سیستم هزینه یابی – طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت – پرشین مقاله

سیستم هزینه یابی

سیستم هزینه یابی  با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی و خصوصا آموزشی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.

این تحقیق دانشجویی طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت مشتمل بر ۱۳۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

کلیات تحقیق. ۲

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مسأله. ۲

۱-۲-۱- تعریف مشکل. ۲

۱-۲-۲-اهمیت مشکل. ۳

۱-۲-۳-نحوه برخورد با مشکل. ۳

۱-۲-۴-عوارض ناشی از تداوم مشکل. ۴

۱-۲-۵-معرفی راه حلها و عوامل مؤثر. ۵

۱-۲-۶-تناقضات موجود در رابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی.. ۶

۱-۲-۷-فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی.. ۶

۱-۳-سوالات یا فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۴-اهداف پژوهش… ۸

۱-۵-تعاریف واژه ها ۹

۱-۶- محدودیتهای پژوهش… ۱۰

۱-۷-اهمیت پژوهش… ۱۱

۱-۸-خلاصه فصل. ۱۲

فصل دوم. ۱۳

چارچوب نظری سیستم پیشنهادی و پیشینه تحقیق. ۱۳

۲-۱- چارچوب نظری سیستم پیشنهادی.. ۱۳

۲-۱-۱-مقدمه. ۱۳

۲-۱-۲-مکانیزم عملکرد  سیستم ABC. 13

۲-۱-۳-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در دانشگاههای  مورد مطالعه. ۱۵

۲-۲-ادبیات تحقیق. ۱۷

۲-۲-۱-مقدمه. ۱۷

۲-۲-۲-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و  بهای تمام شده خدمات در بخش آموزش… ۱۸

۲-۲-۳- پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC  وکاربردهای آن. ۱۹

فصـل سوم. ۳۲

آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی  کاربرد آن در بخش آموزش… ۳۲

۳-۱- مقدمه. ۳۲

۳-۲- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن. ۳۲

۳-۳-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش آموزش با سایر بخشها ۳۴

۳-۴- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ). 36

۳-۴-۱-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. ۳۶

۳-۴-۱-۱- مدل مقدماتی سیستم ABC 37

۳-۴-۱-۲- مدل دو بعدی  سیستم ABC. 37

۳-۴-۱-۲-۱-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC. 38

۳-۴-۱-۲-۲- دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 39

۳-۴-۲- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC. 40

۳-۴-۲-۱-اجزا  دیدگاه تخصیص هزینه. ۴۰

۳-۴-۲-۱-۱- مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه. ۴۴

۳-۴-۲-۲-اجزا  دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 45

۳-۴-۳-طبقه بندی و سلسله مراتب هزینه ها و فعالیتها در سیستم ABC. 46

۳-۴-۴-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC. 50

۳-۴-۴-۱- تعیین هدف هزینه با توجه به نوع سازمان. ۵۱

۳-۴-۴-۲- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت.. ۵۱

۳-۴-۴-۳- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه. ۵۲

۳-۴-۴-۴-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع. ۵۳

۳-۴-۴-۵-  تعریف و شناسایی محرک منابع. ۵۳

۳-۴-۴-۶- عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت.. ۵۳

۳-۴-۴-۷- تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت.. ۵۳

۳-۴-۴-۸- عملیات تخصیص هزینه های غیر مستقیم به هدف هزینه. ۵۴

۳-۴-۴-۹- محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه. ۵۵

۳-۵-خلاصه فصل. ۵۵

فصل چهارم. ۵۶

طراحی عملی سیستم پیشنهادی برای محاسبه بهای تمام شده  رشته های گروه پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی مورد بررسی.. ۵۶

۴-۱-مقدمه. ۵۶

۴-۲-بررسی ساختار و  سیستم موجود دانشگاههای علوم پزشکی جهت عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده آموزش… ۵۶

