عوارض استرس – اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان – پرشین مقاله

عوارض استرس

عوارض استرس انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشارهای متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث  پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده است.

این تحقیق دانشجویی اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان مشتمل بر ۱۸۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش پروپوزال

فهرست مطالب

مقدمه. ۱۱

۱-۱- بیان مساله. ۱۵

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۱۹

۱-۳- اهداف تحقیق.. ۲۲

۱-۴- فرضیه های پژوهش…. ۲۲

۱-۵- متغیرهای پژوهش…. ۲۲

تعریف اصطلاحات… ۲۲

۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۲۲

۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس… ۲۳

تعریف عملیاتی.. ۲۳

۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی.. ۲۴

۱-۶-۳- سبک اسناد منفی.. ۲۴

۱-۶-۴- سلامت روانی.. ۲۵

۱-۶-۵- دانش آموز. ۲۵

۱-۶-۶- پایه تحصیلی.. ۲۵

۱-۶-۷- جنسیت… ۲۶

خلاصه. ۲۷

مقدمه. ۲۷

۲-۱- استرس یا فشارروانی.. ۲۷

۲-۲- تعریف استرس…. ۲۸

۲-۳- مدلهای استرس…. ۲۹

۲-۳-۱- مدل محرک… ۲۹

۲-۳-۲- مدل پاسخ.. ۲۹

۲-۳-۳- مدل تعاملی.. ۳۳

۲-۴- ارزیابی های شناختی.. ۳۴

۲-۵- استرس زاهای بالقوه ۳۵

۲-۵-۱- فجایع ( وقایع آسیب زا ) ۳۵

۲-۵-۲- تاثیر وقایع مهم زندگی.. ۳۶

۲-۵-۳-گرفتاریهای روزانه. ۳۷

۲-۶- استرس نوجوانی.. ۳۹

۲-۶-۱- تأثیر محیط.. ۴۱

۲-۶-۲- نشانه های استرس در نوجوانی.. ۴۳

۲-۷- تعریف کنار آمدن. ۴۶

۲-۷-۱-کنارآمدن از دیدگاههای مختلف…. ۴۶

۲-۷-۲- نظریه لازاروس درباره کنارآمدن. ۴۷

۲-۷-۳- شیوه های مختلف کنار آیی.. ۴۸

۲-۷-۴- مقیاس هایی از سیاهه شیوه های کنار آیی.. ۴۹

۲-۸- عوامل موثر بر استرس و کنارآیی.. ۵۱

۲-۸-۱- حمایت اجتماعی.. ۵۱

۲-۸-۲- تفاوتهای فردی.. ۵۴

۲-۸-۲-۱- شخصیت نوع A.. 55

۲-۸-۲-۲- اضطراب و روان رنجورخویی.. ۵۶

۲-۸-۲-۳- سخت رویی.. ۵۷

۲-۸-۲-۴- خوش بینی در مقابل بدبینی.. ۵۹

۲-۸-۳- عزت نفس…. ۶۰

۲-۹- سبک اسناد. ۶۱

۲-۹-۱- سبک اسناد خوش بین/ بدبین.. ۶۳

۲-۹-۲- سبک اسناد و رابطه آن با سلامت و سبک های کنارآیی.. ۶۴

۲-۱۰- سلامت روان و ابعاد آن. ۶۷

۲-۱۰-۱- مفهوم سلامت روان. ۷۱

۲-۱۰-۲- بیماری  روانی و سلامت روان : مدلت حالت کامل.. ۷۴

۲-۱۱- آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس…. ۷۶

۲-۱۱-۱- مقدمه ای بر استرس و کنارآیی.. ۷۷

۲-۱۱-۲- راهکارهای ذهنی و عقلانی جهت کنارآیی با استرس…. ۷۹

۲-۱۱-۳- روشهای فیزیکی کنار آمدن با استرس…. ۸۱

۲-۱۱-۴- مهارتهای مطالعه، آمادگی برای امتحان و مدیریت بر زمان. ۸۳

۲-۱۱-۵- مهارتهای ارتباطی و میان فردی.. ۸۴

