آنتروپومتریک – رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوت – پرشین مقاله

آنتروپومتریک

آنتروپومتریک علوم ورزشی در پی گسترش وسیع خود در زمینه های مختلف توانسته است راهکارهای تازه ای را برای پیشرفت عملکرد ورزشی ورزشکاران مطرح نمایند که به موجب آن امکان دستیابی به موفقیت ها آسان و سریع تر گردد.

مطلب رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری مشتمل۱۶۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱)  مقدمه ۲

۱-۲)  بیان مسأله۴

۱-۳)  ضرورت و اهمیت تحقیق۷

۱-۴)  اهداف تحقیق۹

۱-۴-۱)  هدف کلی۹

۱-۴-۲)  اهداف اختصاصی۹

۱-۵)  فرضیه های تحقیق۱۰

۱-۶)  پیش فرض های تحقیق۱۲

۱-۷)  محدودیت های تحقیق۱۲

۱-۸)  نحوه رعایت نکات اخلاقی۱۳

۱-۹)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی۱۳

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۲-۱)  مقدمه۱۷

۲-۲)  مبانی نظری تحقیق۱۸

۲-۲-۱)  کنترل پوسچرال۱۸

۲-۲-۲)  سیستم های کنترل پوسچر۲۱

۲-۲-۳)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا۲۳

۲-۲-۴)  راست قرار گرفتن بدن۲۴

۲-۲-۵)  تون عضلانی۲۵

۲-۲-۶)  تون پوسچرال۲۵

۲-۲-۷)  محدوده تعادل در زمان ایستادن۲۷

۲-۲-۸)  راهبردهای فعال۲۸

۲-۲-۹)  تعادل قدامی- خلفی۲۹

۲-۲-۱۰)  راهبرد لگن۳۱

۲-۲-۱۱)  راهبرد گام برداشتن۳۲

۲-۲-۱۲)  تعادل داخلی- خارجی۳۴

۲-۲-۱۳)  سازگاری راهبرد حرکتی۳۴

۲-۲-۱۴)  بیومکانیک های تعادل۳۶

۲-۲-۱۵)  فیزیولوژی تعادل۳۷

۲-۲-۱۶)  سیستم بینایی و کنترل تعادل۳۹

۲-۲-۱۷)  سیستم دهلیزی و تعادل۴۱

۲-۲-۱۸)  سیستم حس عمقی و تعادل۴۴

۲-۲-۱۹)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل۴۵

۲-۲-۲۰)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل۵۰

۲-۲-۲۱)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن۵۱

۲-۳)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف۵۲

۲-۴)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی۵۳

۲-۵)  ارزیابی ترکیب بدنی۵۷

۲-۵-۱)  شاخص توده بدن۵۸

۲-۵-۲)  درصد چربی۵۸

۲-۶)  تیپ بدنی۵۹

۲-۶-۱)  فربه پیکری۵۹

۲-۶-۲)  عضلانی پیکری۵۹

۲-۶-۳)  لاغر پیکری۶۰

۲-۷)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل۶۱

۲-۸)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران۶۳

۲-۹)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور۶۵

۲-۱۰)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور۶۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱)  مقدمه۷۱

۳-۲)  نوع تحقیق۷۲

۳-۳)  جامعه آماری۷۲

۳-۴)  نمونه آماری۷۲

۳-۵)  متغیرهای تحقیق۷۲

۳-۶)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی۷۳

۳-۷)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا۷۷

۳-۸)  دستکاری دشواری تکلیف۸۳

۳-۹)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق۸۴

۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق۸۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۴-۱) مقدمه۸۶

۴-۲)  بررسی توصیفی داده ها۸۷

۴-۳)  آزمون فرضیه های پژوهش۹۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱)  مقدمه۱۱۹

۵-۲) خلاصه تحقیق۱۱۹

۵-۳)  تفسیر نتایج۱۲۰

۵-۴)  نتیجه گیری۱۲۶

۵-۴)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق۱۲۶

۵-۵) پیشنهادهای آتی برای محققین۱۲۷

فهرست منابع۱۲۸

مقاله رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری را در زیر می توانید ببینید.

مقدّمه

آنتروپومتریک علوم ورزشی در پی گسترش وسیع خود در زمینه های مختلف توانسته است راهکارهای تازه ای را برای پیشرفت عملکرد ورزشی ورزشکاران مطرح نمایند که به موجب آن امکان دستیابی به موفقیت ها آسان و سریع تر گردد.

تعریف واژه های عملیاتی

تعادل: حفظ راستای پوسچر بدن، به طوری که خط عمودی پوسچر بدن از مرکز ثقل و مرکز سطح اتکاء بگذرد. تعادل دو جنبه دارد: الف)جهت راستای پوسچر ب) حفظ این جهت به طور عمودی با حداقل نوسانات (۹).

سیستم های کنترل پوسچر و عوامل حفظ تعادل

آنتروپومتریک ولاکوت، شاموی-کوک(۱۹۹۰) اظهار نمودند که جهت دستیابی به اهداف تعادلی، عوامل عصبی چندگانه و عوامل بیومکانیکی هماهنگ با یکدیگر عمل می کنند. آنها فهرستی از اجزای مختلفی که احتمالاً نقش مؤثری را در کنترل تعادل فرد دارند تهیه کردند.

 آنتروپومتریک چیست؟

در وضعیت ایستاده بعضی از عضلات ضدجاذبه در حین ایستادن تغییر می کنند و بدین ترتیب با نیروی جاذبه مقابله می شود. این افزایش سطح فعالیت در عضلات ضدجاذبه را تون پوسچرال می نامند.

