سبک ارتباط – بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو – پرشین مقاله

سبک ارتباط

سبک ارتباط با نگاهی دقیق به گستره مدیریت با راحتی می‌توان حضور مؤثر ارتباطات را در تمامی ابعاد آن مشاهده کرد و به جرأت می‌توان گفت که مدیریت فن برقراری ارتباطات است. هر فعالیت و کارکرد مدیریتی مستلزم به کارگیری برخی از اشکال مستقیم یا غیرمستقیم ارتباطات می باشد .

مطلب مقاله بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو مشتمل  ۳۸۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

علوم ارتباطات مقالات رشته علوم اجتماعی مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

فصل اول. ۶

کلیات.. ۶

مقدمه : ۷

۱-۱) بیان مسئله. ۱۱

۲-۱) اهمیت تحقیق : ۱۲

۱-۳) سؤالات تحقیق : ۱۳

۱-۴) فرضیه‌های پژوهش : ۱۴

۱-۵) تعریف واژگان. ۱۵

۱-۱-۵) ارتباطات : ۱۵

فرآیند ارتباط.. ۴۱

۲- ۱- ۵ ارتباطات سازمانی.. ۴۸

ارتباط مکاتبه‌ای.. ۵۰

ارتباط کلامی.. ۵۰

ارتباط غیرکلامی.. ۵۱

راهنمای بهبود عوامل سازمانی در ارتباطات.. ۵۲

ارتباطات و تصمیم‌گیری.. ۵۴

تصوّر کار فرادست: ۵۵

فرادست را بی‌اطّلاع نگذارید. ۵۵

خود را با سبک ارتباطی فرادست ، وفق دهید. ۵۶

ببینید فرادست چه انتظاری از شما دارد. ۵۶

نزد زیردستان خود ، نماینده تمام‌عیار مافوقتان باشید. ۵۷

قابل اعتماد باشید. ۵۸

مسئولیتی را که برعهده شماست ، بپذیرید. ۵۸

سرسخت‌ترین منتقد خود باشید. ۵۹

فرآیند ارتباطات.. ۶۲

فرآیند مدیریت و ارتباطات.. ۶۴

اتکای متقابل مدیریت و ارتباطات.. ۶۸

استعاره‌های ارتباطات سازمانی.. ۷۰

استعاره‌های هفتگانه ارتباطات سازمانی.. ۷۱

حوزه‌های سنتی تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی.. ۷۵

افقهای جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی.. ۸۱

سبکهای ارتباطی در سازمان. ۸۵

تشریح و توصیف سبکهای ارتباطی.. ۸۶

خلاصه‌ای از شش سبک ارتباطی.. ۹۴

اثرات سبکهای ارتباطی.. ۹۶

تفاوتهای قدرت به‌عنوان مانعی در ارتباطات.. ۱۰۴

مشورت کردن. ۱۰۵

قابلیت مانور. ۱۰۶

ارتباطات کامل.. ۱۰۶

سازش… ۱۰۶

زمان‌بندی منفی.. ۱۰۷

همنوایی.. ۱۰۷

رفتار گروه و فرآیند ارتباطات.. ۱۱۱

ایجاد هویت گروهی از طریق فرآیند ارتباطات.. ۱۱۲

رابطه‌های نقش با گروه و ارتباطات.. ۱۱۲

شبکه‌های ارتباطی سازمان. ۱۱۴

ماهیت شبکه‌های ارتباطی.. ۱۱۴

انواع شبکه‌های ارتباطی.. ۱۱۵

ویژگیهای شبکه‌های ارتباطی.. ۱۱۶

اثرات شبکه‌های ارتباطی.. ۱۲۰

عوامل تعیین‌کننده ماهیت شبکه‌های ارتباطی.. ۱۲۵

موانع ارتباطات.. ۱۲۷

ارتباطات روبه‌پایین.. ۱۲۸

کانالهای ارتباطی عمودی.. ۱۲۹

ارتباطات روبه‌بالا. ۱۲۹

ارتباط‌گران اصلی سازمان. ۱۳۶

مدیریت ارتباطات سازمانی.. ۱۳۸

تأثیر مدیر بر ارتباطات سازمانی.. ۱۴۱

ارتباطات سازمانی و پنجره جوهری.. ۱۴۳

چارچوب روابط بین سازمانی.. ۱۴۶

مضمون ارتباط.. ۱۵۴

مسیر جریان ارتباط.. ۱۵۴

مجرای ارتباط.. ۱۵۵

سبک ارتباط.. ۱۵۶

ارتباط در رویکردهای روابط انسانی.. ۱۵۶

مضمون ارتباط.. ۱۵۷

مسیر جریان ارتباط.. ۱۵۷

مجرای ارتباط.. ۱۵۷

سبک ارتباط.. ۱۵۸

ارتباط در سازمانهای منابع انسانی.. ۱۶۲

مضمون ارتباط.. ۱۶۲

مسیر جریان ارتباط.. ۱۶۳

مجرای ارتباط.. ۱۶۴

سبک ارتباط.. ۱۶۴

کاربردهای نظریه پست‌مدرن در ارتباط سازمانی.. ۱۶۵

نظریه‌های مربوط به استفاده از شیوه‌های ارتباط.. ۱۶۶

