بینالود – کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود – پرشین مقاله

بینالود

بینالود درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است . چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.

مطلب کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود مشتمل۴۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

بینالود

فهرست مطالب

پیاده کردن نقشه. ۱

پیاده کردن نقشه بادوربین.. ۲

میخ های آف… ۴

پیاده کردن نقشه درامتدادمیخ آف… ۴

جوشکاری باقوس الکتریکی.. ۴

تعریف : ۴

احتیاطات ایمنی درجوشکاری بابرق : ۵

خطرتشعشع شعله. ۵

گازهای زیان آورقوس الکتریکی.. ۵

خطرات قلم زنی وپاک کردن گرده جوش… ۶

وسایل جوشکاری بابرق.. ۶

لباس کار. ۷

نکاتیکه درموقع عمل جوشکاری بایستس رعایت کرد. ۱۰

عوامل مؤثردرمقاومت بتون.. ۱۳

طرزاجرای قطعات بتون آرمه. ۱۶

قالب چوبی وچوب بست… ۱۶

انواع چوب های مصرفی درقالب بندی.. ۱۷

انواع قالبهای چوبی : ۱۹

قالب تیربتونی.. ۲۳

قالب سقف بتونی.. ۲۴

قالب فونداسیون وشناژ. ۲۵

قالب پله بتونی.. ۲۷

پایه وچوب بست… ۲۷

نحوه تنظیم قالب وچوب بست… ۲۹

طرزبازکردن چوب بست وقالب… ۳۰

ابزارکارجهت خم کردن وبستن آرماتورها ۳۳

طرزتهیه آهن ما رپیچ.. ۳۴

طرزآرماتورگذاری ستونها، تیرهاوسقف های بتونی.. ۳۵

طرزساختن بتون.. ۳۶

پیمانه شن  وماسه. ۳۸

سیلوها ۳۸

شن وماسه. ۳۹

حمل بتون.. ۴۰

ریختن بتون درقالب… ۴۱

ویبره کردن بتون.. ۴۲

درزانبساط.. ۴۳

مقاله کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود را در زیر می توانید ببینید.

پیاده کردن نقشه

بینالود درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است . چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.

بینالود کجاست

پیاده کردن نقشه بادوربین

بینالود دراراضی پس ازعمل نقشه برداری ، ابتدامحورخیابان هامیخ کوبی شده وسپس میخ کوبی قطعات انجام می گیرد. آنگاه نقشه زمی ن هاتهیه می شود.

میخ کوبی به وسیله میخ های چوبی انجام می گیرد. معمولاً وسط میخ چوبی میخ معمولی فلزی کوبیده می شودتادقت عمل بیشتری صورت گیرد.

شهر بینالود

میخ های آف

بینالود بعدازتعیین میخ های اصلی گوشه های بنا، برای اینکه درموقع گودبرداری میخهاازبین نروددقیقاً درامتداد میخهای نبش ، معمولاً ۲ مترعقب ترازمیخ اصلی ، میخ کوبی می شود. معمولااین میخ هاآرماتوربوده واطراف آن بابتون محکم می شود، بطوریکه سرمیخ باندازه ۵ / ۱ سانتیمترازبتون بیرون باشد.

احتیاطات ایمنی درجوشکاری بابرق :

بینالود سوختگی چشم دراثراشعه زیان اورقوس الکتریکی متداولترین آسیبی است که جوشکارباان روبرومی شود. این سوختگی دراثرنگاه کردن به قوس الکتریکی بدون استفاده ازماسک ایجادمی شود.

علامت مشخصه دردچشم دراثرجوشکاری اینست که جوشکاراحساس می کندمثل اینکه مقداری شن درچشمش پاشیده باشندونسبت به نورحساسیت داردومعمولاً پس از۲۴ تا۴۸ ساعت چشم معالجه می شود.

خطرات قلم زنی وپاک کردن گرده جوش

درموقع جوشکاری باالکترودپوسته ای روی گرده جوش قرارمی گیرد. این پوسته محل جوش راازترکیب شدن باگازهای موجوددرهوامحافظت می کند.

هنگامیکه بخواهیم چندلایه ( پاس ) رویهم جوشکاری کنیم یاروی جوش راصاف یارنگ امیزی کنیم بایدپوسته جوش راکاملاً پاک کرد.

