تمرین هوازی – تاثیر ۱۰ هفته تمرین هوازی به انسولین مردان بزرگسال سندرم داون – پرشین مقاله

تمرین هوازی

تمرین هوازی سندرم داون شایع ترین علت ژنتیکی شناسایی شده ناتوانی ذهنی است .بیش از ۱ میلیون نفر مبتلا به سندرم داون در جهان زندگی می کنند. این سندرم که به طور طبیعی در اثر تریزومی کروموزوم ۲۱ به وجود می آید،(۲) فراوان ترین ناهنجاری کروموزومی در نوزادان زنده متولد شده است. این بیماران به طور معمول دارای عقب ماندگی ذهنی هستند و این سندرم به تنهایی سهم عمده ای از عقب ماندگی های ذهنی انسان را به خود اختصاص می دهد

مطلب تاثیر ۱۰ هفته تمرین هوازی بر روی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان بزرگسال سندرم داون مشتمل۱۲۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و معرفی

۱-۱ مقدمه ..۱

۲-۱ بیان مسئله و موضوع تحقیق ..۵

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ..۷

۴-۱ اهداف تحقیق۹

۱-۴-۱ هدف کلی۹

۲-۴-۱ هدف‌های اختصاصی ۹

۵-۱ فرضیه‌های پژوهش ۹

۶-۱ پیش فرض های پژوهش ۱۰

۷-۱ محدوده پژوهش ۱۰

۸-۱ محدودیت‌های پژوهش ۱۱

۹-۱ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق ۱۱

۱-۹-۱ تمرین هوازی  ۱۱

۲– ۹–۱ مردان دارای سندرم داون۱۱

۳– ۹–۱  لپتین ۱۱

۴– ۹–۱ آدیپونکتین ۱۲

۵–۹–۱ مقاومت به انسولین ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲ مقدمه ۱۳

۲-۲ مبانی نظری پژوه۱۳

۱–۲–۲ سن مادر و سندرم داون ۱۵

۳– ۲–۲ سن پدر و سندروم داون ۱۷

۴– ۲–۲ عوامل هورمونی و اختلال کروموزومی ۱۸

۵– ۲–۲ سندرم داون و بررسی های آزمایشگاهی ۱۹

۳–۲ مشکلات طبی مربوط به افراد سندرم داون ۱۹

۱– ۳–۲ تغییرات پوست و مو ۱۹

۲–۳–۲ اختلالات بینایی ۲۰

۳–۳–۲ ضعف شنوایی ۲۰

۴– ۳–۲ اختلال عملکرد تیروئید ۲۰

۵–۳–۲ دیابت ۲۰

۶–۳–۲ مشکلات اسکلتی عضلانی ۲۰

۷–۳–۲ ناهنجاری های قلبی و تنفسی ۲۰

۸– ۳–۲ پرولاپس دریچه میترال ۲۱

۹–۳–۲ یائسگی ۲۱

۴–۲چاقی ۲۲

۱–۴–۲ علل چاقی ۲۲

۲–۴– ۲ چاقی در افراد مبتلا به سندروم داون ۲۲

۲–۴–۳ عوارض چاقی و بیماری های مرتبط با آن ۲۳

۵–۲ بافت چربی بدن ۲۳

۱–۵–۲ بافت چربی به عنوان یک اندام درون ریز ۲۴

۶–۲ لپتین محصول ژن چاقی ۲۵

۱–۶–۲رسپتورهای لپتین ۲۶

۲–۶–۲ عوامل اثر گذار بر میزان لپتین ۲۷

۳–۶–۲ نقش لپتین در چاقی ۲۸

۴–۶–۲ میزان لپتین در میان کودکان مبتلا به سندرم داون ۲۸

۵–۶–۲ لپتین و بیماری ها ۲۹

۶–۶–۲ لپتین و ارتباط آن با انسولین ۲۹

۷–۶–۲ لپتین و فعالیت بدنی ۳۰

۷–۲ آدیپونکتین و نقش آن در بدن ۳۰

۱–۷–۲ عوامل اثر گذار بر غلظت آدیپونکتین پلاسما۳۰

۲–۷–۲ آدیپونکتین و ارتباط آن با چاقی ۳۱

۳–۷–۲ آدیپونکتین و ارتباط آن با بیماری ها ۳۱

۴–۷–۲ آدیپونکتین و فعالیت بدنی ۳۲

۵–۷–۲ آدیپونکتین و ارتباط آن با لپتین ۳۲

۶–۷–۲ آدیپونکتین و ارتباط آن با انسولین ۳۲

۸–۲ مقاومت به انسولین ۳۳

۱–۸-۲ رابطه فعالیت بدنی و مقاومت انسولینی ۳۳

۹–۲  اینترلوکین- ۶ و TNF- α و نقش آن ها در بدن ۳۴

۱۰–۲ مروری بر پیشینه پژوهش ۳۴

۱–۱۰–۲ سطح آدیپوکاین ها (لپتین، آدیپونکتین و مقاومت به انسولین) در گروه های مختلف انسانی۳۵

