جذب جهانگردی – بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر – پرشین مقاله

جذب جهانگردی

جذب جهانگردی مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش  خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بویژه در کشورهای در حال توسعه که شکل های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادی به صرفه نیست، یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد. به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی  می شود. بنابراین تردیدی نیست که همه کشورهای جهان تلاش می کنند.

این تحقیق دانشجویی بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر مشتمل بر  ۲۲۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه. ۴

فصل اول کلیات پژوهش… ۶

فصل اول. ۶

کلیات پژوهش… ۶

عنوان پژوهش: ۷

بیان مسأله: ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۹

اهداف پژوهش: ۱۰

فصل دوم چارچوب نظری و مفاهیم کلیدی پژوهش… ۱۱

فصل دوم. ۱۱

تعریف مفاهیم: ۱۲

تعریف لغوی موانع: ۱۲

تعریف لغوی جهانگرد (توریست): ۱۲

تعریف انواع مختلف جهانگردی: ۱۶

اشکال عمده جهانگردی: ۱۷

انواع مسافرت: ۱۸

انواع کلی جهانگردی: ۱۹

آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردی: ۲۰

آثار جهانگردی: ۲۱

آثار مثبت جهانگردی: ۲۱

چارچوب تئوریک پژوهش: ۲۶

فرضیه های تحقیق: ۲۹

تعاریف واژه ها و اصطلاحات : ۳۰

پیشینه تحقیق. ۳۳

پیشینه تاریخی صنعت توریسم: ۳۳

جهانگردی در زمان کنونی: ۳۶

تاریخچه جهانگردی در ایران: ۳۷

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: ۳۹

تحقیقات انجام شده در داخل کشور: ۵۲

اهداف: ۵۴

ویژگیهای جهانی شدن : ۶۴

پیامدهای جهانی شدن : ۶۵

واژه گردشگری الکترونیکی: ۷۰

مفهوم جامعه شناسی جهانگردی : ۷۰

شیوه های شناخت جهانگردی : ۷۳

سیاستگذاری : ۷۸

اهمیت برنامه ریزی جهانگردی: ۸۴

فصل سوم بررسی وضعیت جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و جاذبه های توریستی شهرستان کلیبر ۸۹

بخش اول: ۹۳

جاذبه های طبیعی شهرستان کلیبر ۹۳

جنگل ها و مراتع شهرستان کلیبر: ۹۵

منطقه حفاظت شده ارسباران : ۹۶

آب های معدنی: ۹۷

مخازن و معادن زیرزمینی: ۹۸

بخش دوم: ۹۸

جاذبه های تاریخی فرهنگی شهرستان کلیبر ۹۸

قلعه های تاریخی. ۹۹

برجهای تاریخی کلیبر: ۱۰۲

اماکن مقدس و مذهبی : ۱۰۳

فصل چهارم روش تحقیقنوع روش های تحقیق : ۱۱۰

نوع روش های تحقیق : ۱۱۱

ابزار جمع آوری داده ها : ۱۱۱

نحوۀ استخراج داده ها : ۱۱۲

اعتماد یا پایایی تحقیق : ۱۱۲

شیوه تجزیه و تحلیل : ۱۱۴

روش نمونه گیری: ۱۱۴

واحد آماری: ۱۱۴

محدودیتهای تحقیق: ۱۱۵

فصل پنجم یافته های پژوهش و تحلیل اطلاعاتآمار توصیفی: ۱۱۷

آمار توصیفی: ۱۱۸

بخش دوم : آزمون فرضیات.. ۱۶۰

بخش سوم:مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب برای هر یک از متغیرهای مورد نظر در تحقیق: ۱۶۹

فصل ششم نتیجه گیری. ۲۰۳

خلاصه تحقیق : ۲۰۴

نتیجه گیری: ۲۰۵

ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب.. ۲۰۶

« منابــع و مآخــذ ». ۲۱۰

ضمائم. ۲۱۷

.

مقاله از جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

 جذب جهانگردی مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش  خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند. بویژه در کشورهای در حال توسعه که شکل های دیگر توسعه اقتصادی مثل تولید یا استخراج منابع طبیعی، از نظر اقتصادی به صرفه نیست، یا نقش چندان مهمی در صحنه تجارت و بازرگانی ندارد. به توسعه صنعت گردشگری توجه زیادی  می شود. جذب جهانگردی

اهمیت گردشگری

بیان مسأله:

امروزه صنعت توریسم در دنیا یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از جمله پارامترهای مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها می باشد. در این میان کشور ایران با یک قدمت تاریخی چندین هزارساله و وجود جاذبه های سیاحتی و زیارتی از جمله مراکز مهم توریستی جهان می باشد. در این راستا استان آذربایجان شرقی دارای جاذبه های طبیعی، تاریخ، فرهنگی و هنری می باشد که شامل: کوهها، دشتها، دریاچه ها، قلعه ها، بناهای قدیمی و مذهبی همراه با شبکه ارتباطی شوسه، راه آهن و هوائی اهمیت توریستی این استان را نشان می دهد. جذب جهانگردی

اهمیت و ضرورت تحقیق:

