اوضاع اصفهان – اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ششم هجری – پرشین مقاله

اوضاع اصفهان

اوضاع اصفهان سرزمین کهنسال ایران از دیرباز مهد پرورش دانشمندان و ادیبان بسیاری در زمینه های مختلف بوده است که آثار باز مانده از آنها جایگاه خاصی برای این کشور در میان سایر ملل جهان به وجود آورده است. در بین شهرهای هنر پرور این سرزمین نیز برخی از آنها، مقامی بس رفیع به خود اختصاص داده اند که شهر اصفهان از آن جمله می باشد.

مطلب اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری مشتمل ۲۱۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه: ۲

فصل اول. ۵

کلیات… ۵

۱-۱-بیان مسئله. ۶

۱-۲- اهداف تحقیق.. ۷

۱-۳- پیشینه تحقیق.. ۸

۱-۴- روش کار. ۸

فصل دوم. ۹

نگاهی به تاریخ شهر اصفهان. ۹

۲-۱- وجه تسمیه ی اصفهان. ۱۰

۲-۲-۱- پیش از اسلام. ۱۱

۲-۲-۲- در دوره های اسلامی.. ۱۲

۲-۲-۳- در دوره زیاریان. ۱۵

۲-۲-۴- در دوره دیلمیان. ۱۶

۲-۲-۴-۱- خدمات دیلمیان در اصفهان. ۱۸

۲-۲-۵ در دوره سلجوقیان. ۱۸

۲-۲-۶- در دوره خوارزمشاهیان. ۲۱

۲-۳- ادیان و مذاهب… ۲۲

۲-۴- علوم و معارف… ۲۵

۲-۴-۱- مراکز آموزش… ۲۷

۲-۴-۱-۱- مساجد. ۲۷

۲-۴-۱-۲- کتابخانه ها ۲۹

۲-۴-۱-۳- مدارس… ۲۹

۲-۴-۱-۴- خانقاه ها ۳۱

۲-۵- نشر زبان و ادبیات عربی.. ۳۲

فصل سوم. ۳۷

ادبیات منظوم عربی در اصفهان. ۳۷

۳-۱- مدیحه سرایی.. ۳۸

۳-۱-۱- مطلع قصاید مدحی.. ۴۱

۳-۱-۱-۱- مقدمه  طللی.. ۴۱

۳-۱-۱-۲- مقدمه تغزلی.. ۴۳

۳-۱-۱-۳- مقدمه وصف خیال. ۴۵

۳-۱-۱-۴- مقدمه ای با یاد ایام جوانی.. ۴۷

۳-۱-۲- نوآوری در مطلع قصاید مدحی.. ۴۸

۳-۱-۳- معانی و سبکهای تقلیدی و نو در مدح.. ۵۱

۳-۱-۳-۱- مدح امیران و وزیران. ۵۱

۳-۱-۳-۲- مدح استادان و عالمان. ۶۱

۳-۱-۳-۳- مدح در مراسم واعیاد مختلف… ۶۲

۳-۱-۳-۴- مدح و وصف شهرها و کشورها ۶۵

۳-۱-۳-۵- مبالغه در مدح.. ۶۸

۳-۱-۳-۶- ابتکارهای نو در مدیحه سرایی.. ۷۱

۳-۱-۳-۷- گرایش خطابی.. ۷۵

۳-۱-۳-۸- کاربرد واژگان فارسی و اصطلاحات جدید در اشعار. ۷۶

۳-۱-۳-۹- افراط در کاربرد آرایه های بدیعی.. ۷۸

۲-۱-۴- مدایح مذهبی.. ۸۱

۳-۲- شعر تعلیمی.. ۸۸

۳-۲-۱- شعر حکمی.. ۸۹

۳-۲-۱-۱- پندهای عربی پیش از دوره عباسی.. ۹۰

۳-۲-۱-۲- توجه ایرانیان به پند. ۹۲

۳-۲-۱-۳- راههای ورود اندرزهای فارسی به ادبیات عربی.. ۹۳

۳-۲-۱-۳-۱- ترجمه. ۹۳

۳-۲-۱-۳-۲- آمیختگی ایرانیان و عربها در زمینه های مختلف… ۹۶

۳-۲-۱-۴- ویژگی  ادبیات حکمی در عصر عباسی.. ۹۷

۲-۲-۱-۵- موضوعات ادبیات پند و اندرز. ۱۰۱

۳-۲-۱-۵-۱- بخشش و انفاق.. ۱۰۳

۳-۲-۱-۵-۲- قناعت… ۱۰۴

۳-۲-۱-۵-۳- همت و تلاش… ۱۰۶