۱۱–۲ تاثیر تمرینات هوازی بر لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین ۳۷

۱–۱۱–۲ پژوهش های داخلی ۳۷

۲–۱۱–۲ پژوهش های خارجی ۴۰

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-۳ مقدمه……۴۶

۲-۳ روش پژوهش در مراحل اجرای آن۴۶

۳-۳ جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه ۴۶

۱-۳-۳ جامعه آماری ۴۶

۲-۳-۳ نمونه آماری ۴۷

۴-۳ متغییرهای پژوهش۴۷

۱-۴-۳ متغیر مستقل ۴۷

۲-۴-۳ متغیر وابسته ۴۷

۵-۳ ابزار و وسایل اندازه گیری۷

۶-۳ چگونگی جمع آوری اطلاعات۴۸

۷-۳ اجرای پروتکل تمرینی۴۹

۸-۳ روش های آماری۵۰

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۱-۴ مقدمه  ۵۱

۲-۴ آمار توصیفی ۵۱

۱-۲-۴ توصیف آزمودنی ها ۵۱

۲-۲-۴ توصیف آماری سطوح لپتین سرم ۵۱

۳-۲-۴ توصیف آماری سطوح آدیپونکتین سرم ۵۲

۴-۲-۴ توصیف آماری سطوح شاخص مقاومت به انسولین ۵۲

۳-۴ آمار استنباطی ۵۳

۱- ۳-۴  آزمون فرضیه‌ها ۵۳

فصل پنجم : بیان نتایج ، بحث و تفسیر یافته ها

۱-۵ مقدمه ۵۷

۲-۵ لپتین ۵۷

۳-۵ آدیپونکتین ۶۱

۴-۵ شاخص مقاومت به انسولین  ۶۳

۵-۵ رابطه لپتین با آدیپونکتین  ۶۴

۶-۵ رابطه لپتین با شاخص مقاومت به انسولین ۶۵

۷-۵ رابطه آدیپونکتین با شاخص مقاومت به انسولین ۶۶

۸-۵ نتیجه گیری ۶۷

۹-۵ پیشنهادات ۶۸

الف) پیشنهادات برخاسته از پژوهش ۶۸

ب) پیشنهادات برای پژوهشگران آینده ۶۹

فهرست منابع ومآخذ ۶۹

پیوست ها وضمائم

پیوست الف: پرسشنامه سلامت عمومی و تاریخچه پزشکی ۸۹

پیوست ب: پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی( سنین ۷۹-۱۵ سال) ۹۲

پیوست ج: پرسشنامه بین المللی سنجش میزان  فعالیت بدنی ۹۳

پیوست د : رضایت نامه۹۹

پیوست هـ : چک لیست ۱۰۰

چکیده انگلیسی ۱۰۱

مقاله تاثیر ۱۰ هفته تمرین هوازی بر روی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان بزرگسال سندرم داون در پرشین مقاله موجود می باشد برای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله تاثیر ۱۰ هفته تمرین هوازی بر روی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان بزرگسال سندرم داون را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

تمرین هوازی سندرم داون شایع ترین علت ژنتیکی شناسایی شده ناتوانی ذهنی است .بیش از ۱ میلیون نفر مبتلا به سندرم داون در جهان زندگی می کنند. این سندرم که به طور طبیعی در اثر تریزومی کروموزوم ۲۱ به وجود می آید،(۲) فراوان ترین ناهنجاری کروموزومی در نوزادان زنده متولد شده است. این بیماران به طور معمول دارای عقب ماندگی ذهنی هستند و این سندرم به تنهایی سهم عمده ای از عقب ماندگی های ذهنی انسان را به خود اختصاص می دهد