مدل غنای شیوه‌های ارتباطی.. ۱۶۶

مدل پردازش اطلاعات اجتماعی.. ۱۶۸

مدل ظرفیت دوگانه. ۱۶۹

ایجاد ارتباط با افراد. ۱۷۰

نظریه سلسله‌مراتب نیازها ۱۷۱

نظریه بهداشت – انگیزش… ۱۷۱

نظرﯾﺔ ای-آر- جی.. ۱۷۳

نظرﯾﺔ نیازهای سه‌گانه مک‌کللند. ۱۷۴

شبکه‌های رسمی و غیررسمی.. ۱۷۹

انتخاب کانال ارتباطی.. ۱۷۹

موانع ارتباطات مؤثر. ۱۸۰

ارتباطات اثربخش در شرکتهای پیشرو در مرحله عمل.. ۱۸۱

مدیر باید به ارتباطات اهمیت بدهد. ۱۸۲

یکی‌بودن گفتار و کردار. ۱۸۲

تأکید بر ارتباطات رو در رو. ۱۸۳

مشارکت در مسئولیت به هنگام ارتباط.. ۱۸۴

رسانیدن خبرهای ناگوار. ۱۸۴

پیام باید درخور شنونده باشد. ۱۸۵

ارتباطات یک فرایند دائمی است.. ۱۸۵

رقابت دشمن ارتباطات مؤثر : ۱۸۹

عناصر رهبری تحولی.. ۱۹۳

مدلسازی دیدگاه : ۱۹۳

ایجاد تعهد نسبت به دیدگاه : ۱۹۴

نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر : ۱۹۴

ابعاد رفتاری رهبری تحولی : ۱۹۴

ارتباطات الهام‌بخش : ۱۹۵

رهبری حمایتی : ۱۹۵

تحریک ذهنی : ۱۹۵

بازشناسی شخصی : ۱۹۶

مدل ادکار : ۱۹۸

تعیین اهداف و استراتژی‌های سازمان : ۱۹۹

توانمند‌سازی کارکنان : ۲۰۰

نهادینه‌کردن فرهنگ تغییر : ۲۰۰

تعهد کارکنان : ۲۰۰

افزایش عملکرد تیم : ۲۰۱

ویژگیهای فردی رهبری : ۲۰۱

توجه به ابعاد انسانی تغییر : ۲۰۲

شاخصهای رهبری تحولی.. ۲۰۳

رهبری و ارتباطات سازمانی.. ۲۰۴

وظایف ارتباطی رهبران سازمان. ۲۰۵

فرآیند رهبری و اثرگذاری ارتباطات سازمانی.. ۲۰۶

ابعاد مختلف رفتار رهبری.. ۲۰۸

اهمیت وجود پیروان برای ارتباطات رهبری.. ۲۱۰

ارتباطات روندی است که به تأثیر منتهی می‌شود. ۲۱۱

رهبری.. ۲۱۲

تئوری‌های شخصیتی رهبری.. ۲۱۴

تئوری‌های رفتاری رهبری.. ۲۱۵

تحقیقات دانشگاه ایالتی اُهایو. ۲۱۶

تحقیقات دانشگاه میشیگان. ۲۱۸

تحقیقات اسکاندیناوی.. ۲۱۹

تئوری‌های اقتضایی.. ۲۱۹

تئوری موقعیتی هرسی و بلانشارد. ۲۲۵

تئوری مبتنی بر تبادل‌نظر رهبر با اعضا ۲۲۸

تئوری مسیر – هدف.. ۲۲۹

الگوی رهبری مشارکتی.. ۲۳۳

وجوه مشترک تئوری‌های رهبری.. ۲۳۵

آخرین دیدگاهها درباره رهبری.. ۲۳۸

رهبر عملگرا و رهبر ایجادکننده تحول. ۲۴۲

پیروان. ۲۴۸

نظام ارتباطی.. ۲۵۱

رهبری کردن. ۲۵۲

سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی.. ۲۵۳

عاملهای اثربخش بر حیطه نظارت کارآمد. ۲۵۴

عاملهای انسانی در مدیریت : ۲۵۹

عنصرهای پدیدآورنده رهبری.. ۲۶۱

الگوهای بنیاد‌نهاده بر بهره‌گیری از اختیار. ۲۶۳

چهار نظام مدیریت لیکرت.. ۲۶۴

شبکه مدیریت.. ۲۶۶

رهبری به‌عنوان یک طیف پیوسته یا پیوستار. ۲۶۸

مانعها و آشفتگیهای ارتباطی.. ۲۷۶

به‌سوی ارتباطهای اثربخش… ۲۷۸

عکس‌العمل پیرو در قبال رهبر : ۲۸۹

وظایف رهبری.. ۲۹۱

خصوصیات فردی رهبر. ۲۹۱

رهبری و تحول. ۲۹۲

رمز موفقیت بهسازی سازمان. ۲۹۶

شش روش برخورد با مقاومت در برابر تغییر. ۳۰۱

انواع وابستگی.. ۳۰۸

ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح عمودی سازمان. ۳۰۹

ارتباط‌های اطلاعاتی در سطح افقی سازمان. ۳۱۱

ارتباطات و تحوّل. ۳۱۵

تغییر در ساختار. ۳۱۷

تغییر در تکنولوژی.. ۳۱۸

تغییر دادن مکان. ۳۱۸

تغییر در مردم. ۳۱۹

مقاومت در برابر تغییر. ۳۱۹

مقاومت سازمانی.. ۳۲۳

منابع اصلی مقاومت سازمانی دربرابر تغییر. ۳۲۳

غلبه بر عوامل مقاوم. ۳۲۵

سیاستهای تغییر. ۳۲۸

فرایند بررسی داخلی سازمان. ۳۴۲

بهبود سازمانی.. ۳۵۰

روشهای بهبود سازمانی.. ۳۵۱