قرن بیستم همراه با دگرگونیها و تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی درون خود سده انقلاب جهانی توریسم است. انقلابی در صنعت تولید بازرگانی و تبلیغات توریسم که این صنعت را از زمره بزرگترین و سودآورترین صنایع درآورده است. افزایش  عمومی درآمد کشورهای صنعتی و پذیرفتن قوانین اجتماعی، پیشرفت صنایع حمل و نقل و کاهش هزینه های سفر ازجمله عواملی است که باعث گسترش سیرو سیاحت بین المللی می گردد. سفر به دیگر نقاط می تواند عامل مهم پیشرفت اجتماعی و فرهنگی تلقی شود جذب جهانگردی

اهداف پژوهش:

  • به کاربردن اطلاعات و تکنیک های بدست آورده در دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
  • توجه و شناخت مشکلات و تنگناهای شهرستان کلیبر به عنوان یک منطقه از نظر توریستی ا عم از توریست گذری و توریست اقامتی
  • بررسی وضع موجود و شناخت توانها و پتانسیل های شهرستان کلیبر اعم از طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی.

ایده برای جذب گردشگری

تعریف جهانگرد از دیدگاههای مختلف:

اریک کوهن جهانگرد یا گردشگر را چنین بیان می کند یک مسافر داوطلب و موقت که امید لذت بردن از یک تجربه متنوع و تازه طی سفر دوسره نسبتاً طولانی و غیر تکراری به مسافرت می پردازد. (لی، جان ۱۳۷۸، ص ۵) در یکی از نخستین کتبی که در مورد جهانگردی در سال ۱۹۳۳ (f.w. ogivie) انتشار یافت جهانگرد به کسی اطلاق شده است که دو شرط در باره او مصداق داشته باشد: اول آنکه از محل اقامت خود برای مدتی کمتر از یک سال دور بوده دوم آنکه در محل جدید کسب درآمد ننماید. (الوانی، مهدی و همکاران ۱۳۷۳، ص ۱۸) جذب جهانگردی

اهمیت برنامه ریزی جهانگردی:

برای دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه جهانگردی برنامه ریزی در تمام سطوح ضروری است. تجربه بسیاری از مناطق جهانگردی در دنیا و در دراز مدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواند بدون ایجاد مشکلاتی مهم فواید به همراه آورد و بازارهای جهانگردی رضایت بخش را حفظ کند. مکانهای که در آنها گردشگری بدون برنامه ریزی توسعه می یابد.اغلب دچار مشکلات اجتماعی و محیطی می شوند این مسائل برای ساکنان زیان آور و برای بسیاری از جهانگردان ناخوشایند است و موجب مشکلاتی در دادو ستد و کاهش منافع اقتصادی می شود

نتیجه گیری:

برای نتیجه گیری از یافته های تحقیق در این بخش براساس اینکه دراین تحقیق برای بررسی موانع جذب جهانگران مدل مطلوبی تهیه وبا مدل وضع موجود مورد مقایسه قرار گرفت وبه این نتیجه رسید که در همه متغیرهای تحقیق تفاوت معمانی داری بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب وجود دارد ومیانگین رتبه ها درهمه متغیرها حکایت از فاصله وضعیت موجود از وضعیت مطلوب می باشد پس متغیرهایی که بیش ترین تأثیر در جذب وعدم جذب جهانگردان دارد به صورت کمی وکیفی مورد ارزیابی قرار گرفت وفرضیات مورد نظر، مورد تأیید قرار گرفت وبین متغیرهای مستقل ووابسته رابطه  معنی داری وجود دارد. جذب جهانگردی

خلاقیت در جذب گردشگری

بررسی برخی از عوامل مؤثر بر عدم جذب جهانگردان به کشور »

۱ – عدم ارتقای کمیت و کیفیت آموزشی مردم نسبت به جهانگردان از طریق
رسانه های گروهی

با پیشرفت روزافزون رسانه های گروهی از قبیل رادیو ، تلویزیون ، کتاب ، روزنامه ، مجله و سینما سطح آگاهی از امکانات بالقوه و بالفعل گذران اوقات فراغت و جهانگردی بالا رفت علاوه بر اینها افکار روشنفکران در مورد بهبود بخشیدن به وضع کلی اجتماعی خود و ضرورت دوری از محیط کار و فشارها و ناراحتیهای عصبی ناشی از تکامل و توسعه صنعتی و اشاعه زندگی ماشینی ، همگی باعث شد که جهانگردی به عنوان یک پدیده اجتماعی شناخته شده و توجه خاصی به آن مبذول گردد .

ارائه پیشنهادات لازم برای جذب جهانگردان به کشور »

۱ ) رفع موانع :

همواره در تمام صنایع نخستین اقدام جهت توسعه و رشد آن صنعت رفع موانع است . بدیهی است در این راستا ابتدا باید شناخت لازم از موانع داشته باشیم که قطعاً با بررسی هایی که در چند سال گذشته صورت گرفته این عوامل کاملاً برای همه دست اندرکاران شناخته شده است . به طور کلی برای رفع موانع اقدامهای زیر ضروری به نظر می رسد :

« منابــع و مآخــذ »

۱ – آرون ، ریمون ، مراحل اساسی در اندیشه جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام ، انتشارات علمی فرهنگی چاپ چهارم ، تهران ۱۳۷۷ .

۲ – آبرکرامبی ، نیکلاس ، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن پویا ، انتشارات چاپ بخش ، تهران ۱۳۷۲ .

۳ – آمارنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ، ۱۳۷۹ .

.

 

 

نظرات بسته شده است.