شاخص رنگ – تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ – پرشین مقاله

تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ

شاخص رنگ منظور از این تقسیم بندی پنج جلد کتابی است که توسطتهیه گردیده است. در  جلد اول،شاخص رنگ خانواده‌های اسیدی، آزوئیک و بازی (بازیک)، در جلد دوم رنگینه های خانواده‌های مستقیم، دیسپرس، سفید کننده های نوری، غذایی، اینگرین (Ingrain) و رنگینه‌های مناسب برای رنگرزی چرم و در جلد سوم رنگینه های خانواده های دندانه ای، طبیعی، رنگدانه (پیگمنت(، رآکتیو، احیاء کننده‌ها، رنگینه های هر خانواده به ترتیب زرد، نارنجی

این تحقیق دانشجویی تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ مشتمل بر ۱۶۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته شیمی

فهرست مطالب

تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ (Color Index) 2

مواد تعاونی (کمکی) در رنگرزی ۴

موضع رنگرزی در مراحل مختلف تولید ۱۳

فصل دوم ۱۷

رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های مستقیم ۱۷

آشنائی ۱۷

قدرت جابجایی (مهاجرت) رنگینه های مستقیم ۲۰

فصل سوم ۲۳

رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو ۲۳

آشنائی ۲۳

نکات مهم در رابطه با رنگرزی رنگینه های راکتیو ۲۵

رنگرزی رمق کشی (غیر مداوم) با رنگینه های راکتیو ۳۰

رنگرزی با رنگینه های راکتیو (رمازول) باوینچ ۳۰

رنگرزی با رنگینه های راکتیو (رمازول) باژیگر ۳۲

رنگرزی با رنگینه های راکتیو به روش نیم مداوم ۳۴

رنگرزی با رنگینه های راکتیو به روش مداوم ۳۹

محاسبه زمان تعویض محلول رنگینه در شاسی ۴۴

ویژگیهای شیمیایی کتان و اثر مواد شیمیایی بر آن ۴۶

ویژگیها و ساختار شیمیایی پنبه ۴۷

واکنشهای پنبه در برابر مواد رنگی ۴۹

رنگهای مستقیم روی پنبه ۵۷

رنگهای مستقیم دندانه ای روی پنبه ۵۹

روش تهیه حمام دیازوتاژ ۶۰

روش رنگرزی ۶۱

رنگهای گوگردی ۶۲

رنگرزی الیاف سلولزی ۶۵

تئوری رنگرزی پنبه با رنگ مستقیم: ۶۷

پدیده عمومی رنگرزی: ۷۲

محلول رنگ مستقیم: ۷۳

نفوذ رنگ مستقیم در لیف: ۷۴

بار سطحی الیاف: ۷۵

کارآیی اندازه الکترولیت ها در جذب رنگ مستقیم: ۷۶

روش رنگ لیف در نقطه تراز (تعادل): ۷۷

دسته بندی رنگهای مستقیم ۸۰

نمکهای فلزات و عملیات پس از آن ۸۳

فرم آلدئید و عملیات پس از آن ۸۵

کاربرد رنگهای ظاهر شونده ۸۷

رنگهای راکتیو ۸۷

سرعت نسبی جذب رنگ با آب و سلولز: ۹۲

رنگرزی مخلوط پارچه های پنبه ای و ابریشم ساختگی ( مصنوعی-ویسکوزبودن) ۹۹

رنگرزی مخلوط پارچه های پشمی و ابریشم ساختگی ( ویسکوز ریون ) ۱۰۰

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی الیاف استات سلولز ۱۰۱

رنگرزی الیاف استات ۱۰۴

روش رنگرزی الیاف استات با رنگهای دیسپرس: ۱۰۸

رنگزاهای مصنوعی مختلف مناسب الیاف طبیعی ۱۱۱