نقش ارتباطات درسازمان‌های یادگیرنده : ۳۵۴

نقش ارتباطات در کاهش تعارض‌های سازمانی‌: ۳۶۸

روش‌هایی برای مدیریت تعارض بین گروه ها ۳۶۹

ارتباطات و رفتار سیاسی در سازمان‌ها : ۳۷۴

تدبیرهای سیاسی در استفاده از قدرت.. ۳۷۶

تعاریف عملیاتی متغیرها: ۳۷۷

محدودیت‌ها: ۳۸۳

فصل دوم. ۳۸۴

پیشینه تحقیق.. ۳۸۴

۲-۱) مبانی نظری : ۳۸۵

۲-۲) یافته‌های پژوهشی : ۳۸۶

مقاله مقاله بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

علوم ارتباطات مقالات رشته علوم اجتماعی مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقاله بررسی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

سبک ارتباط با نگاهی دقیق به گستره مدیریت با راحتی می‌توان حضور مؤثر ارتباطات را در تمامی ابعاد آن مشاهده کرد و به جرأت می‌توان گفت که مدیریت فن برقراری ارتباطات است. هر فعالیت و کارکرد مدیریتی مستلزم به کارگیری برخی از اشکال مستقیم یا غیرمستقیم ارتباطات می باشد .

ابعاد اصلی فرآیند ارتباطات :

ارتباطات را می‌توان بدین صورت تعریف کرد: تبادل اطلاعات میان فرستنده و گیرنده و چگونگی درک مفهوم اطلاعات ارسال شده، بین افرادی که در این فرآیند دخیل هستند. تحلیل این تبادل نشان می‌دهد ارتباط یک فرآیند دو طرفه است که توالی عوامل مرتبط به هم در آن به وفور به چشم می‌خورد.

بیان مسئله

در پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سوال است که براساس قرائن موجود تجربی و علمی الگوی ارتباطات سازمانی و سبک ارتباط رهبر ـ پیرو در سازمان  عقیدتی سیاسی چگونه می‌باشد.

ارتباطات سازمانی به طور وسیع به عنوان پردازش، تعبیر، تفسیر پیام‌ها، اطلاعات، معانی و فعالیت‌های نمادین در درون و در بین سازمان‌ها تعریف می‌شود.

تساوی ( Equality )

سبک ارتباط تساوی خاصیتی ویژه است. در هر وضعیتی احتمالاً یک عدم تساوی خواهد بود. یک فرد ممکن است باهوش‌تر ، قوی‌تر ، ثروتمندتر ، زیباتر و حتی سالم‌تر باشد. هرگز دو نفر از تمام جنبه‌ها با یکدیگر مساوی نخواهند بود.حتی افراد توأمان یا دوقلوهای بسیار شبیه به یکدیگر از جمیع جهات با هم مساوی نیستند و به‌طریقی از یکدیگر متمایزاند.

فرآیند ارتباط

(( فرآیند )) از ریشه لاتینی procedere  به‌معنای پیشروی گرفته شده است. این کلمه لاتینی ، در آغاز در علم فیزیک برای جریان‌پیداکردن یک فعل و انفعال و به‌پایان رسیدن آن بکار برده می‌شد. نظیر : سیر تکاملی ذوب‌شدن سنگهای فلزات.

ارتباطات سازمانی

ارتباطات فرایندی است که دو یا چند بخش توسط آن اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله و با یکدیگر تبادل‌نظر می‌کنند. ( مورهد . گریفین- الوانی و معمارزاده-۱۳۸۴ – ۲۷۵ )

وجود ارتباط بین افراد و گروهها در همه سازمانها امری حیاتی است. منظور از وجود ارتباطات در زیر نشان داده شده است که مهمترین آنها انجام اقدامهای هماهنگ است.

ارتباط مکاتبه‌ای

سازمانها ، ارتباطات مکاتبه‌ای زیادی را ایجاد می‌کنند. نامه یک وسیله رسمی ارتباط با شخص دیگر و به‌طور معمول در خارج از سازمان است. شاید متداولترین شکل ارتباط در سازمانها ، یادداشتهای اداری باشد. یادداشتها به‌طور معمول برای شخص و یا گروهی در داخل سازمان ارسال می‌شوند. یادداشتها به‌طور معمول دارای عنوان واحدی بوده و غیرشخصی‌تر هستند ( زیرا آنها به‌طور معمول برای بیش از یک‌نفر ارسال می‌شوند ). ولی رسمیت آنها از نامه کمتر است.

