شبکه های کامپیوتری – مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری – پرشین مقاله

شبکه های کامپیوتری

دوران ما را بدرستی عصر اطلاعات نامیده اند. در اندیشه ما، «فناوری اطلاعات» به مفهوم گردآوری، سازماندهی و پردازش داده های خام است بگونه ای که از آن «معرفت» جدید تولید شود. ظهور شبکه های کامپیوتری در دهه هفتاد میلادی تمام اسباب و لوازم تولید معرفت و دانش را فراهم کرد و به آن شتابی انفجار گونه داد شاید به کار بردن واژه «انقلاب اطلاعاتی» برای این روند تولید دانش مناسبتر باشد.

مطلب مدیریت و محافظت از  شبکه های کامپیوتری مشتمل بر۸۸ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش پروپوزال

فهرست

چکیده ……………………………………………………………………………………. A

بخش اول:مدیریت شبکه های کامپیوتر ……………………………………………….. ۱

 

مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۲

مقدمات یک شبکه ………………………………………………………………………. ۲

مزیت‌های یک شبکه ……………………………………………………………………. ۳

کارکنان شبکه ………………………………………………………………………….. ۴

مدیر شبکه ……………………………………………………………………………… ۵

سایر کارکنان ………………………………………………………………………….. ۵

فصل اول: مدیریت شبکه چیست؟ ………………………………………………………. ۶

مدیریت شبکه چیست؟ ………………………………………………………………….. ۷

مدیریت شماره‌های اشتراکی شبکه …………………………………………………….. ۹

شماره‌های اشتراک کاربری ………………………………………………………….. ۱۰

ایجاد شماره‌های اشتراک کاربری ……………………………………………………. ۱۱

شماره‌های اشتراک گروه ……………………………………………………………… ۱۶

محلی در مقایسه با جهانی ……………………………………………………………… ۱۷

گروههای توکار ………………………………………………………………………… ۱۹

برقراری ارتباط چندتایی ………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم: مدیریت شبکه ……………………………………………………………….. ۲۱

