اضطراب و استرس – میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد و سراسری – پرشین مقاله

 

 

اضطراب و استرس

اضطراب و استرس سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟

مطلب مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری مشتمل ۱۴۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه۹

۱-۲ بیان مسئله ۱۴

۱-۳ اهداف و ضرورت پژوهش ۱۶

۱-۴سوالات پژوهش ۱۷

۱-۵فرضیه های پژوهش ۱۷

۱-۶ متغیرهای پژوهش ۱۸

متغیرهای مستقل ۱۸

متغیرهای وابسته ۱۸

۱-۷تعاریف مفهومی ۱۸

۱-۸تعاریف عملیاتی۱۹

فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق

۲-۱ دیدگاه و و نظریه ها در رفتار ناسازگار۲۱

۲-۳ اختلالات اضطرابی۳۸

۲-۳-۱ اضطراب تعمیم یافته۳۹

۲-۳-۲ وسواس فکری – عملی۴۰

۲-۳-۲-۱ ویژگی های اختلالات وسواس۴۲

۲-۴ علل اختلالات اضطرابی (از دیدگاه های مختلف۴۳

۲-۴-۱ دیدگاه زیست شناختی۴۴

۲-۴-۲ دیدگاه روان پویایی۴۴

۲-۴-۳ دیدگاه رفتار گرایی۴۷

۲-۴-۴ دیدگاه شناختی۴۹

۲-۴-۵ دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی۵۲

۲-۴-۶ دیدگاه اجتماعی۵۷

۲-۵ تفاوت ها و تشابهات اختلالات اضطرابی ۵۷

۲-۶ درمان اختلالات اضطرابی۵۷

۲-۶-۱ دیدگاه زیست شناختی۵۷

۲-۶-۲ دیدگاه تحلیل روانی۵۸

۲-۶-۳ دیدگاه یادگیری۵۹

۲-۶-۴ دیدگاه شناختی۶۱

۲-۷ وسواس – اجباری۶۴

۲-۸ ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی۶۷

۲-۹ نظریه ها و درمان اختلال وسواس فکری – عملی۶۸

۲-۹-۱ نظریه های روان کاوی در رابطه با OCD 73

۲-۹-۲ نظریه های رفتاری و شناختی۷۴

۲-۹-۳ درمان روانکاوی۷۵

۲-۹-۴ درمان رفتاری هیجانی خردمندانه ۷۶

۲-۹-۶ درمان بیولوژیکی۷۷

۲-۱۱ تشخیص اختراقی OCC 81

۲-۱۲ فوبی (ترس مرضی۸۲

۲-۱۲-۱ فوبی های خاص۸۳

۲-۱۳ نظریه ها و درمان فوبی خاص۸۸

۲-۱۴ بیماری جسمانی یا اختلال جسمانی شکل ۹۵

۲-۱۵ اختلال جسمانی کردن و اختلال های مربوط۹۸

۲-۱۶ ویژگی های تشخیص اختلال جسمانی کردن۱۰۱

۲-۱۷ نظریه ها و درمان اختلال جسمانی شکل ۱۰۲

۲-۱۸خود بیمارانگاری از لحاظ روانپزشکی ۱۰۷

۲-۱۸-۱دلایل آغاز بیماری ۱۰۸

۲-۱۸-۲ سابقه ی مشکل و شیوع آن ۱۰۹

۲-۱۸-۳ سیر بیماری۱۱۱

فصل سوم روش تحقیق

جامعه آماری ۱۱۶

نمونه و روش نمونه گیری ۱۱۶

روش اجرا ۱۱۶

ابزار اندازه گیری ۱۱۷

نمونه گیری آزمون ۱۱۷

اعتبار آزمون ۱۱۸

پایانی آزمون ۱۱۹

روش جمع آوری اطلاعات ۱۲۱

روش آماری ۱۲۱

فصل چهارم

مقدمه ۱۲۳

مقایسه میاگین ها ۱۲۴

آزمون فرضیه ۱۲۴

فصل پنجم

نتیجه گیری ۱۳۰

محدویت ها و پیشنهادات۱۳۲

پیوست  ۱۳۴

مقاله  در پرشین مقاله مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه میزان اضطراب در بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری را در زیر می توانید ببینید. 

چکیده پژوهش :

اضطراب و استرس سوال پژوهشی این است که آیا بین میزان اضطراب وسواس ، ترس مرضی شکایات جسمانی، در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه های آزاد و سراسری تفاوت معناداری وجود دارد یا ندارد ؟

مقدمه :

اضطراب و استرس انسان روزانه تحت فشارهای گوناگون قرار می گیرد ، نگرانی در تمام نشدن کار به موقع و سر وقت نرسیدن و انجام ندادن مسئولیت محوله و هزاران مورد دیگر ، حال این که انسان چگونه تحت این گونه فشارها واکنش از خود نشان می دهد . موضوعی است که از دیرباز ذهن روان شناسان را به خود مشغول کرده است .

بیان مسئله

عصر ما را عصر اضطراب نامگذاری کرده اند . در چنین عصری تظاهرات همراه با اضطراب مانند ترس وسواس ، ترس های مرضی و شکایات جسمانی که ریشه ی آن ها در داشتن اضطراب می باشد بسیار فراوان است .

ضرورت پژوهش :

اضطراب و استرس چون جوانان دانشجو و متخصص فعال ترین و بهترین جامعه هستند که در آینده اداره ی بخش هایی از جامعه را به دست می آورند و به همین علت باید بیشتر مورد توجه باشند .