بیان مسئله

تمرین هوازی شیوع روز افزون چاقی منجر به افزایش بیماری های همراه چاقی از جمله دیابت نوع دو، پرفشاری خون، بیماری های قلبی-  عروقی و سرطان های خاص می شود.  در مقایسه با افراد با وزن نرمال، شاید مهمترین جنبه مربوط به چاقی این باشد که این وضعیت به طور معنی داری باعث افزایش میزان مرگ و میر می شود.(

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

تمرین هوازی مسئله ی معلولیت و عقب ماندگی ذهنی و حرکتی، و به طور کلی، هر گونه ناتوانی که در یک فرد دیده می شود و او را از سایر افراد عادی جدا می کند، موضوعی است که هر انسانی در جامعه با آن آشناست؛ اما این موضوع یکی از موضوعاتی است که همیشه با خود حس غم و ناخرسندی به همراه دارد و اغلب انسان ها قصد دارند از این پدیده فرار کنند و نمی خواهند با آن رو به رو شوند.

چاقی در افراد مبتلا به سندرم داون

تمرین هوازی بخش قابل توجهی از بزرگسالان مبتلا به DS ، بر اساس معیار شاخص توده بدن(BMI) دارای اضافه وزن یا چاقی هستند. گزارش ها نشان می دهد ۴۵-۷۹ ٪ از مردان و ۵۶-۹۶ ٪ از زنان باDS  اضافه وزن دارند.(۱۱۹-۱۲۲) دلیل افزایش خطر ابتلا به چاقی در این افراد نامشخص است، اما مکانیسم های متعددی، از جمله کاهش سرعت سوخت و ساز در حالت استراحت(۱۲۳،۱۲۴) و تفاوت در الگوهای فعالیت بدنی پیشنهاد شده است

عوارض چاقی و بیماری های مرتبط با آن

چاقی یکی از عوامل مهم خطرزای بیماری های قلبی عروقی و نارسایی های متابو لیک است .این عارضه خطر ابتلا به بیماری های گوناگون از قبیل خطر حمله قلبی، آرتروز، دیابت نوع دو، سکته ی مغزی، فشارخون بالا و سایر بیماری ها را افزایش می دهد.(۱۲۷)

بافت چربی بدن

بافت چربی نوع ویژه ای از بافت همبندی است که اکثریت سلول های تشکیل دهنده این بافت از سلول های چربی یا آدیپوسیت ها تشکیل گردیده است. این سلول ها به دو حالت منفرد و یا دسته جمعی در بافت چربی قابل روئیت هستند.

بافت چربی به عنوان یک اندام درون ریز

برخلاف گذشته که بافت چربی تنها به عنوان یک منبع ذخیره چربی در نظر گرفته می شد، هم اکنون مشخص شده است که از نظر بیولوژی، بافت چربی فراتر از یک ذخیره انرژی و یک بافت فعال است و نقش مهمی در فرآیندهای متعددی از طریق محصولات ترشحی خود و عملکرد غدد درون ریز دارد. عوامل ترشحی شناخته شده سلولهای چربی در پاسخ ایمونولوژیک، بیماری های عروقی و تنظیم اشتها نقش دارند

لپتین محصول ژن چاقی

مطالعات مختلف نشان داده اند که چاقی با تغییر سطوح هورمونهای اثرگذار در تعادل وزن و انرژی، مانند لپتین همراه است.(۱۴۲) لپتین، هورمون پروتئینی با ۱۶۷ اسید آمینه و توده مولکولی ۱۶ کیلو دالتون است که از بافت چربی بدن و توسط ژن چاقی موجود بر روی کروموزم ۷ تولید می شود.(۶۴،۱۴۳)

آدیپونکتین و نقش آن در بدن

آدیپونکتین فراوان ترین پروتئین مترشح از بافت چربی به گردش خون است. برخلاف دیگر سایتوکاین های منشاء گرفته از بافت چربی، دارای آثار ضدالتهابی، ضد آتروژنیک و ضد دیابت می باشد.(۱۸۷) غلظت پروتئین مذکور درپلاسما حدود ۵-۳۰ میکروگرم در میلی لیتر است، که حدود ۰۱/۰ % از کل پروتئین های پلاسما را تشکیل می دهد

آدیپو نکتین و ارتباط آن با چاقی

بر اساس گزارشات دانشمندان بین چاقی و خصوصیات وابسته به دیابت با ناحیه ای از کروموزوم ۳ که شامل ژن آدیپونکتین است ارتباط قابل توجهی وجود دارد به طوریکه ژن آدیپونکتین را عامل چاقی و بیماری های متابولیکی در انسان معرفی کرده اند.(۱۹۸)

