مقالات رشته اجتماعیمقالات رشته حقوق

عقد شرکت – بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت – پرشین مقاله

عقد شرکت

عقد شرکت  در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند.عقد شرکت 

این تحقیق دانشجویی عقد شرکت مشتمل بر ۱۶۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته حقوق

فهرست مطالب

مقدمه. ۷

مبحث اول-کلیات… ۱۴

گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت… ۱۴

بنداول-اجتماع حقوق مالکیت: ۱۴

بند دوم-مالکیت متعدد: ۱۸

بند سوم-شی واحد: ۱۸

بند چهارم-اشاعه در ملک: ۱۹

گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت: ۱۹

بند اول-شرکت اختیاری: ۱۹

بند دوم-عوامل قهری: ۲۰

بند سوم-عقدی از عقود: ۲۰

گفتار سوم-شرکت مدنی: ۲۱

گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی: ۲۱

گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه: ۲۴

بند اول-شرکت عقدی.. ۲۴

بند دوم- شرکت ابدان: ۲۵

بند سوم-شرکت وجوه: ۲۵

بند چهارم-شرکت مقاوصه. ۲۵

مبحث دوم-اصول و احکام شرکت… ۲۶

گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع.. ۲۶

گفتار دوم-اقدامات فضولی شریک: ۲۹

گفتار سوم-ضامن بودن شریک: ۳۲

گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون: ۳۳

گفتار پنجم-یدامانی شریک: ۳۳

گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت: ۳۴

گفتار هفتم – شرکت عقدی است جایز: ۳۵

مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک: ۳۶

گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید: ۳۷

گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق: ۳۷

گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت: ۳۷

گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر: ۳۸

گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت: ۳۹

مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک… ۴۳

گفتار اول-مفهوم تقسیم: ۴۳

گفتار دوم-موانع تقسیم: ۴۷

گفتار سوم-تعداد شرکاء: ۴۸

گفتار چهارم-انواع تقسیم: ۴۸

بند اول-تقسیم به تراضی: ۴۹

بند دوم-تقسیم به اجبار: ۴۹

گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار: ۵۰

بند اول-تقسیم به افراز: ۵۰

بند دوم-تقسیم به تعدیل: ۵۱

بند سوم-تقسیم به رد: ۵۱

گفتار ششم-فروش مال مشترک: ۵۲

گفتار هفتم-تعدیل سهام: ۵۳

گفتار هشتم-رجوع از تقسیم: ۵۳

مبحث پنجم-بطان تقسیم.. ۵۵

گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک: ۵۵

گفتار دوم-تقسیم به غلط: ۵۷

گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک… ۵۸

مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت… ۶۰

گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک: ۶۰

گفتار دوم-توابع مال مشترک: ۶۲

گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک: ۶۳

گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک… ۶۳

مبحث هفتم:انحلال شرکت… ۶۵

گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک: ۶۶

گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی شد. ۶۶

گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد. ۶۶

گفتار چهارم:انقضای مدت مأذونیت(به گفتار پنجم مبحث سوم مراجعه شود). ۶۶

مبحث اول:کلیات… ۶۷

گفتار اول-تعریف عقد عاریه: ۶۷

گفتار دوم-اهلیت معیر: ۷۱

گفتار سوم-اهلیت مستعیر: ۷۲

مبحث دوم-مورد عاریه. ۷۳

گفتار اول-شرایط مورد عاریه: ۷۳

مبحث سوم-استثناعات در جواز عقد عاریه. ۷۵

گفتار اول-عاریه زمین برای دفن مرده: ۷۵

گفتار دوم-رهن مورد عاریه: ۷۷

گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد عاریه: ۷۸

مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد. ۸۰

گفتار اول-یدامانی مستعیر: ۸۰

گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره ۸۲

گفتار سوم-منفعت مورد عاریه: ۸۴

گفتار چهارم-رد مورد عاریه: ۸۵

گفتار پنجم-فوت معیر: ۸۶

گفتار ششم-حجر معیر: ۸۶

گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه: ۸۷

گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به غیر: ۸۸

گفتار نهم-مسئولیت معیر: ۸۹

گفتار دهم-تکالیف معیر: ۹۰

مبحث اول- کلیات… ۹۱

گفتار اول-تعریف عقد وکالت: ۹۱

گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض: ۹۷