۳-۲-۱-۵-۴- صبر و شکیبایی: ۱۰۸

۳-۲-۱-۵-۵- دوست… ۱۱۰

۳-۲-۱-۵-۶- رازداری.. ۱۱۳

۳-۲-۱-۵-۷ علم و آموزش… ۱۱۳

۳-۲-۱-۵-۸- ارزشهای اخلاقی.. ۱۱۶

۳-۲-۱-۵-۹- سفر. ۱۱۸

۳-۲-۱-۵-۱۰- تندرستی.. ۱۱۹

۳-۲-۱-۵-۱۱- غنیمت شمردن عمر و ارزش آن. ۱۱۹

۳-۲-۱-۵-۱۲- دنیا و روزگار. ۱۲۱

۳-۲-۱-۵-۱۳- پیری وناتوانی.. ۱۲۳

۳-۲-۱-۵-۱۴- مرگ… ۱۲۵

۳-۲-۱-۵-۱۵- پرهیزگاری.. ۱۲۶

۳-۲-۱-۵-۱۶- قدرت خداوند وتوکل بر او. ۱۲۷

۳-۲-۱-۵-۱۷ استغفار. ۱۲۹

۳-۲-۱-۵-۱۸ – خدا شناسی.. ۱۳۰

۳-۲-۱-۵-۱۹- خودشناسی.. ۱۳۰

۳-۲-۱-۵-۲۰ دین.. ۱۳۱

۳-۲-۱-۵-۲۱- دورویی.. ۱۳۱

۳-۲-۱-۵-۲۲- حرص و طمع. ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۳- سخن چینی.. ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۴- خود پسندی: ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۵- مال اندوزی.. ۱۳۳

۳-۲-۱-۵-۲۶- گمراهی.. ۱۳۴

۳-۲-۱-۵-۲۷- غیبت… ۱۳۴

۳-۲-۱-۵-۲۸- حسادت… ۱۳۵

۳-۲-۱-۵-۲۹- تنبلی.. ۱۳۵

۳-۲-۲- شعر تعلیمی مربوط به آموزش علوم و فنون. ۱۳۶

۳-۳- وصف… ۱۳۸

۳-۳-۱- وصف در شعر کهن عربی.. ۱۳۸

۳-۳-۲- وصف در عصر عباسی.. ۱۴۰

۳-۳-۲-۱- وصف طبیعت اصفهان و مناطق اطراف آن. ۱۴۳

۳-۳-۲-۲- وصف باغ و بستان. ۱۵۰

۳-۳-۲-۳- وصف برف و باران. ۱۵۳

۳-۳-۲-۴- وصف گلها و میوه ها ۱۵۴

۳-۳-۲-۵- وصف اشیاء و بناها ۱۵۸

۳-۳-۲-۶- وصف حیوانات… ۱۶۴

فصل چهارم. ۱۶۷

بررسی آثار و احوال برخی مشاهیر اصفهانی از سده ی چهارم تا ششم هجری.. ۱۶۷

۴-۱- ابوالفرج اصفهانی.. ۱۶۸

۴-۱-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۶۹

۴-۲- ابن طباطبای اصفهانی.. ۱۷۲

۴-۲-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۷۴

۴-۳- صاحب بن عباد. ۱۷۵

۴-۳-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۷۸

۴-۴- ابواسماعیل طغرایی.. ۱۸۰

۴-۴-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۸۳

۴-۵- عماد الدین اصفهانی.. ۱۸۶

۴-۵-۱- جایگاه علمی و ادبی وی.. ۱۸۷

فصل پنجم. ۱۹۰

۵- نتیجه گیری.. ۱۹۱

«خلاصه الاطروحه باللغه العربیه» ۲۰۰

فهرست منابع. ۲۰۳

مقاله  در پرشین مقاله اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

خلاصه ای کوتاه از مقاله اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

اوضاع اصفهان سرزمین کهنسال ایران از دیرباز مهد پرورش دانشمندان و ادیبان بسیاری در زمینه های مختلف بوده است که آثار باز مانده از آنها جایگاه خاصی برای این کشور در میان سایر ملل جهان به وجود آورده است. در بین شهرهای هنر پرور این سرزمین نیز برخی از آنها، مقامی بس رفیع به خود اختصاص داده اند که شهر اصفهان از آن جمله می باشد.

