای تمام شده آن دسته از واحدهایی که در طول دوره ارائه شده است مورد استفاده و مبنای محاسبه قرار می گیرند و واحدهایی که در طول دوره ارائه نشده است از اطلاعات واحدهای مشابه که در طول دوره ارائه شده است

هزینه یابی مرحله ای

محاسبه بهای تمام شده در رشته داروسازی

در این قسمت با توجه به روش محاسبه بهای تمام شده آموزش رشته های مختلف پزشکی که مطرح گردید، از آنجا که در محاسبه بهای تمام شده باید خصوصیات و ویژگیهای هر رشته را در نظر گرفت، بنابراین  نتایج حاصل از عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده به همراه اطلاعات واقعی بر حسب هر رشته در دانشکده های دانشگاههای علوم پزشکی مورد بررسی تشریح می گردد.با توجه به دانشگاههای علوم پزشکی مورد بررسی، رشته داروسازی فقط در دانشگاه علوم پزشکی شیراز وجود دارد. این دانشکده صرفا در رشته داروسازی و در مقطع دکتری عمومی دارای دانشجو می باشد. تعداد واحدهای درسی که دانشجویان این رشته باید در طول دوران تحصیل طی نمایند۲۱۸ واحد می باشد که شامل۲۵واحد عمومی، ۷۵ واحد علوم پایه(۱۱واحد درسی عملی و ۶۴واحد نظری)و ۱۱۸واحد درس تخصصی می باشد. بیشتر واحدهای درسی تخصصی(نظری و آزمایشگاهی) این رشته در داخل خود دانشکده ارائه می شود

محاسبه بهای تمام شده در رشته دندانپزشکی

رشته دندانپزشکی در مقطع دکتری عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیرازو در مقطع دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد دارای دانشجو می باشد. با توجه به این دو دانشگاه به تفکیک اطلاعات مربوط به چگونگی محاسبه بهای تمام شده هر یک تشریح می گردد.دانشکده دندانپزشکی شیراز در رشته دکتری عمومی و ۸ رشته تخصصی دانشجو می پذیرد. طول دوره دکتری عمومی بین۶ الی ۷ سال و دوره تخصصی۳ الی۵ سال می باشد. دانشجویان دوره دکتری عمومی دارای ۲۷واحد درسی نظری عمومی،۶۰واحد درسی نظری علوم پایه،۸ واحد آزمایشگاهی(آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه بیوشیمی، آزمایشگاه فیزیولوژی و تشریح، آزمایشگاه ویروس شناسی) و۱۴۰ واحد درسی تخصصی می باشند. واحدهای عمومی این رشته از طریق دانشکده پیراپزشکی و بطور متمرکز جهت کلیه رشته های علوم پزشکی ارائه می گردد

هزینه یابی چیست؟

محاسبه بهای تمام شده در دانشکده پیراپزشکی(رشته های رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی)

با توجه به دانشگاههای علوم پزشکی مورد بررسی، رشته های پیراپزشکی بر حسب دانشگاههای مورد بررسی در دانشکده های متعددی وجود دارد. در این مطالعه نتایج بهای تمام شده بر اساس رشته های مورد بررسی با توجه به هر دانشگاه مطرح و ارائه می شود. به عنوان مثال در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رشته های رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی قرار دارد، در دانشگاه پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد علاوه بر این دو رشته، رشته تکنسین اتاق عمل نیز تدریس می گردد و در دانشگاه علوم پزشکی فسا، دانشکده جداگانه ای برای آموزش این دو رشته وجود ندارد بلکه این رشته ها در دانشکده پزشکی قرار دارد

مقایسه هزینه های مورد استفاده در محاسبه بهای تمام شده با بودجه های تخصیصی و تراز عملیات در دانشگاههای مورد بررسی

با توجه به عملیات انجام شده در رابطه با محاسبه بهای تمام شده دانشجویان رشته های مختلف پزشکی در دانشگاههای مورد بررسی از آنجا که هزینه های مورد استفاده در عملیات محاسبه بهای تمام شده دانشجویان رشته های مختلف در دانشگاههای مورد بررسی می بایست با اطلاعات هزینه ای و بودجه ای این دانشگاهها و همچنین با تراز عملیاتی آنها در طول سالهای مورد بررسی تطابق داشته باشد، برای این منظور اعتباراتی که به برنامه های آموزشی دانشگاهها از طریق بودجه برنامه ای در سطح کل کشور تخصیص داده می شود بر اساس برنامه های متعدد می باشد که این اعتبارات به تفکیک بر حسب سالهای۱۳۸۲و ۱۳۸۳ در هر کدام از دانشگاههای مورد بررسی در جدول شماره(۴-۱۶۰ ) داده شده است. با توجه به اینکه اطلاعات واحدهای درسی ارائه شده

.

نظرات بسته شده است.