روان شناسی کودک – کتاب روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر – پرشین مقاله

روان شناسی کودک

روان شناسی کودک پدیده هوش بارزترین فعالیت توان ذهنی در بشر می باشد که قدرت سازگاری او را در محیط میسر می سازد.

از نظر فیزیولوژی : هوش پدیده ای است که در اثر فعالیت یافته های قشر خارجی مغز آشکار می گردد و از نظر روانی نقش انطباقی و سازگاری موجود را با شرایط محیطی و زیستی خود بر عهده دارد.

مطلب کتاب روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر مشتمل۱۰۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

فهرست مطالب

مقدمه. ۴

هوش چیست ؟. ۵

۲- تعریف هوش…. ۵

۳- تعریف هوش…. ۸

۱- تعریف ترتیبی هوش: ۹

۲- تعریف تحلیلی هوش: ۹

۳- تعریف کاربردی هوش: ۹

۴- تاریخچه مطالعات مربوط به هوش…. ۱۰

۵- ارزشیابی هوش…. ۱۱

۶- ارزشیابی هنجاری و میزان کردن.. ۱۲

۷- هوش و سازگاری زیستی.. ۱۴

۸- مقام هوش در سازمان ذهنی.. ۱۵

۹- ماهیت سازگار کننده ی هوش…. ۱۹

۱۰- استقلال یا اشتقاقات مستقیم.. ۲۲

۱۱- حرکات کورمالی ( آزمایش و خطا ) ۲۲

۱۲- تاریخچه آزمون های هوش…. ۲۳

۱۳- اعتبار آزمون.. ۲۴

۱۴- کیفیت و چگونگی آزمون های هوش…. ۲۵

۱۵- آزمون های هوشی.. ۲۶

انواع آزمونهای هوش…. ۲۶

طبقات هوش…. ۲۷

مباحث مرتبط با عنوان.. ۲۷

راههای رسیدن به بلوغ شخصیتی.. ۲۸

۱-مرحله من با والدینم Ego-parents : 28

۲-مرحله من با دنیا Ego-world : 28

۳-مرحله من با خودم Ego-self  : ۲۸

مرحله من با خدا Ego-god : 29

بلوغ عاطفی.. ۳۱

آزمونهای بینه – سیمون.. ۳۸

مقیاسهای وکسلر. ۴۳

مقیاس هوش وکسلر برای کودکان.. ۴۵

مقیاس کلامی.. ۴۵

مقیاس عملکرد. ۴۶

۱۶- عملکرد هوشی و ظرفیت هوشی.. ۴۷

۱۷- طرز اجرای آزمون هوش استانفورد – بینه. ۴۸

۱۸- اندازه گیری بهره هوشی بوسیله آزمون استانفورد – بینه. ۴۹

۱۹- پایایی آزمون.. ۵۰

۲۰- عوامل تعیین کننده رشد هوش کودک کدامند؟. ۵۱

۲۱-آیا می توان رابطه بین هوش والدین و کودکان برقرار کرد یا برعکس…. ۵۲

۲۲- سهم عاطفه در رشد کودک چقدر است ؟. ۵۲

۲۳- فعالیت ذهنی ، حسی و حرکتی و پیدایش هوش در کودک… ۵۳

۲۴- عوامل ژنتیکی و سرشتی.. ۵۴

۲۵- فقر محیطی و تاثیر محیط بر کودک… ۵۶

۲۶- انزوای اجتماعی و رشد شناختی.. ۵۸

طبقه اجتماعی ، نژاد و رشد شناختی.. ۶۱

۲۷- تفسیر تفاوتهای نژادی و طبقه اجتماعی در علکرد شناختی.. ۶۵

۲۸- کاربرد هوش و استعداد. ۶۷

۲۹- رابطه هوش و استعداد. ۶۸

۳۰- سنجش هوش و استعداد. ۶۹

نابغه های کودن.. ۷۰

– توصیه هایی به والدین و مربیان در زمینه رابطه هوش و استعداد. ۷۱

۳۱- سؤال اساسی درباره علت هوش انسان.. ۷۲

۳۲- هوش ماشینی و هوش انسانی.. ۷۳

۳۳- هوش هیجانی را بشناسیم.. ۷۷

۳۴- مؤلفه های هوش هیجانی.. ۷۸

نتیجه گیری : ۸۱

۳۵- هوش مصنوعی چیست ؟. ۸۱

تجربه های بدست آمده ۸۵

۳۶- تاریخ هوش مصنوعی.. ۸۵

۳۷- افق های هوش مصنوعی.. ۸۹

۳۸– برای افزایش هوش…. ۹۲

۱- با ورزش سلول های مغزی خود را بکار اندازید. ۹۴

چه باید کرد ؟. ۹۴

۲- ذهن خود را ورزش دهید. ۹۵

چه باید کرد ؟. ۹۶

۳- غذاهایی مانند ماهی مصرف کنید : ۹۶

چه باید کرد ؟. ۹۷

۴- مصرف چربی زیاد را متوقف کنید. ۹۸

چه باید کرد ؟. ۹۹

۵- از مصرف نوشیدنی های الکلی بپرهیزید. ۹۹

چه باید کرد ؟. ۱۰۰