ارتباط کلامی

سبک ارتباط ارتباط کلامی گسترده‌ترین نوع ارتباط سازمانی است. ارتباط کلامی در هرجا ازجمله در گفتگوهای غیررسمی در جریان انجام کار ، در جلسه‌های گروهها و کمیته‌ها و در سخنرانیها و نمایشهای رسمی تحقق می‌یابد.

راهنمای بهبود عوامل سازمانی در ارتباطات

سبک ارتباط کاهش پارازیت : پارازیت از اولین موانع موجود بر سر راه ارتباطات سازمانی مناسب می‌باشد. یکی از انواع متداول پارازیت وجود شایعه در شبکه غیررسمی سازمان و دیگری وجود سیستم ارتباطات غیررسمی در جوار سیستم ارتباطات رسمی می‌باشد. به‌طور معمول شبکه غیررسمی به‌دلیل پایین‌بودن درجه صحت اطلاعات می‌تواند ارتباطات سازمانی را منحرف کند.

ارتباطات و تصمیم‌گیری

وقتی اعضای گروه شروع به پذیرش یکدیگر می‌کنند ، گروه احساسات و عقاید اعضا را آشکارتر موردبحث قرار می‌دهد. در طی این مرحله ممکن است اعضای گروه در برابر دیدگاههای مخالف ، تحمل و بردباری از خود نشان دهند و برای دستیابی به یک راه‌حل و یا تصمیم مناسب با عقاید مختلفی آشنا شوند.

 تصوّر کار فرادست:

شما ، وقتی در پاسخگویی به خواستهای فرادست خود خیلی موفّق هستید که ، بتوانید فشارهایی را که بر آن شخص وارد می‌شود ، را احساس کنید. این فرد فرادست می‌خواهد به کجا برسد و چه اهدافی در سر دارد ؟ تحت چه محدودیّتهایی قراردارد ؟ چه اندازه از سوی همکاران و مقامات مافوق ، کمک و حمایت می‌شود ؟

خود را با سبک ارتباطی فرادست ، وفق دهید

سبک ارتباط از شناختی که به‌عنوان فرستنده و نیز گیرنده پیامها از فرادست خود دارید ، برای تقویت جریان اطّلاعات بین خودتان و او ، استفاده کنید. آیا این شخص دارای خصلتهای خاصّی در برقراری ارتباط نیست که بین او و دیگران سوء تفاهم ایجاد می کنند ؟ آیا این شخص یک شنونده ضعیف است یا یک شنونده ماهر ؟

ببینید فرادست چه انتظاری از شما دارد

خیلی از افراد گمان می‌کنند که شخص فرادست آنها با صراحت مسئولیتهای آنان را برایشان تشریح می‌کند و به آنها می گوید که باید در وظایف خود طبق چه معیارهایی عمل کنند. اگرچه معمولاً زیردستان چنین برداشت و تصوّری دارند ، امّا در خیلی از موارد ، واقعیّت امر خلاف این است به دلایل مختلف ، ممکن است سرپرست

نزد زیردستان خود ، نماینده تمام‌عیار مافوقتان باشید

یک سرپرست بعد از این‌که به یک کارمند پُرکار و جدّی قول ۱۰ درصد افزایش حقوق داده بود ، از طرف مقام فرادست خود اطّلاع یافت که در آن سال بیش از ۵ درصد افزایش حقوق پذیرفته نخواهد شد.

قابل اعتماد باشید

لازم به گفتن نیست که افراد ، زیردستانی را لازم دارند که بتوانند همواره به آنها اعتماد کنند.
با این‌حال ، خیلی از سرپرستان می‌نالند که چنین افرادی بسیار نادر هستند. یک زیردست قابل اعتماد ، کسی است که واجد شرایط زیر باشد :

فرآیند مدیریت و ارتباطات

از آغاز قرن بیستم نویسندگان بسیاری به مدیریت به‌عنوان یک کارکرد یا فرآیند نگریسته‌اند. توجه اصلی چنین متون علمی تشخیص و تجزیه و تحلیل ماهیت کار مدیریتی و پیشنهادهایی در مورد اجرای آن بوده است.

اتکای متقابل مدیریت و ارتباطات

سبک ارتباط ارتباطات جزء جدایی‌ناپذیر کارکرد مدیریت است. بدین‌معنی که وقتی انسانی مدیریت می‌کند به‌طور هم‌زمان ارتباط نیز برقرار می‌کند. لذا بسیاری از نویسندگان به اتکای متقابل مدیریت و ارتباطات پرداخته‌اند. هیکس ( ۱۹۷۲ ) ، در بحث خود در زمینه شش کارکرد مدیریت ، عنوان کرد که هر کارکرد در درون کارکرد دیگری رخ می‌دهد. وقتی مدیران برنامه‌ریزی می‌کنند

استعاره‌های ارتباطات سازمانی

شاید هیچ برساخته دیگری بیش از اصلاح ارتباطات ، مطالعات سازمانی را فرانگرفته باشد. به‌هرحال طبیعت فراگیر این اصطلاح به گمراه‌کننده‌ بودن و دشواری تمایز آن از اصطلاحات مرتبط ، همانند اطلاعات ، کانال و وسایل ارتباطی و هم‌چنین از مفاهیم بی‌شمار سازمانی که در ابهام این واژه سهیم‌اند، می‌افزاید.