وجه تسمیه ی اصفهان

اوضاع اصفهان اصفهان از جمله شهرهایی است که شاید تاریخ و سابقه ی آن به سابقه و قدمت کشور ایران برسد و در عموم دوره های تاریخی از شهرهای بزرگ و معروف ایران به شمار می رفته است.

نویسندگان قدیم، بنای اصفهان را به تهمورث دیوبند سومین پادشاه از سلسله ی پیشدادیان  نسبت داده اند.

در دوره های اسلامی

پس از انقراض دولت ساسانیان، اصفهان نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران در زمان عمر، دومین خلفیه ی مسلمین به دست عربها افتاد. جریان واقعه به صورت خلاصه از قرار زیر است:

پس از فتح نهاوند، عمر به عبدالله بن عبد الله بن عتبان که از جمله ی انصار بود فرمان داد تا با سپاهی برای فتح اصفهان حرکت کند

در دوره زیاریان

اصفهان تا ابتدای قرن چهارم هجری تحت تصرف و تسلط خلفای اسلامی باقی ماند و به سال ۳۱۹ هجری توسط مرداویج (م ۳۲۳ هـ) فتح گردید و مرداویج یا مردآویز فرزند زیار که نسبش به قباد ساسانی می رسید

در دوره دیلمیان

اوضاع اصفهان پس از قتل مرداویج، علی پسر بویه ملقب به عماد الدوله برادر خود حسن معروف به رکن الدوله را به تسخیر اصفهان فرستاد و حسن پس از فتح اصفهان عازم تسخیر همدان و ری و قزوین و قم و کاشان شد. اما در سال ۳۲۷ هجری و شمگیر زیاری اصفهان را از دست حسن بن بویه گرفت و حسن به اصطخر گریخت.

در دوره سلجوقیان

نسبت سلجوقیان به سلجوق بن تقاق یکی از روسای ترک می رسد که در اوایل قرن پنجم هجری با طایفه اش در بیست فرسخی بخارا در سرزمین ماوراءالنهر اقامت گزیدند. آنها از ترکان غز بودند و نسبت جد بزرگشان به سلاطین ترک می رسد که امپراتوری خود را در آسیای صغیر بنیان نهادند و از آنجا حکومت خود را تا مصر، سوریه و اروپا گسترش دادند

در دوره خوارزمشاهیان

اوضاع اصفهان نیای بزرگ خوارزمشاهیان، غلامی به نام نوشتکین از مردم گرجستان بود. سپهسالار لشکر خراسان در زمان سامانیان او را خریداری کرد و در دوران فرمانروایی سلجوقیان به دلیل خرد و هوش سرشاری که داشت به جایگاههای عالی رسید و سرانجام به شحنگی خوارزم منصوب شد. وی نه پسر داشت که بزرگترین آنها قطب الدین محمد نامیده می شد.

مدیحه سرایی

در اولین سروده های عربی ، رگه های مدح قابل بازیافت است. شاعران کهن عرب از صفات پسندیده ای چون شجاعت، سخاوت و آزادگی ستایش می کردند. آنان از خود، از افراد قبیله خود و از هر کسی که چنین صفاتی داشت بدون انگیزه های مالی تمجید کرده اند.