۳۹- چگونه هوشی دارید ؟. ۱۰۰

۴۰- هیجانی هوش…. ۱۰۲

۴۱- هیجانی هوش علمی و هوش عاطفی.. ۱۰۵

منابع و مؤاخذ: ۱۰۷

مقاله کتاب روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید. 

خلاصه ای کوتاه از مقاله  کتاب روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

روان شناسی کودک پدیده هوش بارزترین فعالیت توان ذهنی در بشر می باشد که قدرت سازگاری او را در محیط میسر می سازد.

از نظر فیزیولوژی : هوش پدیده ای است که در اثر فعالیت یافته های قشر خارجی مغز آشکار می گردد و از نظر روانی نقش انطباقی و سازگاری موجود را با شرایط محیطی و زیستی خود بر عهده دارد.

هوش چیست ؟

روان شناسی کودک هوش عامل مخصوصی نیست که قابل مقایسه با یک ماشین الکتریکی کم و بیش پیچیده و دارای حافظه ای باشد تا در مقابل سؤالاتی که از آن بعمل می آید بصورت اتوماتیک و خودکار پاسخ مشخص داشته باشد .

تعریف هوش

روان شناسی کودک کمتر موضوعی در روانشناسی بوده که تا آن اندازه که درباره هوش مطلب نوشته شده است درباره آن نوشته ای بتوان یافت ، با این حال عجیب این است که هنوز تعریفی از هوش که همگان آن را پذیرفته باشند وجود ندارد . تردیدی نیست که مفاهیم مختلف درباره ماهیت هوش بر نظراتی که درباره ی مناسبترین روشها برای ارزشیابی آن ، ثبات یا قابلیت تغییر آن ، و استفاده از آن در پیش بینی رفتارهای دیگر وجود دارد تأثیر می گذارد.

تعریف ترتیبی هوش:

به اعتقاد روان شناسان ترتیبی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می کنند که کودکان باهوش نمره های بهتری در دروس خود می گسرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. روان شناسی کودک

تاریخچه مطالعات مربوط به هوش

روان شناسی کودک مساله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را بین انسان ها موجب می شود، از دیرباز مورد توجه بوده است. زمینه توجه به عامل هوش را در علوم مختلف می توان مشاهده کرد. برای مثال: زیست شناسان ، هوش را به عنوان عامل سازش و بقا مورد توجه قرار داده اند.

 ارزشیابی هوش

استراتژی هایی که در ساختن آزمونهای هوش به کار گرفته می شوند تا حدی به الگویی از هوش بستگی دارند که سازنده ی آزمون از آن پیروی می کند.

روان شناسانی که توانایی هوشی را در یک عامل عمومی خلاصه می کنند ممکن است ماده آزمونهایی را انتخاب کنند که با یکدیگر مرتبطند.

 ارزشیابی هنجاری و میزان کردن

عملکرد یک فرد در آزمون هوش همیشه بر حسب وضعیت فرد نسبت به عملکرد اعضای دیگر در یک گروه توصیف می شود. فرد ممکن است نسبت به افراد دیگر گروه در وضعیتی بالتر از متوسط ، یا پایین تر از متوسط قرار داشته باشد.

۷- هوش و سازگاری زیستی

به رغم پاره ای از محققان پدیده های ذهنی زمانی قابل درک هستند که به جسم مربوط شوند. در بررسی کنشهای مقدماتی که هوش از آنها ناشی می شود در بدو امر جز این نظری نمی توان داشت و لیکن به هیچ روی نمی توان گفت که برای اثبات تین امر که چرا ۴ = ۲ + ۲ و یا چرا ذهنی به اجبار باید به قوانین استدلال تن در دهد. روان شناسی کودک

مقام هوش در سازمان ذهنی

هر رفتاری اعم از فعلی که در عالم خارج از ما سر می زند و یا فعلی که جنبه ی درونی می یابد و به صورت اندیشه ظاهر می شود ، در کل یک نوع سازگاری یا به عبارت بهتر یک سازگاری مجدد است.

