روش تحقیقمقالات رشته مدیریت

ارتباطات سازمانها – نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمانها – پرشین مقاله

 نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمانها

ارتباطات سازمانها  ،  برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف  ارتباطات سازمانها از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است.ارتباطات سازمانها

این تحقیق دانشجویی نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمانهامشتمل بر۱۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

چکیده ۴

فصل اول.. ۶

کلیات.. ۶

۱-۱- مقدمه. ۷

۲-۱- بیان مسئله. ۷

۳-۱- هدف پژوهش…. ۸

۴-۱- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…. ۹

۵-۱- انگیزه پژوهشگر. ۱۰

۶-۱- سوالهای پژوهش…. ۱۰

۷-۱- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. ۱۱

فصل دوم. ۱۴

۱-۲- مبانی نظری پژوهش…. ۱۵

۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات.. ۱۶

۲-۱-۲- ارتباطات چیست… ۱۸

۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات.. ۱۹

۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط.. ۲۱

۵-۱-۲- انواع ارتباطات.. ۲۳

– ارتباطات یک جانبه. ۲۳

– ارتباطات دو جانبه. ۲۳

۲-۵-۱-۲- انواع ارتباطات از نظر جهتی که پیام در سطوح سازمانی طی می کند . ۲۵

۱- ارتباطات افقی.. ۲۵

۲- ارتباطات عمودی.. ۲۵

۳-۵-۱-۲-  ارتباطات در سازمان.. ۲۶

۱- ارتباط غیر رسمی.. ۲۶

۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی.. ۲۷

۷-۱-۲- شیوه های ارتباط.. ۲۸

۱-۷-۱-۲- ارتباط مکاتبه ای.. ۲۸

۲-۷-۱-۲- ارتباط کلامی.. ۲۸

۳-۷-۱-۲- ارتباط غیر کلامی.. ۳۰

۸-۱-۲- شکلهای ارتباط.. ۳۰

۱-۸-۱-۲- ارتباط با خود. ۳۱

۲-۸-۱-۲- ارتباط با دیگران.. ۳۱

۳-۸-۱-۲- ارتباط جمعی یا گروهی.. ۳۱

۴-۸-۱-۲- شناخت از خویشتن خویش…. ۳۱

۵-۸-۱-۲- خودآگاهی.. ۳۲

۶-۸-۱-۲- مفهوم از خود. ۳۳

۷-۸-۱-۲- تصویر به خود. ۳۳

۹-۱-۲- فرایند ارتباطات.. ۳۴

۱-۹-۱-۲- منبع اطلاعات.. ۳۵

۲-۹-۱-۲- وسیله انتقال.. ۳۵

۳-۹-۱-۲- سروصدا ۳۵

۴-۹-۱-۲- دریافت کننده ۳۶

۵-۹-۱-۲- مقصد. ۳۶

۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو. ۳۶

۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرایند متقابل.. ۳۷

۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط.. ۳۷

۱-۱۲-۱-۲- موانع انسانی.. ۳۷

۲-۱۲-۱-۲- موانع سازمانی.. ۳۸

۳-۱۲-۱-۲- موانع فنی.. ۳۸

۱۳-۱-۲- کارکردهای ارتباطات.. ۳۸

۲-۱۳-۲- کنترل.. ۳۹

۳-۱۳-۲- انگیزه ۴۲

از تعاریف معمول و متداول انگیزه ۴۳

۴-۱۳-۲- روحیه. ۴۴

۵-۱۳-۲- اطلاعات و تصمیم گیری.. ۴۶

۱۴-۱-۲- نقش ادراک در ارتباطات.. ۵۱

۱۵-۱-۲- بازخور ۵۳

۱۶-۱-۲- ویژگی های یک ارتباط موثر. ۵۵

۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست؟. ۵۶

۱۸-۱-۲- نقش بیان موثر در ارتباطات.. ۵۷

۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات.. ۵۸

۲۰-۱-۲- ارتباط موثرتر. ۵۸

۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات.. ۵۹

۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه. ۶۲

۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات.. ۶۳

۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان.. ۶۶

۱-۲۴-۱-۲- سازمان تصادفی.. ۶۷

۲-۲۴-۱-۲- سازمان های انگلی.. ۶۷

۳-۲۴-۱-۲- سازمان یک طرفه. ۶۸

۴-۲۴-۱-۲- سازمان دو طرفه یا متقابل.. ۶۹

۵-۲۴-۱-۲- سازمان متعالی و برتر. ۶۹

۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی.. ۷۱

۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی.. ۷۲

۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشکلات مدیریت… ۷۶

۲-۲- تعریف عملکرد. ۷۷

۱-۲-۲- مدیریت عملکرد ۷۸

۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد. ۸۰

۱-۲-۲-۲- نظریه برزگمرد. ۸۰

۲-۲-۲-۲- مشکلات اجرایی این نظریه. ۸۰

۳-۲-۲-۲- نظریه خشنودی ، موجب اثر بخشی است… ۸۰

۴-۲-۲-۲- نظریه عملکرد گذشته عملکرد آینده را پیش بینی می کند. ۸۱

۵-۲-۲-۲- اندیشه های نو. ۸۱

۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملکرد. ۸۱

۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE.. 83

۵-۲-۲- استفاده از مدل ACHIEVE.. 85

۱-۵-۲-۲- A – توانایی (دانش و مهارت ها) ۸۶

۶-۲-۲- سه کنش مدیریت عملکرد. ۸۹

۷-۲-۲- برنامه ریزی عملکرد. ۹۰

۸-۲-۲- سرپرستی.. ۹۱

۹-۲-۲- مرور بر عملکرد. ۹۳

۱۰-۲-۲- معیارهای عملکرد. ۹۴

۱-۱۰-۲-۲- هدفها باید صریح باشند. ۹۵

۲-۱۰-۲-۲- رسیدن به هدف ها بازخور نیاز دارد. ۹۵

۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد. ۹۶

۱-۱۱-۲-۲- تعداد هدف ها را محدود کنید. ۹۸

۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملکرد مدیریت… ۱۰۰

۳-۲- پیشینه پژوهش…. ۱۰۵

۱-۳-۲-  تحقیقات انجام شده در ایران.. ۱۰۵

۲-۳-۲-   تحقیقات خارج از کشور: ۱۰۷

فصل سوم. ۱۱۳

روش تحقیق.. ۱۱۳

۱-۳- روش پژوهش…. ۱۱۴

۲-۳- جامعه آماری.. ۱۱۴

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۱۴

۴-۳- ابزار پژوهش…. ۱۱۵

۵-۳- چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار پژوهش…. ۱۱۶

۱-۵-۳-  روایی.. ۱۱۶

۲-۵-۳-  اعتبار یا پایایی.. ۱۱۶

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۶

فصل چهارم. ۱۱۷

تجزیه و تحلیل.. ۱۱۷

۱-۴- مقدمه. ۱۱۸

۲-۴- توصیف داده ها : ۱۱۹

۳-۴- تحلیل داده ها ۱۲۹

۱-۳-۴- سوال اصلی پژوهش: ۱۲۹

۲-۳-۴- سئوالات فرعی.. ۱۲۹

فصل پنجم. ۱۳۶

۱-۵- بحث و نتیجه گیری.. ۱۳۷

۱-۱-۵- سوال اصلی پژوهش…. ۱۳۷

۲-۱-۵- سئوالات فرعی پژوهش…. ۱۳۷

۲-۵- نتیجه کلی.. ۱۴۰

۳-۵- مشکلات و محدودیتهای پژوهش…. ۱۴۰

۴-۵- پیشنهادها ۱۴۱

۵-۵- خلاصه پژوهش…. ۱۴۲

منابع. ۱۴۵

ضمائم.۱۵۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

مقاله نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمانها از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمانها را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات سازمانها  می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا  ارتباطات  سازمانها و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف  ارتباطات سازمانها از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، ارتباطات سازمانها در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است.

سطوح ارتباطات درسازمان

انگیزه پژوهشگر

یکی از موضوعات مهمی که امروزه  ارتباطات سازمانها ما با آن درگیر هستند غفلت از مقوله  ارتباطات سازمانها  است که هر گونه خللی در این رابطه منجر به پایین آمدن عملکرد مدیران می شود.این موضوعات و همچنین قلت و کمی پژوهش در ارتباطات سازمانها  با این موضوع پژوهشگر را برانگیخت تا با بررسی کارکردهای ارتباطات و تأثیر آن بر عملکرد مدیران در گام نخست بدنبال پیدا کردن موانع ارتباطی در سازمان و سپس ارائه راهکارهای برای از بین بردن این موانع و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان شود.

تعریف عملیاتی

منظور از عملکرد نمره به دست آمده از پرسشنامه ارتباطات  سازمانها می باشد که در قالب چهار ویژگی ارتباطات رابینز می باشد.۱- کارکرد کنترل رفتار سازمانی   ۲ – ایجاد انگیزه در پرسنل ۳- بیان عواطف و احساسات (روحیه) ۴- انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری.