مدیریت شبکه …………………………………………………………………………… ۲۲

مفاهیم مدیریت ………………………………………………………………………… ۲۲

محدودیت‌های مدیریتی ……………………………………………………………….. ۲۳

مشکلات شبکه …………………………………………………………………………. ۲۳

تنظیم و پیکربندی شبکه ……………………………………………………………….. ۲۴

فصل سوم:شبکه بندی و ارتباطات ……………………………………………………… ۲۵

شبکه بندی و ارتباطات ………………………………………………………………….. ۲۶

همگون سازی و تکرارسازی ……………………………………………………………..۲۸

فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ………………………………………………………۳۴

عیب‌یابی و رفع عیب ……………………………………………………………………..۳۴

Net account /synch ………………………………………………………………….35

نظارت بر عملیات Active Directory ……………………………………………. 35

فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ……………………………………………………… ۳۶

مدیریت منابع …………………………………………………………………………. ۳۷

منابع سخت‌افزاری ………………………………………………………………….. ۳۸

پیکربندی و استفاده از سرورهای چاپ …………………………………………….. ۳۸

نصب نرم افزار مدیریت ……………………………………………………………. ۳۹

تنظیم اولیه ……………………………………………………………………………. ۴۰

درک مدیریت SNMP ………………………………………………………………. 41

سهمیه دیسک ………………………………………………………………………….. ۴۴

فایل‌ها و فهرست‌ها …………………………………………………………………… ۴۵

نصب/ارتقاء نرم افزار ………………………………………………………………. ۴۵

مدیریت منبع تغذیه شبکه …………………………………………………………….. ۴۷

مدیریت منبع تغذیه ویندوز ۲۰۰۰ ………………………………………………….. ۴۸

فصل ششم: ابزارهای مدیریت …………………………………………………………. ۵۰

ابزارهای مدیریت ………………………………………………………………………. ۵۱

ابزارهای مدیریت مایکروسافت ………………………………………………………. ۵۱

Zero Administration ……………………………………………………………. 55

Management Console ………………………………………………………….. 56

فصل هفتم: مدیریت عملکرد شبکه ………………………………………………………. ۵۸

مدیریت عملکرد شبکه …………………………………………………………………… ۵۹

مشکلات بالقوه عملکرد شبکه ……………………………………………………………. ۵۹

مسائل لایه فیزیکی …………………………………………………………………….. ۶۰

مسائل مربوط به ترافیک شبکه ………………………………………………………… ۶۲

مشکلات تشخیص‌آدرس ……………………………………………………………….. ۶۹

مسائل میان شبکه‌ای ……………………………………………………………………. ۶۹

فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبکه ……………………………………………………… ۷۱

ذخیره‌سازی در شبکه ……………………………………………………………………. ۷۲

نکته‌های مربوط به مدیریت سرور CD ……………………………………………….73

مدیریت image …………………………………………………………………………73

کابینت‌ها ………………………………………………………………………………….۷۴

مفاهیم SAN …………………………………………………………………………….74

درک SAN  ……………………………………………………………………………..۷۶

مدیریتSAN  …………………………………………………………………………. ۷۷

 

بخش دوم: محافظت از شبکه‌های کامپیوتری ………………………………………….. ۷۹

مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۸۰

فصل نهم: حفاظت از شبکه ……………………………………………………………….۸۱

حفاظت از شبکه …………………………………………………………………………..۸۲

تضمین سلامت داده‌ها …………………………………………………………………….۸۲

حفاظت از سیستم عامل …………………………………………………………………..۸۳

رویه‌های نصب ………………………………………………………………………….۸۴

تکنیک‌های مراقبت از سیستم …………………………………………………………….۸۷

فصل دهم: حفاظت از سخت افزار ………………………………………………………..۸۹

حفاظت از سخت‌افزار ……………………………………………………………………۹۰

منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) …………………………………………………………90