استعاره‌های هفتگانه ارتباطات سازمانی

استعاره‌ها نظریه‌پردازی را با بررسی انواع نگرشها در سطوح مختلف تحلیل ، تسهیل می‌نمایند. در تئوری سازمان ، استعاره‌ها از طرق ذیل به نظریه‌پردازی مساعدت می‌نمایند :

الف) تبیین مفروضات هستی‌شناسانه نگرشهای مختلف به سازمان.

ب) نمایاندن بستر مفروض بر ساخته‌های اساسی سازمان.

سبکهای ارتباطی در سازمان

سبک ارتباط در این بخش برآن هستیم تا سبکها و شیوه‌های خاص ارتباطی در سازمان را مورد بررسی قرار دهیم و اثرات آنها را در موقعیتهای مختلف سازمانی بر عملکرد افراد بسنجیم. این بخش این دید را به ما می‌دهد تا بدانیم چرا اثربخشی هر یک از این سبکها در موقعیتهای سازمانی و محیطی خاص خود مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

خلاصه‌ای از شش سبک ارتباطی

۱- سبک کنترلی معمولاً یک‌طرفه است ، فردی که ارتباط برقرار می‌کند هدایت‌گر است و هدفش هدایت دیگران می‌باشد. رؤسا و مدیران ، زیردستان را ترغیب می‌کنند که از مجموعه اقدامات مشخص‌شده تبعیت کنند. ایشان از قدرت و اختیار خود برای به‌دست‌آوردن اطلاعات دیگران استفاده می‌کنند و حتی ممکن است ایشان را نیز در این راه فریب بدهند.

اثرات سبکهای ارتباطی

شاید بتوان این‌گونه عنوان کرد که اثربخشی هر یک از سبکها و شیوه‌های ارتباطی یادشده در سازمان را می‌توان با اثری که بر روی روحیه و عملکرد افراد می‌گذارند ارزش‌یابی کرد. با مفروضات و توضیحات ذکرشده برای هر سبک می‌توان گفت که از میان سبکهای ارتباطی ، سبک برابری ( تساوی ) دارای بیش‌ترین و بهترین اثر بر روی روحیه و عملکرد افراد است ، در حالی که سبک کنترلی برعکس ، اثرات منفی بر روی روحیه و عملکرد افراد می‌گذارد.

تفاوتهای قدرت به‌عنوان مانعی در ارتباطات

در اصل ، قدرت ( تأثیر و کنترل ) در فرآیند تصمیم‌گیری به‌کار گرفته می‌شود. تصمیم‌گیری بخشی از فرآیند سازمانی است و مقوله‌های چه کسی ، چه چیزی ، چه زمانی ، کجا و چگونه انجام می‌دهد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

زمان‌بندی منفی

سبک ارتباط گاه فشار از جانب زیردستان ، همکاران قدرتمند و دیگران ، ممکن است مدیران را مجبور کند در جهاتی حرکت کنند که با آن چندان موافق نیستند. در اینجا روش مناسب ، اقدام‌کردن صحیح است اما پیشرفت کار نیز خیلی آهسته صورت می‌گیرد و خود موجب بروز آسیب کمّی در کار مدیر می‌شود.

رفتار گروه و فرآیند ارتباطات

اکثر مواقع ارتباطات ما در سازمانها در گروههای کوچک رخ می‌دهد. از زمان تولد تا مرگ ، گروهها تأثیر مهمی در پیشرفت و رفتار ما دارند. ارتباطات ریسمان اصلی است که گروه را دور هم نگه می‌دارد و مکانی برای تأثیرگذاری و عمل افراد فراهم می‌کند.

ایجاد هویت گروهی از طریق فرآیند ارتباطات

ارتباطاتی که هویت را به‌وجود می‌آورند از گروهی به گروه دیگر متفاوت خواهند بود. گروههایی که اهداف و ساختار مبهمی دارند میزان زیادی از وقت و ارتباطات خود را صرف توسعه هویت خودشان می‌کنند. اگر رابطه با گروه تنها حالت موقّت داشته باشد توجه کم‌تری به ماهیت گروه خواهد شد.

رابطه‌های نقش با گروه و ارتباطات

نقشها انواع تعاملاتی که برای نمونه‌های معینی از روابط بین‌فردی مقرر شده است را تعریف می‌کنند. مثلاً ممکن است مدیران هم‌زمان تعدادی نقش داشته باشند. آنها سرپرست کارمندهایشان ، زیردستان مدیران سطح بالاتر ، همکارانی برای اعضای یک باشگاه حرفه‌ای ، پدرانی برای فرزندانشان و شوهرانی برای همسرانشان هستند.

ماهیت شبکه‌های ارتباطی

الگوهای جهت‌دار ارتباطات میان گروههای کوچک ، شبکه ارتباطات نام دارد. این شبکه‌ها ممکن است در شکل خارجی ( رسمی ) یا داخلی ( غیررسمی ) باشند. چه ماهیت آنها خارجی و چه داخلی باشد ، این شبکه‌ها به ساختن بلوکهای سازمان که از طریق آن اطلاعات جریان دارد ادامه می‌دهند.