۴-۲-۱-حوزه ریاست.. ۵۷

۴-۲-۲-معاونت آموزشی.. ۵۸

۴-۲-۲-۱-واحد تحصیلات تکمیلی.. ۵۹

۴-۲-۲-۲-اداره خدمات آموزشی.. ۶۰

۴-۲-۲-۳-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی.. ۶۱

۴-۲-۲-۳-مرکز آموزش مهارتهای بالینی.. ۶۲

۴-۲-۲-۴-دفتر هدایت استعداد های درخشان. ۶۲

۴-۲-۳-حوزه معاونت دانشجویی.. ۶۳

۴-۲-۳-۱-مرکز طبی دانشجویان. ۶۳

۴-۲-۳-۲-مرکز مشاوره دانشجویان. ۶۳

۴-۲-۳-۳-امور فرهنگی.. ۶۳

۴-۲-۳-۴-اداره امور خوابگاهها ۶۴

۴-۲-۳-۵-واحد تغذیه. ۶۴

۴-۲-۳-۶-اداره رفاه دانشجویی.. ۶۴

۴-۲-۳-۷-واحد تدارکات دانشجویی.. ۶۵

۴-۲-۳-۸-واحد امور اداری امور دانشجویی.. ۶۵

۴-۲-۳-۹-دفتر معاونت دانشجویی.. ۶۷

۴-۲-۳-۱۰-واحد تربیت بدنی.. ۶۷

۴-۲-۳-۱۱-اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر. ۶۷

۴-۲-۴-معاونت پشتیبانی.. ۶۸

۴-۲-۴-۱-مدیریت امور مالی.. ۶۸

۴-۲-۴-۲-مدیریت امور پرسنلی.. ۶۹

۴-۲-۴-۳-مدیریت فنی نظارت و طرحهای عمرانی.. ۷۰

۴-۲-۴-۴-مدیریت تشکیلات، آموزش و بودجه برنامه ای.. ۷۰

۴-۳-طبقه بندی و  شناسایی هزینه ها در سطوح ستادی  دانشگاههای علوم پزشکی و تخصیص آنها به دانشکده ها ۷۱

۴-۳-۱-بررسی و آنالیز هزینه های جاری.. ۷۲

۴-۳-۲-بررسی و آنالیز هزینه های کالاهای سرمایه ای.. ۷۳

۴-۳-۳-شناسایی هزینه های ستادی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی مورد مطالعه. ۷۴

۴-۳-۴-تخصیص هزینه های ستادی دانشگاههای علوم پزشکی به دانشکده ها ۷۵

۴-۴-تعریف مراکز  فعالیت، عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده رشته های گروه پزشکی در سطح  دانشکده ها ۷۶

۴-۴-۱-تعریف و شناسایی مراکز فعالیت در سطح دانشکده ها ۷۶

۴-۴-۲-شناسایی و طبقه بندی هزینه ها در مراکز فعالیت دانشکده ها ۷۹

۴-۴-۳-شناسایی و طبقه بندی واحدهای درسی ارائه شده بر حسب رشته های گروه پزشکی در دانشکده ها ۸۱

۴-۴-۴-شناسایی هزینه های مستقیم و تسهیم هزینه های مشترک بر حسب واحدهای درسی و رشته های تحصیلی در دانشکده ها ۸۳

۴-۴-۵-محاسبه بهای تمام شده واحدهای درسی ارائه شده  بر حسب رشته. ۸۵

۴-۴-۶-عملیات محاسبه بهای تمام شده بر حسب رشته های مختلف گروه پزشکی.. ۸۹

۴-۴-۶-۱-محاسبه بهای تمام شده در رشته داروسازی.. ۸۹

۴-۴-۶-۲-محاسبه بهای تمام شده در رشته دندانپزشکی.. ۹۴

۴-۶-۳-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده پیراپزشکی(رشته های رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی). ۹۸

۴-۶-۴-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی (رشته های مدیریت و مدارک پزشکی). ۱۰۲

۴-۴-۶-۵-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده پرستاری و مامایی (رشته های پرستاری و مامایی). ۱۰۴

۴-۴-۶-۶-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده بهداشت (رشته های گروه بهداشت و وابسته). ۱۰۸

۴-۴-۶-۷-محاسبه بهای تمام شده در دانشکده پزشکی (رشته های پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی). ۱۱۲

۴-۴-۷-مقایسه هزینه های مورد استفاده در محاسبه بهای تمام شده با بودجه های تخصیصی و تراز عملیات در دانشگاههای مورد بررسی.. ۱۱۹

۴-۵-خلاصه فصل. ۱۲۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته مدیریت

مقاله طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در زیر می توانید ببینید.