در دوره های اسلامی

اوضاع اصفهان پس از انقراض دولت ساسانیان، اصفهان نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران در زمان عمر، دومین خلفیه ی مسلمین به دست عربها افتاد. جریان واقعه به صورت خلاصه از قرار زیر است:

پس از فتح نهاوند، عمر به عبدالله بن عبد الله بن عتبان که از جمله ی انصار بود فرمان داد تا با سپاهی برای فتح اصفهان حرکت کند

در دوره زیاریان

اصفهان تا ابتدای قرن چهارم هجری تحت تصرف و تسلط خلفای اسلامی باقی ماند و به سال ۳۱۹ هجری توسط مرداویج (م ۳۲۳ هـ) فتح گردید و مرداویج یا مردآویز فرزند زیار که نسبش به قباد ساسانی می رسید

در دوره دیلمیان

اوضاع اصفهان پس از قتل مرداویج، علی پسر بویه ملقب به عماد الدوله برادر خود حسن معروف به رکن الدوله را به تسخیر اصفهان فرستاد و حسن پس از فتح اصفهان عازم تسخیر همدان و ری و قزوین و قم و کاشان شد. اما در سال ۳۲۷ هجری و شمگیر زیاری اصفهان را از دست حسن بن بویه گرفت و حسن به اصطخر گریخت.

در دوره سلجوقیان

نسبت سلجوقیان به سلجوق بن تقاق یکی از روسای ترک می رسد که در اوایل قرن پنجم هجری با طایفه اش در بیست فرسخی بخارا در سرزمین ماوراءالنهر اقامت گزیدند. آنها از ترکان غز بودند و نسبت جد بزرگشان به سلاطین ترک می رسد که امپراتوری خود را در آسیای صغیر بنیان نهادند و از آنجا حکومت خود را تا مصر، سوریه و اروپا گسترش دادند

در دوره خوارزمشاهیان

اوضاع اصفهان نیای بزرگ خوارزمشاهیان، غلامی به نام نوشتکین از مردم گرجستان بود. سپهسالار لشکر خراسان در زمان سامانیان او را خریداری کرد و در دوران فرمانروایی سلجوقیان به دلیل خرد و هوش سرشاری که داشت به جایگاههای عالی رسید و سرانجام به شحنگی خوارزم منصوب شد. وی نه پسر داشت که بزرگترین آنها قطب الدین محمد نامیده می شد.

مدیحه سرایی

در اولین سروده های عربی ، رگه های مدح قابل بازیافت است. شاعران کهن عرب از صفات پسندیده ای چون شجاعت، سخاوت و آزادگی ستایش می کردند. آنان از خود، از افراد قبیله خود و از هر کسی که چنین صفاتی داشت بدون انگیزه های مالی تمجید کرده اند.

جایگاه علمی و ادبی وی

اوضاع اصفهان طغرایی دارای دانشی سرشار و طبعی لطیف بود وی در شعر و نثر بر تمامی شاعران و نویسندگان عصر خویش پیشی جست، اگر چه شهرت وی را بیشتر به سبب قصیده ی «لامیه العجم» میدانند اما وی دیوان شعری نغز دارد و شعر او در نهایت زیباییست.

خلاصه الاطروحه باللغه العربیه

اوضاع اصفهان قامت مدینه اصفهان بدورمهم فی تاریخ الفکر العربی الاسلامی منذ أن فتحت فی خلافه عمربن الخطاب عام ۲۳ هـ. ق. حیث کانت مرکزا من مراکز الحرکه العلمیه و الادبیه فی العالم الاسلامی. توجه العرب المسلمون الی اصفهان لاهمیتها بسبب موقعها الجغرافی حیث تقع هذه المدینه فی قلب ایران وتشکل مدخلا لاقلیم فارس و کرمان وهذا یمکنها من استعمالها کمرکز لنشر الدعوه منها لاستکمال تحریر البلاد و المدن الاخری.

فهرست منابع

۱-قرآن کریم

۲- نهج الفصاحه، سخن گهربار حضرت رسول اکرم (ص)، ۱۳۸۵ هـ، ترجمه ابراهیم احمدیان، قم، گلستان ادب.

۳- آذر شب، محمد علی، ۱۳۸۲ هـ، تاریخ الادب العربی فی العصر العباسی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

۴- آذرنوش، آذر تاش، ۱۳۷۹ هـ، دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

۵- آل داود، سید علی، ۱۳۶۷ هـ، دایره المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی،تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

۶- ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۵، الکامل فی التاریخ، بیروت، دارصادر.

۷- _____________، ۱۹۶۹ م، اللباب فی تهذیب الانساب، القاهره.

۸- ابن جوزی، عبدالرحمان، ۱۳۵۹ق، المنتظم، حیدرآباد دکن، دائره المعارف العثمانیه.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

 

نظرات بسته شده است.