بیومکانیکی – بررسی خصوصیات بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک – پرشین مقاله

بیومکانیکی

بیومکانیکی  این کتاب عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصی اطلاق می گردد که در آن یک عضله یا گروه عضلانی در برابر یک مقاومت تطبیق یافته و کنترل شده که سبب حرکت بخشی از عضو تحت یک زاویه پایدار و یا سرعت خطی بر بخشی از دامنه حرکت آن عضوی شود، مقابله می کند. در این فصل برخی از موضوعات مستقل بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در باب استفاده از سیستم های Isokinetic بحث می شود.

این تحقیق دانشجویی بررسی خصوصیات بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک مشتمل بر ۴۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته صنعت

فهرست مطالب

فصل اول : خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک…. ۲

اصول پایه. ۴

اربطه کشش – طول.. ۴

عملکرد عضلات ارادی و غیرارادی.. ۴

رابطه اصلی.. ۵

اصول انقباض های Isometric. 5

قدرت عضله. ۷

حداکثر گشتاور ۷

نیروی کلی و نیروی قابل اندازه گیری.. ۸

اصلاح نیروی جاذبه: ۱۰

نسبت قدرت عضلات antagonist agonist : 13

نسبت بین حرکت – سرعت زاویه ای در انقباضات دینامیک…. ۱۴

حرکت عضله و سرعت زاویه ای.. ۱۶

قابلیت کاربرد عضله در آزمایشگاه: ۱۷

گشتاور در طول انقباضات eccentric. 18

نسبت قدرت eccentric به Concentric((E/C.. 19

آسیب های پاتولوژی در رابطه با نسبت E/C.. 21

نسبت کنترل پویا (دینامیک) ۲۳

تفاوتهای دوطرفه دینامیک در برابر استاتیک…. ۲۴

مقایسه بین Intermodal 26

مقایسه Intermodal 27

کنترل انقباضات eccentric. 28

رابطه بین حرکت – سرعت زاویه ای در حرکت passive. 30

کشش passive در افراد سالم.. ۳۰

جلوگیری از ایجاد فعالیت antagonist: 31

ارزیابی با استفاده از دینامومتر های ایزوکینتیکی: ۳۳

اثبات فعالیت غیرطبیعی عضلات antagonist 33

تغییرپذیری میزان اسپاستیسیتی عضله: ۳۴

انواع ارزیابی.. ۳۴

حرکت چند مفصلی.. ۳۴

OKC یا CKC ؟. ۳۷

ارزیابی حرکت خطی در برابر حرکت زاویه ای.. ۳۸

ملزومات فیزیولوژیکی.. ۳۹

ارزیابی ایزوکینتیک وحرکات چند مفصلی: ۴۰

اعمال نیروی طویل کننده (loading) بر مفصل در طول فشارهای دینامیک…. ۴۱

میزان نیروها در شرکت ایزوکینیک…. ۴۲

مفهوم نیروهای ایزوکینتیک بزرگ: ۴۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته صنعت

مقاله بررسی خصوصیات بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی خصوصیات بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک  را در زیر می توانید ببینید.

خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک

این کتاب عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصی اطلاق می گردد که در آن یک عضله یا گروه عضلانی در برابر یک مقاومت تطبیق یافته و کنترل شده که سبب حرکت بخشی از عضو تحت یک زاویه پایدار و یا سرعت خطی بر بخشی از دامنه حرکت آن عضوی شود، مقابله می کند. در این فصل برخی از موضوعات مستقل بیومکانیکی  و فیزیولوژیکی در باب استفاده از سیستم های Isokinetic بحث می شود.

عملکرد عضلات ارادی و غیرارادی

دینامومتری Isokinetic منحصرا برای عملکرد عضلات ارادی بکار برده می شود. این بدان معنا می باشد که علاوه بر عوامل مکانیکی و فیزیولوژیکی عوامل روانی نیز دخیل می باشند به راستی اشتیاق و میل به همکاری از افراد ضروری آزمون Isokinetic می باشند. به هر حال ممکن است از سنجش پویایی Isokinetic برای سنجش عملکرد عضلانی که ممکن است در ابتدا غیرارادی باشند، بعنوان مثال در مریض هایی که از فلج های spasdic ناشی از سکته مغزی رنج می برند، استفاده شود. بیومکانیکی