انواع شبکه‌های ارتباطی

انواع شبکه‌های ارتباطی که بیش‌ترین میزان اهمیت علمی و تحقیقی نسبت به آنها معطوف شده است در شکل ۵ نشان داده شده است و خطوط ، اشکال و جریانهای اطلاعاتی را میان موقعیتها نشان می‌دهد. فلشها نیز جهت جریان یک طرفه اطلاعات را نشان می‌دهند.

اثرات شبکه‌های ارتباطی

معمولاً یک مدیر با کار در گروههای کوچک سازمان درمی‌یابد که تعداد رابطه‌های گروهی در سازمان به‌وسیله شبکه‌های ارتباطی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و وجود شبکه‌های ارتباطی رسمی و غیررسمی در سازمان موجب بروز و ظهور آثار مختلفی در گروههای سازمانی خواهد شد.

عوامل تعیین‌کننده ماهیت شبکه‌های ارتباطی

سبک ارتباط با درنظر گرفتن اثرات شبکه ارتباطی ، مدیران باید از عواملی که تعیین می‌کنند کدام شبکه ، مؤثر در سازمان خواهد بود اطلاع یافته و بنابراین می‌توانند شبکه‌هایی را مستقر و ایجاد نمایند که برای گروههایشان بسیار مؤثر باشد. ( همان- ۱۳۸ )

کانالهای ارتباطی عمودی

نیکولز ( ۱۹۸۵ ) معتقد است که محتوای اطلاعاتی پیامها اساساً زمانی که شخص در سلسله‌مراتب روبه‌پایین حرکت می‌کند کاهش یافته است. وقتی که پیام از بالاترین سطوح به پایین‌ترین سطوح سازمان حرکت می‌کند محتوای اطلاعات کاهش زیادی می‌یابد.

ارتباط‌گران اصلی سازمان

ارتباط برقرارکنندگان اصلی افرادی هستند که به اطلاعات زیادی دسترسی دارند و اغلب به‌وسیله همکارانشان دعوت به استفاده مشترک از اطلاعات می‌شوند.

روشن است که ارتباط برقرارکنندگان اصلی افرادی هستند که در سازمان مؤثر هستند و اعضای سازمان آنها را افرادی کاردان و قابل اعتماد می‌دانند. از همین‌رو ، آنها در کمک به سازمان ، موفق و در تکمیل کردن کارهایشان و به‌حداقل رساندن تضادهای مختل‌کننده و غیرکارکردی نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

مدیریت ارتباطات سازمانی

در مباحث قبلی ، استدلال شد که ارتباطات سازمانی ، متشکل از سیستمهای ارتباطی رسمی و غیررسمی است و عبارت است از کلیه اسناد ، گزارشات ، مکاتبات کتبی ، خروجی چاپی کامپیوتر ، نمودارها ، کتابهای راهنما ، شکلها و دیگر وسایل طرح‌ریزی‌شده به‌علاوه انواع ارتباطات بین فردی مرتبط با مشاغل که ممکن است در سازمان ایجاد شود.

تأثیر مدیر بر ارتباطات سازمانی

یک مدیر برای انجام نقش ارتباطی خود در سازمان ، دو سیستم ارتباطی رسمی و غیررسمی را در اختیار دارد. اما به‌جای انتخاب توأم این دو سیستم ، تلاش می‌کند تا سیستم غیررسمی به‌طور مؤثر سیستم رسمی را حمایت کند و حصول این رابطه حمایتی برعهده هنجار رایج تسهیم اطلاعات در سازمان است.

چارچوب روابط بین سازمانی

در بحث از تئوری سازمان یکی از مطالب مهمی را که باید درک نمود سیستم زیست‌محیطی سازمان است. برای درک روابط بین سازمانی الگوها و طیف‌ها یا دیدگاه‌هایی وجود دارد که مدیران با استفاده از آنها نقش مدیریت و رهبری را ( که حالت رئیس‌ – مرئوسی دارد ) تغییر داده و مدیریت افقی در پیش گیرند و آن را در سراسر سازمان گسترش دهند.

ارتباط در رویکردهای کلاسیک

سبک ارتباط از بررسی نظریه‌های فایول ، وبر و تیلور آشکار می‌شود که این نظریه‌پردازان سازمانها را مانند ماشین می‌نگریستند. در قیاس ماشین ، سازمانها از طریق اصول استانداردکردن ، تخصصی‌کردن و قابلیت پیش‌بینی عملیات اداره می‌شوند و این اصول عمومی به‌طور مشخص‌تر در ساختار سازمانی ( حیطه نظارت ، سلسله‌مراتب ، تقسیم‌کار ) ، قدرت ( تقدم قدرت منطقی – قانونی ، اهمیت اختیار ) ، طراحی شغل ( تخصصی‌کردن و تعیین شیوه علمی انجام وظایف ) و نگرش ( تبعیت منافع فردی از اهداف سازمانی ) نمود می‌یابند.