تعریف مشکل

با توجه به ماهیت خدمات و خروجیهای بخش آموزش و غیر قابل ملموس بودن فعالیتهای آن نسبت به سایر بخشها، اهمیت  سیستم هزینه یابی  و محاسبه بهای تمام شده خدمات در این بخش تابحال چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در کشور ما نیز با توجه به غیر انتفاعی بودن خدمات این بخش و حاکم بودن سیستم دولتی در بخش آموزش، استفاده از روشهای هزینه یابی و بهای تمام شده برای آگاهی از چگونگی و نحوه عملکرد دانشگاهها به عنوان یک موضوع مهم تلقی نگردیده است، حتی چارچوب سیستم حسابداری این بخش نیز اطلاعات کافی و مناسب را برای مدیران از ابعاد مختلف فراهم نمی کند.

اهمیت مشکل

امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، لزوم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی  که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است، بطوریکه روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش آموزش و نظام دانشگاهی و خصوصا بخش آموزش پزشکی  بدلیل اینکه نسبت به سایر بخشها در این زمینه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده است، توجه به این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد.

نحوه برخورد با مشکل

یکی از مشکلات اساسی موجود بیشتر سازمانهای دولتی و خصوصی کشور، شیوه بکارگیری و استفاده از روشهای هزینه یابی و اطمینان از بکارگیری این روشها در تهیه و فراهم نمودن اطلاعات مناسب درتصمیم گیری ها می باشد. اهمیت این مشکل زمانی بیشتر می گردد که قوانین موجود در کشور، خصوصاً قوانین مالیاتی و حسابرسی همواره نتوانسته است همگام با سیستم های هزینه یابی  رشد و توسعه پیدا کنند. علاوه بر این، ضعف دانش نظری و تئوری روشهای نوین هزینه یابی نیز در بین مدیران مؤسسات دولتی و خصوصی نیز به عنوان یک کمبود اساسی، مشهود می باشد.

عوارض ناشی از تداوم مشکل

با توجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات  سیستم های هزینه یابی  متفاوت می باشند، بنابراین نواقص سیستم موجود از ابعاد مختلف می تواند بر تصمیم گیری های این گروهها موثر باشد که تداوم آن باعث ایجاد مشکلات جدی برای این بخش خواهد شد. از طرفی دیگر رشد روز افزون رقابت در کلیه فعالیتهای خدماتی و تولیدی، لزوم بکارگیری و استفاده از روشهـای نوین هزینه یابی برای شناخت هزینه ها و تعیین دقیق بهای تمام شده خروجیهای بخش آموزش ضروری است

تناقضات موجود در رابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی

دستیابی به یک سیستم های هزینه یابی  در هر سازمانی مستلزم همکاری و ارتباط متقابل بین چندین زیر سیستم می باشد، بطوریکه این زیر سیستمها با داشتن ارتباطی منطقی بتوانند، هدف نهایی سیستم اصلی را برآورد سازند. طراحی سیستم هزینه یابی  در نظام دانشگاهی و بخش آموزش نیز به نحوی مستلزم همکاری وهماهنگی بین بخشهای موجود می باشد تا با داشتن یکسری روابط منطقی و نظام مند بتوانند هدف اصلی را برآورد سازند. با توجه به مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده در محل اجرا سیستم، تناقضاتی وجود دارد که در صورت عدم رفع می تواند باعث کاهش کارآیی سیستم پیشنهادی گردد.

مکانیزم عملکرد  سیستم ABC

سنتی، عموما” از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های بخشهای مختلف هر سازمان جمع آوری شده و بر حجم خدمات ارائه شده تقسیم می گردد تا از این طریق بهای تمام شده خدمات، تعیین شود. در این سیستمها معمولا هیچگونه ارتباط منطقی و علت و معلولی بین فعالیتهای لازم جهت برای خدمات ارائه شده و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده خدمات منعکس کننده فعالیت ها و ارزشهای منابع بکار گرفته شده نمی باشد. اما  سیستم ABC این مشکل را بوسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیتهای عملیاتی مرتفع می سازد.

سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن

با توجه به افزایش رقابت جهانی در دهه های اخیر و لزوم دسترسی به اطلاعات صحیح بهای تمام شده خدمات در تصمیم گیری های مدیریت، بیشتر صاحبنظران حسابداری و مدیریت و همچنین مدیران سازمانها به این نتیجه رسیدند که بکارگیری و استفاده از سیستمهای حسابداری سنتی جوابگوی اطلاعات مورد نیاز آنها نمی باشد. مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که اطلاعاتی که توسط  سیستمهای هزینه یابی  سنتی ارائه می شود، اطلاعات دقیقی را در رابطه با ساختار و ترکیب هزینه ها و همچنین بهای تمام شده خدمات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد وحتی با ارائه اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیری ها می گردد.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC )

تحولات و تغییرات شگرفی که بطور کلی از اوایل دهه هشتاد در سطح جهان مطرح گردید، باعث شد تا بیشتر سازمانها به این نتیجه دست یابند تا برای بقاء در بازار رقابت و کاهش بهای تمام شده خدمات خود می بایست  شیوه ها و فرآیندهای داخل سازمانی خویش را بهبود بخشند و ضمن افزایش مستمر کیفیت، هزینه ها را به نحو قابل قبولی پایین آورند، برای دستیابی به این هدف تجدید نظر در روشهای حسابداری و مالی و استفاده از روشهای جدید امری اجتناب ناپذیر بود، چون اتکاء به روشها وتکنیکهای سنتی دیگر نمی توانست نیازهای آنان را برآورده کند، و این سازمانها ناگزیر شدند تا در سیستم های حسابداری و  بهای تمام شده خویش بازنگری کنند.

 مدل مقدماتی سیستم ABC

مدل مقدماتیABC جهت فراهم آوردن اطلاعات بهای تمام شده محصولات و خدمات بکار گرفته شد. اما با توجه به قابلیتهای مفیدی که این سیستم فراهم می کرد، در زمینه های دیگری از جمله کاربرد در تصمیم گیری های استراتژیک، تجزیه و تحلیل هزینه ها، سودآوری خدمات، بهبود فعالیتهای سازمانی، مدیریت و اداره کردن فعالیتها، و تعیین اولویت برای کاهش هزینه ها بکار گرفته شد.

دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC

سیستمهای هزینه یابی ، دیدگاه تخصیص هزینه فراهم کننده اطلاعات در مورد منابع، فعالیتها و هدف هزینه است. فرض اصلی این دیدگاه این است که، دستیابی به هدف هزینه (ارائه خدمت و یا تولید محصول) نیاز به انجام فعالیت دارد و فعالیتها منابع را مصرف می کنند. در این دیدگاه، جریان هزینه ها از طرف منابع به فعالیتها و سپس از طرف فعالیتها به هدف هزینه است.

مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه

روش تخصیص هزینه در ABC نشان دهنده جریان هزینه ها از منابع به فعالیتها و از فعالیتها به طرف هدف هزینه است. برای این منظور از مبناهای منابع، برای تخصیص منابع به فعالیتها و از مبناهای فعالیت برای تسهیم هزینه های هر فعالیت، به هدف هزینه استفاده می شود. در نتیجه این روش اطلاعات مفیدی را برای بهبود عملکرد بخشهای مختلف سازمان در اختیار مدیریت قرار می دهد. جهت درک بیشتر چگونگی ارتباط اجزاء دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC، مکانیزم ارتباط آنها جهت دستیابی به هدف هزینه تشریح می گردد.

انواع هزینه یابی در حسابداری مدیریت

طبقه بندی سطح فعالیتها

همانطور که در رابطه با هزینه ها ملاحظه گردید فعالیتهای سازمانی نیز  می توانند بر حسب سطح سلسله مراتبی طبقه بندی شوند. طبقه بندی فعالیتها بر حسب سطوح می تواند به مدیریت و اداره کردن فعالیتها که یکی از اجزاء کلیدی موفقیت در استفاده بهینه از سیستم ABC است کمک زیادی کند. با توجه به اینکه فعالیتهای متنوع و متعددی در سطوح مختلف سازمانی انجام می شود، بنابراین جهت استفاده مطلوبتر از اطلاعات فراهم شده، فعالیتها باید در سطح سازمان طبقه بندی گردند.