اصول انقباض های Isometric

تحلیل انقباضات Isometric بر پایه تنظیمات تجربی استوار می باشد که در آن طول عضله (متغیر مستقل) توسط آزمایش کننده تعیین می شود و کشش تحت فشار Passine یا تحریک الکتریکی (متغیر وابسته) توسط دستگاه اندازه گیری نیرو ضبط می گردد. (Hill 1953)بدلیل شروع حرکت در وضعیت Slack بطوری که فاصله بین دو انتهای عضله از طول کلی عضله کوتاهتر است، عضله به استفاده از تحریک الکتریکی وادار می شود. کشش حاصله توسط یک سلول فشاری متصله به مجموعه ای از عضلات اندازه گیری می گردد. فاصله بین دو انتهای عضله اندکی افزایش می یابد و در یک نقطه معین مقاومت Passive حتی قبل از تحریک توسط سلول فشاری ضبط می ردد. این روند تا توقف افزایش آشکارای کشش تکرار می گردد . بیومکانیکی

حداکثر گشتاور

تکنیک های Isometricو Isokinetic و یا سایر تکنیک ها که برای اندازه گیری نیرو – عضله در موجودات زنده بکار می روند، همگی بر پایه روش های گوناگونی استوار می باشند. بجای نیرو که اصولا یک عامل خطی است، اصطلاح قدرت مناسب تر است. قدرت بعنوان اثر  چرخشی نیرو، تولیدشده توسط یک عضله یا گروه عضلانی اطراف مفصل مورد بررسی و نیز با نام حرکت عنوان می گردد. گرچه قدرت نسبت به هر نقطه ای درامتداد دامنه حرکت مفصل (Rom) و در محل اعمال اثر عضلات معرفی می گردد. ولی معنای رایج قدرت نقطه ای از Rom می باشد که در آن جا قدرت به حداکثر مقدار خود می رسد و از این رو اصطلاح اوج حرکت یا اوج گشتاور نامیده می شود. بیومکانیکی

بیومکانیک چیست

نیروی کلی و نیروی قابل اندازه گیری

به هر حال تفاوت اساسی دیگری میان روشهای رایج و مستقیم می باشد بدین معنا که روش آخر تنها بخشی از نیروی کلی عضله می باشد که قابل اندازه گیری است. بعنوان مثال شکل ۳-۱ که قیاسی از نمای planer مفصل آرنج است. نیروی F ، توسط عضله brachialis ایجاد ودر این جا با نیروی flenor کلی نشان داده شده است. برداری با دو جز» نیروی (Fta) transarticular و نیروی چرخشی (Fr) جزء transarticular بعنوان تثبین کننده مفصل عمل می کند اما در ایجاد حرکت در اطراف آرنج مداخله نمی کند.

اصلاح نیروی جاذبه

در انقباض های dynamic حرکت خارجی یعنی حرکتی که بر عضله غلبه می کند توسط سه جزء مجزا ایجاد می شود:

وزن قسمتهای dital مفصل

فشار برخلاف عملی که انجام گیرد. بعنوان مثال بلندکردن یک شیء.

مقاومت ثابت اندام (Ia)

نسبت قدرت عضلات antagonist agonist

واضح است که درنظرگرفتن جاذبه در محاسبه حرکت خالص حاصله از عضلات ارزیابی شده در نسبت حرکت (قدرت)  antagonist agonist موثر است. این موضوع بطور کلی در آن دسته از عضلاتی که اندام را در صفحات frontal , sagital را در نظر گیریم Ent / flex که در آن flex و Ent حرکات عضلانی نسبی می باشند. و وزن اعمالی توسط عضو را در یک نقطه مشخص از ROM مورد ارزیابی ۲ONM در نظر بگیریم و آن که هر عضله در این نقطه حداکثر Nm60 حرکت uncorrected داردبیومکانیکی

حرکت عضله و سرعت زاویه ای

در مطالعات انجام شده برروی موجودات زنده هیچ تناسبی میان نیرو و سرعت خطی برقرار نیست. حرکت جایگزین مورد اول می گردد که تحت عنوان نیروی گشتاور شناخته می شود. وسرعت زاویه ای (W) بازوی اهرمی جایگزین مورد دیگری شود که این سرعت تحت عنوان سرعت زاویه ای مفصل (اما از نظر مقدار با آن متفاوت است) بیان می گردد. براین نکته تاکید می شود که این بیان برای ارزیابی حرکت زاویه ای بکار می رود که تحت عنوان نادرست زنجیره حرکتی باز) شناخته می شود و نبایستی در ارزیابی زنجیره حرکتی بسته (close kinetic chion) بکاربرده می شود.