مقاله ارتباطات سازمانی

تعریف نظری

ماده سیالی که اجزاء سیستم سازمانی، یا واحدها و سطوح مختلف سازمان را به هم مرتبط می کند، ارتباطات یا رد و بدل شدن و جریان اطلاعات (به صورت مختلف) می باشد. ارتباطات سازمانها از طریق انتقال اطلاعات در بین افراد گروه موجب تسهیل در امر تصمیم گیری در نتیجه انتخاب بهترین راه از بین راههای مختلف می گردد. نقش اطلاعاتی ارتباطی زمانی مشهود است که مدیران به دریافت، جمع آوری و انتشار اطلاعات می پردازند.

نقش ادراک در ارتباطات

به علت آنکه افراد موقعیت و محرک های پیرامون خود را تعبیر و تفسیر می کنند، این امکان وجود دارد که از پدیده  واحدی ادراکات متفاوتی حاصل گردد. در ارتباطات  سازمانها این امر می تواند باعث شود که پیام واحدی به گونه های مختلفی درک شود. مثلاً کلمه آفرین برای یک شاگرد مدرسه نشان دهنده توفیق اوست، اما همین کلمه برای یک بزرگسال در سازمان این معنا را ندارد.

سابقه مدل ACHIEVE

یک مشکل کلی که در روند مدیریت به چشم می خورد این است که بسیاری ازمدیران قابلیت این را دارند که پیروان خود را در جریان نوع مشکلات ، موجود بگذارند. ولی همین مدیران ان اثر بخشی لازم در تعیین علت وجود این اشکالات را ندارند .ارتباطات سازمانی به عبارت دیگر، بسیاری از مدیران در شناسایی مسائل یا مشکلات قوی هستند ارتباطات سازمانها ، امادر تحلیل مشکلات یا تشخیص آنها به مراتب ضعیفتر می باشند برای داشتن حداکثر اثر بخشی در ارزیابی و حل مسائل عملکرد، مدیران باید به تعیین علت ایجاد مسائل بپردازند . مدل اچیو به وسیله هرسی و گلداسمیت به منظورکمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آوردن استراتژی های تغییر به منظور حل این مشکلات طرح ریزی گردید.

اهمیت ارتباطات سازمانی

روایی

ارتباطات سازمانها ،برای تعیین روایی سعی شده که سوالات پرسشنامه ها از متن کتابهای علمی تهیه شده باشد . همچنین سوالها به رویت اساتید راهنما و مشاور رسید و ایشان روایی آنها را تائید نمودند و در درجه سوم به ۳۰ نفر از آزمودنی ها که به طور تصادفی انتخاب شده بودند پرسشنامه ها ارائه شد و از آنان نظر خواهی گردید و آزمودنی ها سوالها را خوب و مناسب ارزیابی نموده بودند.

مشکلات و محدودیتهای پژوهش

ارتباطات سازمانها ،مشکلات و نگرانی برخی از کارکنان برای پاسخ دادن به پرسشنامه های تهیه شده و ارائه اطلاعات لازم در این زمینه.

برداشت نادرست برخی از کارکنان از این پژوهش به عنوان نوعی تفحص در واحدهای مربوطه که باعث خدشه دار شدن پاسخ ها می گردد.

عدم همکاری برخی از مسئولین سازمان ملی جوانان با پژوهشگر در زمینه تحقیق با توجه به رعایت کردن سلسله مراتب اداری.

منابع

آذرخش، تقی، ایمانی، محمد نقی ، اسماعیل تبار، مهدی، از آغاز تا پست مدرن، ۱۳۸۳، انتشارات فرهنگ سبز، صص ۶ و ۵۸.

آذرنگ، عبدالحسین، ۱۳۷۸، شمه ای از اطلاعات و ارتباطات، نشر کتابدار، ص ۲۷.

اقتداری، علی محمد، ۱۳۸۰، سازمان و مدیریت، تهران، مولوی، ص ۲۶ و ۱۰۵.

الوانی، سید مهدی، ۱۳۷۲، مدیریت عمومی، نشر نی،ص ۸۸ .

الوانی، سید مهدی، پژوهشی در زمینه برخی از مشکلات سازمانی و عدم ارضای نیازهای کارکنان، مدیریت دولتی، تهران، مرکز مدیریت دولتی، ۱۳۶۹، ص ۵۳.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مدیریت

.

برچسب ها