مسیر جریان ارتباط

دومین راه بررسی ارتباط در سازمانهای کلاسیک ، توجه به چگونگی جریان پیامها در سیستم سازمانی است. مسیرهای زیادی برای جریان ارتباط وجود دارد. برای مثال در گفتگوی سرپرستان با زیردستان و برعکس ، ارتباط می‌تواند به‌صورت عمودی یعنی به سمت بالا و پایین ساختار سازمانی جریان یابد.

مجرای ارتباط

مجراهای مختلفی برای جریان ارتباط وجود دارد. برای مثال اطلاعات را می‌توان به شیوه چهره‌به‌چهره ، مکتوب و یا از طریق وسایل زیادی مانند تلفن یا کامپیوتر منتقل نمود. اگرچه در سازمانی که طبق نظریه کلاسیک‌ها اداره می‌شود همه این شیوه‌های ارتباط امکان‌پذیرند اما احتمالاً شیوه مکتوب ارتباط ، متداول‌تر است.

ارتباط در رویکردهای روابط انسانی

همانطور که انتظار می‌رود ، ارتباط در سازمانهای روابط انسانی ویژگیهای متفاوتی دارد. در این قسمت توضیح نظریه‌های روابط انسانی را درباره ارتباط بررسی می‌کنیم. برای این مطالعه چارچوب مضمون ارتباط ، مسیر ارتباط ، جریان ارتباط ، مجرای ارتباط و سبک ارتباط را به‌کار می‌بریم.

مضمون ارتباط

قبلاً سه نوع ارتباط را که ممکن است در یک سازمان جریان یابد ، یعنی ارتباط وظیفه‌ای ، ابتکاری ، و نگهدارنده ( اجتماعی ) را بررسی کردیم ( فاریس ، مانگ و راسل ، ۱۹۷۷ ). در رویکردهای کلاسیک ارتباط فقط به نوع وظیفه‌مدار محدود بود. آشکار است در سازمانی که از الگوی روابط انسانی پیروی می‌کند این امر صادق نیست.

سبک ارتباط

قبلاً دریافتیم که در رویکردهای کلاسیک بر شیوه رسمی ارتباط تأکید می‌شود ؛ اما از آنجاکه در سازمانهای روابط انسانی بر سازمان اجتماعی و ارضای نیازهای تعلق تأکید می‌گردد ارتباط باید غیررسمی باشد. بعلاوه در این سازمانها تلاش می‌شود که برای ارضای نیازهای اجتماعی ، تفاوتهای مقام و موقعیت بین مدیران و کارکنان در هم شکسته شود. با کاهش این تفاوتها تأکید بر شیوه‌های رسمی ارتباط کمتر می‌شود.

ارتباط در سازمانهای منابع انسانی

سبک ارتباط بار دیگر از طریق بررسی متغیرهای مضمون ، جریان ، شیوه ، و سبک ، ویژگی ارتباط را مطالعه می‌کنیم. خلاصه‌ای از تفاوت ارتباط در یک سازمان منابع انسانی ، و ارتباط در سازمانهای روابط انسانی و کلاسیک در جدول زیر نشان داده شده است.

مسیر جریان ارتباط

در سازمانهای کلاسیک جریان ارتباط عمدتاً به سمت پایین است. در سازمانهای روابط انسانی به‌منظور ارضای نیازهای انسانی هم ارتباط عمودی و هم ارتباط افقی تشویق می‌شود. در سازمان منابع انسانی هدف ، تشویق تبادل آرا در سرتاسر سازمان است ؛ بنابراین در این رویکرد ارتباط در همه مسیرها ، به سمت پایین ، بالا ، افقی و مورّب جریان دارد.

مجرای ارتباط

چون در سازمانهای کلاسیک به ماندگاری اهمیت زیادی داده  می‌شود ، ارتباط مکتوب غالب‌ترین شیوه ارتباط است. در سازمان روابط انسانی بر ارتباط چهره‌به‌چهره تأکید می‌شود زیرا این شیوه ارتباط بالاترین میزان حضور اجتماعی را دارد و باید در جهت ارضای نیازهای سطح بالاتر باشد.

کاربردهای نظریه پست‌مدرن در ارتباط سازمانی

نظریه پست‌مدرن هم در مطالعه ارتباط سازمانی و هم در نحوه عمل آن کاربردهایی دارد. در مطالعه سازمانها ، این رویکردها تصورات ظاهری که سازمان ایجاد می‌کند ، داستانهای اعضای سازمان ( روایات کوچک ) ، و ماهیت متغیر اهداف ، تصمیمات ، و روابط سازمانی را در طول زمان مورد بحث قرار می‌دهند.