تعادل داخلی – خارجی

آنتروپومتریک تحقیقات اولیه در بررسی راهبردهای کنترل تعادل، فقط در جهت قدامی– خلفی بررسی کرده اند. پژوهش های اخیر، نشان داده است که راهبردهایی هم برای کنترل تعادل در سطح میانی– جانبی مورد استفاده قرار می گیرند. این بدان علت است که برای حفظ تعادل، نیروها در مفاصل و جهات مختلف فعال شوند.

بیومکانیک های تعادل

اجزای اصلی بیومکانیک های تعادل، ثبات و پویایی می باشند. اگر یک شخص در وضعیت ایستاده، حرکت مداومی دارد یا اینکه در وضعیت تحرک (مثل یک دونده) فواصل ثبات و پایداری را به خود می گیرد.

ابعاد آنتروپومتریک بدن انسان

سیستم بینایی و کنترل تعادل طبیعی

آنتروپومتریک درون دادهای حس بینایی در راست نگه داشتن پوسچر و جهت یابی کمک می کنند. اصلاح ارادی و غیرارادی پوسچر نیز از طریق افزایش درون دادهای بینایی امکان پذیر می باشد (۹۸).

طبق نظریه کلی، سیستم بینایی دارای دو عملکرد می باشد. یکی دیدن اشیاء در محیط اطراف که توسط تحریک میدان دید مرکزی به وجود می آید و دیگری تشخیص موقعیت بدن نسبت به محیط اطراف که این اطلاعات توسط میدان دید محیطی دریافت می گردد.

رابطه تعادل و دشواری تکلیف

نتایج تحقیقات، نشان می دهند که بخش اعظمی از منابع محدود توجهی فرد در شرایط تکلیف دشوار نسبت به شرایط تکلیف آسان درگیر خواهد شد. به عبارتی دیگر، مطالبات توجهی مربوط به کنترل پوسچر تحت تأثیر دشواری تکلیف تعادلی قرار دارند.

ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل

در افراد سالم، محدوده های ثبات پوسچرال توسط عوامل مکانیکی شامل هر دوی خصوصیات فردی و محیطی مشخص می گردند. جدا از سن و جنس، ویژگی های بدنی نیز ثبات پوسچرال را تحت تأثیر قرار می دهند

ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران

آنتروپومتریک افرادی که به طور مرتب تمرین می کنند دارای اسکلت قوی تر، ماهیچه های قدرتمندتر، مقاومت بیشتر و مفاصل متحرک تر در مقایسه با همسالان غیرفعال خود هستند. ورزشکاران نیز دارای چربی کمترند. آنها در فعالیت های خود دارای عکس العمل سریع تر بوده و می توانند در آزمونهای ذهنی به نتایج بهتری دست یابند و از لحاظ بدنی از جثه قوی تر برخوردارند (۳، ۲۲).

شاخص های آنتروپومتریک چیست

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

آنتروپومتریک گرشاسبی (۱۳۸۰)، در بررسی و مقایسه تعادل در سالمندان مرد ورزشکار و غیرورزشکار که هدف از آن ” بررسی تعادل ایستا و پویای سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار و همچنین بررسی ارتباط برخی از ویژگی های جسمانی- حرکتی با تعادل پویا و ایستا ” بوده نتایج بیانگر این مطلب است که گروه سالمندان مرد ورزشکار در تعادل پویا و ایستا از گروه غیرورزشکار بهتر بوده اند (۱۵).

نمونه آماری و نحوه انتخاب آزمودنی ها

در تحقیق حاضر، ۱۰۲ نفر دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد شامل ۵۰ دختر و ۵۲ پسر از جامعه مورد نظر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در آزمون شرکت نمودند. آزمودنی ها سابقه بیماری عصبی- عضلانی نداشته و از نظر بینایی مشکلی نداشتند.

منابع:

۱) آزرم، طالب، برجیان، لیلا، سلطانی، نپتون، رستمی، احمد. شناخت و اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن انسان. انتشارات کنکاش، ۱۳۷۹.

۲) آفرینش، اکبر. بررسی قابلیت های جسمانی داوطلبان ورود به دانشکده تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۰.

۳) ام. هی وود، کاتلین. رشد و تکامل حرکتی در طول عمر. ترجمه نمازی زاده، مهدی و اصلانخانی، محمدعلی. انتشارات سمت. تهران، ۱۳۷۷.

۴) بهبودی، زهره. بررسی ارتباط بین برخی اندازه های آنتروپومتریک با رکورد ۱۰۰ متر تخصصی شناگران دختر ۱۸-۱۳ ساله منتخب استان خراسان. رساله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد مشهد، ۱۳۸۲.

۵) جک.اچ. ویلمور، دیوید.ال. کاستیل. فیزیولوژی ورزشی و فعالیت های بدنی. ترجمه معینی، مینا، رحمانی نیا، فرهاد، رجبی، حمید، علی نژاد، حمید، سلامی، فاطمه. انتشارات مبتکران، ۱۳۷۷.

۶) رابرت، کارولا، جان، پی هارلی، چارلز، آروباک. آناتومی و فیزیولوژی انسان. ترجمه مهدوی، واعظ و تکلیان، محمدرضا. انتشارات دانشگاه شاهد، ۱۳۷۶.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته علوم تربیتی مقالات رشته ورزش

نظرات بسته شده است.