تعیین هدف هزینه با توجه به نوع سازمان

تعریف و مشخص کردن هدف هزینه در سیستم ABC یکی از مهمترین مراحل می باشد، چون با توجه به هدف هزینه است که عملیات طبقه بندی مراکز فعالیت، آنالیز فعالیت، شناسایی هزینه ها و نهایتا تخصیص هزینه و محاسبه بهای تمام شده انجام خواهد گرفت. هدف هزینه در سیستمهای تولیدی عمدتا بر اساس محصولات تعریف می گردد و با توجه به نوع و تعداد محصولاتی که محاسبه بهای تمام شده برای آنها مهم می باشد می توان عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده را انجام داد. در بخش آموزش هدف هزینه عمدتا آموزش دانشجویان در رشته های مختلف می باشد.

انواع هزینه یابی

تعریف و شناسایی محرک منابع

منظور از محرک منابع عاملی است که ارتباط بین منابع مصرف شده و هدف هزینه را بر حسب هر کدام از منابع مشخص می کند. محرک منابع تعیین کننده رابطه علّی بین منابع مصرف شده و حجم و یا تعداد هدف هزینه می باشد و با استفاده از محرک منابع می توان حجم منابع استفاده شده را به هدف هزینه نسبت داد. به عنوان مثال میزان استفاده هر بخش و یا کلاس از تاسیسات یک دانشکده بر اساس مبنای” متراژ فیزیکی” آن می باشد که بر این اساس هر چه متراژ فیزیکی بیشتر باشد، میزان استفاده نیز بیشتر خواهد بود.

عملیات هزینه یابی در مراکز فعالیت

با توجه به منابع مورد نیاز برای انجام هر فعالیت در این مرحله باید هزینه منابع مورد نیاز برای انجام فعالیتها را شناسایی کرد. عملیات هزینه یابی با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری متفاوت می باشد و می توان عملیات جمع آوری هزینه ها را از سطح بسیار جزئی تا سطح کلی جمع آوری کرد که این موضوع بیشتر به هدف هزینه بستگی دارد. در صورتی که هدف هزینه در یک سازمان واحد باشد و کلیه منابع مورد نیاز برای انجام یک هدف تخصیص یابند نیازی به جزئیات هزینه نمی باشد. به عنوان مثال اگر در یک دانشکده تنها یک رشته درسی وجود دارد و هدف ما از طراحی سیستم جمع آوری اطلاعات برای محاسبه بهای تمام شده باشد دیگر نیازی به تفکیک و ریز هزینه ها نمی باشد

سیستم هزینه یابی استاندارد

محاسبه بهای تمام شده هدف هزینه

در این مرحله با توجه به هدف هزینه(واحدهای درسی ارائه شده، تعداد محصول تولید شده، تعداد بیمار معالجه شده و….)، حجم و میزان آن در طول دوره مورد بررسی و همچنین هزینه های تخصیص داده شده به هر کدام از اهداف هزینه، بهای تمام شده آن محاسبه می گردد که این بهای تمام شده می تواند شامل یک واحد درسی در یک رشته خاص و یا بهای تمام شده کل واحدهای درسی در هر رشته باشد.

بررسی و آنالیز هزینه های جاری

این هزینه ها همانطور که ذکر گردید، عمدتا بصورت مصرفی بوده و دوره زمانی ایجاد آن کمتر از یکسال می باشد. با توجه به اطلاعات حسابداری و مالی دوره مورد بررسی این هزینه ها پس از مشخص کردن مراکز فعالیت در هر دانشگاه و دانشکده های آموزشی، به تفکیک هر مرکز شناسایی شده و با توجه به نوع فعالیتهایی که در آن مرکز انجام می گردد، نهایتا به واحدهای درسی ارائه شده در هر دانشکده تسهیم می گردد تا در محاسبه بهای تمام شده رشته های موجود در آن دانشکده منظور گردد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته مدیریت

.

نظرات بسته شده است.