تئوری رنگرزی با رنگزاهای اسیدی ۱۱۲

تجمع رنگزا و فرایند رنگرزی ۱۱۴

جذب رنگزا ۱۱۶

مکانیزم رنگرزی ۱۱۷

روش‌های رنگرزی با رنگزاهای اسیدی ۱۲۰

رنگزاهای اسیدی fast و یا نیمه میلینگ ۱۲۲

رنگزاهای اسیدی میلینگ ۱۲۲

ویژگی‌ها ۱۲۴

ثبات شستشو ۱۲۴

یکنواخت شوندگی ۱۲۵

استفاده از مخلوط رنگزاهای اسیدی در رنگرزی ۱۲۷

کاربردهای وی‍‍ژه رنگزاهای اسیدی ۱۲۸

رنگرزی با رنگزاهای دندانه‌ای ۱۲۹

روش رنگ و دندانه توام ۱۳۱

روش دندانه پس از رنگرزی ۱۳۲

خواص رنگزاهای دندانه‌ای ۱۳۲

محدودیت دامنه مصرفی رنگزاهای دندانه‌ای ۱۳۳

رنگزاهای کرمی و روش‌های رنگرزی با آنها ۱۳۴

میزان لازم دی کرمات ۱۳۷

تئوری رنگرزی با رنگزاهای کرمی ۱۳۸

رنگزای رآکتیو ۱۴۱

فرایند رنگرزی پشم با رنگزاهای رآکتیو ۱۴۳

شکل ساختمانی و ویژگی ها ۱۴۶

فرایند رنگرزی ۱۴۷

رنگزاهای خمی محلول ۱۴۹

نکات قابل توجه در رنگرزی ۱۵۱

نایکنواختی نتیجه رنگرزی ۱۵۴

روشهای حصول نتیجه یکنواخت ۱۵۶

انتخاب یکنواخت کننده مناسب ۱۵۸

مزایای رنگزای شیمیائی ۱۶۱

رنگزاهای مناسب و اقتصاد برای کلاف پشم ۱۶۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته شیمی

مقاله  تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ  ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ  را در زیر می توانید ببینید.

تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ (Color Index)

منظور از این تقسیم بندی پنج جلد کتابی است که توسطتهیه گردیده است. در  جلد اول، شاخص رنگ خانواده‌های اسیدی، آزوئیک و بازی (بازیک)، در جلد دوم رنگینه های خانواده‌های مستقیم، دیسپرس، سفید کننده های نوری، غذایی، اینگرین (Ingrain) و رنگینه‌های مناسب برای رنگرزی چرم و در جلد سوم رنگینه های خانواده های دندانه ای، طبیعی، رنگدانه (پیگمنت(، رآکتیو، احیاء کننده‌ها، رنگینه های هر خانواده به ترتیب زرد، نارنجی

دستگاه های رنگ سنجی

مواد یکنواخت کننده

از این مواد برای کسب رنگرزی یکنواخت و به عبارت دیگر جلوگیری از پخش نایکنواخت رنگینه در الیاف استفاده می شود. میل جذبی بسیار بالای بعضی از رنگینه ها به الیاف، باعث شتاب این مولکولها به طرف الیاف و در نتیجه رنگرزی نایکنواخت می گردد. کاربرد مواد یکنواخت کننده بیشتر در رنگرزی رمق کشی می باشد. یکنواخت کننده ممکن است با مکانیزمهای متفاوت به یکنواخت تر شدن رنگرزی کمک کند.

رنگرزی توده (رنگرزی همزمان با تولید الیاف)

در تولید الیاف مصنوعی ممکن است رنگینه و یا رنگدانه را با پلیمر مذاب و یا محلول آن مخلوط نموده و سپس از منافذ رشته ساز بیرون فرستاد. در صورت انتخاب صحیح رنگینه، رنگ حاصل، از یکنواختی و ثبات برخوردار خواهد بود زیرا رنگینه بخشی جداناشدنی از لیف بوده و به آسانی تحت تأثیر شرایط محیط خارج از لیف قرار نخواهد گرفت.

رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های مستقیم

 شاخص رنگ خاصیت آب دوستی (هیدروفیلی) الیاف سلولزی، رنگرزی نسبتاً آسان این الیاف را با خانواده های رنگینه های مختلف امکان پذیر می سازد. این رنگینه ها که از نظر خواص کاملاً با یکدیگر تفاوت دارند به طرف مختلفی به کار گرفته می شود. رنگینه هایی که در صنعت برای رنگرزی الیاف سلولزی بکار گرفته می شود به قرار زیر می باشد:

۱- رنگینه های مستقیم

۲- رنگینه های رآکتیو

۳- رنگینه های خمی و خمی محلول

۴- رنگینه های گوگردی

قدرت جابجایی (مهاجرت) رنگینه های مستقیم

 شاخص رنگ ، منظور از قدرت جابجایی رنگینه در حمام رنگرزی، امکان رفت و برگشت مولکولهای رنگینه بین لیف و حمام رنگرزی و همچنین تحرک در داخل لیف می باشد. چنانچه رنگینه ای از نظر قدرت جابجایی ضعیف باشد، بعد از قرار گرفتن در موضعی، جای خود را ترک نمی کند و باعث نایکنواختی رنگی می گردد ولی رنگینه هائی که دارای قدرت جابجایی بیشتری باشند ممکن است چند بار در طی رنگرزی بین لیف و حمام رنگرزی رفت و برگشت کنند.

رنگ سنج هانترلب

رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو

رنگینه های راکتیو دارای یک عامل فعال می باشند که می تواند تحت شرایط قلیایی با گروههای هیدروکسیل (OH) الیاف سلولزی پیوند شیمیایی تشکیل دهد. به همین جهت، این رنگینه ها، راکتیو (واکنشی) نام گرفته اند. وجود پیوند شیمیایی بین مولکول رنگینه و لیف باعث ایجاد ثبات شستشویی بالا برای این رنگینه ها شده و آنها را از رنگینه های مستقیم که دارای ثبات شستشویی بسیار پائین تری است.

رنگرزی با رنگینه های راکتیو (رمازول) باوینچ

در این رنگرزی، رنگینه و الکترولیت در ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتگیراد به حمام اضافه می شود. دمای حمام در ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به مقدار مطلوب رسانده می شود. پس از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه رنگرزی، مواد قلیایی در دو یا سه مرحله در فواصل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به حمام اضافه شده و به این ترتیب شدت قلیایی حمام به تدریج افزایش می یابد. رنگرزی به مدت ۳۰ دقیقه دیگر ادامه پیدا می کند.

رنگرزی با رنگینه های راکتیو به روش نیم مداوم

پارچه ای که برای رنگرزی مداوم و نیم مداوم در نظر  گرفته می شود بایستی بطور یکنواخت و موثر، مراحل مقدماتی را طی کرده باشد و قابلیت جذب آب آن بالا باشد تا محلول رنگینه به آسانی در آن نفوذ کند. معمولاً عیوب مقدمات روی پارچه سفید کمتر دیده می شود و بعد از رنگرزی خود را نمایان می سازد. عیوبی که بعد از رنگرزی مشاهده می گردد ممکن است که از مقدمات، سرچشمه گیرد.

شاخص نمود رنگ

رنگزاهای مصنوعی مختلف مناسب الیاف طبیعی

 شاخص رنگ به رنگزاهای متداول شیمیایی و طبیعی که معمولاً در رنگرزی پشم و ابریشم بخصوص در دست بافت ها مورد استفاده قرار می گیرد اشاره کردیم و تئوری رنگرزی به طور کلی مورد بحث قرار گرفت. در این  جا به طور خلاصه به روش های رنگرزی و تئوری های مربوط به هر خانواده از رنگزاهای مصنوعی می پردازیم.

نظرات بسته شده است.