گفتار سوم-اقسام وکالت: ۱۰۰

بند اول –وکالت مطلق: ۱۰۰

بند دوم – وکالت مقید: ۱۰۳

بند سوم – شرایط وکالت: ۱۰۴

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل.. ۱۱۴

گفتار اول-اهلیت موکل: ۱۱۴

گفتار دوم – اهلیت وکیل: ۱۱۷

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته: ۱۲۱

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی: ۱۲۱

گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث… ۱۲۴

مبحث سوم – تعهدات وکیل.. ۱۲۸

گفتار اول – تقصیر وکیل: ۱۲۸

گفتار دوم – یدامانی وکیل: ۱۳۰

گفتار سوم – تعدد وکلاء: ۱۳۲

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء: ۱۳۵

مبحث چهارم- تعهدات موکل.. ۱۳۷

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است: ۱۳۷

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل: ۱۳۸

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت… ۱۴۰

گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل: ۱۴۱

بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود: ۱۴۴

گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز: ۱۴۶

گفتار سوم- نقص ماده ۶۷۸ قانون مدنی: ۱۴۷

گفتار چهارم- به استعفای وکیل: ۱۴۸

گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل: ۱۵۰

بند اول – فوت موکل یا وکیل: ۱۵۱

بند دوم – جنون موکل یا وکیل: ۱۵۳

بند سوم – حجر موکل یا وکیل: ۱۵۴

گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت : ۱۵۵

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل: ۱۵۸

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت… ۱۵۹

نتیجه گیری.. ۱۶۰

منابع..۱۶۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته حقوق

.

مقاله  عقد شرکت از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله عقد شرکت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

عقد شرکت ، در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند.

تعریف عقد شرکت

عناصر تشکیل دهنده شرکت

عقد شرکت ، ماده۵۷۱در تعریف شرکت می گوید:«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت.

تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت»

عبارتست از عقدی که به موجب آن هر یک از اطراف معامله مقداری از مال خود را به شرکت می گذارند و در مجموع آنها پس از مزج به نسبت سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شود»قواعد مربوط به شرکتهای مدنی،آمره نیستند بنابراین اساس در ایجاد شرکت تراضی و اراده طرفین است .

 انواع شرکت های مدنی

 سهم هر شریک در ضرر و منافع

ماده۵۷۵قانون مدنی می گوید«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند مگر این که برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادی منظور شده باشد.»

ضامن بودن شریک

عقد شرکت ،ماده۵۸۲مقرر می دارد شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.این ماده شامل تصرفات مادی و حقوقی می گردد تصرفات مادی که مطلقاً باعث ضامن بودن شریک می شد و تصرفات حقوقی هم در صورتی که در سهم شریک دیگردخالت کند ضامن است.

شرکت عقدی است جایز

ماده۵۷۸بیان می دارد«شرکاء هما وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازمی داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند»ماده۵۸۶بیان می داده«اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهند می تواند رجوع کند.

 عقد شرکت درحقوق مدنی

تعریف عقد عاریه

ماده۶۳۵قانون مدنی بیان می دارد«عاریه عقدی است که به موجب آن احد از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً متنفع شود عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر»عقدشرکت

استثناعات در جواز عقد عاریه

عقد شرکت ، عاریه عقدی است جایز و به موت احد طرفین منفسخ می شود و این که تعیین مدت نیز آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند نقش مدت آن است که پس از انقضاء مدت عاریه از میان می رود بنابراین بررسی شرکت، جواز عقد عاریه دارای استثناعاتی است که در آن موارد رجوع ممکن نیست ما آن را در سه گفتار بررسی می کنیم.

تعریف عقد وکالت

ماده ۶۵۶ بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.»عقد شرکت بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته حقوق

.

برچسب ها