۲-۱۱-۶- تقویت اعتماد به نفس،عزت نفس ومقابله با افسردگی و نگرانی.. ۸۶

۲-۱۱-۶-۱- آموزش مجدد سبک اسناد در افسردگی.. ۸۸

۲-۱۲- مروری بر پژوهشهای پیشین.. ۸۹

تحقیقات انجام شده در ایران. ۸۹

رابطه سبک های اسناد و شیوه کنار آیی با استرس…. ۹۰

بررسی ها در زمینه شیوه های کنار آیی با استرس…. ۹۱

مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج.. ۹۳

ب) تحقیقات پیرامون راهکارهای کنارآیی: ۹۵

خلاصه. ۹۸

ه – در پایان یافته های پژوهشی درایران و خارج آورده شد. ۹۸

مقدمه. ۹۹

۳-۱- جامعه آماری.. ۹۹

۳-۲- نمونه پژوهش…. ۹۹

۳-۳- شیوه نمونه‌گیری.. ۹۹

۳-۴- ابزارهای اندازه‌گیری.. ۱۰۰

۳-۴-۱- مقیاس کنارآیی نوجوانان. ۱۰۰

سبک اول یا حل مشکل کنارآیی بارور. ۱۰۴

سبک دوم، مراجعه به دیگران. ۱۰۴

سبک سوم، کنار آمدن نابارور (اجتنابی) ۱۰۴

نحوه نمره گذاری.. ۱۰۵

اعتبار و پایایی مقیاس  کنارآیی نوجوانان. ۱۰۷

۳-۴-۲- مقیاس  – R90-SCL.. 108

توصیف ابعاد ۹ گانه آزمون R – ۹۰ – SCL.. 110

الف-  شاخص ضریب ناراحتی (PSDI) 117

ب – علامت شناسی کلی علائم مرضی ( GSI) 117

ج – جمع علائم مرضی (PST) 117

نمره گذاری آزمون  – R90-SCL.. 117

پایایی آزمون  – R90-SCL.. 118

اعتبار آزمون  – R90-SCL.. 119

۳-۴-۳- پرسشنامه اسنادی در کودکان ونوجوانان. ۱۲۰

روایی و اعتبار پرسشنامه. ۱۲۱

موقعیت های منفی (CN ) 124

مقیاس درونی بودن. ۱۲۴

۳-۵- روش اجرای پژوهش…. ۱۲۴

۳-۶- طرح تحقیق.. ۱۲۵

۳-۷- روشهای آماری در تحلیل داده ها ۱۲۶

خلاصه. ۱۲۷

مقدمه. ۱۲۷

۴-۱- داده های توصیفی  پژوهش…. ۱۲۷

گروه ۱۲۷

انحراف معیار. ۱۲۹

آزمایش…. ۱۳۱

انحراف معیار. ۱۳۶

آزمایش…. ۱۳۶

انحراف معیار. ۱۳۸

آزمایش…. ۱۳۸

۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش…. ۱۴۱

خلاصه فصل چهارم. ۱۴۸

مقدمه. ۱۴۸

۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری.. ۱۴۸

۵-۲- بحث و جمع بندی (بحث دریافته ها) ۱۵۴

۵-۳- محدودیت های پژوهش…. ۱۵۷

۵-۴- پیشنهادات… ۱۵۸

پیشنهادات بکار بسته: ۱۵۸

پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی: ۱۵۹

برگه تکلیف خانگی:  آگاهی از استرس روزانه. ۱۵۹

فرم خودکنترلی هیجانی ( منطقی) ۱۶۲

ناخشنوی و افسردگی.. ۱۶۶

مقابله با نگرانی واضطراب… ۱۷۰

۱- اثرات نگرانی برتفکر. ۱۷۰

۲- تاثیر نگرانی براحساسات… ۱۷۰

۳- تاثیر نگرانی بررفتار. ۱۷۰

۴- تاثیر نگرانی بر بدن. ۱۷۱

حل نگرانی.. ۱۷۱

مروری بر دوره شیوه های کنار آمدن با استرس…. ۱۷۳

آموزش تنفس و انبساط.. ۱۷۵

تنفس  شکمی: ۱۷۵

فهرست منابع فارسی.. ۱۷۶

فهرست نمودار

نمودار ۲-۱: بیماری روانی و سلامت روان؛ مدل حالت کامل.. ۶۴

نمودار ۴-۱: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای سبک کنارآیی اجتنابی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون. ۱۱۹