 آدیپونکتین و فعالیت بدنی

تمرینات ورزشی قادرند با افزایش برداشت گلوکز توسط بافت های محیطی در پاسخ به ۱- اسیدوز،

۲- تجمع لاکتات،  ۳- افزایش  ورودی سمپاتو آدرنال،  ۴- هزینه  انرژی،  ۵- تخلیه گلیکوژن  و

۶- مهار گلیکولیز، حساسیت انسولینی را بهبود بخشیده و منجر به افزایش آدیپونکتین پلاسما گردد.(۲۰۵)

مقاومت به انسولین

مقاومت به انسولین یک وضعیت متابولیکی است که در طی آن میزان پاسخدهی بافت ها به مقادیر فیزیولوژیک انسولین کمتر از حالت طبیعی می باشد.(۶۷،۶۴) وجود مقاومت به انسولین و هیپرانسولینما در کودکان چاق می تواند نشانگر آن باشد که منشاء ایجاد این وضعیت را باید در دوران قبل از بلوغ جستجو کرد.(۲۱۸)

رابطه فعالیت بدنی و مقاومت انسولینی

کاهش تحمل گلوکز و مقاومت انسولینی در ارتباط با چاقی بررسی شده و نشان داده شده است که فعالیت بدنی و ورزش اثر مطلوبی روی کاهش مقاومت انسولینی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو دارد.(۴۴)

 اینترلوکین- ۶ و TNF- α و نقش آن ها در بدن

چاقی را به عنوان یک وضعیت التهابی خفیف معرفی می کنند زیرا شواهد فراوانی نشان می دهند که چاقی با افزایش سطوح پلاسمایی سایتوکاینهای التهابی همراه می باشد.(۲۲۱) یکی از این سایتوکاینها که سطوح آن در افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی، افزایش پیدا می کند، اینترلوکین- ۶ است.(۲۲۲)

مروری بر پیشینه پژوهش

سطح آدیپوکاین ها(لپتین، آدیپونکتین و مقاومت به انسولین) در گروه های مختلف انسانی

پاپاآنو درسال ۲۰۱۱ سطوح لپتین و آدیپونکتین پلاسما را در(۱۷۰)، کودک چاق سالم )۸۶ پسر، با میانگین سنی ۵/۱ ±۱۰سال( مورد مطالعه قرار دادند.

 روش پژوهش و مراحل اجرای آن

تمرین هوازی از آنجا که پژهش حاضر به بررسی متغیر مستقل بر روی وابسته پرداخت و شرایط اجرای پژوهش با توجه به ماهیت انتخاب آزمودنی ها به گونه ای بود که کنترل همه عوامل اثر گذار به طور دقیق برای پژوهشگر میسر نبود این پژوهش در زمره تحقیقات نیمه تجربی قرار دارد. پروتکل این پژوهش به صورتی برنامه ریزی شد که آزمودنی ها در یک گروه به انجام تمرینات هوازی پرداختند.

چگونگی جمع آوری اطلاعات

پس از هماهنگی با مسئولان مجموعه ورزشی استقلال ۱۵ نفر از پسران ۲۰-۳۰ سال دارای سندرم داون در محل سوله مجموعه ورزشی گرد آوری شدند، توضیحات لازم در خصوص انجام پژوهش، هدف آن و کاربردهای ممکن و خطرات احتمالی به آنها داده شد. سپس فرم رضایت نامه در بین آنها توزیع گردید (پیوست د) و افراد با راهنمایی محقق پرسشنامه سابقه پزشکی و آمادگی برای شروع فعالیت بدنی را به منظور جمع آوری اطلاعات زمینه تکمیل نمودند

اجرای پروتکل تمرینی

پس از همسان سازیها و اعمال محدودیتهای لازم و تعیین نمونه ی نهایی، ده نفر به عنوان گروه آزمودنی انتخاب شدند. در این تحقیق از تمرینات هوازی به عنوان برنامه‌ مداخله ای، بر اساس مطالعات صورت گرفته در این خصوص استفاده شد.