عوامل مؤثردرمقاومت بتون

عواملی که دربالارفتن مقاومت بتون مؤثرندعبارتن داز:

۱-مقدارسیمان : باافزایش سیمان تاحدمعینی مقاومت بتون بالامیرودوپس ازآن به اراء افزایش سیمان ازمقاومت بتون کاسته خواهدشد. همانگونه که منحنی نشان میدهدبازاء ۴۰۰ کیلوگرم سیمان درمترمکعب ، بتون حداکثرمقاومت خودرابدست میآوردودربیشتراز۴۰۰

قالب چوبی وچوب بست

بینالود درقالب چوبی شکل جسمی که قراراست ازبتون ریخته شودازتخته تهیه میشودچون تخته اصولاً دارای خاصیت شکل پذیری میباشدلذااین حسن راداردکهخ شکل جسم بهرفرمی که باشدوطول قطعه هرچقدرباشدمیتوان چوب رابفرم مطلوب وطول لازم بدنبال هم میخ نموده وباپشت بندبهم وصل کرده وقالب رابآسانی تهیه نمود.

انواع چوب های مصرفی درقالب بندی

چوبی که برای قالب بندی مصرف میشودنبایددربرابررطوبت زیادازخودواکنش نشان دهد، بعبارت دیگردراثرجذب آب حساسیت نشان ندهدوبادنکندزیرادرغیراینصورت اگرتخته های قالب زیادجفت باشدپس ازانبساط تخته هابهم فشارواردکرده وسبب پیچیدگی یکدیگرشدهع وسطح نامنظمی ایجادخواهدشد.

قالب پله بتونی

بینالود قالب پله های بتونی ویاقسمتهای دیگری ازساختمان که درسطح افقی یاقایم واقع نشده اندبایدبادقت بیشتری ساخنه شوند. بعنوان مثال درموردقالب پله بایدآنراطوری ساخت که اولاً مختصات افقی درپله ازمبدامشخص باشد. ثانیاص رتفاع چوب بست آن طبق نقشه انجام گیرد.

پایه وچوب بست

تیرعمودی که ممکن است ازچهارتراش باشدیاتیرهای گرد. درقسمت فوقانی تیریک قطعه چهارتراش میخ شده است که برای استحکام بیشتر، آنراتوسط دوقطعه تخته بنام زانودوگوه درجهت خلاف یکدیگرقرارمیدهند، چنانچه گوه هارادرجهت یکدیگرضربه بزنندارتفاع شمع زیادمیشودوهرگاه ازیکدیگردورنمایندشمع پایین خواهرآمد.

نحوه تنظیم قالب وچوب بست

بینالود قالب دیوارهاوستونهابایدکاملاً درجای خودثابت باشندواین امربخصوص درپی هابطوردقیقی انجام میشود. باین ترتیب که بادوربین نقشه برداری مراکزستونهاعلامت گذاری شده ودراطراف این مراکز خطوط فرعی که فاصله آنهاازهم باندازه ضخامت ستون است مشخص میشود

طرزتهیه آهن ما رپیچ

برای تهیه اهن مارپیچ ، آهن رادوراستوانه چوبی که حول محوری دوران میکندکمی پیچند. چون میل گردهادارای خاصیت ارتجاعی کمی میباشندوپس ازپیچیدن بدور استوانه مقداری بازمیشوندلذابرای رفع این نقیصه وبدست آوردن محیط وردنیازبرای مارپیچ ، قطراتوانه چوبی رامختصری کوچکترازقطرمارپیچ لازم اختیارمیکنند.

طرزآرماتورگذاری ستونها، تیرهاوسقف های بتونی

بینالود آرماتورگذاری یا آهن بندی قطعات بتونی بستگی به کوچک یابزرگ بودن قطعه بتون آرمه دارد. چنانتچه قطعه موردنظرکوچک باشدنظیرتیرهای کوچک ویاستونها، میتوان فولادهارادرخارج ازقالب قطعه بتونی سوارنموده آنگاه بداخل قالب حمل نمود.

شن وماسه

بینالود بایددرنظرداشت که قبل ازمصرف شن وماسه ، بایدآنهاراکاملاً شست تا گردو خاک وسایرموادخارجی داخل آنهاازبین برود. هرچقدرشن وماسه مصرفی دربتون ازموادخارجی تمیزترباشدمقاومت بتون حاصل بیشترخواهدبود.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

نظرات بسته شده است.