اختلالات اضطرابی

اضطراب که نوعی احساس ترس و ناراحتی بی دلیل است ،نشانه ی بسیاری از اختلالات روان شناختی محسوب می گردد که اغلب به وسیله ی رفتارهای دفاعی مانند فرار از یک موقعیت ناخوشایند یا انجام یک عمل طبق نظم وآیین کاهش می یابد .

اضطراب تعمیم یافته

اضطراب و استرس ویژگی عمده این احتمال ترس از آینده است .این ترس بی اساس بود و به موضوع معینی مربوط نمی شود .به طوری که هر آن ممکن است بیمار ترس از موضوعی خاص مانند بیماری فرزند ،مرگ همسر ،اخراج از کار و از این قبیل را نام ببرد و از رخ نمودن حوادث نامعلومی که اساس و پایه ی واقعی ندارند در هراس باشد

وسواس فکری وعملی

در وسواس فکری وعملی به نظر می رسد که شخص مجبور است درباره ی چیزهایی فکر کند که همواره آرزو می کند بتواند راجع به آنها نیندیشد .یا ناچار است اعمالی را انجام دهد  که دایما به خود می گوید :ای کاش می توانستم آن ها را انجام ندهم .

تفاوتها و تشابه های اختلالات اضطرابی

اضطراب و استرس تشابه اصلی اختلالات اضطرابی، ترس است که هم در اضطراب، هم در خوبی،‌وهم در وسواس ملاحظه می شود. به همین دلیل است که این سه اختلال را اختلالات اضطرابی نامیده اند.

ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی

وسواسهای فکری- عملی که مشخصه ی OCD هستند، زندگی را بسیار مختل می کنند و فرد را در چرخه ی فکر و رفتار ناراحت کننده و اضطراب آور گرفتار می سازند. نشانه های ocd وقت گیر،  غیرصنعتی و پریشان شده هستند و فرد نومیدانه ارزوی متوقف کردن آنها را دارد. اضطراب و استرس

درمان ها برای اختلال وسواس فکری – عملی:

درمان اختلال وسواس فکری و عملی که یکی از مشکل ترین مسائل روانی است بسیار دشوار می باشد. برای مثال یک مطالعه پیگیر چهل ساله اخیر، نشان داد که فقط ۲۰ درصد بیماران به طور کامل بهبود حاصل کردند، روش های درمانی عمده اثرات متفاوتی بر این اختلال داشته اند.

درمان رفتاری هیجانی خردمندانه:

اضطراب و استرس بعضی از شواهد از کفایت درمان رفتاری هیجانی خردمندانه در کاهش دادن اختلال وسواس فکری- عملی حمایت می کند، هدف این است که به بیماران کمک کنیم تا از این اعتقاد دست بکشند که رفتار ما باید همان طوری باشد که آن ها می خواهند باشد یا اینکه عملی از جانب ایشان مطلقاً باید به یک نتیجه ی کامل منجر شود.

فوبی (ترس مرضی)

اضطراب و استرس همه از برخی اشیاء ، موقعیت ها، یا جانوران می ترسند . شاید شما با دیدن عنکبوت، حیوان جونده ، یا مار ، خود را عقب بکشید یا شاید نگاه کردن از یک محل مرتفع باعث شود بلرزید یا دچار حالت تهوع شوید امکان دارد ایستادن درراهرویی شلوغ باعث شود احساس ناراحتی کنید و به دنبال فضایی باز بگردید .

هانز کوچولو(مورد مشهوری از فوبی)

اضطراب و استرس یک مورد کلاسیک (سنتی) فوبی که در ۱۹۰۹ توسط فروید گزارش شده مربوط به پسر بچه ای ۵ ساله به نام هانز است که از اسب سفید می ترسد و بدین ترتیب جرأت نداشت که از خانه خارج شود.

ویژگی های تشخیصی اختلالات جسمانی

این تشخیص برای افرادی مقرر می شود که حتی قبل از رسیدن به ۳۰ سالگی، سالها شکایتهای جسمانی متعددی داشته اند و برای رفع آن ها درصد برآمده اند یا در زمینه های اجتماعی، شغلی، یا سایر زمینه های مهم زندگی، دچار اختلالهایی شده اند.

ابزاراندازه گیری:

جهت انجام پژوهش از پرسش نامه SCL90R استفاده شد. این آزمون دارای ۹۰ سوال است که توسط واحد تحقیقات روانی بالینی به وجود آمد و دارای طرحی به این صورت است که دراصل الگوهای علائم روانی بیماران جسمی و روانی را منعکس می سازد.

نتیجه گیری

در این قسمت به نتیجه گیری نهایی از تحقیق پرداختیم.

هدف کلی از پژوهش حاضر، تعیین وضعیت دانشجویان سراسری و آزاد در سال ۸۸-۱۳۸۷ مشغول به تحصیل می باشند، متغیرهای مورد پژوهش اضطراب و استرس ، خوبی (ترس مرضی) ، خود بیمار انگاری می باشد. بدین منظور یک نمونه ی ۹۰ نفری که ۴۵ نفر از دانشجویان سراسری و ۴۵ نفر از دانشجویان آزاد، مشغول به تحصیل می باشند، به صورت روش تصادفی برگزیدیم.

منابع فارسی

  • آزاد، حسین (۱۳۷۷) ، آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات رشد.
  • اتکینسون، ریتا، ل – اتکینسون ، ریچارد ، س- وهیلگارد، ارنست، د (۱۳۸۴) ، زمینه ی روانشناسی براهنی، محمدتقی و همکاران (جلد اول) ، انتشارات رشد.
  • شاملو، سعید (۱۳۷۸) ، بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد.
  • سلیکمن و روزنهان (۱۳۸۵) ، آسیب شناسی روانی (جلد ۱)، ترجمه سیدمحمدی، یحیی، تهران، نشر ساوالان.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

 

 

نظرات بسته شده است.