نمودار ۴-۲: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای سبک کنارآیی اجتنابی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون. ۱۲۱

نمودار ۴-۳: مقایسه میانگین‌ سبک اسناد منفی و زیر مقیاسهای آن در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون. ۱۲۲

نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین‌ سبک اسناد منفی و ابعاد آن در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون  ۱۲۴

نمودار ۴-۵: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای فهرست ۹۰ نشانه مرضی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون. ۱۲۶

نمودار ۴-۶: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای فهرست ۹۰ نشانه مرضی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون. ۱۲۸

نمودار ۴-۷: مقایسه میانگین‌ متغیر سلامت روان در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل  پیش آزمون و پس آزمون. ۱۲۹

فهرست جداول

جدول ۲-۱: نشانه های استرس نوجوانی به نقل از فرایدنبرگ ۱۹۹۷. ۳۴

جدول ۳-۱: راهنمای نمره گذاری مقیاس کنارآیی نوجوانان. ۹۳

جدول ۳-۲: نمرات پرسشنامه سبک اسنادی کودکان و پرسشنامه افسردگی.. ۱۱۰

جدول ۲-۲: مفهوم سازی وعملیاتی ابعاد سلامت و روانشناختی و اجتماعی.. ۶۲

جدول ۳-۳:  پایایی نمرات پرسشنامه سبک اسنادی در کودکان بوسیله KR20  ۱۱۱

جدول۳-۴: کلید نمره گذاری پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ) (فرم ۳۶ سئوالی) موقعیتهای مثبت (Cp) 113

جدول ۴-۱:  شاخص های توصیفی  متغییر کسب کنار ایی اجتنابی  گروه‌های آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون. ۱۱۸

جدول ۴-۷: آزمون معناداری تفاوت میانگین‌ها در سبک کنارآیی اجتنابی در دوگروه آزمایش و گواه ۱۳۱

جدول ۴-۸: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه (آزمایش وگواه) در زیرمقیاس‌های سبک کنارآیی اجتنابی.. ۱۳۱

جدول ۴-۹:  آزمون معناداری میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در  کسب اسناد منفی   ۱۳۳

جدول ۴-۱۰: آزمون معناداری میانگین های دو گروه آزمایش – گواه در زیر مقیاس‌های سبک  اسناد منفی   ۱۳۳

جدول ۴-۱۱: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در متغیر سلامت روان  ۱۳۴

جدول ۴-۱۲: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمایش و گواه ۱۳۵

.

مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت براسترس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

عوارض استرس انسان در زندگی روزمره خود با استرس ها و فشارهای متعدد ی روبرو است. دوران نوجوانی که ا ز آن به نام دوره بحران طوفان و استرس تا دوره زایش دوباره یاد کرده اند یکی از حوادث  پراسترس زندگی هر فردی است. نوجوان در این دوره از طرفی با گذر از دوره کودکی به بزرگسالی با تغییرات وسیع جسمانی و رشد شناختی مواجه بوده است.

بیان مساله

نوجوانی دوره ای بین کودکی و بزرگسالی است که او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو  می‌سازد. درابتدا تکالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی  به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از کودکی به بزرگسالی است که باتغییرات فیزیولوژیکی در بدن و تحول شناختی مشخص می‌شود. این مرحله زمانی است. عوارض استرس

ضرورت و اهمیت تحقیق

دوره نوجوانی دوره گذار به بزرگسالی است و نوجوانان علاوه بر استقلال باید با فشارهای روانی ناشی از بلوغ و هورمونهای جنسی، در حوزه تحصیلی با مسائلی همچون تکالیف درسی،  انتخاب رشته و درآینده با مسئله شغل وحرفه روبرو شوند. گزارشات مندرج درادبیات  نوجوانان نگرانی هایی را درمورد سطوح بالای دیسترس روانشناختی در جوانان ابراز داشته اند. هر چند بر آوردها تفاوت قابل توجهی را نشان می دهند. عوارض استرس