ماهیت سازگار کننده ی هوش

اگر هوش را با سازگاری یکی بگیریم باید قبل از هر چیزی سازگاری را تعریف کنیم. حال ، با احتراز از استعمال الفاظ خاص طرفداران غائیت باید گفت که مراد از سازگاری همانا تعادلی است که میان تاثیرات اورگانیسم در محیط و تاثیرات متقابل محیط در اورگانیسم برقرار می گردد .

اعتبار آزمون

اعتبار آزمون عبارت است از اینکه آیا آزمون آنچه را که باید اندازه گیری کند ، اندازه گیری می کند . مثلاً : آیا یک آزمون هوش مهارتهای مسئله گشایی ، توانایی یادگیری و یا هر تعریف دیگری از هوش را که سازنده آزمون ممکن است مد نظر داشته باشد اندازه گیری می کند ؟

مقیاسهای وکسلر

برخلاف آزمونهای بینه ، در مجموعه آزمونهای هوشی که دیوید وکسلر ( وکسلر ، ۱۹۵۲ ، ۱۹۵۸ ) تهیه کرد تاکید کمتری بر ماده آزمونهای کلامی مشاهده می شود. در واقع ، مقیاس وکسلر دو هوشبهر کلامی و هوشبهر عملکرد فرد را به دست میدهند که از ترکیب دو نمره ی فوق هوشبهر کلی او محاسبه می شود.

کاربرد هوش و استعداد

موفقیت افراد در تمامی فعالیت ها و رفتارهای او تا درجاتی به میزان هوش و استعداد او بستگی دارد . هرچند برخی فعالیت ها نیاز چندانی به سطح هوشی بالا و یا استعداد خاص در آن زمینه ندارد و همه افراد تا حدودی از عهده انجام آن برمی آیند ، مثل امور روزمره و شخصی زندگی .

۲۹- رابطه هوش و استعداد

در گذشته از بهره هوشی برای تعیین اینکه یک فرد در یک زمینه خاص می تواند کارایی لازم را از خود نشان دهد یا نه استفاده می کردند . به عبارتی آزمون های هوشی برای تعیین میزان استعداد فرد در آن زمینه به کار می رفت و اولین بار چنین روشی در جنگ جهانی اول و دوم برای گزینش افراد برای تخصصهای مختلف استـفــاده شـد . روان شناسی کودک

۳۰- سنجش هوش و استعداد

روان شناسی کودک برای سنجش استعداد افراد در زمینه های گوناگون معمولاً از آزمون های ویژه سنجش استعداد استفاده می شود . برخی از این آزمون ها کلی بوده و توانائیها و استعدادهای فردی را به کلی می سنجد .

– توصیه هایی به والدین و مربیان در زمینه رابطه هوش و استعداد

والدین باید توجه داشته باشند که لزوماً داشتن بهره هوشی بالا به منزله دارا بودن استعداد در تمامی زمینه ها نیست . افرادی که بهره هوشی بالا دارند ممکن است در زمینه های مختلف ، استعدادهای مختلف داشته باشند . روان شناسی کودک

۳۴- مؤلفه های هوش هیجانی

هرچند هوش هیجانی با هوش شناختی IQ ارتباط دارد ولی از لحاظ مفهوم نظری و عملکرد ، کاملاً با آن تفاوت دارد . مؤلفه های هوش هیجانی به قرار زیر است :

  • درون فردی : شامل خود شکوفایی ، استقلال و خودآگاهی عاطفی .
  • بین فردی : همدلی و مسئولیت اجتماعی .

نتیجه گیری :

هوش هیجانی به عنوان یک پدیده مورد توجه ،  نه تنها حاوی جنبه تئوریک روان شناختی است ، بلکه در میدان عمل با ارتقاء آن می توان برای بسیاری از مشکلات نهفته ی زندگی پاسخ های مناسبی یافت .

منابع و مؤاخذ:

نام کتاب : روان شناسی کودک از دیدگاه معاصر ( جلد دوم )

مؤلفان : ای میویس هتربنگتون – راس – دی پارک

 

 

نظرات بسته شده است.