بیومکانیک ورزشی چیست

گشتاور در طول انقباضات eccentric

رفتار شاخه eccentric منحنی حرکت – سرعت زاویه ای (M-W) از مدل تئوریکی ونیز یافته های آزمایشگاهی حاصل می شود. این رفتار با عدم یکنواختی، منحنی مشخص می شود که حتی در سرعتهای نسبی پایین نیز این عمل رخ می دهد. این یافته ها در تعدادی از مطالعات مربوط به آرنج (Griffin 1987 , Hortobagyi & Kateh 1990) ، شانه (Shkar & Dvir 1995) ، زانو (Rizzardo) و همکاران ۱۹۸۹ Ghena , Colliander & Tesch  و همکاران ۱۹۹۱) و تنه (Dvir & Keating 2003) نیز صدق می کند.

کشش passive در افراد سالم

هنگامی که بخشی از یک عضو فرد سالم بصورت passive در مسیری که گرانش بر آن اعمال می شود، جابجا می گردد حرکت مقاومتی حاصله بر نیروی گرانش و نیز خصوصیات ویسکوالاستیک عضله و بافت پیوندی مربوط به آن عضله نسبت داده می شود. ولی از آن جایی که جزء دوم تنها به محض رسیدن به طول ایستا شروع به اعمال نیروی محسوس می کند. وضعیت مناسبی برای افزایش ROM مفصل، امکان ایفای یک نقش قطعی درمداخله حرکت نیست.

حرکت چند مفصلی

طرح اغلب پویاسنج های موجود بر پایه حرکت زاویه ای (AM) بازوی اهرمی می باشد. از آن جایی که حس گر نیرو (در اغلب سیستم ها) به این بازو متصل می باشد، نیمروی اندازه گیری شده در جابجایی بخش در روش ایستاده اعمال شده است. این وضعیت در ارزیابی حرکات لولایی که نمونه ی بارزش زانو می باشد، مناسب است. بنابراین وقتی که ساق پا در هر دو حالت eccentric و Concentric برخلاف بازوی اهرمی حرکت می کند. نیروی مخالف اعمالی توسط حرکت تقریبا در سمت راست تیبیا عمل می کند. این اصل در تمامی ارزیابی های AM صادق می باشد و بدین سان میزان عرف انقباض ایزوکینتیک حاصل می شود. لازم به یادآوری است که تعداد عضلات درگیر در اجرای چنین حرکتی حداقل مقدار خود است.

ملزومات فیزیولوژیکی

در مقایسه با اجرای AM که ندرتا نیازمند مفروضات فیزیولوژیکی است، ارزیابی های انجام شده با استفاده از حرکات چند مفصلی ها (M) بصورت قابل افزایشی توجه کارشناسان را بخود جلب نموده است. فایده استفاده از این وسایل مخصوصا در توانبخشی و جراحی رباط صلیبی قدامی (ACI) واضح می باشد. (۱۹۹۰ Nitz , Shelbourne) .در این مورد فعالیت کامل عضله quadriceps مستلزم نیروهای tibiofemord نمی باشد. بلکه به فعالیت همزمان عضلات همسترینگ و نیروهای متراکم تر، کشیدگی ACI ترمیم یافته در سطح پایینی قرارمی گیرد. بیومکانیکی

تعریف بیومکانیک

مفهوم نیروهای ایزوکینتیک بزرگ

با درنظرنگرفتن تفاوتهای موجود در یافته های بالا واضح است که حداکثر حرکات ایزوکینتیک به نیروهای قابل توجه مفصل زانو منتج می شوند. اهمیت کاربرد چنین نیروهای بزرگی نیازمند مهارت بیشتری می باشد. بخصوص در جایی که در دما اختلال سطح مفصلی یا اختلالات ناشی از جراحی موجود می باشد.گرچه نیروهای مشابه این چنین در سایر سیستم های مفصلی در نظر قرارنمی گیرند و محاسبه نمی شوند شایع درنظرگرفتن شرایط معادل غیرمنصفانه نمی باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد مقالات رشته صنعت

.

نظرات بسته شده است.