تعریف استرس

عوارض استرس در فرهنگ روان شناسی (رزم آزما، ۱۳۷۰) این اصطلاحات به عنوان حالتی توصیف شده که در آن ارگانیزم در اثر وجود عوامل یا شرایطی که مکانیزم های حیاتی او را تهدید می کنند، دچار عدم تعادل می شود. این حالت می تواند دارای منشاء فیزیکی نظیر ضربه، سرما یا منشاء شیمیایی نظیر سموم، عفونت ها و یا منشاء روانی (هیجانات) باشد. به نظر پورافکاری (۱۳۷۶) مراد از استرس یا فشار روانی «اصطلاحی است که در طب و زیست شناسی به صور گوناگون به کار گرفته شده است.

استرس چیست

ارزیابی های شناختی

لازاروس در سرتاسر این فرایند سه مرحله ای برد و مفهوم اصلی تاکید دارد  ارزیابی شناختی و پاسخهای کنار آمدن . ارزیابی شناختی ، فرایند فکر است که در آن شخص به ارزیابی مربوط بودن استرس زا به سلامتی اش می پردازد ، اگر استرس زا به سلامتی او مربوط باشد . آیا بالقوه کمک کننده است یا آسیب زا ست ؟  عملاً فرض می‌شود که شخص دو نوع ارزیابی انجام میدهد  یکی نخستین و دیگری ثانوی (ریو، ۱۳۷۶ ، به نقل از سیدمحمدی ، ۱۹۹۸ ) . عوارض استرس

نشانه های استرس در نوجوانی

بحث های دامنه داری در مورد سهم نسبی یا خاص استرس درآغاز و حفظ طیف گسترده ای از اختلالات مرتبط با سلامتی وجود دارد . با این وجود ، تظاهرات استرس معمولاً در عرصه های شخصی و میان فردی به چشم می خورد . از آنجایی که برخی از پذیرفته شده ترین نشانه های فیزیولوژیکی استرس از طریق مطالعات همبستگی شناسایی شده و نشان از وجود همزمان یک استرسور با مشکل خاص مرتبط با سلامتی دارد

علائم استرس مزمن

رابطه سبک های اسناد و شیوه کنار آیی با استرس

شیرازی (۱۳۷۸) به بررسی  و تحقیق پیرامون شیوه های مقابله (کنارآمدن) با تنش روانی و ارتباط آن با اسنادهای علم و سلامت روان دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر اهواز پرداخت.  نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شیوه های مقابله و مکان کنترل دانش آموزان تیز هوش وجود ندارد و در صورتی که این رابطه در دانش آموزان عادی دیده می‌شود.

بحث و جمع بندی (بحث دریافته ها)

در فرضیه اول پیش بینی شده بود که « آموزش مهارتهای مدیریت براسترس موجب کاهش سبک کنارآیی اجتنابی دانش آموزان می‌شود» با مراجعه به جدول ۴-۷- می‌بینیم که در آزمون معناداری تفاوت میانگین‌های دو گروه آزمایش و گواه t مشاهده شده ۵۲/۴ که (در سطح معناداری ۰۱/0P<) معنادار است، بدین ترتیب  آنچه از نتایج این پژوهش بر می‌آید حاکی از اثر بخشی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس بر کاهش سبک کنارآیی اجتنابی است. عوارض استرس

 عوارض استرس و فشار عصبی

محدودیت های پژوهش

۱- یکی از محدودیت های پژوهش زیاد بودن تعداد پرسشنامه ها و نیز ماده های هر آزمون که سبب خسته شدن دانش آموزان و بالطبع عدم پاسخدهی صحیح و با دقت به ماده های آزمون‌ها گردید در نتیجه محقق مجبور شد  تعدادی از‌ آزمودنیها را به همین علت در هر دو گروه گواه و آزمایش حذف کند.