عوامل زیست محیطی …………………………………………………………………..۹۴

تکرارسازی سخت افزار ………………………………………………………………..۹۵

حفاظت از داده‌های کاربری ……………………………………………………………۹۶

تهیه نسخه پشتیبان ………………………………………………………………………۹۷

ذخیره‌سازی دیسک تکرارساز …………………………………………………………..۹۹

فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها ………………………………………۱۰۴

پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ……………………………………………………… ۱۰۵

برنامه‌ریزی برای امنیت شبکه و داده‌ها ……………………………………………… ۱۰۶

سطوح امنیت ………………………………………………………………………… ۱۰۷

سیاستهای امنیتی …………………………………………………………………….. ۱۰۸

ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت …………………………………………….. ۱۰۹

ارزیابی تهدیدهای امنیتی ……………………………………………………………. ۱۱۱

برقراری اقداماتی متقابل امنیتی …………………………………………………….. ۱۱۲

وسایل اشتراکی با کلمه رمز ………………………………………………………… ۱۱۳

ایستگاههای کاری بدون دیسک ……………………………………………………… ۱۱۵

رمزگذاری …………………………………………………………………………… ۱۱۶

حافظه‌های ویروسی …………………………………………………………………. ۱۱۹

فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبکه‌ها ……………………………….. ۱۲۲

محافظت با استفاده از کلمه عبور……………………………………………………… ۱۲۳

تنظیمات مربوط به کلمه‌های عبور حسابهای کاربران……………………………….. ۱۲۴

مشخص کردن طول کلمه عبور ……………………………………………………….. ۱۲۵

تنظیم مدت اعتبار کلمه‌های عبور ……………………………………………………… ۱۲۶

الزام بر استفاده از کلمه‌های عبور پیچیده …………………………………………….. ۱۲۷

تدابیر مربوط به بستن یک حساب ……………………………………………………… ۱۲۸

فصل سیزدهم: امنیت شبکه ……………………………………………………………. ۱۲۹

امنیت شبکه …………………………………………………………………………….. ۱۳۰

عملیات شبکه …………………………………………………………………………… ۱۳۰

تجزیه و تحلیل هزینه شبکه ……………………………………………………………. ۱۳۱

تکنیک‌های مدیریت و عیب‌یابی …………………………………………………………. ۱۳۲

دیواره‌های آتش …………………………………………………………………………. ۱۳۴

فیلتر کردن بسته‌ها …………………………………………………………………… ۱۳۴

NAT ………………………………………………………………………………… 135

دیوارهای آتش سرورهای Proxy …………………………………………………….. 137

درک یک دیوار آتش ……………………………………………………………………… ۱۳۷

دیوارهای آتش و TCP/IP …………………………………………………………….. 139

دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته………………………………………………… ۱۳۹

مزیت‌ها و کاستی‌های فیلترسازی بسته ………………………………………………… ۱۴۰

دیوار آتش از نوع Application Gateways ……………………………………….141

دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways …………………………………….142

دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ……………………….. 142

فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ………………………………………………..۱۴۴

مدلهای مختلف امنیتی …………………………………………………………………..۱۴۵

امنیت سطح ـ کاربر …………………………………………………………………..۱۴۵

امنیت سطح ـ مشترک …………………………………………………………………۱۴۵

 

فصل پانزدهم : پروتکل‌های امنیتی …………………………………………………….۱۴۶

پروتکل‌های امنیتی ……………………………………………………………………..۱۴۷

Ipsec……………………………………………………………………………………..147

L2TP …………………………………………………………………………………148

SSL ……………………………………………………………………………………149

Kerberos …………………………………………………………………………….150

فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبکه‌ها ………………………………………۱۵۱

امنیت ارتباطات ……………………………………………………………………….۱۵۲

IPsec …………………………………………………………………………………152

دیوارهای آتش …………………………………………………………………………۱۵۵

شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN)…………………………………………………..156

امنیت نماهای الکترونیکی ………………………………………………………………..۱۵۷

امنیت وب …………………………………………………………………………………۱۵۸

فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبکه‌ها …………………………………………………..۱۶۰

مبانی امنیت شبکه ……………………………………………………………………….۱۶۱

انواع رایج حملات ………………………………………………………………………۱۶۱

اقدامات امنیتی خوب …………………………………………………………………….۱۶۲

مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات …………………………………………………۱۶۲

حفاظت از شبکه‌ در برابر ویروسها ……………………………………………………۱۶۳

مفاهیم ویروس …………………………………………………………………………..۱۶۴

خطاهای نرم‌افزاری …………………………………………………………………….۱۶۴

اسبهای تروا ……………………………………………………………………………۱۶۴

بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ……………………………………………164

بمبهای منطقی (Logic bombs) ……………………………………………………165

بمبهای ساعتی (Time Bombs) ……………………………………………………165

تکرارکننده‌ها (Replicators) ………………………………………………………..165

کرم‌ها (worms) ……………………………………………………………………..166

ویروسها ……………………………………………………………………………….۱۶۶

جستجوی ویروسها ………………………………………………………………………۱۶۸

نصب ویروس‌یاب ……………………………………………………………………….۱۷۱

حذف آلودگی …………………………………………………………………………….۱۷۲

فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس …………………………………….۱۷۳ 

جلوگیری از الودگی توسط ویروس ……………………………………………………..۱۷۴

جلوگیری از ویروسهای ماکرو ………………………………………………………….۱۷۵

حذف یک ویروس ماکرو …………………………………………………………………۱۷۶

.

مطلب مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری در پرشین مقاله موجود است.

خلاصه ای از مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتری را می توانید در زیر ببینید.