 لپتین

نتایج پژوهش های انجام شده در بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر سطوح لپتین ضد و نقیض و گیج کننده هستند. اگر چه عمده پژوهش ها بر کاهش معنی دار سطح لپتین پلاسما پس از اجرای تمرینات هوازی صحه می گذارند ولی در مطالعه حاضر، غلظت پلاسمایی لپتین پس از اجرای ۱۰ هفته تمرینات هوازی در مردان سندرم داون با تغییر معنی داری همراه نبوده است

آدیپونکتین

تمرین هوازی بنابر یافته های مطالعه حاضر اجرای ۱۰ هفته تمرین هوازی با تغییرات معنی داری در سطح آدیپونکتین پلاسما در مردان سندرم داون همراه نبوده است. نتایج مطالعه حاضر با یافته های جامورتاز ( ۲۰۰۶) که نشان داد تغییر معنی داری در سطح آدیپونکتین سرم به دنبال ۴۵ دقیقه تمرین با تقریبا ۶۵ % اکسیژن مصرفی بیشینه، وجود ندارد(۴۶) و یافته های کلی که پس از اجرای هشت هفته ای تمرین هوازی در کودکان دارای اضافه وزن عدم تغییرات معنی دار در سطوح آدیپوکاین ها را نشان داد، همسو می باشد.(۳۸)

شاخص مقاومت به انسولین

نتایج مربوط به شاخص مقاومت به انسولین در مردان سندرم داون (که با استفاده از HOMA-IR تعیین شد) پس از۱۰هفته فعالیت هوازی در مطالعه حاضر نشان داد، شاخص مقاومت به انسولین کاهش می یابد ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نمی باشد.

رابطه لپتین با آدیپونکتین

نتایج مطالعه حاضر ارتباط مثبت میان لپتین و آدیپونکتین را نشان داد در حالی که نتایج مطالعات ماتسوبورا، بو آسیدا، کریستین و پاپ مخالف یافته های پژوهش ما را نشان می دهند. ماتسوبورا نشان داد در زنان چاق و دارای اضافه وزن لپتین با آدیپونکتین رابطه منفی دارند.

رابطه لپتین با شاخص مقاومت به انسولین

چاقی به عنوان یک حالت مقاوم به انسولین شناخته شده و ارتباطی قوی با هیپر انسولینمیا و هیپرلپتینمیا دارد.(۲۷۰) نتایج پژوهش حاضر عدم همبستگی بین لپتین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سندرم داون پس از ۱۰ هفته فعالیت هوازی را نشان داد

نتیجه گیری

تمرین هوازی یافته های ما در مورد تاثیر ۱۰ هفته فعالیت هوازی در مورد مردان سندرم داون نشان داد که تغییر در سطوح آدیپوکاین ها، بویژه لپتین و آدیپونکتین به سختی انجام می شود. به گونه ای که تجزیه و تحلیل های آماری هیچ تغییر معنی داری در سطوح متغیرهای مورد بررسی نشان نداد. یافته های متناقض در پژوهش های مختلف می تواند در نتیجه عواملی از قبیل بیماری ها (به ویژه بیماری های قلبی – عروقی) تغییر در تعادل انرژی و متابولیسم اسید های چرب آزاد توجیه کننده باشد.

۹-۵ پیشنهادات

الف) پیشنهادات برخاسته از پژوهش

علی رغم اینکه نتایج معنی داری در مطالعه حاضر مشاهده نشد، اما همین نتایج سوالاتی را در ذهن پژوهشگر ایجاد کرد و در نتیجه، توصیه هایی در پایان به شرح زیر بیان می گردد که امیدوار است راه گشای پژوهش های آینده باشد.

۱ – بهتر است مطالعه ی حاضر با حجم نمونه ی بالاتر از افراد سندرم داون انجام شود چرا که تعداد اعضای نمونه می توانست بر نتایج آماری این مطالعه اثر گذار باشد.

منابع

[۱]. Morris K: Shift in priorities for Down’s syndrome research needed. Lancet 2008, 372:791-792.

[۲]. Lejeune J, Gauthier M, Turpin R. Etude des chromosomes somatiques de neuf enfants mongoliens. C R Acad Sci (Paris). 1959;248(11):1721-2.

[۳]. Hay DA. Essential behavior genetics. 1st ed, Landan, Blackwell Scientific Publication, 1985

[۴]. Nora JJ, Fraser FE. Medical genetics; principles and practice. 3rd ed, London, Lea & Febiger, 1989

[۵]. Canfi eld M, Ramadhani T, Yuskiv N et al: Improved national prevalence estimates for 18 selected major birth defects – United States 1999–۲۰۰۱: Center for Disease Control and Prevention, 2006

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته روانشناسی

 

 

 

نظرات بسته شده است.