۲- از دیگر محدودیت های پژوهش افت آزمودنیها بود. بطور مثال در یک گروه که اولیا مدرسه نسبتاً سهل گیر بودند،  از جلسات دوم، سوم تعدادی از دانش آموزان در جلسات شرکت نکردند و این خود موجب کاهش n کلی گردید در گروه آزمایشی دیگر نیز که مدرسه  اجازه خروج از کلاس به دانش آموزان  بی علاقه به شرکت در کلاس را نمی داد

پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی:

ر- پیشنهاد می‌شود در تحقیقات بعدی از‌آزمون های کوتاهتر و با ماده‌های کمتر جهت پیشگیری از خسته شدن آزمودنیها استفاده کرد، تا بدین ترتیب از افت آزمودنیها جلوگیری شود.

ز- پیشنهاد می‌شود در تحقیقات بعدی جهت غنای موضوعات از تعالیم دینی و ادبیات غنی کشورمان بویژه از اشعار شاعران در جهت تحکیم مطالب آموزشی و وارد کردن فرهنگ شرقی به کتابهای غربی و ترجمه شده استفاده کرد.

عوارض استرس در زنان

ناخشنوی و افسردگی

چیزهای زیادی وجود دارد که شما را غمگین می‌کند چیزهایی  مثل مشاجر و بگوموی پدر و مادر، بیماری دوست تان، اختلاف و بحث با دوست صمیمی تان، احساس ناتوانی در غلبه مشکلات ، احساس فشار خیلی زیاد برای موفق شدن و بلاخره فشاری که دیگر بچه های مدرسه به دلیل قلدری و زورگویی  به شما وارد می آورند. عوارض استرس

اگرچند تا از این علائم با هم برسرتان بریزند ممکن است کنار آمدن با آنها برایتان بسیار دشوار بوده و حتی در دراز مدت  دچار  افسردگی شودی

عوارض استرس و فشار عصبی

مقابله با نگرانی واضطراب

 عوارض استرس ما بیشتر اوقات نگرانیم، تصوربدترین ها را  داریم و به شیوه ای اضطرابی و نگران فکر می‌کنیم. نگرانی بزرگترین مانع برای داشتن خلق و خوی مثبت می‌باشد، هرچند عاقبت هم  به این نتیجه می رسیم که وقتی را که صرف نگرانی کرده‌ایم بیهوده و بی حاصل بوده است. تنها زمانی نگرانی مفید است که شما را از کاری که نیازمند آمادگی است آگاه کند و به شما اجازه دهد تا به حل آن موقعیت و تغییر موقعیت آن اقدام کنید. اگر مداوماً نگرانی تنها ذهن شما را پرکند و هیچ کاری برای آن انجام ندهید. عوارض استرس

مروری بر دوره شیوه های کنار آمدن با استرس

۱- سعی کنید هرروز یا زمانی  کردید، ریلکس شوید، برای اینکار نیازمند، یک مکان ساکت، قائم نشستن، با حالت بدنی خوب و تمرین تنفس عمیق هستید.

۲- بهتر است که چه چیزهایی به شما انرژی می بخشند (مثلاً دوست، ورزش، تغذیه مناسب، خنده و شوخی) و چه چیزهایی انرژی تان را تخلیه می‌کنند (مانند افسردگی، ورزش نکردن، احساس نداشتن کنترل، مشاجره وبگومگو) تلاش کنید، آنچه که انرژی تان را تخلیه می‌کند را کاهش دهید. عوارض استرس

فهرست منابع فارسی

۱-اشتری. زهره.(۱۳۷۶).راههای مقابله با استرس در افراد مستعد وغیر مستعد به بیماری عروق کرونر قلب، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی . دانشگاه علامه طباطبایی .

۲- امینی خویی, ناصر. (۱۳۷۷). بررسی و مقایسه منبع کنترل , شیوه های مقابله ای و باورهای غیر منطقی افراد (۲۰-۴۰) سال معتاد و عادی استان بوشهر و ارایه راهبردهایی جهت بازپروری معتادان . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی.

.

 

نظرات بسته شده است.