مقدمات یک شبکه

یک کامپیوتر تحت شبکه های کامپیوتری که منابع را فراهم می سازد یک سرویس دهنده نامیده می شود. کامپیوتری که به این منابع دسترسی دارد را بعنوان یک ایستگاه کاری یا سرویس گیرنده می شناسیم. سرویس دهنده ها از قدرتمندترین کامپیوترهای  روی شبکه می باشند زیرا آنها جهت ارائه خدمات به بسیاری از نیازهای سایر کامپیوترها به قدرت بیشتری نیاز دارند. در مقایسه ایستگاههای کاری یا سرویس گیرنده ها معمولاً از کامپیوترهای شخصی ارزان قیمت و با قدرت پردازش پایین تر می باشند و برای شبکه های کوچک با تعداد کمتری از کاربران می توانید از شبکه نظیر به نظیر استفاده کنید. تمامی کامپیوترهای بر روی شبکه باید به یکدیگر متصل باشند و این اتصال از طریق کارت رابط شبکه و کابل کشی صورت می گیرد.

کارکنان شبکه

در محیطهای کامپیوتری تک کاربری، هر کاربر مسئولیت کامپیوتر خود را بعهده دارد. در یک محیط شبکه،مدیریت و نگهداری شبکه های کامپیوتری، در اختیار یک گروه از افراد متخصص قرار می گیرد.

شبکه های lan

مدیر شبکه

یک مدیر شبکه باید با آموزش خوب تمامی جوانب یک شبکه را بداند. یک شبکه های کامپیوتری به نگهداری و مراقبت روزانه نیاز دارد. مدیر شبکه مهمترین فرد بریا یک شبکه می باشد. اگر از محیط تک کاربری به یک محیط شبکه ای سؤیچ می کنید،حتماً مدیریت شبکه را نخست مشخص کنید. می توانید یک مدیر شبکه استخدام کنید و اینکار باید با دقت زیاد صورت بگیرد.

مدیریت شبکه چیست؟

سازماندهی شبکه زمانی شروع میشودکه فردی تصمیم میگیرد که شبکه نیاز است.اولین چیزی را که باید تعریف کنید این است که به عنوان یک گرداننده شبکه چه چیزی را میخواهید شبکه برایتان انجام دهد.جواب این سئوال را طراحی شبکه ومسیر لازم را تا زمانی که همه از شبکه استفاده کنند مشخص میکند . شبکه های کامپیوتری

انواع شبکه های ارتباطی

مدیریت شماره های اشتراک شبکه

قبل از راه اندازی شبکه باید در مورد چگونگی مدیریت دسترسی تصمیم گیرید. باید یک روش یک نواخت را جهت مدیریت دسترسی کاربران شبکه برقرار نمایید.دسترسی فقط مربوط به وارد شدن به سیستم از طریق یک ایستگاه کاری خاص نمی باشد

شماره های اشتراک کاربری

چندین عنصر جهانی جهت مدیریت شمار ه های اشتراک کاربری می‌توانند استفاده شوند. مانند چگونگی نام گذاری کاربران وگروهها تا وظایف سازماندهی آسانتر شوند. این اسامی باید شناسایی مکانم یا شغل کاربروعملیات هر گروه را برایتان به آسانی فراهم میسازد. شبکه های کامپیوتری

انواع شبکه های کامپیوتری را نام ببرید

محلی در مقایسه با جهانی

در نت ور تمام گروهها حضور جهانی دارند.یعنی آنها در کل شبکه موجود می باشند.ویندوزnt و ویندوز ۲۰۰۰این مساله را تا حدی پیچیده می‌کنند . در این سیستم ها ،یک گروه بخشی از یک سیستم بانک اطلاعاتی  امنیتی یک کامپیوتر مجزا یا بخشی از بانک اطلاعاتی امنیتی کل شبکه می‌باشد.بدین ترتیب،گروهها  به عنوان محلی یا جهانی ارجاع داده می‌شوند.گروههای محلی بر روی ایستگاههی کاری مجزا یا سرویس دهنده  ذخیره شده وجهت دسترسی به آن شبکه های کامپیوتری استفاده می شوند.

.

نظرات بسته شده است.