مدل غنای شیوه‌های ارتباطی

سبک ارتباط این مدل به‌عنوان چارچوبی برای درک علل انتخاب شیوه‌های ارتباطی از سوی دست‌اندرکاران سازمانی ، از سوی ریچارد دف و رابرت‌لنجل مطرح شد ( دف و لنجل ، ۱۹۸۴ ، ۱۹۸۶ ). دف ، لنجل و همکارانش به این مسأله که چرا مدیران در بسیاری از وظایف سازمانی خود یک شیوه ارتباطی را به شیوه دیگر ترجیح می‌دهند توجه کردند

مدل پردازش اطلاعات اجتماعی

همانطور که بحث شد مدل غنای شیوه ارتباطی در توضیح اینکه چرا مدیران تکنولوژی‌های ارتباطی خاصی را به‌کار می‌برند کامل نبود. جانت‌فالک و همکارانش مطرح کرده‌اند که اتخاذ تکنولوژیهای سازمانی ( و استفاده از همه شیوه‌های ارتباط سازمانی ) را می توان با توجه به محیط اجتماعی سازمان توضیح داد ( فالک ، اشمیتز ، و اشتاین فیلد ، ۱۹۹۰ ، فالک و دیگران ، ۱۹۸۷ ).

مدل ظرفیت دوگانه

علاوه بر مدل پردازش اطلاعات اجتماعی اخیراً نوع دیگری از نظریه غنای شیوه ارتباطی مطرح شده است. طبق مدل ظرفیت دوگانه ، شیوه ارتباطی آنقدر که نظریه‌پردازان غنای شیوه ارتباطی بیان می‌کنند غنی یا ضعیف نیست بلکه هر شیوه ارتباطی دربرگیرنده دو نوع پیام است.

ایجاد ارتباط با افراد

هر کارگر یا کارمند به یک واحد سازمانی تعلق دارد. عملکرد او تا حد زیادی به این امر بستگی دارد که بتواند با همکاران و رئیس خود روابط مؤثری برقرار نماید. برخی از کارکنان از این‌نظر دارای تواناییها و مهارتهای بسیار هستند ، ولی برخی را هم باید آموزش داد.

نظریه سلسله‌مراتب نیازها

آبراهام‌ مزلو فرض خود را بر این گذاشت که در درون هر انسان پنج دسته نیاز ( به‌صورت طبقه‌بندی‌شده ) وجود دارد. این نیازها عبارت‌اند از :

۱- فیزیولوژیکی : شامل گرسنگی ، تشنگی ، پناهگاه و سایر نیازهای فیزیکی.

۲- ایمنی : شامل امنیت و محفوظ‌ماندن در برابر خطرات فیزیکی و عاطفی.

۳- اجتماعی : شامل عاطفه ، تعلق خاطر و دوستی.

نظرﯾﺔ نیازهای سه‌گانه مک‌کللند

این سه عبارت‌اند از : نیاز به کسب موفقیت ، نیاز به کسب قدرت ، نیاز به داشتن ارتباط با دیگران. این سه نیاز را به‌اختصار بیان می‌کنیم :

نیاز به کسب موفقیت : کوشش و پویایی برای درخشیدن و کسب موفقیت ( البته با رعایت معیارها و استانداردهای تعیین‌شده ).

شبکه‌های رسمی و غیررسمی

سبک ارتباط شبکه‌های ارتباطی تعیین‌کننده کانالهایی است که اطلاعات در آنها جریان می‌یابد. این کانالها از دو نوع هستند ، رسمی و غیررسمی. معمولاً شبکه‌های رسمی عمودی هستند. در آنها سلسله‌مراتب اختیارات رعایت می‌شود و این‌گونه ارتباطات معمولاً در سازمانها ، در سلسله‌مراتب اداری و درمورد امور یا کارهایی است که باید انجام شود.

مدیر باید به ارتباطات اهمیت بدهد

رهبر یا مقام ارشد اجرایی ( مدیرعامل ) از مهم‌ترین عواملی است که در ارتباطات کارکنان سازمان موفق باید مورد توجه قرار گیرد. ازنظر فلسفی و رفتاری ، او باید این مطلب را درک کند که موفقیت سازمان در تأمین هدفهایش در گرو وجود شبکه ارتباطی اثربخش است. اگر مدیرعامل با گفتار و کردار ، خود را متعهد به ارتباطات بداند ، بقیه سازمان هم از او پیروی خواهند کرد.

یکی‌بودن گفتار و کردار

کردار یا عمل مدیریت می‌تواند مورد حمایت سازمان قرار گیرد و موجب شود که افراد در امور مشارکت کنند. همان‌گونه که پیش‌ از‌این یادآور شدیم ، زبان عمل یا کردار بسی گویاتر از گفتار است. هنگامی که پیامهای تلویحی که مدیران به اعضای سازمان می‌دهند با پیامهای رسمی که از کانال‌های رسمی به آنها داده می‌شود مغایر باشد ، موجب سلب اعتماد کارکنان خواهد شد.

مشارکت در مسئولیت به هنگام ارتباط

سبک ارتباط مدیریت ارشد سازمان ، تصویری شکوهمند از سازمان ارائه می‌کند و مسیر آن را مشخص می‌نماید. سرپرستان ، مدیران میانی و رده پایین ، این تصویر پرشکوه را به کار گروه و یکایک اعضا مرتبط می‌سازند. هر مدیری مسئولیت دارد تا کارکنان و اعضای سازمان را به‌خوبی از جزئیات و تغییراتی که در سازمان در حال رخ‌دادن است آگاه نماید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

علوم ارتباطات مقالات رشته علوم اجتماعی مقالات رشته مدیریت

 

 

 

نظرات بسته شده است.